Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 1. 10. 2019

10.10.2019 15:33

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

SVCC

Dušan Erlebach

omluven

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Tomáš Strnad

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

KRK

František Sladký

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 5. 11. 2019 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

Program z jednání prezidia dne 1. 10. 2019

1)Zastupování prezidenta FKHV ČR

Pan prezident Pavel Fiala z osobních důvodů v souladu s článkem 13, odst 7 platných Stanov, jmenoval svého zástupce p. Václava Kafku k výkonu funkce. Současně prezidiu oznámil svou rezignaci na funkci prezidenta FKHV ČR ke dni 12. 12. 2019.

Proběhlo hlasování prezidia: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 (Václav Kafka)

Václav Kafka po hlasování zastupování přijal.

 

Po projednání tohoto bodu p. Fiala z jednání prezidia odešel.

2)Shromáždění delegátů

Do příštího zasedání prezidia bude připravena pozvánka na SD (p. Horáková), rozpočet FKHV (p. Zítek), zpráva prezidia (p. Kafka), informace FIVA (p. Barnet), zpráva o IS-prodlužování (p. Kot), zpráva o KRK (p. Sladký).

3)Úřad pro ochranu osobních údajů

P. Barták podal stížnost na FKHV k Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále ÚOOU). Věc byla předána advokátní kanceláři, které jednala jménem FKHV. Následně byl doručen přípis od ÚOOU, ve kterém je uvedeno, že úřad neshledal důvod pro zahájení řízení z moci úřední.

Přímé náklady na řešení této kauzy byly 9 200 Kč.

4)Finanční výkazy FKHV

Do sbírky listina byly vloženy finanční výkazy FKHV za rok 2018.

5)FIVA

Delegáti si aktivně zajištují svoji účast na zasedání FIVA.

6)Informační systém

IS je plně funkční, v současné době bylo zpracováno 3 200 žádostí.

Aktuálně se řeší prodlužování, které bude funkční od roku 2020. Staré formuláře nebude nutné přepisovat ručně, vytváří se funkce na převedení dřívějšího testování do elektronické podoby.

7)Ministerstvo dopravy

MD nereflektovalo na žádost FKHV o schůzku. V aktivitě vůči MD bude FKHV nadále pokračovat.

8)Kulturní komise

Prezidium odsouhlasilo zápis z Kulturní komise.

a.Galavečer českého veteránismu

Sdružení byla vyzvána k dodání VIP seznamu osob do příštího prezidia. Dále osloví své partnery o ceny o soutěže.

Na kulturní komisi byla řešena konečná cena vstupenky, která bude rozdělena pro člena a nečlena. Obě skupiny budou kapacitně omezeny. Prezidium stanovilo konečnou cenu pro člena ve výši 400 Kč/osoba pro člena a do vyčerpání kapacity, a 600 Kč/osoba pro nečlena.

b.Classic Expo

Prezidium podpořilo aktivní prezentaci FKHV na výstavě Classic Expo. Organizaci prezentace zajišťuje p. Horáková.

9)Technická komise

Prezidium odsouhlasilo zápis z TK. TK řeší zaslané dotazy a problémy průběžně.

Byly domluveny termíny školení KLTK na leden, které předsedové KTK odsouhlasili. Na všech školeních se osobně zúčastní člen TK.

Povinné školení krajských předsedů se bude konat 4. 1. 2020. Čas a místo bude konkretizováno v pozvánce.

Předseda TK vyzval sdružení, která nemají zástupce v TK (UKUVHT, ČKHV, SVCC), aby jmenovalo svého člena.

10)KRK

Předseda KRK informoval prezidium o obsahu zápisu z jednání KRK ze dne 30. 9. 2019, který vzalo prezidium na vědomí. Předseda znovu apeloval na viceprezidenty FKHV k nominování funkčních členů. Za AKAV byl navržen p. Petr Pelech.  

11)Plán rozvoje FKHV

K dokumentu došly náměty na úpravu, které budou zapracovány. Upravený dokument bude rozeslán na sdružení, které se k němu mohou do 20. 10. 2019 vyjádřit.

12)Členské karty FKHV

V případě zájmu o Členské karty FKHV na rok 2020 je termín dodání elektronického jmenného seznamu p. Horákové do 31. 10. 2019 ve stejném formátu, jako minulý rok.

13)KTK a KLTK

  • Došla žádost od p. Čečila z AČR o zřízení KLTK AMK Třeboň v AČR namísto zrušené KLTK 03-10 Veteran Car Club Třeboň. Žádost bude postoupena ke kontrole do TK.
  • KLTK 09-02: Došla žádost od p. France z AKHV o obnovení činnosti KLTK AMK OLDTIMER CLUB HELFŠTÝN, kde bylo schváleno pozastavení komise do školení 2020. Dotaz p. France byl přesměrován na předsedu TK, který se spojil s předsedou KLTK k projednání podrobností. Klub nebyl ochoten komunikovat. Z tohoto důvodu není možné situaci vyřešit a předčasné spuštění KLTK se zamítá. Od KLTK nadále chybí aktuální Změnový list.

 

Datum: 10. 9. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

Zpět