Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 17. 1. 2023

13.02.2023 11:53

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Milan Laštůvka

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano, on-line

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

Hospodář

Jiří Zítek

omluven

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek – poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

Technical Commission

Jan Zvelebil – poradce

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 14. 2. 2023 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 17. 11. 2022

 

1. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

J. Patočka konstatoval, že z minulého jednání prezidia nevzešly žádné úkoly.

 

2. KRK + Vyjádření M. Kota ke zprávě KRK

F. Sladký informoval prezidium, že v minulém týdnu proběhlo jednání KRK. KRK projednala všechny materiály, které měla připraveny k projednání. Bylo ukončeno 5 stížností, které byly podány. Vše vychází z předběžných zpráv, které byly na jednání prezidia již předneseny.
Poprvé bylo členy KRK odsouhlaseno, že se z jednání KRK bude pořizovat audiozáznam.

Členové KRK přednesli materiály, které měli v gesci na zpracování. Vše bylo členy KRK odsouhlaseno. Zápis bude vyhotoven v průběhu příštího týdne.

F. Sladký poslal jako podklady na jednání prezidia jednu ze zpráv týkající se ukončení jedné ze stížností. Podoba je určena pro jednání prezidia.

U každého případu bude uveden návrh řešení odsouhlasený členy KRK,

F. Sladký přednesl členům prezidia požadavek, aby nedošlo k vměšování členů prezidia do práce KRK, neboť bylo zjištěno, že byly vyžadovány materiály pro člena KRK, který předmětné materiály ke svému rozhodnutí nepotřeboval, ve věci nerozhodoval, neboť nedělal žádné revizní úkony. Na základě toho bylo rozhodnuto, že veškeré materiály, které budou členové prezidia požadovat od KRK, zašlou požadavek na sekretariát FKHV a jejich vydání bude podléhat schválení předsedy KRK, F. Sladkého. Aby nedošlo k tomu, že materiály jsou „vyrabovány“ nebo nejsou kompletní, jako tomu bylo u poslední stížnosti B. Novotného, kdy materiály k tomuto případu z loňského a předloňského  roku jsou na sekretariátu FKHV uloženy a vedeny, nicméně jsou neprofesionálně zkompletovány a chybí v nich řada skutečností.

M. Kot upozornil na své vyjádření k jedné ze stížností, jež bylo členům prezidia zasláno předem k prostudování. Apeloval, že stále neobdržel vyjádření ke své stížnosti na sdělení jména osoby, které A. Mašínovi poskytla předmětnou informaci. Dle vyjádření A. Mašína se mělo jednat o osobu z okruhu komisařů KTK 11. Navrhl tedy osobní konfrontaci s A. Mašínem na některém z příštích jednání prezidia. P. Zeman i F. Sladký uvedli, že ani jeden z nich tuto informaci nepodal.

F. Sladký uvedl, že KRK tuto záležitost projednával. V materiálech k případu je výsledek jednoznačně stanoven. A. Mašín se k věci vyjádřil svým Čestným prohlášením. Dle zjištění KRK stížnost M. Kota a informace A. Mašína se týkají dvou rozdílných vozidel.

M. Kotovi byla k nahlédnutí předložen originál stížnosti A. Mašína a dále  i nového ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ, které v materiálech KRK odsouhlasených na jednání 17.1.2023 je uvedeno.

J. Täubel apeloval na ukončení dohadů.  M. Kot mu odvětil, aby si představil situaci, kdy by něco testoval a někdo cizí by o tom začal psát dopis. M. Kot poté zdůraznil, že požaduje konkrétní jméno osoby, které A. Mašínovi poskytla předmětnou informaci.

Byl schválen návrh, že věc bude odsunuta konec jednání prezidia.

Sladký KRK nedokončil zprávu o výsledku jednání KRK ze dne 12.1.2023.

P. Schweiner shrnul, že pokud se A. Mašín již vyjádřil, ale pokud jeho odpověď není uspokojivá, bude muset být věc ukončena, protože nebude možné odpověď získat.

F. Sladký  za KRK, doplnil zprávu z jednání KRK informací, že proběhl personální audit FKHV, při kterém bylo zjištěno, že chybí mzdový výměr M. Kota na pracovní poměr od 1. 1. 2020. Nebyl v archivu FKHV dohledán, proto KRK žádá M. Kota k jeho předložení.

3. Technická komise + školení

 

P. Kolář informoval přítomné, že dne 5. 1. 2023 proběhlo jednání TK, na kterém bylo dohodnuto, že školení předsedů a místopředsedů KTK proběhne dne 31. 1. 2023 v Jihlavě. Na tomto školení by měli být upřesněny termíny a místa školení klubových komisařů, které by proběhly v průběhu února a začátku března 2023. V rámci tohoto školení bude apel na důležitost správnosti testačních protokolů a kvalitu testování, i když nemůže tvrdit, že práce testačních komisí by byla špatná. Jedním z bodů bude i novela vyhlášky 211/2018Sb., která by již tou dobou měla mít jasnější podobu, nicméně stále bude možné navrhnout úpravy, které potencionálně vzejdou z praxe testačních komisařů.

P. Kolář dále informoval, že v minulém roce bylo řešeno technickou komisí cca. 150 případů. Na základě této zkušenosti TK navrhuje prezidiu, aby vznikla tzv. „přestupková komise“, která by se zabývala, na základě podkladů TK a KRK, výší postihů v případech pochybení, důležitosti a mírou poškození klientů a kolegů. Jak již TK avizovala od začátku své reorganizace, že nechce a nebude vydávat tresty. Aby TK byla nápomocna tomto směru, připravila by v průběhu března návrh adekvátního bodového systému postihů, který by byl odstupňován dle míry vážnosti pochybení.

P. Kolář uvedl, že na TK se k řešení stále vrací některé kauzy, např. M. Kot vs. F. Sladký. Vzhledem k tomu, že pochybení je v těchto kauzách na obou stranách stejné (v obou případech se jedná o špatný VIN) TK navrhuje, na základě platného hlasování všech přítomných členů TK, aby postih obou zúčastněných byl stejný. Dále doplnil, že v obou případech se jedná nejen o technické pochybení, ale i osobní spory.

P. Kolář dále informoval o kontaktu s p. Lávicem z MD, kdy by rád uskutečnil jednání s MD včetně J. Täubel za legislativní komisi FKHV. MD však nejprve požaduje naše vyjádření k novele vyhlášky 211/2018Sb., která dorazila na FKHV večer v pátek 13. ledna. Poté by byla k jednání druhá vyhláška (355/2006Sb. o testování na historickou původnost).

P. Kolář uvedl, že J. Patočka, porovnal zaslanou novelu vyhlášky s dříve zaslanou pracovní verzí a zhodnotil, že změny, oproti námi schválenému návrhu, jsou minimální. P. Kolář doplnil na připomínky P. Zemana, že se jedná o novelu, se kterou byli všichni seznámeni, kdy se jedná o vyhlášce, která se zabývá prováděním technických kontrol. V. Kafka dále doplnil, že po vyhlášce ještě může vniknout další dokument, kterým bude prováděcí předpis, který dle MD, je nadefinován tak, aby vyřešil případné nejasnosti, které by plynuly z vyhlášky.

P. Kolář apeluje na přítomné, že případné připomínky (týkající se např. roku výroby), je nutné dodat max. do 14 ti dnů. V. Kafka doplnil, že podoba novely není v rozporu s dohodou, nicméně ze strany MD bylo řečeno, že komisaři by získali větší benevolenci v rozhodovacím procesu. Dále doplnil, že se zatím jedná o pracovní verzi, která je určena pro připomínkovací místa. Nejedná se tedy o dokument, který by měl být zatím šířen mezi širokou veteránskou obec. Apeluje tedy na členy prezidia, aby případně podobu dokument konzultovali pouze s kolegy – odborníky. Za FKHV bude dokument odeslán zástupcům tripartity k vyjádření. V. Kafka dále doplnil, že dokument bude řešit prováděcí předpis, který dle MD, je nadefinován tak, aby vyřešil případné nejasnosti, které by plynuly z vyhlášky. Tento prováděcí předpis FKHV obdrží, aby po jeho schválení byl distribuován komisařům, pro jejich kontrolu průběhu kontrol. V. Kafka dále informoval, že co se týká měření emisí, palivový systému bude kontrolován v rámci linky STK, jak je uvedeno v dokumentu.

P. Kolář dále informoval o případu z TK, týkající se repliky Jaguar, kde proběhla komunikace s majitelem vozidla.

V, Kafka vyzval členy prezidia, aby dodali své případné připomínky k novele vyhlášky 211/2018Sb.. v co nejkratším možném termínu.

T. Strnad o schválení prezidia k vytvoření TK bodové systému postihů.

M. Kot se dále dotazoval na pochybení na straně jejich KLTK. P. Kolář odpověděl, že na TK byly řešeny VIN, změny roku a úpravy v průběhu roku ze strany M. Kota a stejná situace byla řešena v případu F. Sladkého. Dle P. Koláře jsou technické záležitosti upozaděny na úkor osobním sporům.  M. Kot uvedl, že se jednalo o jeho vozidla, která však jeho komise netestovala, neboť v té době ještě neměl KLTK komisi. M. Kot uvedl, že pouze předal dokumenty k vozidlu a na základě toho mu byly přiděleny ZRZ. P. Kolář uvedl, že na dokumentech i k dalším vozidlům bylo patrné, že se jedná o falzifikáty, avšak TK není v tomto oboru plně fundovaná. M. Kot doplnil, že není možné trestat komisi, která s dotyčným testováním neměla nic společného. M. Laštůvka vyzval k prokázání padělání dokumentů. P. Kolář odvětil, že úkolem TK není prokazování falšování dokumentů a následné případné podávání TO.

J. Patočka shrnul pochybení v kauzách M. Kota, kdy vozidlo Corvette bylo otestováno bez jednoho znaku ve VIN. Dle zjištění T. Strnada dotčené vozidlo již není v registru motorových vozidel a zřejmě je prodáno mimo ČR, a proto není možné již VIN ověřit. Druhé vozidlo Lotus bylo testováno se zkráceným VIN. V tuto chvíli je již převedeno na jiného majitele a otestováno se zkráceným VIN, na fotce v IS je vyfocen VIN kompletní. M. Kot doplnil, že část VIN je předtištěna na štítku a zbytek je vyražen. Třetí případ byl Rolls Royce, který měl v dokumentech potvrzen jiný rok výroby, než je jeho skutečný, v době otestování vozidlo ještě nebylo 30 let staré. Čtvrtým případem bylo vozidlo Pontiac, kde bylo jeho testování zastaveno do doby adekvátního stáří vozidla. Dle P. Koláře mají uvedená pochybení stejnou váhu jako v kauze F. Sladkého na moto JAWA.

F. Sladký se dotázal, jak tedy naložit s již zpracovanými dokumenty KRK, které se týkají  kauz  projednaných na jednání KRK dne 12.1.2023  a poznamenal, že se v tuto chvíli jednalo o zbytečnou práci KRK. V. Kafka uvedl, že závěry šetření KRK a TK budou vždy předány kárné komisi ke stanovení postihu.
 

Prezidium souhlasí, aby byla vytvořena „kárná komise“, dle návrhu TK, jejíž název bude ještě upřesněn (disciplinární). Členové budou nominováni z jednotlivých uskupení. Viceprezidenti do příštího prezidia zašlou své nominanty. P. Schweiner připraví do příštího jednání prezidia náplň činnosti komise.

Hlasování:
PRO: 6  PROTI:  0    ZDRŽEL SE: 1

Prezidium pověřuje TK, k vytvoření bodového systému míry pochybení.

 

V. Kafka žádá TK o naplánování jednání v tomto časovém sledu:
1.) Schůzka na MD: FKHV + tripartita
2.) Schůzka pracovní skupiny k přípravě vyhlášky zákona

P. Kolář uvedl, že MD je připraveno, ale požaduje od členů prezidia jejich připomínky k návrhu vyhlášky. J. Patočka rozešle členům kompletní dokument.

M. Kot doplnil jednání informací, že již nebude možné přihlásit EURO 1, EURO 2 s platností od dubna roku 2023, takže HV, která bylo doteď možné přihlásit  na bílé RZ, budou muset být přihlášena na ZRZ. P. Kolář uvedl, že dle informací, které TK získala, je rozporu s vyhláškou EU a vozidla dovezené ze zemí EU by mělo být možné i nadále přihlásit, ovšem je třeba vyčkat na vyjádření MD.


 

4. Aktualizace KTK a KLTK

a.) FKHV obdržela změnové listy KLTK, P. Schweiner ještě předložil ZL KLTK 01-47:

- KLTK 01-47: obnovená činnost komisaře B. Retta
- KLTK 11-20: změna na postu předsedy KLTK, nově A. Mašín místo F. Sladkého. Noví členové: J. Rulík a T. Kodera.
- KLTK 09-10: změna na postu předsedy KLTK, nově S. Studený ml. místo S. Studeného st.
- KLTK 03-13: končí V. Bílek aj. Truc, novým členem M. Solar.
- KLTK 03-05: změna na postu předsedy KLTK, nově R. Bednář místo P. Pospíšila.

M. Kot vyslovil nesouhlas se jmenováním A. Mašína na post předsedy KLTK, z důvodu nedořešené stížnosti týkající se úniku informací.

Představitel AKAV M. Kot navrhuje hlasovat o změně v KLTK 11-20 samostatně.

Prezidium souhlasí s aktualizací KLTK 11-20 v případě, že budou splněny veškeré podmínky, které definuje Příručka pro testování.

Hlasování:
PRO:  5      PROTI:  1    ZDRŽEL SE: 1

 

Prezidium souhlasí s aktualizací KLTK 01-47, 09-10, 03-13 a 03-05 v případě, že budou splněny veškeré podmínky, které definuje Příručka pro testování.

Hlasování:
PRO:  6  PROTI:  0          ZDRŽEL SE: 1

Prezidium úkoluje sekretariát prověřením odborných předpokladů pro výkon funkce.

b.) FKHV obdržela žádost o schválení nových členů do KTK:

KTK 06 – František Košík
KTK 03 – Radim Bednář nahrazuje Pavla Pospíšila.

Na dotaz M. Kota, zda předseda KLTK se automaticky stává členem KTK, J. Patočka uvedl, že Příručka pro testování HV definuje pouze jmenování, ale není zde uvedena striktně, že by se muselo jednat o předsedu KLTK.

Hlasování:
PRO:  6  PROTI:  0       ZDRŽEL SE: 1


5. Shromáždění delegátů


V. Kafka uvedl, že na minulém jednání prezidia požádal jeho členy, že pokud budou mít nějaké návrhy týkající se programu SD nebo body, které budou výrazně odlišné od běžného programu, který se opakuje již asi 15 let a je základním předpokladem pro činnost FKHV (např. schválení rozpočtu, schválení hospodaření, ..), neboť bez odsouhlasení těchto bodů nemůže FKHV nakládat s finančními prostředky, o jejich zaslání. Od M. Kota dorazil požadavek na zařazení bodu týkající se jeho vyjádření. Dále dorazil návrh od ČKHV na změnu stanov. Dle V. Kafky není ani jeden z bodů správně definován či specifikován.
Co se týká požadavku M. Kota, dle V. Kafky není nutné prostor pro vyjádření zařazovat jako jeden z bodů. Co se týká změny stanov, jedná se o tak zásadní otázku, že požadavek na řešení změny stanov na SD je dle jeho úsudku krajně nezodpovědné. FKHV je uskupení, které má společné cíle a mělo by být schopno se shodnout na změnách tak zásadních, jako je změna stanov předem, aby opět nedošlo k patové situaci, která vznikla na posledním SD v roce 2022.

V. Kafka zopakoval svůj návrh z již minulého jednání prezidia, kdy pokud má někdo návrh na změnu stanov, bylo by vhodné je nejprve projednat se členskou základnou, členy prezidia, a poté výsledky přednést na SD. Bylo by tedy správné svolat mimořádné prezidium, kde byl jediným bodem jednání byla případná změna stanov FKHV. V. Kafka požádal o vyjádření členy prezidia:


T. Strnad uvedl, že bod týkající se změny stanov je na programu prezidia již několik měsíců, ale vždy před jednáním je tento bod stažen a souhlasí s V. Kafkou, že podklady k navrhované změně by měli přijít členům prezidia předem k prostudování. Změny by se poté řešili nejprve v rámci prezidia.

T. Hušek doplnil, že dle zákona o obchodních korporacích, musí být změny tohoto charakteru být součástí pozvánky. P. Schweiner doplnil, že FKHV se řídí Občanským zákoníkem, nicméně procedura by měla být podobná, kdy se nejprve předloží návrh tak, aby členové měli dostatečný čas se s tímto návrhem seznámit.

Dle M. Laštůvky je potřeba ještě 14 dní na dopracování návrhu změny stanov.

M. Laštůvka pošle návrh na změnu stanov, případně další členové, kteří budou mít nějaké návrhy, 14 dní před jednáním prezidia, tj. do 31. 1. 2023 na sekretariát FKHV. Vše bude projednáno v rámci příštího jednání prezidia dne 14. 2. 2023.

V. Kafka zdůraznil, že vzhledem k tomu, že na posledním SD nebyl schválen rozpočet na FKHV, nebyly přiděleny jednotlivým komisím finanční prostředky, což způsobuje problémy.
Viz. úhrada nákupu šlapacího autíčka ve výši 23.000, - Kč, které bylo schváleno již na SD v roce 2021 z účtu komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností.

Tyto prostředky k úhradě budou poskytnuty z hlavního účtu FKHV, a poté odečteny z přidělených prostředků komisi VVV.

Hlasování:
PRO: 6  PROTI:  0       ZDRŽEL SE: 1

 


6. Zápisy z jednání

M. Laštůvka požadoval, aby zápisy z jednání prezidia byly vždy zasílány max. do jednoho týdne od jejich konání, a aby bylo vráceno připomínkování zápisů jednotlivými členy.

V. Kafka uvedl, že připomínkování mělo smysl v době, kdy zápisy byly výtahem z jednání, ale vzhledem k návrhu M. Laštůvky vytvářen audiozáznamy, které jsou skoro doslovné, je připomínkování či rozporování již ztrátou času, ale není problém připomínkování obnovit. Zároveň uvedl, že delší doba zpracování zápisu je v důsledku přepisu audiozáznamu, kdy náplní sekretariátu není pouze přepis zápisu z jednání.

V. Kafka apeluje na L. Maxovou, aby se pokusila zpracovat zápis v co nejkratším možném termínu, v souladu s její ostatními pracovními úkoly pro FKHV.

Připomínkování zápisů bude znovu zavedeno.

 

7. Různé

a.) Předseda KTK 03 R. Kovář se dotazoval, zda by nebylo možné zřídit platební terminál na platební karty.

Dle připravovaných systémových změn pozbývá v tuto chvíli smysl (účinnost změny zákona pro HV platí od 1. 9. 2023).

Hlasování:
PRO: 0            PROTI: 6            ZDRŽEL SE: 1

 b.) FKHV obdržela žádost o schválení nákupu tiskárny pro KTK 03 ve výši 44.000, - Kč vzhledem k tomuto, že KLTK tisknou testace v KTK 03.  


Hlasování:
PRO: 0            PROTI: 6            ZDRŽEL SE: 1

 

Různé

a.) M. Kot se dotazoval na platební bránu v KTK 01. J. Patočka ho informoval, že proběhlo jednání s programátory, platební brána je již zřízena a nyní se musí zaimplementovat do systému, na čemž programátoři již pracují.

b.) M. Laštůvka se dotazoval, zda by školení komisařů mohlo být pojato jinou formou. Dle jeho názoru je většina komisařů přítomna jen proto, aby získali razítko do průkazu. Navrhoval by tedy formu, kdy by si komisaři předem připravili otázky na školení. P. Kolář oponoval, že s tímto názorem nesouhlasí, neboť při své účasti na školeních byl účasten mnoha živých diskusí s komisaři. Komisařům na školení KTK bude doporučeno, aby své komisaře KLTK v pozvánce vyzvali, aby si připravili případné dotazy.
P. Kolář zároveň apeluje na účast co největšího počtu komisařů.

c.) V. Kafka informoval přítomné, že byl na konci roku 2022 zveřejněn na internetu inzerát na pozici koordinátora IS. Přihlásil se pouze V. Vomočil z ČKHV, který odpovídá zadaným požadavkům.
M. Kot poznamenal, že žádný inzerát nezaregistroval.  V. Kafka mu odpověděl, že inzerát byl uveřejněn na internetu. Dle názoru T. Strnada bylo postupováno dle předchozí domluvy z jednání prezidia.
V. Kafka doplnil, že se nebude jednat o zaměstnanecký poměr, ale koordinátor bude vystavovat faktury za provedenou práci. Dle T. Strnada by bylo vhodné předem konkrétně nedefinovat činnost koordinátora IS.
Inzerát bude distribuován všem členům prezidia, kteří ho rozpošlou do svých členských základen a do příštího prezidia předloží možné další adepty.


d.) V. Kafka uvedl, že všem viceprezidentům rozeslal společné prohlášení tripartity a požádal je, aby rozeslali svým členským klubům, nicméně se tak nestalo. Proto se ptá, co je důvodem toho, že výstupy od prezidentů 3 uskupení, které mají oslovit širokou členskou základnu nejsou prezidenty šířeny dále.  Kafka proto apeluje na členy prezidia, aby, k tomu určené, výstupy z prezidia byly viceprezidenty šířeny do jejich členských základen, aby nedocházelo k lichým výkladům a nedorozuměním jako v případu, kdy se šířila informace, že nebylo prezidium informováno o vývoji situace kolem změny zákona 56. V. Kafka několikrát uvedl, že v průběhu roku 2021, byla shoda v rámci trojdohody, nicméně zaslechl, že některá uskupení s tím nesouhlasila, především ČKHV, že o situaci neinformoval, což není pravdou. Tuto skutečnosti doložil citací zápisu z jednání prezidia ze dne 6. 4. 2021:

„Prezidium bylo prostřednictvím V. Kafky informováno o událostech, týkajících se změny zákona, které nastaly od posledního zasedání dne 2.3.2021. Pozměňovací návrh p. Sadovského a p. Ratiborského, který byl kontra všechny předešlé dohody s FKHV a MD, byl k dnešnímu datu stažen. O dalším vývoji situace bude prezidium informováno na příštím zasedání dne 4.5.2021.

Po přednesení informace se prezident V. Kafka dotázal přítomných, zda jsou srozuměni a souhlasí s předneseným výkladem, či mají dotazy - připomínky – nebylo od členů prezidia připomínek.“

M. Kot se vrátil ke stížnosti A. Mašína, ze které citoval: „Nevím, zda je to pravda, ale z okruhu komisařů KTK 11 jsem se dozvěděl, že tento vůz byl otestován na KTK 11“.
Na základě této informace se M. Kot dotazoval, od kterých komisařů se tuto informaci dozvěděl.
A. Mašín bude prostřednictvím sekretariátu vyzván, zda je schopen specifikovat osobu, od kterého informaci získal.

M. Laštůvka se dotazoval P. Koláře na stav věci, ohledně možného testování jeho vozu Renault Clio, neboť potřebuje vyjádření pro odbor dopravy. M. Laštůvkovi byla předána odpověď  pro registr vozidel KV, jež se na případ dotazoval.  M. Laštůvka s vyjádřením TK nesouhlasil a poukázal na skutečnost, že HV je třeba testovat dle skutečného stavu nikoliv dle údajů v TP. P. Kolář a J. Patočka uvedli, že dotaz z registru HV se dotazoval přímo na údaje v TP a proto byla odpověď takto koncipována. Bylo dohodnuto, že M. Laštůvka odešle na TK žádost o prověření vozidla z pohledu údajů uvedených v testaci a skutečných parametrů vozidla.
 

 

 

ÚKOLY:

  1.) Členové prezidia dodají případné připomínky k novele vyhlášky 211/2018Sb. do 31. 1. 2023.

2.) Členové prezidia, kteří budou mít nějaké návrhy ke změnám stanov, je zašlou 14 dní před jednáním prezidia, tj. do 31. 1. 2023.

3.) Sekretariát se dotáže A. Mašína zda je schopen specifikovat osobu, od kterého informaci o Pontiacu M. Kota získal.

 

 

  

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 14. 2. 2023.

 

 

 

Datum: 17. 1. 2023

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

 

 

Zpět