Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 2. 5. 2023

24.05.2023 18:17

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Milan Laštůvka

omluven, delegován M. Riško

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

omluven

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

omluven

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Pavel Šimek

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 6. 6. 2023 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 2. 5. 2023

 

1. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1.) Do 18. 4. 2023 zašlou všichni prezidenti na sekretariát FKHV nominace na členy disciplinární komise za jejich sdružení – bylo zasláno za MB a AKAV. Ostatní dodají.

2.) Viceprezidenti zašlou své nominace na akce pro „Pohár Federace“ – bylo zasláno za MB, BCC a VCC.

3.) J. Patočka předloží prezidiu další nabídku firmy na výrobu elektronických karet – dle zprávy od J. Patočky nebyl nenalezen obdobný věrnostní program s tolika výhodami. J. Patočka bude pokračovat v jednáních s firmou Sphere, případné další nabídky budou prověřeny.

4.) Legislativní komise vypracuje text souhlasu s mlčelivostí pro správce a uživatele IS a členy prezidia. – v procesu.

 

 


2. Shromáždění delegátů

 

V. Kafka zhodnotil proběhlé SD jako konstruktivní a zároveň uvedl, že byly potvrzeny, představiteli státní správy z MD, stejné informace, které za uplynulých několik měsíců předkládal V. Kafka a P. Kolář.  

 

M. Riško uvedl, že co se týká Plné moci, kterou předal na SD V. Kafka Mgr. J. Mišingerovi, za ČKHV mají jiný právní názor a budou se věcí nadále zabývat. Pokud z šetření vyplynou informace, které by byly důležité pro prezidium, bude jej následně informovat. Zároveň souhlasí s V. Kafkou, že účast zástupců MD byla přínosem, neboť došlo k rozplynutí mnoha dohadů.

 

M. Riško přednesl návrh na usnesení prezidia FKHV za ČKHV, o kterém by chtěl na dnešním jednání nechat hlasovat:

 

„Návrh na usnesení Prezidia FKHV ČR

 

Prezidium FKV ČR bere na vědomí informace zástupců MD ČR z posledního SD FKHV ČR a v souladu s tím:

- schvaluje pro každého člena FKHV ČR návrh jedné oprávněné osoby na kraj (14 krajů)

- ukládá technické komisi připravit odpovídají návrh změny předpisů v souladu s tímto usnesením do příštího zasedání prezidia“
 

V. Kafka oponoval, že skutečnosti přednesené zástupci MD vzalo na vědomí SD.  Zároveň dodal, že návrh p. Riška zasahuje do nastavení procesu testování jako takového, který je stále ještě v procesu tvorby v rámci přípravy nové příručky testování, na které pracuje pan Jaromír Kučera a dále bude procházet připomínkováním Technickou komisí a pracovní skupinou ustanovenou napříč uskupeními včetně tripartity. Vše je však zatím ve stadiu vývoje. V současné době se řeší otázka, jak budou vybírány a jmenovány pověřené osoby / odpovědné osoby. V tuto chvíli tudíž není možno hlasovat o něčem, co se teprve vyvíjí, aby korespondovalo s požadavky MD, FKHV, Tripartity, ekonomickými a procesními nároky a požadavky. V tuto chvíli je ve hře několik variant výběru pověřených osob, proto není možné nyní schvalovat již definitivní usnesení, neboť proces je stále v stádiu vývoje.

 

M. Riško uvedl, že ČKHV oslovila i další členy FKHV. Jejich úvaha pramení z toho, že všech 6 uskupeních v FKHV by mělo mít rovné podmínky, a proto vycházely z krajské struktury uspořádání, která existuje, tzn. 14 krajů, 6 sdružení, což by bylo 84 pověřených osob.

 V. Kafka oponoval a zásadně odmítl nechat hlasovat o tomto bodu, neboť je v rozporu s dlouhodobě nastavenými pravidly průběhu jednání prezidia, pokud má některé z uskupení námět na jednání prezidia, je nutné jej zaslat 1 týdne před jednáním prezidia písemnou formou na sekretariát, který ho rozešle všem zúčastněným osobám, aby měli čas se nad ním zamyslet, projednat ve svých uskupeních a případně se k němu vyjádřit.

 

V. Kafka uvedl čtyři důvody proč není ochoten připustit hlasování o direktivním předurčení konkrétního, rovného počtu zástupců jednotlivých členských uskupení FKHV do budoucna definovaných jako pověřené osoby, mimo to, že by bylo hlasování v rozporu s pravidlem způsobu předkládání dokumentů k jednání prezídia, které si prezidium odhlasovalo.

1) Jednotlivé spolky FKHV mají v krajích nerovnoměrné zastoupení (včetně AKHV a AVCCAČR)

2) Složení KTK je v současnosti demokraticky ponecháno na dané KTK, tak by tomu mělo být i do budoucna a FKHV by se do těchto "místních" procesů neměla vměšovat.

3) KTK v současnosti podléhají přímo FKHV, respektive TK FKHV, příslušnost k mateřskému spolku není rozhodující, a to především z důvodu odbornosti a znalosti konkrétní osoby, politizovat a direktivně měnit tento demokratický proces není vhodné, jako by naopak nebylo vhodné případně argumentovat počtem členů jednotlivých uskupení a dožadovat se poměrného zastoupení!

4) Je tvořena nová příručka, tedy probíhá proces tvorby pravidel testování, je více verzí, jak definovat "oprávněné osoby" předbíhat události nelze.


Při názorové výměně s panem Riškem vznesl dotaz, zda ČKHV vzala v potaz, že oprávněnou osobou může být i člen AVCCAČR nebo AKHV dostal negativní odpověď. Pan Riško zjevně nevěděl co je AVCCAČR a AKHV!

 

Na dotaz, s kterým subjektem FKHV (jak bylo řečeno zástupcem ČKHV) byl návrh ČKHV konzultován nebyla dána odpověď.

 

 

T. Strnad navrhl, aby byli osloveni krajští předsedové, zda budou chtít spolupracovat i od 1. 9. 2023 v rámci nového systému. Zároveň souhlasí si myšlenkou, že 6 sdružení by si dalo náměty na rozšíření oprávněných osob v krajích.

 

V. Kafka odpověděl, že technická komise zpracuje dodané verze, které předloží prezidiu. Pokud tedy M. Riško má nějaký podnět, může ho zaslat na sekretariát, který jej předá technické komisi.

 

M. Kot uvedl, že AKAV je jeden ze subjektů, který byl ze strany ČKHV osloven se zmiňovaným návrhem a souhlasí, aby každé sdružení mělo stejný počet pověřených osob. V tuto chvíli je cca. 200 krajských komisařů, a pokud by bylo podle dohody s MD pouze 50-100 oprávněných osob, 100 krajských komisařů by muselo ukončit činnost na těchto pozicích.

 

V. Kafka odpověděl, že každá oprávněná osoba může mít k sobě k nápomoci a kontrole další komisaře.  

 

T. Strnad uvedl, že jako člen TK předá návrh ČKHV na nejbližším jednání TK.

 

M. Riško stále trvá na tom, aby prezidium hlasovalo o usnesení navrhovaném ČKHV a v žádném případě jej nepředloží písemně, protože to není uvedeno ve Stanových FKHV. V. Kafka uvedl, že postup, kdy se návrhy k jednání zasílají 1 týden před konám prezidia na sekretariát, byl odsouhlasen prezidiem.

 

P. Zeman potvrdil, že prezidiem bylo opravdu odsouhlaseno, že případné návrhy k jednání se zasílají 1 týden před konám prezidia na sekretariát.

 

M. Riško chce uvést do zápisu, že je upřeno jednomu členu FKHV podat návrh a hlasovat o něm. V. Kafka komentuje s tím, a odvolává se i na P. Zemana, který jeho slova potvrzuje, že na prezidiu je platná a odsouhlasená dohoda, že veškeré návrhy budou předloženy 1 týden před jednáním prezidia, aby členové prezidia měli čas si tyto návrhy prostudovat. Zvláště v situaci, kdy se jedná o takto závažnou věc, která by měla ovlivnit chod celého testování v budoucích několika letech.

 

Na dotaz M. Kota V. Kafka odpověděl, že ani jednu z variant nevylučuje, ale chce, aby byly všechny návrhy sumarizovány ve výstup z TK v písemné formě a byly všem předloženy, aby měli členové prezidia možnost je projednat a přišli s návrhy, jak se k nim postavit.
 

P. Schweiner se vyslovil, že pokud se jedná o technický návrh týkající se testování, je nutno zasadit do kontextu, je však hlavní jej podat písemně.

 

M. Riško předkládá návrh, aby návrh ČKHV byl projednání na příští jednání prezidia ve znění:

 

Prezidium FKV ČR bere na vědomí informace zástupců MD ČR z posledního SD FKHV ČR a v souladu s tím:

- schvaluje pro každého člena FKHV ČR návrh jedné oprávněné osoby na kraj (14 krajů)

- ukládá technické komisi připravit odpovídají návrh změny předpisů v souladu s tímto usnesením“
 

M. Riško pošle zároveň písemně na sekretariát.

 

M. Riško se dotazoval, zda analýza návrhu změny stanov FKHV předložené ČKHV, kterou si nechal vypracovat V. Kafka, byla zveřejněna, neboť on ji neobdržel a zamlčuje ji členům FKHV. V. Kafka mu odpověděl, že byla součástí Zápisu z prezidia dne 15. 2. 2023. M. Riško uvedl, že pokud V. Kafku osočil, tak se mu omlouvá.
 


3. Technická komise

P. Kolář byl omluven z dnešního jednání a výstupy z TK budou předloženy na příštím jednání prezidia.


4. KRK
 

F. Sladký informoval, že jednání KRK proběhne v posledním týdnu v květnu. V současné chvíli řeší stížnost J. Jurníka a podanou neshodou K. Ježka se bude zabývat TK.


5. Disciplinární komise

V. Kafka zopakoval, že měla všechna sdružení poslat nominace na své zástupce v komisi, zatím zaslal pouze AKAV a MBK ČR.
P. Schweiner uvedl, že týden před červnovým prezidiem zašle návrh fungování komise.
 

J. Täubel uvedl, že by M. Riškovi mělo být řečeno, že FKHV nemá žádný zajímavý rybník, kterého by se dalo využít. Domnívá se tedy, že se pan Riško snaží narušit fungování naší instituce zcela zbytečně. M. Riško odpověděl, že nebylo vzneseno jediné trestí oznámení a jedná se o lži a mediální pomluvy.

 


6. Aktualizace KTK a KLTK

Na sekretariát FKHV byla doručena ke schválení změna v KLTK 13-07.

 

Hlasování, kdo je pro schválení zaslané aktualizací KLTK, pokud bude splňovat podmínky dle příručky:

 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (V. Kafka, M. Riško)7. Různé

a.) V. Kafka informoval, že proběhlo pracovní jednání ve složení J. Patočka, V. Vomočil
a Š. Ihnat ohledně úprav v IS v souladu se změnami od 1. 9. 2023. Dále také, že je v přípravě příručka pro testování HV, která musí korespondovat s novou vyhláškou a zároveň s IS. Pro přípravu příručky testování byl osloven Jaromír Kučera.

b.) Pohár federace – M. Kot se dotazoval kolik sdružení zaslalo nominaci na PF (MB, VCC a BCC) a dodal, že nebyla odsouhlasena částka. Částka by měla jít u rozpočtu Sportovní komise. Informace dodá J. Patočka.

c.) V. Kafka informoval o stížnosti J. Kučery na jednání M. Kota na SD. Tato stížnost byla přílohou pozvánky na jednání prezidia a bude předána KRK k projednání a M. Kot zašle písemné vyjádření ke stížnosti.  

 

M. Kot se ohradil proti stížnosti J. Kučery, protože v minulosti M. Kot poukazoval na to, že J. Kučera nedělá, co má a neudělal v TK vůbec nic. V. Kafka konstatoval, že se jednalo o osobní spory mezi J. Kučerou a M. Kotem. P. Zeman potvrdil tvrzení M. Kota, že neplnil dobře funkci předsedy TK, neboť vychází z nedostatečných výstupů J. Kučery. V. Kafka odpověděl, že když J. Kučera napsal interní sdělení, které rozeslal všem členům TK a požádal je, aby informace nešířili, tak druhý den bylo zástupcem AKAV v TK šířeno po celé republice. M. Kot se dotazoval, který člen AKAV v TK roznášel informace. V. Kafka odpověděl, že se věcí již nechce zabývat a pokud bude mít někdo zájem, informace si dohledá v historii. Znovu zopakoval, že se jedná především o osobní spory mezi J. Kučerou a M. Kotem, s čímž M. Kot souhlasil. M. Kot žádal po V. Kafkovi informaci, který člen AKAV a jaké informace šířil. T. Strnad, jako tehdejší člen TK odpověděl, že v rámci jednáních TK, kdy byl kladen důraz na nešíření projednávaných skutečností, se i přes tento apel informace rozšířily. Že se jednalo o člena AKAV, je podle něj pouze jen předpoklad. V. Kafka odpověděl, že J. Kučera má doložené zprávy o tom, že se opravdu jednalo o člena AKAV. M. Kot dodal, že členem AKAV v TK je stále stejná osoba.

V. Kafka zopakoval, že J. Kučera pracoval velmi dobře, ale nemohl sdílet určité informace, protože interní informace byly šířeny.

P. Zeman doplnil, že po odchodu J. Kučery z funkce bylo mnoho nedořešených případů.

V. Kafka uvedl, že stížnost J. Kučery byla přednesena prezidiu informativně a dále se jí bude zabývat KRK.


d.) M. Riško žádá o doplnění trvajícího a nesplněného požadavku zástupce ČKHV ze 4.4. 2023, který je sice v zápisu, ale vůbec se neobjevil v následné kontrole usnesení jako nesplněný v zápisu z jednání prezidia ze dne 2.5.2023.
Citace ze zápisu 4.4.2023

 

M. Riško dále přednesl dotazy, na které nenašel odpověď ve stanovách FKHV ČR a měl je připraveny pro J.Täubela:

 

Kdo a jakým způsobem schvaluje program SD?

Kdo a jakým způsobem může doplnit program prezidia FKHV?

Kdo a jakým způsobem může doplnit program SD?

Kdo a na základě čeho volí předsedy pomocných orgánů komisí (mimo KRK, který je uveden ve stanovách)?

Kdo byl předkladatelem stanov schválených v roce 2018?

Komu se předkládají návrhy na usnesení SD?

 

V. Kafka odpověděl, že dotazy budou předány legislativní komisi, včetně všech členů prezidia k nastudování, neboť se domnívá, že se jedná o předvoj změny stanov. M. Riško dodal, že stanovy je nutné prověřit, zda nejsou v rozporu se zákonem. V. Kafka odpověděl, že aktuálně platné stanovy FKHV v rozporu se zákonem nejsou, neboť si to prvotně ověřil nestrannou právní analýzou.

 

Došlo k pochybení sekretariátu, kdy dotazy M. Riška nebyly zařazeny mezi úkoly na další jednání prezidia, nicméně V. Kafka požádal legislativní komisi, aby se k nim vyjádřila.
J. Täubel odpověděl v e-mailu, který byl odeslán na všechny členy prezidia dne 25. 4. 2023 takto:


Dobrý den,

 

rád bych se vyjádřil k dotazům pana Riška:

Pokud má pan Riško nějaké právní dotazy, ať mě kontaktuje, email předpokládám má.

Pokud prezidium bude souhlasit, rád mu vysvětlím věci, kterým nerozumí, od toho tu konec konců jsem.

 

 Přijde mi ale zbytečné obtěžovat s tím na jednání prezidia cca 8 lidí, kteří zbytečně ztrácí čas.

 

 Děkuji za pochopení

 

jt

 

 

Co se týká dotazu M. Riška: Kdo byl předkladatelem stanov schválených v roce 2018?, jednalo se o tehdejšího prezidenta FKHV Ing. Fialu, viz. Příloha č. 1 a Příloha č. 2 tohoto Zápisu.

 

e.) P. Riškem vyslovena prosba na p. Kafku, aby řešil nevhodné chování jeho hosta p.Täubela, který zasahuje do jednání prezidia zcela bezpředmětnými invektivami, které nijak nesouvisí s jednáním prezidia FKHV ČR a jejichž cílem je především urážení a diskreditace řádného zástupce člena prezidia FKHV ČR.


 

ÚKOLY:
1.) Riško pošle písemnou formou návrh usnesení ČKHV na sekretariát FKHV.
2.) Všichni prezidenti, kteří doposud tak neučinily, zašlou na sekretariát FKHV nominace na členy disciplinární komise za jejich sdružení.
3.) Legislativní komise vypracuje text souhlasu s mlčelivostí pro správce a uživatele IS a členy prezidia.

 

 

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 6. 6. 2023.

 

Přílohy:
Příloha č. 1 – Stanovy FKHV_navrh na upravu_v2
Příloha č. 2 – Návrh usnesení varianta 1

 

 

 

Datum: 2. 5. 2023

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

 

 

Zpět