Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 11. 10. 2023

09.11.2023 22:50

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Josef Havrda

delegován P. Fiala

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

omluven

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

omluven

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Pavel Šimek

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Datum příští jednání prezidia FKHV bude 14. 11. 2023

Program jednání prezidia dne 11. 10. 2023

 

1. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1.) Prezidium zadává sekretariátu, aby si vyžádalo termín jednání na MD – žádost o termín včetně dotazů odeslána, byly zaslány odpovědi, viz příloha č. 1. Vzhledem k dalším vyvstalým otázkám budeme usilovat o osobní setkání.
2.) Prezidenti zašlou do 20. 9. 2023 své případné podněty k diskuzi či otázky, které budeme před jednáním zaslány na MD – obdržené otázky byly zaslány na MD, viz výše, FKHV obdržela z MD informace k zápisu změn v registru historických a sportovních vozidel (viz. Příloha č. 1 tohoto Zápisu).
3.) Sekretariát přidá na web FKHV kontaktní údaje při zájmu o vystavení FIVA ID CARD – kontakt na sekretariát uveden na webu v dané sekci.
4.) Sekretariát zveřejní novou ekonomickou směrnici na webu FKHV a rozešle komisařům – splněno.
5.) Pokud budou uskupení požadovat změny v programu jednání SD či doplnění bodu jednání, je nutno řádně zaslat písemně na sekretariát FKHV 1 týden před příštím jednání prezidia FKHV, to jest do 4. 10. 2023 – na sekretariát nebyly zaslány žádné změny či doplnění.
6.) Prezidenti zašlou do 30. 9. 2023 na sekretariát FKHV počet členů svých sdružení – nedodal pouze P. Zeman za UKUVHT – dodá.


2. Úpravy IS

FKHV obdržela písemnou výpověď servisní smlouvy s Critical works s.r.o. z důvodu nemožnosti personálně zajistit management projektu na jejich straně od roku 2024. Do uplynutí výpovědí lhůty, tj. 31. 12. 2023 bude dostupnost jejich služeb zachována dle smlouvy. Situace byla řešena na jednání TK s návrhem, že z důvodu nedostatečných časových možností by nebylo vyhlášeno klasické výběrové řízení, ale poptávka na novou firmu by byla uveřejněna na webu FKHV a rozšířena mezi veřejnost skrze zaměstnance a viceprezidenty FKHV.

Prezidium se shodlo na následujícím postupu:
1. FKHV otevře jednání s firmu Critical works s.r.o., zda existují podmínky, za kterých by ve spolupráci pokračovali.
2. Pokud firma Critcal works s.r.o. další spolupráci nebude moci zajistit, požádáme o prodloužení spolupráce alespoň na dalšího ½ roku.
3. FKHV bude paralelně hledat novou servisní / programátorskou firmu, které potřebujeme vyjednat spolupráci se stávající firmou pro zajištění snadnějšího úvodu do systému.

Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

 


Prezidium souhlasí s úhradou nově vzniklých nákladů na nutné úpravy firmě Critcal works s.r.o. nad rámec schváleného budgetu.

Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

3. Technická komise

P. Kolář omluven.
a.) T. Strnad informoval o proběhlé kontrole testací v IS členy TK dle náhodného výběru. Výsledky kontrol nebylo možno z časových důvodů projednat v rámci jednání TK dne 4. 10. 2023, proto bylo rozhodnuto o konání výjezdního zasedání TK dne 1. 12. 2023 za účelem projednání těchto výsledků.

b.) M. Kot se dotazoval na testaci vozu Honda, jež se vyráběla pouze v letech 1970 – 1972, nicméně ani výrobce není schopen doložit přesný rok výroby. Pokud není možno doložit přesný rok, uvede se nejzazší, tj. rok 1972 (do IS bude vložena poznámka s touto informací).

c.) P. Zeman vznesl dotaz na povinnost komisařů KLTK být členy klubu. J. Patočka informoval, že dle Příručky pro testování silničních a historických vozidel – část 1. viz. str. 7, viz. bod 4.1, odstavec (1)b. musí být každý komisař členem klubu.

d.) Řádná školení komisařů v jednotlivých krajích začnou v prosinci, po koordinaci ve spolupráci se zástupci PK v krajích.

e.) Probíhá přesun archivů testací z jednotlivých bývalých KTK do sídla FKHV.


4. KRK

a.) F. Sladký omluven, zaslal zprávu KRK k přednesení prezidiu: viz Příloha č. 2. Zpráva bude po prostudování všemi členy přesunuta na příští jednání prezidia.

b.) P. Fiala přednesl zprávu ČKHV, že prezidium ČKHV jmenuje M. Riška do KRK. Vzhledem k tomu, že každé sdružení může mít v komisi pouze jednoho člena, prezidium ČKHV musí nejprve provést potřebné kroky, tzn. nejprve odvolat V. Beneše, který je v současné době zástupcem ČKHV v KRK, řádně se účastní jednáních KRK, aktivně pracuje a jeho funkční období skončí 1. 6. 2025 (od 1. 6. 2022 na 3 roky). Následně může jmenovat jiného zástupce do ČKHV. Změnu je nutno následně promítnout do spolkového rejstříku.

 

 


5. Shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů proběhne 28.11.2023, místo konání bude upřesněno.
Sekretariát FKHV neobdržel žádné příspěvky ke změně programu.
 

 

Dle usnesení z SD dne 15. 4. 2023 ve znění:
„SD ukládá Legislativní komisi kontrolu všech členů FKHV z pohledu naplňování stanov vždy 30 dní před konáním SD“

J. Täubel zaslal dne 18. 9. 2023 sumarizaci podmínek pro účast na shromáždění delegátů FKHV:

 V souladu s požadavkem minulého SD budeme přezkoumávat před konáním následujícího SD oprávnění účastnit se a hlasovat dle těchto požadavků.

1. Subjekt musí mít ke dni konání shromáždění delegátů právní osobnost (kontrola OR).
2. Subjekt musí být ke dni konání shromáždění delegátů členem FKHV (kontrola seznamu členů)...
3. Písemný seznam všech delegátů s hlasovacím právem musí odevzdat každý členský subjekt nejpozději 10 dní před dnem konání SD.
4. Delegáti členského subjektu musí před začátkem konání shromáždění delegátů prokázat, že byli příslušným členem jako delegáti vysláni (zpravidla tak, že jsou uvedeni na seznamu delegátů).
5. Delegáti člena, který nesplnil povinnost zaplatit členské příspěvky, nemohou hlasovat / členskému subjektu, který nesplnil své finanční povinnosti vůči FKHV ČR, nepřísluší na Shromáždění delegátů členů FKHV ČR hlasovací právo.
6. Pokud je delegát zastoupen, musí zmocněnec prokázat udělení zmocnění (plná moc).

Maximálně 30 dní před konám SD zašlou zástupci sdruženích nominace na prezidenta FKHV.

6. Přerozdělení peněz – tripartita

a.) Návrh z tripartity: mezi subjekty, mezi které by se případně přerozdělovaly přebytkové finanční prostředky, by byly zařazeny i AKHV a AČR. Příspěvky pro AKHV a AČR by měly být nicméně poníženy o členské příspěvky a další náklady.
Klíč k přerozdělování by měl být schválen na SD.

V. Kafka, se souhlasem prezidia, osloví J. Zítka (externího spolupracovníka) s prosbou o spolupráci při tvorbě rozpočtu pro rok 2024.
Do příštího jednání prezidia předloží V. Kafka, J. Patočka a J. Zítek návrh rozpočtu, který bude zahrnovat i klíč k přerozdělování prostředků.

b.) PK požadují navýšení odměny za testaci – vyčkáme po sumarizaci výsledků práce v systému, poté bude otevřeno jednání o změně výše odměny.

c.) P. Fiala upozornil, že by místo hospodáře FKHV, mělo být, po rezignaci J. Zítka na SD dne 15. 4. 2023, znovu obsazeno, nejen z důvodu sledování naplňování rozpočtu a kontroly financí. Dále by se měl účastnit jednáních prezidia.

V. Kafka navrhuje oslovit J. Zítka s návrhem jeho návratu na post hospodáře FKHV. Funkce hospodáře by byla finančně ohodnocena z důvodu časové náročnosti a míry zodpovědnosti.

Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1


7. Aktualizace KLTK a PK

a.) Doplnění PK, která byla projednána na jednání TK a vycházejí z doporučeních:
a.1.) doplnění PK v Karlovarském kraji o M. Uslera. Navržen J. Dubským, doporučen členem TK.

Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

P. Fiala přednesl zprávu z prezidia ČKHV, ve které uvádí, že prezidium ČKHV nesouhlasí se zamítnutím M. Laštůvky jako PK bez udání důvodu. P. Fiala doplnil, že prezidiu ČKHV sdělil, že M. Laštůvka nebyl členem KTK, a proto nesplňoval podmínky.
P. Fiala shrnul, že žádost na doplnění M. Laštůvky mezi PK přišla na FKHV písemně
od J.  Dubského a na jednání prezidia dne 17. 8. 2023 bylo rozhodnuto, že na základě nesouhlasného stanoviska TK (z důvodu velkého počtu problémových testací a nesplnění podmínek pro nominaci) bude žádost o jmenování M. Laštůvky znovu posouzena TK ve spolupráci s předsedou KTK 07 J. Dubským. Jednání s J. Dubským proběhlo dne 25. 8. 2023 na školení MD za účasti P. Koláře a T. Strnada. J. Dubský souhlasil se závěrem a stanoviskem TK a zaslal nominaci jiného kandidáta.
 

a.2.) doplnění PK v Moravskoslezském kraji o Tomáše Michálka
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

a.3.) doplnění PK ve Středočeském kraji o Pavla Suchého
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

a.4.) vlastní žádost o zařazení mezi PK v kraji Vysočina - P. Dvořák
P. Dvořák zatím nebyl proškolen IS TP a žádost musí být podána přes mateřské sdružení (VCC ČR).
V tuto chvíli není možnost jeho žádost schválit.
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

a.5.) vlastní žádost o zařazení mezi PK ve Středočeském kraji – M.Nič
M. Nič zatím nebyl proškolen IS TP a žádost musí být podána přes mateřské sdružení (ČKHV).
V tuto chvíli není možnost jeho žádost schválit.
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

b.)  Aktualizace KLTK:
b.1.) KLTK 11-42
b.2.) KLTK 13-04
b.3.) KLTK 03-04
b.4.) KLTK 01-44
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1


8. Různé

a.) M. Kot upozornil, že v Příručce pro testování je uvedeno, že při Prodloužení testace tiskne testaci PK – znění Příručky bude upraveno tak, že testaci bude tisknout KLTK.

Prezidiu souhlasí s úpravou Příručky v daném znění.
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Při prodlužování razítko do průkazu dává PK. Co se týká názvů souborů vkládaných do ISTP, dokument se nemusí jmenovat číslem testace a lomítka v čísle testace nejsou problém
Bod na jednání s MD: vydefinovat pravidla pro STK jak postupovat v případě, kdy testace není vložena v systému IS TP.

b.) P. Fiala přednesl zprávu prezidia ČKHV, ve které uvádí, že prezidium ČKHV nesouhlasí se závěry TK a prezidia FKHV ve věci neshody na F. Sladkého. T. Strnad uvedl, že záležitost není uzavřena a bude řešena v rámci disciplinární komise.

c.) P. Fiala informoval, že prezidium ČKHV nominuje do disciplinární komise M. Laštůvku

d.) P. Fiala informoval, že:
d.1.) ČKHV doporučuje zrušit současnou legislativní komisi
d.2.) ČKHV doporučuje svolat jednání legislativní komisi pro předpřípravu SD
d.3.) V. Pisk se vzdává funkce v legislativní komisi, dodatečně oznámí svého nástupce

Prezidium nesouhlasí se zrušením legislativní komise.

 

 

V. Kafka zadal J. Täubelovi nadefinovat:

1)  předpoklady  kladené na kandidáty potřebné ke konstruktivní a odborné práci v rámci LK   2) způsob komunikace mezi členy LK    
3) pravidla fungování LK. Bude svoláno jednání legislativní komise.
 

Jednotlivá sdružení mají možnost jmenovat svého zástupce v této komisi, ale s ohledem na složitost jednáních, které mají své právní zásady, je sdružením doporučeno, ale nominovali výhradně členy s právním vzděláním.


d.) J. Patočka informoval, že k dnešnímu dni bylo do IS TP nahráno 481 záznamů. Některé scany jsou však ve špatné kvalitě.
e.) J. Patočka informoval, že dne 17. 10. 2023 proběhne jednání s Profesní komorou STK – možno zaslat připomínky a dotazy.
f.) Smlouvy s PK – DPP, mění se pravidla pro DPP. DPP budou mít platnost jen do konce roku 2023. Na rok 2024 budou uzavírány nové.
g.) J. Patočka rozešle smlouvy na darování příspěvku v rámci Poháru federace.

 

ÚKOLY:
1. Sekretariát uveřejní na webu FKHV celou aktuálně platnou vyhlášku 211/2018Sb. a její přílohu 23.
2. P. Zeman dodá v co nejkratším možném termínu na sekretariát FKHV počet členů za UKUVHT.
3. Maximálně 30 dní před konám SD zašlou zástupci sdruženích nominace na prezidenta FKHV.
4. Do 18. 11. 2023 zašlou zástupci sdruženích písemný seznam delegátů s hlasovacím právem.
5. Do příštího jednání prezidia předloží V. Kafka, J. Patočka a J. Zítek návrh rozpočtu, který bude zahrnovat i klíč k přerozdělování prostředků.
6. J. Täubel připraví bodově pravidla práce legislativní komise a definuje způsob práce.

 

 

 

 

Kontrola úkolů bude provedena na příštím jednání prezidia

Datum: 11. 10. 2023
Zapsal: Lucie Maxová
Správnost zkontroloval: Václav Kafka, prezident FKHV

 

Přílohy:

Příloha č. 1: Informace o zápisu změn v registru historických a sportovních vozidel
Příloha č. 2: Zpráva z jedná

Zpět