Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 7. 8. 2018

15.08.2018 14:04
 • Informace ze schůze tripartity - Tripartita projednala nový návrh financování FKHV, který byl na jednání upraven a odsouhlasen. Prezidium souhlasí s použitím dohodnutých sazeb a předloží je k závěrečnému schválení SD, které se bude konat dne 1. 12. 2018.
 • Technická komise - Prezidium vzalo na vědomí zápis z TK.
 • Úprava financování FKHV - Po jednání tripartity bylo financování FKHV upraveno a prezentováno prezidiu, který upravené financování odsouhlasilo. V jednotlivých sdruženích je nutno urychleně vyjádřit, jakým způsobem se bude prokazovat členství v jednotlivých sdruženích.
 • Informační systém - Prezidiu byla prezentována Smlouva o zhotovení projektu. K dalšímu jednání byl pověřen Pavel Fiala s budoucím programátorem IS. Prezidiu byla prezentována budoucí struktura IS.  
 • Koncepce rozvoje FKHV - Prezidiu byl zaslán návrh rozvojového koncepce FKHV, viz příloha zápisu. S rozvojem FKHV souhlasilo všech 5 přítomných zástupců sdružení. Předložený dokument by měl být nyní rozpracován podle jednotlivých částí. Část ekonomickou zpracuje Jiří Zítek, technickou Josef Zrucký, kulturní Jaroslav Větvička, sportovní Tomáš Barnet, personální rozvoj Pavel Fiala. Zpracované části budou zaslané do 30. 8. 2018 prezidiu k seznámení před následujícím prezidiem.
 • Na prezidiu byla přednesena nejasnost z veřejnosti od Tomáše Strnada ohledně financování Grand Veteran. Prezidium opakovaně konstatuje, že z rozpočtu FKHV nešly na akci žádné finanční prostředky. FKHV nechala vyrobit pouze propagační předměty, které byly použity při akci, a které zároveň používá při Poháru Federace a své další prezentaci. Příspěvkem se podílely sdružení FKHV, kromě AVCC HK.
 • FIVA - Sekretariát odešle dopis na FIVA s informací o jmenování nových zástupců do jednotlivých komisí za ČR. Prezidium odsouhlasilo účast Tomáše Barneta dne 15. – 18. listopadu 2018 na zasedání FIVA.
 • Kulturní komise - Materiál k reorganizaci struktury FKHV byl zaslán prezidiu k diskuzi. Prezidium bere zaslaný materiál na vědomí a bude s ním dále pracovat. Materiál je v příloze zápisu. Každé sdružení by mělo jmenovat své členy do Kulturní komise. Následně bude svolána schůze komise. Prezident informoval přítomné o odmítnutí zasahování členů tripartity do rozpočtu FKHV na sportovní a kulturní aktivity FKHV.
 • Propagace FKHV-dokument FKHV a Grand Veteran na ČT2 - Prezidium bylo seznámeno s uvedením dokumentu ve vysílání České televize. Celý dokumentu na odkazu: www.ceskatelevize.cz/porady/12310192768-grand-veteran-2018
 • Sportovní komise - Prezidium vzalo na vědomí zápis ze Sportovní komise.
 • Různé
  • Byl prezentován návrh jednat o rozvoji myšlenky omezit hranici pro testování vozidel na historickou původnost rokem 1990.
  • Oldtimer – Byla prezentována Oldtimer nabídka k prezentaci FKHV na zahraniční akci Astro Classic. Detailní informace budou zaslány prezidiu do 31. 8. 2018.

 

Datum: 3. 7. 2018

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Vysvětlivky:

FKHV– Federace klubů historických vozidel

KTK – Krajská testovací komise

KLTK – Klubová testovací komise

MD – Ministerstvo dopravy

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

SD – Shromáždění delegátů

T – Termín

TK – Technická komise

Z – Zodpovědnost

 

 

Příloha č. 1.Koncepce rozvoje FKHV

Koncepce dalšího rozvoje Federace klubů historických vozidel ČR na léta 2018–2025

Základní východiska a postupy

Preambule

FKHV ve svém vývoji dospěla do stavu, kdy je vhodné, aby se zabývala svým dalším směřováním a rozvojem. V současnosti je situace v FKHV taková, že jejím ústředním problémem je řešení otázek spojených s realizací celého systému testování. Je nutné reagovat na možné trendy v oblasti testování vozidel na historickou původnost (zejména legislativy), které v současné době nejsou zásadně ovlivnitelné vlastní činností FKHV a je nutno počítat i s katastrofickou variantou, že bude systém měněn a nakonec, byť v jiném intervalu a za specifických podmínek skončí veteráni na STK. Tomuto nebezpečí přispívají významnou měrou i naši vlastní členové.

V této situaci je nutno si položit základní otázku, zda v případě, že by defacto se systémem testování v dnešní podobě změnil a zůstala pouze pravomoc provádět první stupeň testace, tj. testace na historickou původnost, jak bude FKHV fungovat dál, a tudíž se zabývat vlastním vývojem FKHV, který by spočíval ve vybudování silnějšího, výkonnějšího a více profesionalizovaného aparátu. To by následně umožnilo zlepšit a posílit nezbytné činnosti FKHV, které jsou běžné v organizacích podobného typu. 

Nezbytným předpokladem pro tvorbu plánu FKHV je konkretizovat budoucí vize a cíle, ke kterým FKHV směřuje. Plán by se měl následně skládat z dílčích analýz jednotlivých oblastí FKHV, které budou obsahovat návrhy dalšího postupu a rozvoje. 

Jednou ze základních analýz je ekonomika, kde musí být kromě optimalizace stávajících finančních toků nalezeny postupy pro získávání vnějších finančních zdrojů. Na této analýze již práce začaly. Podobně je nutné zpracovat i další oblasti.  Výsledkem těchto analýz by měla být koncepce dalšího rozvoje FKHV, která by směřovala k předem určenému cílovému stavu FKHV.  Koncepce by se realizovala etapovitě (podle jakéhosi jízdního řádu) v následujících letech. 

Základním předpokladem je shoda a podpora tohoto procesu v rámci jednotlivých sdružení, kterou nelze zjistit a získat bez toho, že bude vytvořen materiál k diskusi ve hnutí, který bude následně upraven, odsouhlasen a dodržován.

Základní teze k diskusi, východiska, cílový stav:

 • Vybudovat organizaci s robustnějším aparátem.
 • Širší a významnější zapojení FKHV do spolupráce s dotčenými organizacemi a vnějšími subjekty v ČR i v zahraničí, včetně FIVA.
 • Vybudovat organizaci schopnou realizovat další činnosti, které prozatím byly realizovány nedostatečně nebo vůbec ne.

 

Následující postup:

 1. Oslovit hnutí s tímto záměrem, zatím bez dalších podrobností, včetně odpovědi na základní otázku, kde budou nalezeny finanční zdroje. Zjistit odezvu v jednotlivých sdruženích.
 2.  Zpracovat detailní materiál, který analyzuje současný stav v jednotlivých oblastech a navrhuje další možnosti rozvoje.
 3. Jedná se zejména o tyto jednotlivé analýzy (pořadí neurčuje důležitost):
  1. Analýza a budoucí očekávané trendy v oblasti testování vozidel na historickou původnost, které v současné době nejsou zásadně ovlivnitelné vlastní činností FKHV. Zvýšit roli FKHV v tomto procesu.
  2. Analýza finanční náročnosti pro rozvoj vlastního chodu FKHV a pro její další činnost. Zajištění možných, především vnějších zdrojů.  Nastavit vícezdrojové financování.
  3. Analýza možností rozvoje dalších činností mimo oblast testování, jako např. činnost kulturní, archivní, propagační (PF, AČV, GV, ples atd.).  
  4. Analýza personálního rozvoje FKHV a návrh na postupné obsazování pozic.
 4. Analýzy budou synteticky zapracovány do jedné koncepce FKHV, která bude opět předložena hnutí, připomínkována a po širší shodě a souhlasu na SD se stane závazná.
 5. FKHV získá jakýsi rozvojový plán, včetně harmonogramu, podle kterého by se měla dále rozvíjet.

 

Zpracoval: Fiala na základě podkladů od Větvičky a Horákové

Červenec 2018

 

 

Příloha č. 2.Kulturní komise

Poslání a koncepce Kulturní komise FKHV ČR

Předkládá MUDr. Jaroslav Větvička k jednání Prezidia FKHV ČR 7. 8. 2018

Nově koncipovaná Kulturní komise FKHV ČR bude obecně zastřešovat aktivity FKHV v oblastech:

 • ochrany technického a kulturního dědictví v oblasti historické mobility, tradičních dovedností a řemesel,
 • významně se podílet na propagaci veteránismu a FKHV v ČR i v zahraničí a přispívat k podpoře aktivit směřujících k udržení základních potřeb českého veteránismu, především provozu HV na pozemních komunikacích
 • rozvíjení pozitivních edukativních aspektů veteránismu a jeho kulturní hodnoty

Shora uvedené aktivity musí být pravidelnou a neopominutelnou součástí činnosti FKHV ČR. Vycházejí ze Stanov FKHV, kopírují strukturu a poslání veteránského hnutí ve světě. V situaci celosvětového postupného zahušťování obecné mobility a vzrůstajících ekologických požadavků se zvyšují a budou zvyšovat negativní tlaky také na historickou pozemní mobilitu. Rozvoj těchto oblastí je důležitou formou ochrany a zdůvodnění existence veteránského hnutí.  Aktivita a činnost FKHV na tomto úseku je zpravidla nezastupitelná činností jednotlivých sdružení a klubů FKHV.  Jde o aktivity, které jejich činnost doplňují a integrují.  FKHV sice postupně rozvíjí svoji činnost na tomto úseku, dlouhodobě je však rozvíjející trend nedostatečný a význam těchto aktivit zůstává podhodnocený.

Přehled stávajících útvarů FKHV v kulturní a sportovní oblasti a jejich funkce:

 1. Sportovní komise (SK) - přenesením agendy Poháru Federace (PF) má jasnou náplň činnosti, je funkční.
 2. Akademie českého veteránismus (AČV) zatím zůstává se zbytkem funkcí po odtržení SK (resp. PF).
 3. Nově se zřizuje Kulturní komise FKHV ČR (KK), která částečně přebírá většinu funkcí AČV. Navrhuje se, aby AČV však jako těleso nadále existovala, pravděpodobně nejlépe jako součást KK se specifickými dílčími (viz níže) úkoly.

Návrh na rozdělení kompetencí a úkolů

 1. SK – agenda PF, rozvoj aktivit FKHV ve sportovní oblasti. Spolupracuje s KK a AČV, dodává výsledky PF, vytváří kalendář akcí PF, vyjadřuje se k osobnosti českého veteránismu
 2. AČV

Příprava návrhu osobnosti českého veteránismu, (návrhy od SK, Prezidia, KK), popř. profilace v oblasti archivnictví a video archivu.

 1. KK

Konkrétní aktivity:

 • Supervize plesu FKHV a přenášení průběžné informace na Presidium.
 • Aktivní účast (stánek, či jiné formy prezentace) na veteránských výstavách v ČR a v zahraničí a na vybraných akcích, které nejsou součástí PF.
 • Vytvoření živé databáze – video archivu – historických i nově přibývajících dokumentů z oblasti veteránského života především v ČR (možno přenechat AČV).
 • Spolupráce při projektu Grand Veteran.
 • Rozvoj edukačních aktivit pro děti a mladé (potenciální) veteránisty.
 • Vazba na CC FIVA a přenos jejich aktivit na národní úroveň.
 • Spolupráce s ostatními autokluby v ČR ve stejných oblastech.

Další postup:

 • Na úterý 11. 9. 2018 svolat zasedání KK (Větvička).  Budou pozváni současní členové AČV a SK a zástupci delegovaní jednotlivými sdruženími.
 • Projednat a odsouhlasit vymezení činností a nastavit spolupráci mezi KK, SK a AČV.
 • Projednat rozpočet na činnost KK a SK (AČV), který bude vycházet z již projednávaných návrhů a který bude předložen na říjnovém zasedání Prezidia.

 

Zpět