Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 11. 1. 2022

07.02.2022 11:19

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano (on-line)

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Technický pracovník

Jiří Patočka

ano

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano (on-line)

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 1. 2. 2022 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 11. 1. 2022

 

1.)  Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1.) Všichni prezidenti doručí na sekretariát FKHV písemné návrhy řešení, týkající se kumulace funkcí. Termín dodání: do 1 týdne před konáním prezidia.
- ve stanoveném termínu byly na sekretariát FKHV doručeny návrhy VCC ČR a BCC, další návrhy byly doručeny formou reakcí na tyto podklady. J. Zítek za ČKHV přednesl svůj návrh prezidentům. Závěrem debaty bylo prezidiem přijato řešení, kdy M. Kot bude mít na starosti provozní záležitosti sekretariátu, bude plnit nařízení prezidia z mandátu výkonného ředitele FKHV a starat se o technický rozvoj a údržbu IS. Pracovní náplň ředitele definuje pracovní smlouva.
J. Patočka byl prezidiem jmenován do pozice prostředníka mezi TK FKHV a sekretariátem FKHV. Dále se jeho pracovní pozice mění z „Technického pracovníka“ na „Tajemníka“.

2.) Sekretariát vypracuje odpověď na podanou neshodu s ev. číslem 3/2021, týkající se kumulace funkcí.
- dle rozhodnutí viz. bod 1.) 1.) KRK vypracuje odpověď pro podavatele Neshody.

3.) F. Sladký na příštím jednání bude informovat prezidium, kdo za KRK bude odpovědný za kontrolu IS.
- viz. bod 1.) 1.)

4.) M. Kot prověří možnost a finanční náročnost možnost označení testace hvězdičkou, jako osobní upozornění pro komisaře.
- bylo prověřeno, cena na úkon je cca. 5.000,- Kč, zadáno programátorům k vytvoření.

5.) Sekretariát vytvoří pasivní přístupy do IS všem prezidentům FKHV.
- splněno, vytvořeny pasivní přístupy do IS pro všechny prezidenty s možností nahlížet do celého IS, bez možnosti úprav.

6.) KRK podá přes sekretariát FKHV písemnou odpověď pro MD k neshodě VVC Konice, obsahující průběh šetření.
- odpověď byla vytvořena a prezident FKHV  se s ní seznámil. Sekretariát odešle na MD.

7.) Každý z prezidentů do 1 týdne před konáním prezidia tak, aby mohlo být odesláno spolu s pozvánkou na příští konání, dodá písemně svou vizi o nové koncepci a struktuře TK FKHV. Sekretariát poté zformuluje písemné návrhy, které budou předloženy k projednání na Prezidium 11.1.2022
- prezidium obdrželo písemné návrhy, ze kterých vzešly tyto 3 návrhy řešení:
a.) model TK s členy a předsedou TK
b.) Členy TK FKHV by se stali předsedové KTK, TK by dále byla doplněna o stávající členy TK ze sdružení, která nemají žádného předsedu KTK, TK by měla svého předsedu, který by byl 1) volen 2) vybrán losem 3) po určité době by se jednotlivý členové na této pozici vystřídali, předseda TK by připravil zprávu o činnosti Technické komise na každé prezidium, případně by byl vyznám k účasti
c.) užší okruh členů TK z členů KTK.
- zhodnocení fungování TK v současném zkušebním režimu bez předsedy TK: provoz TK funguje, svou agendu plní, nicméně bez předsedy TK dochází k problémům v komunikaci.
- prezidenti se do příštího jednání prezidia zamyslí nad návrhem řešení dle bodu b.), neboť je evidentní potřeba zapojení širšího okruhu odborníků při řešení legislativně-technických témat v rámci TK.
Koncept fungování TK by byl konzultován s předsedy KTK na školení dne 27. 1. 2022.
- prezidium pověřuje Pavla Koláře, člena TK, vedením TK.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

8.) Sekretariát zpracuje směrnici pro komisaře o nutnosti kontroly roku výroby vozidel, která nejsou standardně vyráběná, a to při každém prodloužení. Po jejím schválení prezidiem FKHV bude připojeno ke stávající Příručce o testování HV.
- Sekretariát vypracuje návrh metodiky, která by byla přílohou současné příručky pro testování.

9.) Sekretariát zpracuje písemnou výzvu dotčených KTK a KLTK, týkající se neshody s ev. číslem 11/2021, a další výzvy a upozornění schválená prezidiem dle bodu 6.) e.)
- splněno

10.) Legislativní komise ve spolupráci s KRK vypracuje metodiku pro provádění řešení Neshod, podnětů a stížnosti, vycházející z již zpracovaného dokumentu od J. Kučery ze dne 3.5.2020.
- materiál byl prezidentům představen v rámci jednání. Debata nad tímto dokumentem bude pokračovat na příštím jednání prezidia, až se s ní všichni prezidenti dostatečně seznámí.

 

2.)  Informační systém

a.)   Zadáno vytvoření přístupů pro prezidenty

b.)   V pracovní verzi již sloučené kategorie do jedné „karty vozu“, předpokládaný termín spuštění: konec 02/22-03/22

c.)   Pravomoci komisařů zůstávají beze změny
 

3.)  KRK

a.)   Dne 25. 1. 2022 proběhne jednání KRK, prezidium o vzešlých závěrech bude informováno na svém příštím jednání

b.)   Předseda KRK F. Sladký vznesl požadavek na doplnění kontaktních údajů KRK na web fkhv.cz. Již zadáno do funkcionalit nových, připravovaných webových stránek.

c.)   Bylo dohodnuto, že pokud KRK uzná za vhodné, může, se souhlasem všech prezidentů, pořizovat audio záznam z jednání prezidia
 

4.)  Technická komise

a.)   Jednání TK FKHV proběhne dne 18. 1. 2022 v sídle FKHV.

b.)   Na sekretariát FKHV bylo doručeno vyjádření předsedy KTK 01 P. Štohla k neshodě s ev. číslem 11/2021 – Lomax TT S/224. Tyto materiály budou projednány na jednání TK dne 18. 1. 2022.
 

5.)  Školení 2022

a.)   Školení předsedů a místopředsedů KTK proběhne dne 27. 1. 2022 od 16:30 hodin v sídle Autoklubu ČR.

b.)   Školení komisařů KLTK je v plánu na jaře tohoto roku.

 

6.)  Aktualizace KTK a KLTK

a.)   Prezidium FKHV obdrželo Změnové listy s aktualizací složení těchto KLTK:

-       KLTK 02 - 07

-       KLTK 06 – 12

-       KLTK 11 - 36

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

b.)  Prezidiu FKHV byly předloženy návrh na jmenování nových členů KTK 10:

-       Kamil Prokop z KLTK 10 – 05

-       Robert Zavadil z KLTK 10 – 06

-       Tomáš Jopek z KLTK 10 - 16

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

 

7.)  Otázka cen testování pro členy a nečlen

Jak bylo již diskutováno na jednání tripartity dne 10. 1. 2022, nastavený systém
ne / členství funguje, ale dle zjištěných skutečností dochází k jeho zneužívání a tím k nelegálnímu obohacování některých KLTK. FKHV proto navrhuje vytvoření „Karty FKHV“ s 2letou platností, na základě které bude možné čerpat slevu na testování a další služby. Sleva z ceny testování tedy nebude poskytována na základě členství, ale držitelům těchto karet. Bude na svobodné volbě každého člena členských subjektů FKHV zda slevu uplatní. Zástupci AVCC a AKHV souhlasí a připojí se k tomuto navrhovanému řešení. Technické detaily budou dořešeny.

Sekretariát FKHV vypracuje návrh řešení a mechanismus spuštění tak, aby všechna uskupení tripartity spustila jednotně. Následně bude upraveno v Ekonomické směrnici.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

 

 

 

8.)  Projekt výroby limitovaného modelu HV pro FKHV

M. Kot přednesl kalkulaci výroby limitovaného modelu HV pro FKHV v celkové výši 435.850, - Kč. Platba bude rozložena do několika splátek v průběhu celého roku a lze předpokládat částečnou  návratnost z prodeje.
Bude sloužit jako upomínkové, dárkové, propagační předměty a ceny určené mimo jiné pro osvětu v rámci práce s mládeží a k prodeji v chystaném e-shopu.

S hospodářem FKHV bude dořešen model financování.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
 

9.)  Cena za prodloužení testace historického motocyklu x klasická STK

Současné nastavení platnosti testace pro historické motocykly je ve srovnání s klasickou STK, z pohledu poměru ceny a platnosti, nespravedlivé. Vzhledem k tomu, že je takto dáno zákonem, FKHV nemá oprávnění pro změnu doby trvání.

Na jednání tripartity dne 10. 1. 2022 bylo odsouhlaseno, že sekretariát FKHV připraví výtahem z IS podklady ohledně počtu historických motocyklů, aby bylo možno zhodnotit ekonomický dopad případné změny ceny testace. 1 týden před konáním příštího prezidia obdrží všichni prezidenti procentuální poměr motocyklů a automobilů s návrhem dočasné změny ceny testace pro historické motocykly.

Možnosti změny doby platnosti testování historických motocyklů bude jedním z předmětů jednání s MD.

 

10.)                Různé

a.)   Na základě vznesení námitky nebylo odsouhlaseno navýšení platů L. Maxové
a J. Patočky. Jednání o mzdových změnách bylo přesunuto na příští jednání prezidia.

b.)   Bylo opět připomenuto, aby každý člen prezidia své náměty k diskusi a případné podklady k prostudování, zasílal nejpozději týden před nastávajícím prezidiem, kde budou řešena jen avizovaná témata, která jsou součástí pozvánky na prezidium, výjimkou mohou být neodkladná a zásadní témata.
 

     ÚKOLY:

1.)    KRK vypracuje odpověď pro podavatele Neshody ev. číslem 3/2021, týkající se kumulace funkcí.

2.)   Sekretariát odešle na MD zprávu k neshodě VVC Konice, obsahující průběh šetření.

3.)   Sekretariát vypracuje návrh metodiky, která by byla přílohou současné příručky pro testování, týkající se nejen nutnosti kontroly roku výroby vozidel, která nejsou standardně vyráběná, ale i dalších témat vzešlých z kontroly IS.

4.)   Sekretariát FKHV vypracuje návrh řešení a mechanismus spuštění členských karet.

5.)   Sekretariát FKHV připraví, výtahem z IS, podklady ohledně počtu historických motocyklů, 1 týden před konáním příštího prezidia obdrží všichni prezidenti procentuální poměr motocyklů a automobilů s návrhem dočasné změny ceny testace pro historické motocykly.

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 1. 2. 2022.

 

 

Datum: 11. 1. 2022

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 


 

Zpět