Technická komise

Technická komise je kontrolním a poradním orgánem prezidia FKHV ČR v oblasti testování historických vozidel.


1) Členy komise navrhují jednotlivá členská sdružení FKHV ČR a její složení a osobu předsedy schvaluje prezidium FKHV ČR.

2) TK se schází pravidelně na základě ročního plánu práce a mimořádně v případě urgentní agendy. Její jednání řídí předseda TK. Z každého jednání a přijatých závěrů TK je pořízen zápis, který je předkládán na jednání prezídia FKHV ČR.

3) Technická komise se ve své činnosti metodicky řídí právními předpisy ČR a Technickým kodexem FIVA.

4) Technická komise má za úkol především:
a) Zpracovat a průběžně aktualizovat veškeré interní dokumenty v oblasti testování historických vozidel vydávané FKHV ČR, jakými jsou např. Příručka testování historických vozidel, Postup pro testování a postup pro vyplňování Žádostí o provedení testování historického vozidla, OHV (Osvědčení historického vozidla).
        - Zpracovávat a předkládat návrhy na úpravy právních předpisů ČR týkajících se historických vozidel a vozidel silničních registrovaných v registru silničních vozidel, která mohou být testována (zákon č. 56/ 2001 Sb., vyhláška č. 355/2006 Sb., č. 302/2001 Sb., č. 341/2014 Sb. apod.)
 

b) Spolupracovat na zpracování a aktualizaci Ekonomické směrnice FKHV ČR.
        - Schvalovat předložené návrhy příslušných klubů na obsazení funkce technických komisařů do KLTK a KTK a ve spolupráci se sekretariátem FKHV ČR vést evidenci o odborné způsobilosti jednotlivých testovacích komisařů.
 

c) Organizovat školení technických komisařů všech stupňů ve smyslu platné legislativy ČR a interních předpisů FKHV ČR:

       - členů a předsedů Klubových testovacích komisí s náplní testování vozidel na historickou původnost ve smyslu Technického kodexu FIVA,
       - členů a předsedů Krajských testovacích komisí s náplní testování vozidel na technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu platné legislativy ČR.

d) Kontrolovat proces testování a správnost provedených testací včetně kontroly dodržování vydaných interních dokumentů v oblasti testování.

e) Ve své kontrolní činnosti spolupracovat s Kontrolní a revizní komisí FKHV ČR.

f) V případě zjištěných závad informovat prezidium FKHV ČR a navrhnout nápravná opatření.

g) Ve spolupráci se sekretariátem FKHV ČR vést evidenci technických komisařů a členů i předsedů jednotlivých komisí.
        - Ve spolupráci se sekretariátem FKHV ČR vést evidenci přijatých Evidenčních listů neshod HV a jejich řízení.
 

h) Na základě zkušeností s provozováním systému testování sbírat náměty a připomínky k jeho funkčnosti, tyto po vyhodnocení případně promítat do návrhů úprav interních prováděcích dokumentů a do návrhů na případné legislativní úpravy.

Navrhl: Jan Täubel st.
Doplnil: Aleš Pařík

Dne 1. 2. 2017
 

Předseda Technické komise FKHV ČR

Zrucký Josef

Zástupce UKUVHT

Členové Technická komise FKHV ČR

Chalupa František

Zástupce AKHV

Krejčí Jiří, Ing.

Zástupce AVCC v AČR

Šustr Ladislav, JUDr.

Zástupce AVCC v AČR

Vomočil Vojtěch, Ing.

Zástupce ČKHV

Zeman Petr

Zástupce UKUVHT