Technická komise

Technická komise je kontrolním a poradním orgánem prezidia FKHV ČR v oblasti testování historických vozidel.


1) Členy komise navrhují jednotlivá členská sdružení FKHV ČR a její složení a osobu předsedy schvaluje prezidium FKHV ČR.

2) TK se schází pravidelně na základě ročního plánu práce a mimořádně v případě urgentní agendy. Její jednání řídí předseda TK. Z každého jednání a přijatých závěrů TK je pořízen zápis, který je předkládán na jednání prezídia FKHV ČR.

3) Technická komise se ve své činnosti metodicky řídí právními předpisy ČR a Technickým kodexem FIVA.

4) Technická komise má za úkol především:
a) Zpracovat a průběžně aktualizovat veškeré interní dokumenty v oblasti testování historických vozidel vydávané FKHV ČR, jakými jsou např. Příručka testování historických vozidel, Postup pro testování a postup pro vyplňování Žádostí o provedení testování historického vozidla, OHV (Osvědčení historického vozidla).
        - Zpracovávat a předkládat návrhy na úpravy právních předpisů ČR týkajících se historických vozidel a vozidel silničních registrovaných v registru silničních vozidel, která mohou být testována (zákon č. 56/ 2001 Sb., vyhláška č. 355/2006 Sb., č. 302/2001 Sb., č. 341/2014 Sb. apod.)
 

b) Spolupracovat na zpracování a aktualizaci Ekonomické směrnice FKHV ČR.
        - Schvalovat předložené návrhy příslušných klubů na obsazení funkce technických komisařů do KLTK a KTK a ve spolupráci se sekretariátem FKHV ČR vést evidenci o odborné způsobilosti jednotlivých testovacích komisařů.
 

c) Organizovat školení technických komisařů všech stupňů ve smyslu platné legislativy ČR a interních předpisů FKHV ČR:

       - členů a předsedů Klubových testovacích komisí s náplní testování vozidel na historickou původnost ve smyslu Technického kodexu FIVA,
       - členů a předsedů Krajských testovacích komisí s náplní testování vozidel na technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu platné legislativy ČR.

d) Kontrolovat proces testování a správnost provedených testací včetně kontroly dodržování vydaných interních dokumentů v oblasti testování.

e) Ve své kontrolní činnosti spolupracovat s Kontrolní a revizní komisí FKHV ČR.

f) V případě zjištěných závad informovat prezidium FKHV ČR a navrhnout nápravná opatření.

g) Ve spolupráci se sekretariátem FKHV ČR vést evidenci technických komisařů a členů i předsedů jednotlivých komisí.
        - Ve spolupráci se sekretariátem FKHV ČR vést evidenci přijatých Evidenčních listů neshod HV a jejich řízení.
 

h) Na základě zkušeností s provozováním systému testování sbírat náměty a připomínky k jeho funkčnosti, tyto po vyhodnocení případně promítat do návrhů úprav interních prováděcích dokumentů a do návrhů na případné legislativní úpravy.

Navrhl: Jan Täubel st.
Doplnil: Aleš Pařík

Dne 1. 2. 2017
 

Předseda Technické komise FKHV ČR

Zrucký Josef

Zástupce UKUVHT

Místopředseda Technické komise

Otto Ludvík, Ing.

Místopředseda Technické komise FKHV ČR

Členové Technická komise FKHV ČR

Chalupa František

Zástupce AKHV

Krejčí Jiří, Ing.

Zástupce AVCC v AČR

Šustr Ladislav, JUDr.

Zástupce AVCC v AČR

Vomočil Vojtěch, Ing.

Zástupce ČKHV

Zeman Petr

Zástupce UKUVHT

Kontakt na Technickou komisi: technicka.komise@fkhv.cz