Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 14. 11. 2023

30.11.2023 17:27

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Josef Havrda

delegován P. Fiala

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

omluven

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Pavel Šimek

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Datum příští jednání prezidia FKHV bude dne 12. 12. 2023

Program jednání prezidia dne 14. 11. 2023

 

1. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1. Sekretariát uveřejní na webu FKHV celou aktuálně platnou vyhlášku 211/2018Sb. a její přílohu 23 – splněno, uveřejněno v záložce Národní legislativa. Doplněno o aktuální verzi vyhlášky 355/2006Sb.
2. P. Zeman dodá v co nejkratším možném termínu na sekretariát FKHV počet členů za UKUVHT – splněno.
3. Maximálně 30 dní před konám SD zašlou zástupci sdruženích nominace na prezidenta FKHV – FKHV obdržela celkem 5 nominací od 3 subjektů. Za VCC přišla nominace V. Kafky, za AKAV nominace Ing. M. Kota a JUDr. P. Opletala a za ČKHV Mgr. Bc. M. Rišky a M. Berky.  

Zástupce ČKHV P. Fiala uvedl, že se domnívá, že by nemělo být nominováno více kandidátů za 1 sdružení, neboť ve stanovách FKHV je uvedeno: „Každý členský subjekt FKHV ČR je oprávněn navrhnout kandidáta na Prezidenta FKHV ČR.“ A není zde uvedeno množné číslo. Dále uvedl, že mu připadá nenormální, aby byli nominováni 2 kandidáti, o kterých by plénum rozhodovalo, který z nich je lepší. V tomto smyslu také písemně informoval sdružení ČKHV a následně citoval ze zaslaného dopisu ČKHV, neboť o nominacích nebyl předem informován a valná hromada ČKHV ještě neproběhla.

 J. Täubel, za právní komisi FKHV přednesl, že nominace více kandidátů je dle jeho názoru a právní komise sporná a výklad ve Stanovách FKHV není jednoznačný, nicméně on by se klonil spíše k výkladu, že za každé sdružení by měl být nominován pouze 1 kandidát. Tento závěr zaslal také písmeně na sekretariát a prezidentu FKHV.

Na dotaz V. Kafky, jaký má smysl a co vedlo sdružení které zastupuje, aby nominovalo 2 kandidáty M. Kot odpověděl, že nominace AKAV vzešly z dohody jejich výboru v době, kdy ještě neznal názor P. Fialy a budou je revidovat na 1 kandidáta.

V. Kafka poznamenal, že na předposledním SD, které neproběhlo dle regulí z iniciativy M. Riška, který byl v té době delegátem za BCC, kterého nominoval M. Kot, právě M. Riško striktně trval na programu a jednotlivých bodech a v tuto chvíli M. Kot ještě nemá jasno o finálním kandidátovi na prezidenta v době, kdy je již po uzávěrce termínu dodání.

T. Strnad přednesl, že nerozumí celé situaci, jež kopíruje děj ve společnosti, protože současné dění v FKHV se mu nelíbí. Dle jeho názoru všichni vědí, co se děje, neboť již před rokem mělo dojít k převratu a jsou k tomu snahy i nyní. Dále uvedl své pochybnosti nad kandidaturou M. Riška na prezidenta, protože před rokem nebyl členem žádného klubu, nezajímal se o veteránismus, poté byl jednou delegátem za BCC a podruhé za ČKHV. Dle jeho názoru M. Kot zmanipuloval členy ČKHV a není mu jasné, proč se M. Kot chce stát prezidentem FKHV, nicméně nominace 2 kandidátů ze 2 sdruženích jsou podle něj účelové, aby se M. Kot stal prezidentem. Dále přednesl názor, že za doby, kdy byl ve funkci prezidenta P. Fiala a po nástupu V. Kafky do funkce, věci fungovaly v pořádku do momentu zavedení a diskuze ohledně STK kontrol pro HV.

P. Fiala doplnil k tomuto tématu, že již za doby jeho setrvání ve funkci prezidenta bylo jasné, i na základě tehdejších jednání na MD, že STK pro HV jednou budou povinné a hlavním argumentem ze strany MD byly technické parametry automobilů, které se stávají veterány. Již v té době p. Nosek na všech jednáních prosazoval povinnost STK kontrol pro HV.

T. Strnad dále uvedl, že dle jeho názoru je M. Kot manipulátor.

M. Kot uvedl, že proti povinným STK byl vždycky proti, nicméně již se tak stalo a systém funguje, proto nemá cenu toto nadále řešit. Dále, že je pravdou, že každé sdružení má právo nominovat jakéhokoliv kandidáta na funkci prezidenta.

P. Fiala doplnil, že v době, kdy on byl nominován na funkci prezidenta, byl již osobou známou ve veteránském hnutí a také předložil svou vizi, s jakou na tuto funkci aspiruje. Současní 2 kandidáti za ČKHV jsou však osobami neznámými a o vhodnosti jednoho ze dvou kandidátů by mělo rozhodovat ČKHV, a ne celé plénum delegátů.

P. Zeman podotknul, že by se mohlo stát, že by například jejich sdružení mohlo nominovat například 7 kandidátů, což je z jeho pohledu špatně.

V. Kafka informoval, že o jeho kandidatuře rozhodlo celé valné shromáždění VCC ČR, a ne úzký výbor.  Dále předložil osobní názor, že FKHV i prezidium funguje velmi dobře, FKHV zaznamenala nebývalé úspěchy na půdě FIVA a je respektovaná a uznávaná. Jeho kandidatura byla předložena na základě široké informovanosti a výstupu směrem k členské základně VCC z jeho strany, což se u AKAV neděje a není si jist, zda to není účelové. Dále uvedl, že nechápe razantní aktivity M. Kota vůči své osobě, z jemu neznámých důvodů, neboť začátek jejich spolupráce fungoval velmi dobře do doby, než se M. Kot vůči němu otočil, je doložitelné, že se M. Kot nevyjadřoval čestně a ohýbal pravdu.  

P. Fiala navrhl, aby prezidiu FKHV, aby přijalo usnesení, že přijmou výklad stanov tak, že je možné za každé sdružení nominovat pouze jednoho kandidáta. Pokud bude v tomto smyslu odsouhlaseno, budou sdružení AKAV a ČKHV požádána, aby rozhodlo a předložilo jméno pouze 1 právoplatného kandidáta, druhý z navrhovaných by odstoupil z kandidatury. Dále informoval, že pokud by ČKHV tento návrh odmítlo, následně on odmítne jej zastupovat.


FKHV se usneslo, že každé sdružení může nominovat pouze 1 kandidáta na post prezidenta FKHV. Zároveň zástupce ČKHV a AKAV v prezidiu osloví svá sdružení, aby do 24.11 nahlásili AKAV a ČKHV kterého kandidáta, ze dvou navržených, odvolávají z nominace na post prezidenta.
 

Hlasování:
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

4. Do 18. 11. 2023 zašlou zástupci sdruženích písemný seznam delegátů s hlasovacím právem – v procesu.

 

Na jednání prezidia dorazil P. Schweiner.


5. Do příštího jednání prezidia předloží V. Kafka, J. Patočka a J. Zítek návrh rozpočtu, který bude zahrnovat i klíč k přerozdělování prostředků – návrh rozpočtu zaslal J. Patočka před konáním prezidia a zároveň byl na místě všem předložen.

a.) Položka týkající se finančních prostředků na IS bude navýšena na 600.000,- Kč (280.000,- Kč na provoz a 320.000,- Kč aktualizace) na rok 2024.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

b.) Odměna pro pověřené komisaře od roku 2024, po schválení rozpočtu SD, bude navýšena na částku 300,- Kč za úkon. TK navrhne, jakým způsobem se bude vyhodnocovat práce klubových komisí.

 

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

c.) Převod prostředků z roku 2023 mezi sdružení ve výši 4.000.000, - Kč dle vzorce z minulého období (fix 50.000, - + dle počtu prvotestací do konce srpna 2023). Bude schváleno na SD.


Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

d.) Přerozdělení pro tripartitu: bude se rozdělovat mezi 8 subjektů – pro AČR a AKHV po odečtení nákladů. Bude předneseno na příštím jednání tripartity.6. J. Täubel připraví bodově pravidla práce legislativní komise a definuje způsob práce – splněno. J. Täubel zaslal celému prezidiu Statut právní komise (viz. Příloha č. 1 toho Zápisu), bez připomínek.

Hlasování o navrženém statutu právní komise:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

T. Strnad za BCC předložil písemný návrh jejich zástupce do právní komise Mgr. J. Mišingera.


Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

Zbylá sdružení, která nemají svého zástupce v právní komisi, zašlou své nominace do konce roku 2023.

2. IS


J. Patočka informoval, že k dnešnímu dni je v systému IS TP vloženo 1 220 záznamů.
V současné době probíhá komunikace se 3 potencionálními budoucími správci IS, ale pro seznámení se adeptů se systémem by bylo nutné vytvořit stávající firmou Critical works přístupový kód pro nahlížení do systému. Součástí toho bude podpis dohody o mlčenlivosti.

 

 

Hlasování o vytvoření přístupů:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

Dále informoval, že v systému je stále mnoho chyb, které jsou akutně řešeny a začaly se vyskytovat i problémy, které se dříve neobjevovaly a komunikace se současnou firmou není příliš produktivní.


Sekretariát připraví a do konce týdne odešle dopis firmě Critical works se žádostí o prodloužení jejich servisních služeb i v začátku roku 2024.


3. Technická komise

P. Kolář informoval, že dne 15. 11. 2023 proběhne jednání na MD se zaměřením na poznatky z STK. V roce 2024 má TK v plánu se zaměřit na hloubkové kontroly testací v IS z roku 2021/2022.  

 

V prosinci začnou školení všech komisařů.

V termínu 1.-2. 12. 2023 proběhne výjezdní zasedání TK zaměřené především na výsledky kontrol testací.   


4. KRK

F. Sladký, v době své absence na minulém jednání prezidia, zaslal zprávu KRK s návrhy řešení a postoji KRK k jednotlivým kauzám, která byla přílohou minulého zápisu z jednání. F. Sladký uvedl, že se jedná o rozsáhlý materiál, ale bylo by vhodné, aby k němu prezidium vyjádřilo své stanovisko.

Dále informoval, že v současné době probíhá šetření stížností J. Kučery a J. Černého, zatím nejsou ukončena.
 

M. Kot poznamenal, že mnohé z případů se týkají jeho osoby a již mnohokrát žádal, aby se mohl účastnit jednání KRK pro vyjádření se k nim, ale do této doby nebyl nikdy pozván, i když prezidium jeho žádost schválilo. V. Kafka odpověděl, že obecně by nemělo být účastníkovi kauz znemožněno, aby se k nim vyjádřil, nicméně mu nepřijde adekvátní, účastnit se šetření KRK probíhajících případů nebo jejich zásahu do nich. Po ukončení šetření by však měl mít možnost se k nim vyjádřit a případně informace rozporovat.

F. Sladký doplnil, že navrhované závěry k jednotlivým kauzám jsou závěry odsouhlasené všemi členy KRK.

 

V. Kafka navrhuje svolat mimořádné jednání prezidia, za účelem projednání a schválení závěrů KRK.  Účastnit se budou i členové KRK. Prezidium dostane předem materiály k jednotlivým případům, s termínem konání ke konci ledna 2024.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

P. Fiala navrhuje, aby se schválil pracovní postup KRK, tzn. komise má právo si získat podklady k případům, pozvat účastníka případu a seznámit ho s podklady.  

ČKHV zaslalo informaci o odvolání V. Beneše a nominace M. Riška do KRK. J. Patočka informoval, že je nutno ještě splnit zákonné povinnosti, tzn. vytvořit Zápis do Sbírky listin.

 


5. Shromáždění delegátů

 

Projednáno v rámci bodu 1. Rekapitulace úkolů z minulého jednání.

 


6. Aktualizace KLTK a PK
 

FKHV obdržel žádost o aktualizaci KLTK:

a.) KLTK 01-47
b.) KLTK 03-17
c.) KLTK 11-07
d.) KLTK 12-12

Hlasování o schválení aktualizací:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 17. Různé

a.) J. Patočka informoval ohledně účasti L. Vykusy za FKHV na jednání Hospodářské komory týkající se vytvoření nízkoemisních zón pro vjezd do vybraných oblastí Prahy. FKHV byla také zahrnuta do seznamu dotčených zájmových skupin V. Kafka doplnil, že L. Vykusa se účastnil také komise FIVA v Bologni (zpráva z účasti je v procesu). Při této příležitosti proběhlo úzké jednání s ADAC – německou národní autoritou FIVA.b.) V rámci přesunu archivů z KTK, archiv KTK 11 je značně rozměrný. Je možné jej zatím ponechat na současném místě v Kolíně za stejný nájem 1000,-/měsíčně.  Prezidium odsouhlasilo ponechat archiv KTK 11 v těchto prostorách do doby než bude možné je přesunout.
Hlasování:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

c.) M. Kot informoval ohledně plánovaného jednání s pojišťovnou Kooperativa obhledně obnovení spolupráce. J. Patočka informoval, že spolupráce s pojišťovnou Uniqua funguje dobře.ÚKOLY:
1. Zástupce ČKHV a AKAV v prezidiu osloví svá sdružení, aby do 24. 11. 2023 nahlásili, kterého kandidáta, ze dvou navržených, odvolávají z nominace na post prezidenta.
2. Zbylá sdružení, která nemají svého zástupce v právní komisi, zašlou své nominace do konce roku 2023.
3. Sekretariát připraví a do konce týdne odešle dopis firmě Critical works se žádostí o prodloužení jejich servisních služeb i v začátku roku 2024.Přílohy:
Příloha č. 1 – Statut právní komise
 

 

Kontrola úkolů bude provedena na příštím jednání prezidia dne 12. 12. 2023.

Datum: 14. 11. 2023
Zapsal: Lucie Maxová
Správnost zkontroloval: Václav Kafka, prezident FKHV

 

 

 

Zpět