Postup pro testování a postup pro vyplňování žádosti o provedení testování historického vozidla k zapsání do registru historických a sportovních vozidel

22.01.2016 13:12

 

Prezident FKHV ČR

 

Ing. Täubel Jan

Asociace veteran car clubů AČR

AVCC AČR

Mgr. Čečil František

Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK

AKHV v UAMK

Ing.Franc Jiří

Český klub historických vozidel

ČKHV

Ing.Fiala Pavel

Únie klubů historické užitkové a vojenské techniky

UKUVHT

Jan Zápotocký

Veteran Car Club ČR

VCC ČR

Kafka Václav

Asociace klubů amerických historických vozidel

AKAV

Ing. Plašil Miloslav

Rolls-Royce Enthusiasts Club – Česká sekce

RREC

Černý Jiří

 

 

 

 

Postup vzal na vědomí odbor schvalování vozidel a předpisů ministerstva dopravy ČR.

 

Poznámka:

Je-li tento dokument vytištěn jako kopie z internetu FKHV ČR, pak  má jen informativní povahu a každý je povinen si ověřit jeho aktuálnost před jeho uplatněním.

 

 

1. ÚČEL: Stanovit jednotný výklad pro vyplňování žádosti o provedení testování historického vozidla k zapsání do registru historických a sportovních vozidel na základě platné legislativy a na základě mezinárodního technického kodexu FIVA.

 

2. PLATNOST: Postup je určen krajským testačním komisařům a klubovým testačním komisařům, kteří jsou evidováni u národní autority FIVA ( kterou je FKHV ČR) a mají oprávnění k vyplnění žádosti.

 

3. VYPLŇOVÁNÍ „ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA“.

Formulář „Źadosti“ je formátu A3 s těmito částmi:

1. Část před kapitolou „Základní údaje o registraci“     - viz kap. 3.1

2. Část „Základní údaje o registraci“                            - viz kap. 3.2

3. Část „Technický popis vozidla“                               - viz kap. 3.3

4  Část „Protokol o testování“                                     - viz kap. 3.4

 

3.a Postup testování:

 

 

Postup vlastníka k přihlášení se ke klubové testaci

 

Vlastník kontaktuje oprávněnou klubovou testační komisi a získá informace o podmínkách testování.

Seznam oprávněných klubových testačních komisí je zveřejněn na www.fkhv.net

 

Vlastník HV  zajistí zhotovení ( může také zhotovit klubová komise) fotografie o velikosti 6x9 cm 6x   s levo  předním pohledem a 6x pravo-zadním pohledem.

 

Vlastník HV po dohodě s klubovou testační komisi přistaví vozidlo v čistém stavu v dohodnutém termínu a na určené místo k provedení testace

 

Vlastník HV předloží při testaci jím vyplněnou „Žádost“ v části určené pro žadatele, předloží další doklady k vozidlu, případně další historickou dokumentaci k vozidlu, která bude zapsána do „Žádosti“.

 

 

 

Postup při klubové testaci

 

Vlastník HV  předá klubovému komisaři fotografie o velikosti 6x9 cm 5x   s levo  předním pohledem a 5x pravo-zadním pohledem pro vlepení do „Žádosti“. 1x fotografie zůstává vlastníkovi pro vlepení fotografie do Průkazu pracovníkem registrančíhio místa.

 

Klubová testační komise provede kontrolu vyplnění dotazníku žadatelem

 

Klubová testační komise provede testaci a zapíše výsledek do formuláře „Žádosti“

 

Klubová testační komise okopíruje vyplněný formulář „Žádosti“ 4 x.

 

Klubová testační komise vylepí fotografie do originálu a 4 kopií

 

Klubová testační komise podepíše originál a 4 kopie.

 

Klubová testační komise si ponechá 1x kopii „Žádosti“

 

Klubová testační komise předá vlastníku HV originál a 3x kopie „Žádosti“

 

 

 

Postup při krajské testaci

 

Vlastník kontaktuje oprávněnou krajskou testační komisi a získá informace o podmínkách testování.

Seznam oprávněných krajských testačních komisařů je zveřejněn na www.fkhv.net

 

Vlastník HV do 30 kalendářních dnů a po dohodě s krajskou testační komisi přistaví vozidlo v čistém stavu v dohodnutém termínu a na určené místo k provedení testace. Místo testace určí předseda KTK např. odborná dílna, specializované pracoviště, STK, atp.)

 

Vlastník HV předá krajské testační komisi originál a 3x kopie „Žádosti“

 

Krajská testační komise provede testaci a zapíše výsledek do formuláře „Žádosti“ včetně zápisu podmínek pro provoz na komunikacích, budou-li KTK stanoveny.

 

Předseda krajské testační komise podepíše originál a 3 kopie a přerazítkuje vlepené fotografie svým razítkem, polovinou na fotografii a polovinou na formuláři.

 

Předseda krajské testační komise si ponechá 1x kopii „Žádosti“ pro vlastní archivaci a 1x pro evidenci FKHV ČR

 

Předseda krajské testační komise předá vlastníku HV originál .„Žádosti“ pro Registrační místo a 1x kopie .„Žádosti“ pro vlastníka HV.

 

 

 

Postup při registraci v místě bydliště

 

Vlastník HV se dostaví na Registrační místo podle místa svého bydliště.

 

Vlastník HV předá na Registrační místo originál .„Žádosti“ + 1x fotografie o velikosti 6x9 cm   s levo  předním pohledem a 1x pravo-zadním pohledem pro jejich vlepení do Průkazu HV.

 

Registrační místo vydá doklady a značky pro HV.

 

Podrobný postup je uveden v Metodice pro registrační místa.

Počet dokladů z testování  HV:

1

1x pro vlastníka historického vozidla

 

2

1x zůstává u klubové testační komise

 

3

1x zůstává u krajské testační komise

 

4

1x se předává prezídiu FKHV ČR

 

5

1x předá vlastník HV na Registrační místo

 

6

1x Průkaz historického vozidla

 

 

3.1 Vyplnění „Žádosti o provedení testování historického vozidla“ v části před kapitolou Základní údaje o registraci:

 

 

Číslo protokolu o testování historického vozidla:

Vyplní jen Krajská testační komise (KTK).  Zapíše číslo registrace přidělené KTK.

 

Vzor číslování:                                              12

/ 0001

 

                      Číslo krajské testační komise

              Pořadové číslo vydaného protokolu příslušného kraje

 

 

 

 

Poznámka:

  1. Číslo registrace klubové testační komise je umístěno pod otisk razítka klubové testační komise- viz poslední část „Žádosti“.
  2. Čísla klubů jsou uvedena v příloze tohoto postupu.

 

Kvalifikace vozidla podle FIVA / FIA:

Nevyplňuje se. Již je uvedeno na str.4 „Žádosti“

 

 

Fotografie: vylepuje klubová testační komise do originálu a 4 kusů kopií.

5 kusů fotografie 6x9  s levo  - předním pohledem. Motocykl - z levé strany

5 kusů fotografie 6x9  s pravo - zadním pohledem. Motocykl - z pravé strany

 

Fotografie musí být pořízena na tvrdém lesklém fotografickém papíru, za dobrých světelných podmínek, pozadí musí být jednolité a vozidlo musí být přes celý formát.

 

Zobrazené vozidlo má být ve stavu, v jakém se bude pohybovat na pozemních komunikacích. Např. i se světelnou rampou, pokud jí má být vozidlo vybaveno.

 

 

 

 

3.2 Vyplnění „Žádosti o provedení testování historického vozidla“ v části Základní údaje o registraci:

Vyplňuje žadatel o registraci historického vozidla.

 

A

Původní registrační značka vozidla

Stát poslední registrace

 

Jsou-li k dispozici původní registrační doklady k vozidlu, pak „Klubový testační komisař“ podle předložených dokladů zkontroluje, zda žadatel zapsal údaj správně. Totéž provede Krajský testační komisař.

Nejsou-li zachovány původní registrační doklady k vozidlu a registrační značka není známa, příslušný řádek musí být proškrtnut.

 

 

Původní číslo osvědčení o registraci vozidla část I.

Původní číslo osvědčení o registraci vozidla část II. – (technický průkaz)

 

Jsou-li k dispozici původní registrační doklady k vozidlu, pak „Klubový testační komisař“ podle předložených dokladů zkontroluje, zda žadatel zapsal údaj správně. Totéž provede Krajský testační komisař.

Nejsou-li zachovány původní registrační doklady k vozidlu, příslušný řádek musí být proškrtnut.

 

 

Datum první registrace vozidla / rok výroby

Datum první registrace v ČR

B

Jsou-li k dispozici původní registrační doklady k vozidlu, pak „Klubový testační komisař“ podle předložených dokladů zkontroluje, zda žadatel zapsal údaj správně. Totéž provede Krajský testační komisař.

Nejsou-li zachovány původní registrační doklady k vozidlu, datum první registrace  bude proškrtnuto, ale rok výroby musí být žadatelem zapsán.   

 

 

Rok výroby: Podle technického kodexu FIVA 2010

čl. 2 - Zachovalé historické vozidlo je mechanicky poháněné vozidlo, vyráběné před více než 30 lety.

 

Klubový testační komisař ověří, zda žadatelem uvedený rok výroby odpovídá definici podle technického kodexu FIVA 2010 čl. 7 – Určení výrobního data:

čl. 7 –Skutečnosti, které je třeba brát v úvahu  při stanovování výrobního data vozidla nebo jeho částí, by měly vycházet z dokumentace nebo jiných dokladů vztahujících se k vozidlu nebo k jiným vozidlům stejné značky, modelu a typu, jako je například číslo podvozku, rámu nebo motoru, výrobní čísla a údaje o registraci, dokumenty potvrzující datum prodeje nebo dodávky, atd..

- Zodpovědnost za předložení nezbytné dokumentace bude vždy ležet na majiteli vozidla. Komisař dokumentaci ověří a zkontroluje zda jsou údaje přesné.

- Za určení data výroby vozidla zodpovídá Národní autorita (ANF) země, v níž majitel předmětné vozidlo zaregistroval.

- Vozidlo, jehož datum výroby bylo určeno Národní autoritou, bude normálně akceptováno jinými FIVA členy. Maximum informací musí být přitom vyžádáno, pokud je to nutné, od jiných Národních autorit, které jsou povinny k tomuto účelu svou příslušnou dokumentaci poskytnout buď Národní autoritě ( nebo Technické komisi).

- Dojde-li při určování data výroby ke sporu mezi majitelem vozidla a Národní autoritou, nebo mezi Národními autoritami samotnými, může být záležitost předložena Technické komisi FIVA k rozhodnutí po zaplacení stanoveného poplatku. Rozhodnutí Technické komise FIVA je konečné.

 

Poznámka:

1. Komisaři mohou ke stanovení doby výroby využit expertní služby značkového specialisty. Značkový specialista musí být registrovaný a schválený  FKHV ČR.

2. Ověření doby výroby může provést na náklady žadatele i výrobce.

3. Shlédnutou dokumentaci komisař zapíše na str. 3 do řádku „Jiné záznamy“. (Další záznamy)

 

C.1.1 a C.1.2

Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)          Varianta1:

Je-li vlastník historického vozidla  zároveň provozovatelem, musí žadatel  zapsat tento údaj:

„Provozovatel je vlastníkem historického vozidla“. Klubový testační komisař a krajský testační komisař ověří pravdivost údajů podle dokladu totožnosti.

 

 

Varianta2:

Není-li provozovatel vlastníkem, zapíše  provozovatel ( žadatel) pravdivě požadované údaje. Klubový testační komisař a krajský testační komisař ověří pravdivost údajů podle dokladu totožnosti a zkontroluje souhlas vlastníka historického vozidla k registraci.

 

 

RČ/IČ    Varianta1:

Je-li vlastník historického vozidla  zároveň provozovatelem musí žadatel  zapsat tento údaj:

„Provozovatel je vlastníkem historického vozidla“.

Varianta2:

Není-li provozovatel vlastníkem, zapíše  provozovatel ( žadatel) pravdivě požadované údaje.

 

C.1.3

Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

Varianta1:

Je-li vlastník historického vozidla  zároveň provozovatelem musí žadatel  zapsat tento údaj:

„Provozovatel je vlastníkem historického vozidla“.

Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky,

 

 

Varianta2:

Není-li provozovatel vlastníkem, zapíše  provozovatel ( žadatel) pravdivě požadované údaje.

Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky,

 

 

C.2.1 a C.2.2

Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

Vlastník ( žadatel) pravdivě vyplní požadované údaje. Klubový testační komisař a krajský testační komisař ověří pravdivost údajů podle dokladu totožnosti.

 

 

RČ/IČ

Vlastník ( žadatel) vyplní pravdivě požadované údaje. Klubový testační komisař a krajský testační komisař ověří pravdivost údajů podle dokladu totožnosti.

 

C.2.3

Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

Vlastník ( žadatel) pravdivě vyplní požadované údaje. Klubový testační komisař a krajský testační komisař ověří pravdivost údajů podle dokladu totožnosti. Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel – vlastník historického vozidla občanem České republiky,

 

 

 

3.3 Vyplnění „Žádosti o provedení testování historického vozidla“ v části Technický popis vozidla

POZOR vyplňuje žadatel.

 

ZTP č.

Nevyplňuje se.

ES č.

Nevyplňuje se.

1.

Druh vozidla:  silničního vozidla

 

nákladní automobil

kategorie N

motocykl

kategorie L

 

speciální automobil

kategorie N

osobní automobil

kategorie M1

 

přípojné vozidlo

kategorie O

autobus

kategorie M2 M3

     
 

Druh vozidla:  zvláštní vozidlo

     
 

traktor

kategorie T

 

přípojná vozidla traktorů

kategorie OT

 

pracovní stroj

       
 

Ostatní vozidla kategorie R

- Rolba, jednonápravový traktor, s přívěsem, čtyřkolka speciální  a jiné

 

Vzor zápisu: OSOBNÍ AUTO - SANITNÍ

2.

dtto

J

Kategorie vozidla ( zkratka)

Z předchozí tabulky „Druh vozidla“ zapsat odpovídající kategorii. Např. M1, N, atd.

D1

Tovární značka - stanovená výrobcem vozidla

Vzor zápisu: PRAGA

D2

Typ /  Varianta / Verze - stanovený výrobcem vozidla. Pokud není výrobcem stanoveno zapíše se NE.

Vzor zápisu: ALFA

D3

Obchodní označení - stanovené výrobcem vozidla. Pokud není výrobcem stanoveno zapíše se NE.

E

Identifikační číslo vozidla (VIN) – Číslo podvozku

Vehicle Identification Number – - určitý počet znaků, čísel a písmen, které jsou specifické pro dané vozidlo, musí být vyplněno vždy celé (17 místná položka). Vozidlo může mít více VIN např. pro nástavbu, kabinu atp. a zapisuje se do řádky č 8 Žádosti“.

 

V sedmnácti místném VIN je písmeno „O“ nepovoleným znakem. Správně má být číselný znak „0“.

Při ručním zápisu nulu přeškrtněte  0. aby se odlišila od písmene O.

 

Není-li VIN, zapisuje se „výrobní číslo“ a „číslo podvozku“.

 

Není-li „výrobní číslo“ a „číslo podvozku“ nelze provést testaci. Majitel HV musí žádat o přidělení úředního čísla

3.

Výrobce vozidla:

Zapsat skutečného výrobce vozidla.

Vzor zápisu: MAZDA MOTOR C., HIROSHIMA, JAPONSKO     

4.

Výrobce motoru:

Zapsat skutečného výrobce motoru.

Vzor zápisu: Suzuki 10F 792 74   

Pozor: Do tohoto řádku zapsat počet válců a obsah motoru. Předchozí údaj o výrobci motoru oddělit středníkem.

 

Zdvihový objem motoru podle oficiální dokumentace výrobce nebo podle vyjádření specialisty značek (dle jeho podkladů).

Vzor zápisu: xxxxxxxx ; počet válců: 6 ;obsah motoru 2 523.4 nebo 4 7522.400

5.

Typ motoru: - uvádí se podle oficiální dokumentace výrobce.

Vzor zápisu: MAZDA MOTOR C., HIROSHIMA, JAPONSKO     

Vzor zápisu: Suzuki 10F 792 74   

Pokud není výrobcem udán zapíše se NE.

P.3.

Palivo: - obvykle se zapisují paliva, která jsou na trhu nebo jsou uvedena v TP,např.  BA, NM- nafta. U zvláštních strojů může být i jiné palivo ( např. dřevoplyn,..).

Pokud je znám oktanový požadavek může se zapsat palivo i podle tohoto číselníku paliv: např. BA 91, BA 95 benzín, atp.

BA 80

BA 90 B

BA 95

BA 95 SMĚS 1:40

BA 98

LPG

NM + NM BIO 48

BA 84

BA 91

BA 95 B

BA 96

BA 98 B

NM

NM BIO 48

BA 88

BA 91 B

BA 95 B + LPG

BA 96 B

CNG

NM + CNG

EL

BA 90

           
 

POZOR: Je-li ve vozidle zabudován systém PB plyn z období specifikace, pak vozidlo nesmí PB plyn používat bez řádné revize doložené protokolem od autorizované osoby.

P.2.

Max. Výkon v [kw]: při [ot / min]: - výkon v [kW], který je uváděn podle oficiální dokumentace výrobce

Struktura  zápisu:xxx.x/xx_xxx    Vzor zápisu: 125.5/12 500

 

Pokud je v podkladech u dříve schváleného vozidla uváděn výkon v koních (k), uvede se znak „k“ za hodnotu výkonu, např. 68k/5 700.

V 9.

Předpis  EHK OSN č.

Určeno výhradně pro nová vozidla. Nevyplňuje se.

Směrnice EHS/ ES č.

Určeno výhradně pro nová vozidla. Nevyplňuje se.

6.

Výrobce karoserie

Uvádí se pokud je vyplněno výrobní číslo nástavby, kabiny, karoserie v řádku 8 této „Žádosti“.

 

U ročníků, kdy se  VIN v době  uvedení HV do provozu neužívalo, se zapíše číslo podvozku.

7.

Druh (Typ) karosérie / Sidecar: - rozdělení druhů je uvedeno v příloze č. 18 vyhlášky ministerstva dopravy. 341/2002 Sb.. To platí i pro motocykly a jejich postraní vozíky.

 

V kolonce se může (ale nemusí) opakovat údaj z druhé řádky položky druh vozidla.

 

U tahačů návěsů se upřesnění druhu karoserie neuvádí.

Údaj o počtu dveří se uvádí pouze jako doplnění u druhů HATCHBACK a LIFTBACK, podle vzoru :       

Druh vozidla:                                      OSOBNÍ AUTOMOBIL

                                                           HATCHBACK

Druh (typ) karoserie:                             5 DVEŘOVÝ    

 

Vzor zápisu :    VALNÍKOVÝ

POLOKAPOTÁŽ

SKÚTR

8.

Výrobní číslo ( nástavby, kabiny, karoserie).

Zapisuje se VIN karoserie.

R.

Barva:  - Vizuální kontrola barev vozidla. Uvádí se podle vzorkovníku barev schváleného Ministerstvem dopravy ČR.

Například: šedá, hnědá, fialová, modrá, modrozelená, zelená, zelenožlutá, žlutá, oranžová, červená, černá. Jde-li o kombinaci barev, pak je rozepsat a přiřadit k časti vozidla na kterých jsou.

Např: karoserie šedá, blatníky hnědé

S

Počet míst celkem:  Vyplní se z údajů počet míst k sezení + počet míst k stání + počet lůžek. Jde     o součet všech.

S.1.

Počet míst k sezení:

Uvádí se počet míst podle dokumentace výrobce, nebo dobových technických údajů výrobce. Jsou-li pochybnosti, je třeba ověřit u specialisty značky.

Vzor zápisu například:

- pět míst osobní automobil: 5

- pět míst osobní automobil + 2 nouzová sedadla: 5+2

- autobus 28 míst k sezení: 28  POZOR: kontrola brzd na STK nebo v odborné dílně.

- nákladní automobil 2 místa k sezení: 2

S.2.

Počet míst k stání:

Uvádí se počet míst podle dokumentace výrobce, nebo dobových technických údajů výrobce. Jsou-li pochybnosti, je třeba ověřit u specialisty značky.

Vzor zápisu například:

- osobní automobil: 0

- osobní automobil + 2 nouzová sedadla: 0

- autobus 28 míst k sezení + 10 míst k stání: 10

- nákladní automobil: 0

9.

Lůžek

Uvádějí se lůžka použitelná za jízdy. Např. některé kamiony, sanitní vozy.

10.

Maximální zatížení střechy

Vyplňuje se pouze pokud je údaj znám

11.

Objem cisterny

Vyplňuje se pouze pokud je údaj znám

12.

Celková délka [mm]

13. Celková šířka   [mm]

14. Celková výška [mm]

 

Rozměry délka -  šířka - výška [mm]: Uvádí se údaj stanovený výrobcem vozidla.

Píší se zásadně s mezerou za číslicí (číslicemi) uvádějícími tisíce. U vozidel vybavených plachtou se píše max. rozměr s plachtou. Rozměry jsou limitovány podle předpisů – viz příloha tabulka výtah z Vyhlášky  č. 341/2002 Sb. Ve znění pozdějších změn.

M

Rozvor [mm]: - u dvou a více nápravových vozidel se uvádějí všechny dílčí rozvory v pořadí od přední nápravy vozidla, oddělené znaménkem plus.

Vzor zápisu:     dvounápravové vozidlo            5 000

třínápravové vozidlo    5 000 + 1 320

čtyřnápravové vozidlo 1 700 + 2 500 + 1 700

 

U návěsů a přívěsů s nápravami uprostřed se uvádí též vzdálenost od čepu nebo závěsu k první nápravě se značkou „T“ pro vzdálenost čepu návěsu od první nápravy a „Z“ pro vzdálenost od závěsu k první nápravě.

Vzor zápisu:     návěs                                      T 3 500 + 1 200 + 1 200

jednonápravový přívěs                         Z 1 800

            dvounápravový (s nápravami uprostřed) přívěs Z 3 000 + 1 310

            dvounápravový točnicový přívěs                      3 800

            třínápravový točnicový přívěs               3 800 + 1 310

15.

Délka ložné plochy [mm]

Uvádí se naměřené hodnoty

16. Šířka ložné plochy [mm]

Uvádí se naměřené hodnoty

G.

Hmotnost: Provozní [kg] - provozní hmotností vozidla  je hmotnost nenaloženého vozidla s karoserií a se spojovacím zařízením (jen u tažných vozidel) v pohotovostním stavu nebo hmotnost podvozku s kabinou, pokud výrobce nemontuje karoserii nebo spojovací zařízení.

Vozidlo v pohotovostním stavu - vozidlo s náplní chladicí kapaliny, oleje, 90 % paliva, 100 % ostatních náplní, nářadí, náhradního kola a řidiče (tj. 75 kg); u vozidel kategorie L se hmotnost řidiče nepřičítá.

POZOR: Dnes používaná definice „Provozní hmotnost“ byla v minulosti (tj. vyhlášky č. 102/95 Sb. a předcházejících) definovaná jako „Hmotnost pohotovostní“. Proto je nutné k údajům ze starých TP připočíst 75 kg váhy řidiče (mimo vozidel kategorií L a O).

Vzor zápisu:

- osobní automobil rozmezí provozní hmotnosti 1 535 - 1 628 kg: 1 535 - 1 628

- tahač návěsů rozmezí provozní hmotnosti 7 300 - 8 300 kg: 7 300 - 8 300

F.1.

Hmotnost:  Největší technicky přípustná [kg]: - největší hmotnost vozidla daná jeho konstrukcí a hmotností nákladu podle údajů výrobce vozidla.

F.2.

Hmotnost: Povolená [kg]: největší povolenou hmotností je největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích. POZNÁMKA: dříve uváděno jako CELKOVÁ.

U vozidel do 3.500kg je F.1.= F.2. U nákladních vozidel  nad 3.500 kg může být F.1. > F.2.

N

Nejvyšší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu [kg] N1 N2 N3 N4

Uvádí se pouze pokud jsou hodnoty uvedeny na výrobním štítku

17.

Nejvyšší svislé  statické zatížení spojovacího zřízení ( závěs / točnice ) [kg]

Pokud vozidlo není určeno k tažení přípojného vozidla, zapíše se do položky NE .

V opačném případě se uvádí údaje výrobce, tj.největší svislé zatížení na závěs pro přívěs stanovený výrobcem vozidla.

Vzor zápisu :

osobní automobil         Z 100

nákladní automobil N2            Z 800

O.1.

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla [kg]-brzděného:

Pokud vozidlo není určeno k tažení přípojného vozidla, zapíše se do položky NE .

V opačném případě se uvádí údaje výrobce tj. ,hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy uvádějí oddělené znakem „/“. Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, uvádí se vždy obě.

O.2.

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla [kg]-nebrzděného:

pokud vozidlo není určeno k tažení přípojného vozidla, zapíše se do položky NE . V opačném případě se vždy uvádí 750 kg nikoliv údaje výrobce.

U speciálních požárních přívěsů se připouští 900 kg

18.

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy[kg]: 

Není-li v dokumentaci uvedeno, uvádí se údaje z řádku F.3.

F.3.

Povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:  Uvádí se údaj, stanovený výrobcem tažného vozidla, který je zpravidla uveden na výrobním štítku vozidla. Pokud není výrobcem stanoveno, zapíše se součet Povolené hmotnosti tažného vozidla a Povolené hmotnosti brzděného přívěsu.

Pokud není vozidlo určeno k tažení přívěsu, uvádí se přeškrtnutá nula (0).

19.

Spojovací zařízení / druh/- typ: podle údajů výrobce  se doplní údaje o konkrétním spojovacím zařízení. Pokud není spojovací zařízení, zapíše se NE. Druh - uvádí se údaj z následujícího číselníku:

TŘÍDA A - Spojovací koule s držákem

TŘÍDA A50-X - Nenormalizované spojení koule s držákem

TŘÍDA B -  Spojovací koule s držákem

TŘÍDA B50-X - Nenormalizované spojovací hlavice 50

 

TŘÍDA C50-X - Nenormalizovaná spojovací zařízení s čepem 50

TŘÍDA D - Oka ojí 50

 

TŘÍDA G - Točnice

TŘÍDA G50 - Normalizovaná točnice 50

TŘÍDA H - Návěsné čepy

 

TŘÍDA S - Nenormalizované různá spojovací zařízení ( např. hák)

 

Vzor zápisu: TŘÍDA C50-X nebo s upřesněním typu TŘÍDA C50-X ROCKINGER 56E

I

Počet náprav z toho poháněných

Vzor zápisu: 2-1 nebo 4-4

 

Kola a pneumatiky  na nápravě ( 1-2-3-4-  )  rozměry / montáž ( zdvojená  = „[2]“

Uvádí se rozměr pneumatik podle údaje výrobce vozidla.

Příklady zápisu pro pneumatiky:          

165 R13 82T

135/70 R13 68T

295/80 R22 152/148K [2]

Vozidlo smí mít jen pneumatiky, které jsou výrobcem povoleny nebo jsou jím doporučeny alternativy a držet se co nejvíce dobové specifikace- viz Technický kodex FIVA 2010 čl.2.

U tuningů jen pneumatiky stanovené výrobcem a tuningové úpravy, schválené státním orgánem. Jako důkaz o schválení lze uplatnit záznamy ze zrušeného Technického průkazu vozidla tuzemského nebo  zahraničního.

 

20. 1 náprava

21. 2 náprava

22. 3 náprava

23. 4 náprava

T.

Nejvyšší rychlost [km/hod]:  - zpravidla se uvádí nejvyšší konstrukční rychlost stanovená výrobcem.

Pokud je vozidlo vybaveno omezovačem rychlosti, připojí se za údaj o rychlosti nastavené omezovačem slova „S OMEZOVAČEM“.

 

U přípojných vozidel se uvádí údaj stanovený schvalovacím orgánem při schválení technické způsobilosti vozidla, nejvíce však 80 km.h-1. Vyšší hodnotu je možné připustit pouze, pokud je tak stanoveno při schválení jeho technické způsobilosti při dodržení zvláštních technických požadavků stanovených při schválení.

Vzor zápisu: 100 S OMEZOVAČEM

85 S OMEZOVAČEM

250 S OMEZOVAČEM

24.

Brzdy (ANO – NE) – provozní

 

Použitelné při jízdě

- ABS

-parkovací  

 

Slouží jen k znehybnění vozidla

-odlehčovací

 

Např. výfuková brzda, retardér.

U

Vnější hluk vozidla [dB(A)]

Vyplňuje se pouze, jsou-li údaje v původních dokladech.

U.1 – stojícího

/U.2 otáčky [min.-1]

U.3 – za jízdy

25.

Spotřeba paliva – metodika

 

Zapisuje se jen pokud je v dokladech.

26.– při rychlosti

 

Zapisuje se jen pokud je v dokladech.

27.

 (l.100 km-1)

Zapisuje se jen pokud je v dokladech.

Q.

Poměr výkon/ hmotnost (kW/kg) – uvádí se pouze u motocyklů. Jde o poměr výkonu (kW) k povolené (celkové) hmotnosti kg. Je-li výkon udán v koních, pak přepočítat koeficientem 0,736.

Příklad: 105 k . 0,736 = 77, 28 kW

28.

Retardér

Uvádí se u nákladních vozidel vybavených retardérem. Nejde o výfukovou brzdu.

29.

Řazení převodovky (MAN/AUT): uvádí se ruční ( manuální nebo, částečně automatická ), automatická atp.

Za automatickou převodovku se pro tyto účely považuje taková převodovka, u které existuje režim, kdy dochází k samočinnému řazení rychlostních stupňů oběma směry a kdy pro rozjezd vozidla není potřebný spojkový pedál                                                          

 

Vzor zápisu: „MAN“, „AUT“

30.

Hydropohon

Uvádí se  pouze u speciálů, které mají vývod pro pohon, např. neseného nářadí. Např. UNIMOG.

 

JINÉ ZÁZNAMY (Další záznamy)

Shlédnutou dokumentaci k určení data výroby a ostatní dobovou dokumentaci komisař zapíše do tohoto řádku „Jiné záznamy“.

 

POZOR: Zapíše se  mateřský klub vlastníka HV. Není-li vlastník členem žádného klubu , zapíše se bez klubové příslušnosti.

 

 

KRÁTKÁ HISTORIE VOZIDLA (nestačí-li místo přiložte samostatný list)

 

RESTAUROVÁNO/PŘESTAVĚNO (kdy a kým)

 

PODPIS ŽADATELE:

K podpisu žadatel připojí i datum

3.4 Vyplnění „Žádosti o provedení testování historického vozidla“ v části Protokol o testování

 

3.4.1 Pro všechny body  1 až 17 uplatňujte článek 4 Technického kodexu 2010 - Všeobecné zásady :

čl. 2.1   Jakékoliv  další modifikace, úpravy nebo  změny jsou nežádoucí. Pokud jsou ovšem nezbytně nutné,  musí být provedeny v duchu doby, kdy bylo vozidlo běžně používáno a takovým způsobem, aby vozidlo mohlo být navráceno do originálního stavu s nejmenším možným úsilím a  náklady

čl. 2.2   Modifikace, úpravy a změny  jsou omezeny pouze na ty, které byly vyžadovány legislativou k zajištění bezpečného provozu vozidla na silnicích, nebo byly nutné z důvodu nedostupnosti  vhodných součástek , nebo nemožnosti jejich výroby za přijatelných nákladů.

čl. 2.3   Modifikace, úpravy a změny musí být zdokumentovány takovým způsobem, aby bylo možno v budoucnu  kýmkoliv rozeznat, jak se vozidlo liší od originálního stavu. Tato informace musí být zaznamenána u každého bodu, jestliže u tohoto bodu nastala.

 

3.4.2 Bod 14. Karoserie ( str. 3 )

Je-li HV vybaveno zvedacími zařízeními např. pro zvedání břemen, osob a má-li se toto zařízení předvádět na sportovních akcích a soutěžích, pak musí mít provedené příslušné zákonné revize a protokoly o provedené revizi od autorizované osoby. Dále by měla obsluha prokázat, že má platné zkoušky a průkazy k zacházení s břemeny ( např. vazačské, jeřábnické zkoušky, atp.)

Nejsou-li revize platné a nemá-li obsluha zařízení platné zkoušky, pak se zařízení nesmí v žádném případě užívat, aby nedošlo k ohrožení osob.

 

3.4.3 Potvrzení klubových testačních komisařů a krajských testačních komisařů ( str. 3 )

Před podpisem protokolu důsledně ověřte, zda vlastník testovaného vozidla splňuje článek 4 Technického kodexu FIVA:2010 tj. zda je vozidlo udržované v historicky korektním stavu díky péči osoby nebo organizace, která je vlastní pro jeho historické a technické hodnoty a neužívá je ke každodennímu provozu.

 

3.4.4 Technická specifikace / Skupina zachovalosti vozidla ( str. 3 )

Při testování komisaři ověřují do jaké míry je vozidlo podle článku 5.2 Technického kodexu FIVA:2010  zachováno a užíváno ve stavu v jakém je dodal výrobce veřejnosti, včetně  volitelného vybavení a příslušenství, které bylo výrobcem nabídnuto nebo prodáno v období normální životnosti vozidla.

 

 

Pomůckou pro vyhodnocení testování je tzv. mříž:

 

Rozhodnutí O ZAŘAZENÍ do typu a do zachovalosti VOZIDLA

Typy 

Zachovalost vozidla

A.  Standardní

B. Dobově upravené

C – Kopie a replika

D – Upraveno mimo období

E - Výjimky

1. Originální

 

 

 

 

 

2. Autentické

 

 

 

 

 

3. Renovované

A3

 

 

 

 

4. Znovu vystavěná

 

 

 

 

 

 

Při rozhodování o zařazení vozidla postupujte podle Technického kodexu FIVA:2010  čl.5.1. definice vozidla

Typ A – STANDARDNÍ

jedná se o vozidlo odpovídající  standardní specifikací, tak jak bylo dodáváno výrobcem.Mohou být povoleny nepodstatné, kosmetické změny odpovídající OBDOBÍ, stejně jako typické příslušenství, které bylo v OBDOBÍ na.

Typ B –DOBOVĚ UPRAVENÁ

Jedná se o vozidlo postavené nebo upravené v OBDOBÍ pro specifické účely, svým způsobem typické a tím oprávněně historicky cenné. 

Typ C – KOPIE A REPLIKA

KOPIE  je kopie historického vozidla,zhotovená mimo OBDOB9 KOPISTOU(VÝROBCEM KOPIE), s použitím nebo bez použití dílů podle specifikace odpovídající OBDOBÍ, kopírující určitý konkrétní model. Takovéto historické vozidlo musí být zřetelně označeno aby bylo jasné, že jde o KOPII. Název historického vozidla bude tvořir kombinace jmen KOPISTY ( VÝROBCE KOPIE) a VÝROBCE a dále modelu, jehož je vozidlo KOPIÍ (např. Smith,Bugatti,Type 35A)

REPLIKA musí splňovat stejné shora uvedené podmínky, ale od kopie se liší tím, že byla vyrobena výrobcem originálního vozidla

Vozidla kategorie KOPIE a REPLIKA budou datována datem svého dohotovení ( např. 11/2009)

       Typ D – UPRAVENO MIMO OBDOBÍ

       Historické vozidlo s prověřenou identitou, které bylo upraveno ze své původní podoby mimo OBDOBÍ     způsobem   typickým v daném OBDOBÍ za použití součástí podle specifikace v OBDOBÍ obvyklé

       TYP E –VYJÍMKY

       HISTORICKÉ VOZIDLO s prověřenou identitou, které bylo upraveno ze své původní podoby mimo OBDOBÍ za   použití součástí nebo technologií, nedostupných v daném období.Takovéto vozidlo musí mít i v tomto případě původní rám/šasí nebo plarformu a karoserii podle DOBOVÉ specifikace pro daný mocel. Mohou být použity maximálně dvě podsestavy odlišné od původní specifikace :

                - motor

                - převody

                - kola

                - přední odpružení/řízení

                - zadní odpružení

                (Úpravy mohou být provedeny v současné době. Takovéto úpravy nemají vliv na datování vozidla.)

        Podle čl. 5.2

SKUPINY ZACHOVALOSTI VOZIDLA

Skupina 1 – ORIGINÁLNÍ

Konkrétní Historické vozidlo ve stavu v jakém bylo původně vyrobeno,nepozměňované a minimálně sešlé věkem

Výjimku tvoří pouze pneumatiky, zapalovací svíčky, baterie  a další spotřební díly.

Skupina 2     - AUTENTICKÉ

Konkrétní historické vozidlo ve stavu, ve kterém se dochovalo při svém užívání, nikdy nerestaurované, zachovalé v originální specifikaci, se známou historií a v originálním, věrohodně optřebeném stavu. Běžně optřebitelné díly mohou být nahrzeny díly odpovídajícími dobové specifikaci. Opravy laku,pokovení a čalounění jsou povoleny.

Skupina 3 – RENOVOVANÉ

Konkrétní Historické vozidlo známé identity, úplně nebo částečně renovované, zrepasované a znovu smontované. Povoleny jsou pouze malé odchylky od specifikace VÝROBCE z důvodu nedostupnosti dílů nebo materiálů. Originální díly od původního výrobce by měly být použity všude, kde jsou k dispozici, mohou být nahrazeny jinými stejné specifikace. Interiér, exteriér a vnější zpracování musí být provedeny co možná nejblíže DOBOVE specifikaci.

Skupina 4 – ZNOVU VYSTAVĚNÁ

Ke stavbě mohou být použity díly z jednoho nebo více vozidel stejného typu a modelu, co nejvěrněji podle originální specifikace výrobce.Originální díly od původního výrobce by měly být použity všude, kde je to možné, mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace, interiér, exteriér a vnější zpracování musí být provedeny co možná nejblíže dobovému provedení.

 

POZNÁMKA: Jako pomůcku pro podrobnější definování specifikace období využijte čl. 4 Dobová specifikace vozidla – Technický kodex FIVA v platném znění :

 

Třída A

(Ancestor)

Vozidla vyrobená do 31. prosince 1904

Třída B

(Veteran)

Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918

Třída C

(Vintage)

Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930

Třída D

(Post Vintage)

Vozidla zhotovená mezi 1.lednem 1931 a 31. prosincem  1945

Třída E

(Post War)

Vozidla postavená mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960

Třída F

 

Vozidla postavená mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1970

Třída G

 

Vozidla postavená mezi 1.lednem 1971 a věkovým limitem FIVA dle 2

 

 

 

3.4.5 Podpisová oprávnění klubových i krajských komisařů

V řádku pro podpisy po provedeném testování jak klubovými, tak krajskými komisemi se do prvního řádku podepisují vždy  Předsedové komisí.

 

Číslo protokolu o testaci historického vozidla:

 

4. Navazující dokumentace:

 

Vyhláška č. 355/2006 Sb.,

Ve znění Vyhl 144/2012 Sb

o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

 

10.5.2012

Zákon 56/2001 Sb.

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 411/2005 Sb. a dalších

 

1.7.2006

 

Příloha č. 1

 

Výtah z Vyhlášky  č. 341/2002 Sb.

Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích


§ 16  Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav

§ 16

 

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)


(1) Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou

a) největší povolená šířka

1. vozidel kategorie M1                                         2,50 m,

2. vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T                        2,55 m,

3. vozidel s tepelně izolovanou nástavbou, u které je tloušťka stěn větší než 45 mm  2,60 m,

4. dvoukolových mopedů                                          1,00 m,

5. ostatních vozidel kategorie L                                2,00 m,

6. přípojných vozidel za dvoukolová motorová vozidla            1,00 m,

7. samojízdných a výměnných tažených strojů, nesených pracovních strojů v soupravě s nosičem a traktorů za podmínek stanovených v § 22 odst. 4                       3,00 m,

8. tramvají                                                     2,65 m,

 

b) největší povolená výška

1. vozidel, včetně sběračů tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze                                   4,00 m,

2. vozidel kategorie L                                          2,50 m,

3. vozidel kategorií N3, O4, určených pro přepravu vozidel      4,20 m,

4. souprava tahače s návěsem                        4,00 m + 2 % výšky,

 

c) největší povolená délka

1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a návěsu           12,00 m,

2. a) autobusu se dvěma nápravami                              13,50 m,

    b) autobusu se třemi a více nápravami                       15,00 m,

3. kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu             18,75 m,

4. kloubového tříčlánkového autobusu a trolejbusu              22,00 m,

do největší povolené délky autobusů se započítává jakákoliv odnímatelná výbava, například schrána na lyže,

5. soupravy tahače s návěsem                                   16,50 m,

6. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem               18,75 m,

7. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O4 určeným pro přepravu vozidel                   20,75 m,

8. vozidla kategorie L                                         4,00 m,

9. tramvaje (sólo) včetně spřáhel                             18,00 m,

10. soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel       40,00 m,

11. soupravy traktoru s jedním přívěsem (návěsem)              18,00 m,

12. soupravy traktoru s přípojným pracovním strojem            18,00 m,

13. soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje                        20,00 m,

14. soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem 22,00 m.

Do celkové délky vozidla (jízdní soupravy) se nepočítá délka nakládacího satelitního vozíku, který je v přepravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nepřesahuje vozidlo o více než 1,20 m.

 

(2) Délka přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než délka tažného vozidla, nejvýše však 2,50 m.

(3) Délka zadního převisu vozidla, s výjimkou přívěsu s nápravami uprostřed, nesmí být větší než 1/3 celkové délky, nejvýše však 3,50 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES.

(4) Vzdálenost předního obrysu vozidla kategorie M nebo N (včetně nástaveb) nesmí být větší než 3,00 m od středu volantu a u vozidel kategorií T a SS (včetně nástaveb a pracovních strojů nesených) nejvýše 4,00 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES.

(5) Pro zvláštní vozidla platí z hlediska manévrovatelnosti požadavky uvedené ve směrnici 97/27/ES příloze I bodech 7. 6. 1 a 7. 6. 2 přiměřeně.

(6) Pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy3)    

3)     Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

Příloha č. 2

Výtah ze zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů .

§ 25  Zvláštní užívání


(2) Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace.
 

(6) Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je
a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo

hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy,10)

 

f) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo

historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi,

10)  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Seznam registračních míst pro registraci historických vozidel.

 

 

Kraj

Úřad      

Adresa

Telefon

Internet

1

Praha

Magistrát hl. města Prahy, odbor DSC; registr historických a sportovních vozidel; odloučené pracoviště Praha 10-Bohdalec areál STK; Nad Vršovskou horou 88.

Magistrát hl. města Prahy, odbor DSC; registr historických a sportovních vozidel; Jungmanova 29/35, 110 01 Praha 1

Infolinka :12444

Registr historických vozidel: 267107422

www.praha.eu

 

 

Mgr. Petr Mareček

 

 

Vedoucí oddělení

 

 

 

236005487

 

 

petr.marecek@praha.eu

 

2

Jiho-

moravský

Magistrát města Brna, odbor dopravy

Kounicova 67
601 67  Brno


542 174 249
 

www.brno.cz

 

 

Ing.Petr Konopka

Vedoucí oddělení správních činností motorových vozidel

542 174 208

konopka.petr@brno.cz

 

 

Ing.Josef Janečka

technik

542174247

janecka.josef@brno.cz

 

 

Vladimír Holásek

referent- technik

542 174 023

holasek.vladimir@brno.cz

3

Jihočeský

Magistrát města Českých Budějovic

Nám. Př. Otakara II. č. 1
370 92  České Budějovice

386 804 412
386 804 428

www.mestocb.cz

 

 

Ing.Jaroslav Mráz

Vedoucí odboru

386 804 401

mrazj@c-budejovice.cz

4

Pardubický

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy

Nám. Republiky 12
530 02  Pardubice,
pracoviště Průmyslová 381, Černá za Bory (objekt stanice technické kontroly)

466 859 370
466 859 372

www.město-pardubice.cz

 

 

Ing.Vladimír Bakajsa

Vedoucí odboru

466 859 351

vladimir.bakajsa@mm.p.cz

5

Králové-

hradecký

Magistrát města Hradce Králové,

Odbor dopravy

Československé armády 419
502 00  Hradec Králové,
 

 

www.mmhk.cz

 

 

Bc. Petr Černohlávek

Ved.odd.registru řidičů a vozidel

495 707 840
731 131 174

petr.cernohlavek@mmhk.cz

6

Vysočina

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy

Masarykovo nám. 1
586 28  Jihlava 

www.jihlava.cz

 

 

Petr Jelínek

Odbor dopravy

Registr vozidel

Tylova 18

586 28 Jihlava

567 167 773

petr.jelinek@jihlava-city.cz

 

 

Jaroslav Dvořák

Odbor dopravy

Registr vozidel

Tylova 18

586 28 Jihlava

567 167 775

jaroslav.dvorak@jihlava-city.cz

 

 

Jan Klikar

Odbor dopravy

Registr vozidel

Tylova 18

586 28 Jihlava

567 167 774

jan.klikar@jihlava-city.cz

7

Karlovarský

Magistrát města Karlových Varů, odbor dopravy

Moskevská 21
361 20  Karlovy Vary, pracoviště U spořitelny 2


 

www.mmkv.cz

 

 

Marcel Slanina

technik

353 118 674

posta@mmkv.cz

 

 

Petr Svoboda

technik

353 118 672

posta@mmkv.cz

8

Liberecký

Magistrát města Liberce, odbor dopravy

Nám.Dr.Ed.Beneše 1

460 59 Liberec 1

 

www.liberec.cz

 

 

Bc.Josef Semirád

Ved.oddělení registru vozidel

Pracoviště: Frýdlantská 183/4

460 59 Liberec

485 243 845

semirad.josef@magistrat.liberec.cz

9

Olomoucký

Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Horní náměstí 583
779 11  Olomouc

585 510 429
585 510 427
585 510 426
585 510 427
585 510 470

www.olomoucko.cz

 

 

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Pracoviště: Vejdovského 2

779 11 Olomouc

 

 

 

 

Mgr. Michal Urbášek

Vedoucí odboru

585 513 700

602 794 001

 

10

Plzeňský

Magistrát města Plzně, odbor registru vozidel a řicičů

Nám. Republiky 1

306 32 Plzeň

378 034 400
378 034 444
378 034 441
378 034 446

www.plzen-city.cz

 

 

Odbor registru vozidel a řidičů

Pracoviště: Koterovská 162,

306 62 Plzeň

 

 

 

 

Mgr. Jiří Marek

Vedoucí odboru

378 034 400

Posta@plzen.eu

11

Středočeský

Městský úřad Kolín, odbor dopravy

Karlovo nám. č. 78
280 12  Kolín I,
 

321 748 120

www.mukolin.cz

 

Registr HV Kolín

Stanislav Paďouk

technik

Pracoviště: Na Valech 72

280 12 Kolín

321 748 146

stanislav.padouk@mukolin.cz

 

 

Věra Hofmannová

Administrativní pracovník

Pracoviště: Na Valech 72

280 12 Kolín

321 748 145

vera.hofmannova@mukolin.cz

12

Moravsko-

slezský

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy

Prokešovo nám. 8
729 30  Ostrava,
 

 

www.ostrava.cz

 

 

B.Glumbík

pracoviště ulice 30. Dubna 365/35

729 30 Ostrava

974 728 880

bglumbik.@ostrava.cz

13

Ústecký

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy

Velká Hradební 8
401 00  Ústí nad Labem

475 271 843

www.mag-ul.cz

podatelna.magistrat@mag-ul.cz

14

Zlínský

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend

L. Váchy 602
761 70  Zlín


 

www.zlin.eu

 

 

Rostislav Krkoška

Technik evidence vozidel

577 630 691

577 630 682

rostislav.krkoska@zlin.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav ke 31.12.2012

 

Dokument ke stažení ZDE

 

 

Zpět