Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 1. 9. 2020

05.10.2020 09:53

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

omluven

MBK ČR

Pavol Vávra

ano

UKUVHT

Pavel Kolář

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

omluven

Technická komise

Tomáš Strnad

ano

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

neobsazeno

 

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

omluven

Legislativní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

ano

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 6. 10. 2020 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 1. 9. 2020

 

1)    Technická komise

 

Technická komise podala návrh na nahrazení T. Strnada na pozici předsedy p. Jaromírem Kučerou Technické komise, bude mít přístup do IS. Prezidium schválilo tento návrh.

Hlasování: pro 5 zdržel se 0 proti 0

 

NESHODY

Byly řešeny celkem 4 neshody – zpracování kvalitní, jednoznačná rozhodnutí – jde o neshody č. 01-04-2020, 01-05-2020, 01-06-2020, 01-08-2020. Pokračovat ve smyslu závěrů zapsaných u jednotlivých řešení.

Členové prezidia seznámeni s jednotlivými projednávanými neshodami a protokoly, které z jednání byly zpracovány. Schválené 4 neshody.

Hlasování: pro 5 zdržel se 0 proti 0

TK vznesen požadavek na úhradu nutných výdajů spojených s činností TK. Rozhodnutí bude provedeno na příštím prezidiu, s ohledem na to, že hospodář je z dnešního jednání omluven.

 

2)    Pozice sekretářky FKHV

B. Horáková je na nemocenské. Probíhají pohovory se zájemci o tuto pozici. Veškeré náležitosti v průběhu září.

V souvislosti s odchodem na mateřskou dovolenou byl vznesen návrh na zakoupení „pozornosti“ v souvislosti s odchodem B. Horákové na nemocenskou.

Závěrem – Martin Kot na říjnovém prezidiu sdělí konkrétní předmět a jeho zajištěni.

Hlasování: pro 5 zdržel se 0 proti 0

 

Prezidium bylo dále informováno o skutečnostech spojených s odchodem B. Horákové na nemocenskou – má nahlášenu pracovní neschopnost spojenou se zdravotními problémy. Jedná se o hmotnou odpovědnost spojenou s její činnosti v sekretariátu. Dále je nutno řešit otázky přístupu k jednotlivým objektům, komunikační kanály, dokumentace, archiv a protokolární předání celkové agendy sekretariátu FKHV z.s.

Vše bude dořešeno v průběhu měsíce září 2020, kdy bude o věci informováno prezidium na pravidelném zasedání. Veškeré materiály předá B. Horáková řediteli Martinu Kotovi.

Hlasování: pro 5 zdržel se 0 proti 0

Agendu sekretariátu do vyřešení nástupu za B. Horákovou prozatímně přebírá Jiří Patočka, z tohoto důvodu mu bude vyplacena odměna o vyšší 7 tisíc od měsíce srpna 2020.

Hlasování: pro 5 zdržel se 0 proti 0

3)    Příprava podkladů pro rozpočet na rok 2021

J. Zítek zaslal zpracovaný návrh. Prezidenti si připraví připomínky do dalšího prezidia.

Předsedové jednotlivých komisí předloží do příštího prezidia rozpočty svých komisí.

M. Kot připraví projekt investic, který bude předložen na SD.

4)    Informační systém

V září se zahájí fáze, kde se zruší hotovostní platby. Bude připraven postup pro provádění bezhotovostních plateb. Bude překryvná doba pro obě možnosti plateb.

Na jednání dorazil zástupce MBK ČR.

5)    Kontrolní a revizní komise

Bude schůze, kde se bude projednávat neúplnost ekonomické směrnice.

Vznikla pracovní skupina za účelem vytvoření nové EKONOMICKÉ SMĚRNICE ve složení M. Kot – ředitel, L. Vykusa – ekonom, JUDr. J. Täubel – právní otázky, F. Sladký – KRK, J. Zítek – hospodář.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

6)    Kulturní komise

Novým předsedou byl zvolen Aleš Mašín z UKUVHT. Každé sdružení aktualizuje jméno svého zástupce. T – do zasedání prezidia v měsíci říjnu 2020.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

7)    Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Jednotlivá sdružení jmenují členy do této komise. Termín – do zasedání prezidia v měsíci říjnu 2020.

Je rozjednána spolupráce s učilištěm Benešovem.

V souvislosti s dosud odvedenou prací na úseku propagace ze strany L.Vykusy, podán návrh na vyplacení odměny ve výši 7000,-Kč

Hlasování: pro 5 zdržel se 1 proti 0

8)    Shromáždění delegátů

Návrh na 26. listopadu v Ďáblice. Termín bude upřesněn na zasedání prezidia v měsíci říjnu po vyjádření všech subjektů prezidia.

9)    Různé

Klub přátel historických vojenských jednotek Mordové rokle z.s., společně s FKHV ČR z.s. a Městem Milovice pořádají ve dnech 9.10.2020 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v areálu Vojensko-historického skanzenu Mordové rokle a objektu V-521.

V rámci rozvoje mládeže o renovace historických vozidel, a široké veřejnosti z řad youngtimerů se podílejí pořádající celky na financování dané věci. Požadavek na FKHV ČR o dar ve výši 15.000 kč – využití dle námětu a záměru citovaném v přiložené žádosti – přílohou zápisu.

Finanční částka bude proplacena oproti dodané faktuře na učet číslo 115-9805110267/0100

(KPHVJ Mordové rokle z.s. pob.spol. I divize KLTK)

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

 

Předložen návrh na podporu udělení medaile Za zásluhy v oblasti sportu silničnímu závodníku Bohumilu Stašovi in memoriam. - viz návrh přílohou.

Zpracuje J. Patočka a bude přiloženo k dokumentům zaslaným společně s návrhem.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

 

 

 

 

Datum: 1. 9. 2020

Zapsal:

František Sladký

 

Zpět