Kontrolní a revizní komise

Jednací řád kontrolního orgánu

 

Článek jedna

Úvodní ustanovení

 

(1) Kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“) je určena zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, jako kontrolní orgán z.s.

(2) Za výkon své činnosti odpovídá KRK shromáždění delegátů. V čele KRK stojí předseda zvolený členy KRK na jejím prvním zasedání.

(3) KRK má vymezenu působnost ve stanovách z.s.

(4) Pověřený člen KRK je oprávněn:

·                (a)nahlížet do všech ekonomických, správních a smluvních dokladů a záznamů týkajících se činnosti z.s.,

·                (b) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností

·                (c) kontrolovat, zda se činnost z.s. děje v souladu s právními předpisy a stanovami                                              

·                (d) požadovat od členů orgánů z.s. a zaměstnanců z.s. vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 (5) Tento jednací řád stanoví podrobnosti o přípravě a svolání, o průběhu zasedání a o pravidlech rozhodování KRK.

 

Článek 2

Zasedání 

(1) Zasedání KRK se konají pravidelně minimálně jedenkrát čtvrtletně, s programem podle plánu zasedání doplněným podle usnesení předcházejících zasedání KRK.

(2) Podkladové materiály k jednání KRK musí být všem členům KRK doručeny nejpozději 10 pracovních dnů před každým zasedáním.

 

 

Článek 3

Účast členů

(1) Členové KRK jsou povinni zúčastňovat se každého zasedání KRK.

(2) Nemůže-li se kterýkoli člen ze závažných důvodů zasedání KRK zúčastnit, je povinen se předem písemně omluvit a předat svoje hlasovací právo jednomu z dalších členů KRK.

 

 

Článek 4

Kontrolní protokoly, kontrolní zprávy a výroční zpráva

(podklady pro rozhodování KRK)

1 O každé kontrolní akci (kontrole) pořizuje kontrolující člen KRK kontrolní protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením případných nedostatků; a označení příslušných ustanovení právních předpisů, které byly porušeny.

2 V kontrolním protokolu se dále uvádí jména kontrolujících, označení kontrolovaného místa, místo a čas provedení kontroly, předmět kontroly, skutečný stav, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se protokol opírá. Kontrolní protokol podepisují kontrolující a kontrolovaní, kteří se kontroly zúčastnili.

3 Výsledkem kontrolní akce je kontrolní zpráva. Kontrolní zprávou se rozumí písemný dokument, který obsahuje shrnutí, vyhodnocení skutečností zjištěných při kontrole a případné doporučení k vyřešení problému, a to v podobě podkladového kontrolního materiálu (s přílohami) pro zasedání KRK.

4 Členové KRK, kteří provedli kontrolu (dále též "předkladatelé"), předkládají kontrolní zprávy elektronicky (s přílohami) nejméně 10 pracovních dnů před zasedáním KRK předsedovi i ostatním členům KRK.

(5) Předkladatelé odpovídají KRK za přípravu a vyhotovení podkladových kontrolních materiálů, jejich náležitostí, obsahovou bezchybnost včetně celkové úpravy stanovené pro zasedání KRK (viz příloha) toho jednacího řádu.

(6) Kontrolní zprávu, která se týká vyřízení stížnosti člena, lze předložit na zasedání KRK pouze s přiloženým vyjádřením osoby, které se stížnost týká.

(7) Zpráva o kontrolní činnosti KRK, ve které předseda seznamuje shromáždění delegátů s výsledky roční činnosti KRK, obsahuje zejména:

     a) zhodnocení realizace plánu kontrolní činnosti KRK

     b) zhodnocení přínosu kontrolní činnosti KRK

     c) zhodnocení ostatních činností KRK.

 (8) Zápisy ze zasedání KRK i výroční zprávu předkládá předseda KRK pro informaci prezidiu.

(9) Výroční zprávu předkládá předseda KRK shromáždění delegátů na základě jednomyslného schválení KRK a s přiloženým vyjádřením prezidia.

 

 

Článek 5

Zasedání

1 Zasedání KRK připravuje a řídí předseda nebo pověřený člen KRK.

2 KRK je usnášení schopná, pokud jsou přítomni minimálně tři členové KRK.

3 Úvodem zasedání KRK předseda přednese návrh programu zasedání krk.

4 Postup zasedání KRK:

·                4. 1. předseda vyzve příslušného předkladatele, (který provedl kontrolu/vedl kontrolní tým), aby komisi seznámil s podkladovým materiálem, anebo tento materiál přednese osobně,

·                4. 2. předkladatel v úvodním slově sdělí název bodu pořadu (kontroly) a odůvodnění jeho projednání, včetně návrhu usnesení,

·                4. 3. předseda následně zahájí a řídí průběh rozpravy,

·                4. 4. skončení rozpravy předseda výslovně oznámí a zahájí o navrženém usnesení hlasování.

 

 

Článek 6

Hlasování a usnesení

1 KRK přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání.

2 O návrhu usnesení dává předseda hlasovat.

3 Ze zápisu o hlasování musí být pro zjištění o řádném výkonu funkce vždy zřejmé, kdo z členů KRK byl „pro“ návrh, kdo byl „proti“. „Zdržet se“ hlasování nelze.

4 Hlasoval-li kterýkoli člen „pro“ návrh, má se za to, že si důvody pro schválení návrhu řádně ověřil.

5 Hlasoval-li kterýkoli člen „proti“ návrhu, má se za to, že si důvody proti schválení návrhu řádně ověřil.

6 Návrh usnesení je členy KRK schválen, pokud pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných členů KRK.

 

 

Článek 7

Zabezpečení realizace usnesení a kontrola

1 Usnesení KRK se vyhotovuje písemně a rozesílá se elektronickou cestou do 10 pracovních dnů členům KRK a prezidiu.

2 Plnění nápravných opatření stanovuje prezidium včetně určení odpovědnosti a termínu řešení z.s.

3 Kontrolu plnění usnesení včetně plnění uložených úkolů provádí předseda KRK průběžně.

 

 

Článek 8

Zápis

1 Ze zasedání KRK se pořizuje písemný zápis.

2 Dokumentace o zasedání KRK je úplná, je-li k originálu zápisu s usnesením připojena pozvánka, prezenční listina s podpisy přítomných a originály všech projednaných i zamítnutých podkladových kontrolních materiálů.

(3) Zápis se vyhotovuje nejpozději do 10 pracovních dnů po zasedání KRK a je uložen u výkonného aparátu z.s. Za správnost a úplnost dokumentace zodpovídá předseda KRK.

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 Tento jednací řád přijalo shromáždění delegátů na své schůzi dne 20. 6. 2019 s účinností ode dne přijetí z.s.

 

 

 

V Praze dne: 20. 6. 2019

Článek jedna
Úvodní ustanovení
 
(1) Kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“) je určena zákonem č. 89/2012 Sb. občanským
zákoníkem, jako kontrolní orgán z.s.
(2) Za výkon své činnosti odpovídá KRK shromáždění delegátů. V čele KRK stojí předseda zvolený
členy KRK na jejím prvním zasedání.
(3) KRK má vymezenu působnost ve stanovách z.s.
(4) Pověřený člen KRK je oprávněn:
 (a)nahlížet do všech ekonomických, správních a smluvních dokladů a záznamů týkajících se
činnosti z.s.,
 (b) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností
 (c) kontrolovat, zda se činnost z.s. děje v souladu s právními předpisy a stanovami
 (d) požadovat od členů orgánů z.s. a zaměstnanců z.s. vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
(5) Tento jednací řád stanoví podrobnosti o přípravě a svolání, o průběhu zasedání a o pravidlech
rozhodování KRK.
 
Článek 2
Zasedání
 
(1) Zasedání KRK se konají pravidelně minimálně jedenkrát čtvrtletně, s programem podle plánu
zasedání doplněným podle usnesení předcházejících zasedání KRK.
(2) Podkladové materiály k jednání KRK musí být všem členům KRK doručeny nejpozději 10
pracovních dnů před každým zasedáním.
 
Článek 3
Účast členů
(1) Členové KRK jsou povinni zúčastňovat se každého zasedání KRK.
(2) Nemůže-li se kterýkoli člen ze závažných důvodů zasedání KRK zúčastnit, je povinen se předem
písemně omluvit a předat svoje hlasovací právo jednomu z dalších členů KRK.
 
Článek 4
 
Kontrolní protokoly, kontrolní zprávy a výroční zpráva
(podklady pro rozhodování KRK)
 
1 O každé kontrolní akci (kontrole) pořizuje kontrolující člen KRK kontrolní protokol, který obsahuje
zejména popis zjištěných skutečností s uvedením případných nedostatků; a označení příslušných
ustanovení právních předpisů, které byly porušeny.
2 V kontrolním protokolu se dále uvádí jména kontrolujících, označení kontrolovaného místa, místo a
čas provedení kontroly, předmět kontroly, skutečný stav, označení dokladů a ostatních materiálů, o
které se protokol opírá. Kontrolní protokol podepisují kontrolující a kontrolovaní, kteří se kontroly
zúčastnili.
3 Výsledkem kontrolní akce je kontrolní zpráva. Kontrolní zprávou se rozumí písemný dokument,
který obsahuje shrnutí, vyhodnocení skutečností zjištěných při kontrole a případné doporučení
 
Stránka 2 z 4
 
k vyřešení problému, a to v podobě podkladového kontrolního materiálu (s přílohami) pro zasedání
KRK.
4 Členové KRK, kteří provedli kontrolu (dále též "předkladatelé"), předkládají kontrolní zprávy
elektronicky (s přílohami) nejméně 10 pracovních dnů před zasedáním KRK předsedovi i ostatním
členům KRK.
(5) Předkladatelé odpovídají KRK za přípravu a vyhotovení podkladových kontrolních materiálů, jejich
náležitostí, obsahovou bezchybnost včetně celkové úpravy stanovené pro zasedání KRK (viz příloha)
toho jednacího řádu.
(6) Kontrolní zprávu, která se týká vyřízení stížnosti člena, lze předložit na zasedání KRK pouze s
přiloženým vyjádřením osoby, které se stížnost týká.
(7) Zpráva o kontrolní činnosti KRK, ve které předseda seznamuje shromáždění delegátů s výsledky
roční činnosti KRK, obsahuje zejména:
a) zhodnocení realizace plánu kontrolní činnosti KRK
b) zhodnocení přínosu kontrolní činnosti KRK
c) zhodnocení ostatních činností KRK.
(8) Zápisy ze zasedání KRK i výroční zprávu předkládá předseda KRK pro informaci prezidiu.
(9) Výroční zprávu předkládá předseda KRK shromáždění delegátů na základě jednomyslného
schválení KRK a s přiloženým vyjádřením prezidia.
 
Článek 5
Zasedání
 
1 Zasedání KRK připravuje a řídí předseda nebo pověřený člen KRK.
2 KRK je usnášení schopná, pokud jsou přítomni minimálně tři členové KRK.
3 Úvodem zasedání KRK předseda přednese návrh programu zasedání krk.
4 Postup zasedání KRK:
 4. 1. předseda vyzve příslušného předkladatele, (který provedl kontrolu/vedl kontrolní tým),
aby komisi seznámil s podkladovým materiálem, anebo tento materiál přednese osobně,
 4. 2. předkladatel v úvodním slově sdělí název bodu pořadu (kontroly) a odůvodnění jeho
projednání, včetně návrhu usnesení,
 4. 3. předseda následně zahájí a řídí průběh rozpravy,
 4. 4. skončení rozpravy předseda výslovně oznámí a zahájí o navrženém usnesení hlasování.
 
Článek 6
Hlasování a usnesení
 
1 KRK přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání.
2 O návrhu usnesení dává předseda hlasovat.
3 Ze zápisu o hlasování musí být pro zjištění o řádném výkonu funkce vždy zřejmé, kdo z členů KRK
byl „pro“ návrh, kdo byl „proti“. „Zdržet se“ hlasování nelze.
4 Hlasoval-li kterýkoli člen „pro“ návrh, má se za to, že si důvody pro schválení návrhu řádně ověřil.
5 Hlasoval-li kterýkoli člen „proti“ návrhu, má se za to, že si důvody proti schválení návrhu řádně
ověřil.
6 Návrh usnesení je členy KRK schválen, pokud pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech
přítomných členů KRK.
 
Článek 7
 
Zabezpečení realizace usnesení a kontrola
 
Stránka 3 z 4
 
1 Usnesení KRK se vyhotovuje písemně a rozesílá se elektronickou cestou do 10 pracovních dnů
členům KRK a prezidiu.
2 Plnění nápravných opatření stanovuje prezidium včetně určení odpovědnosti a termínu řešení z.s.
3 Kontrolu plnění usnesení včetně plnění uložených úkolů provádí předseda KRK průběžně.
 
Článek 8
Zápis
 
1 Ze zasedání KRK se pořizuje písemný zápis.
2 Dokumentace o zasedání KRK je úplná, je-li k originálu zápisu s usnesením připojena pozvánka,
prezenční listina s podpisy přítomných a originály všech projednaných i zamítnutých podkladových
kontrolních materiálů.
(3) Zápis se vyhotovuje nejpozději do 10 pracovních dnů po zasedání KRK a je uložen u výkonného
aparátu z.s. Za správnost a úplnost dokumentace zodpovídá předseda KRK.
 
Článek 9
Závěrečná ustanovení
 
Tento jednací řád přijalo shromáždění delegátů na své schůzi dne 20. 6. 2019 s účinností ode dne
přijetí z.s.
 
V Praze dne: 20. 6. 2019