Prezidium FKHV ČR – Zápis z mimořádného jednání prezidia ze dne 29. 6. 2022

16.08.2022 21:23

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Milan Laštůvka

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

omluvena

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

omluven

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

nebyl přizván

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek – poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

Technical Commission

Jan Zvelebil – poradce

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 6. 9. 2022 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 29. 6. 2022

 

 

1.) Nesouhlas se závěry jednání prezidia ze dne 7. 6. 2022

Mimořádné prezidium bylo svoláno na základě podnětu pracovní skupiny, která prováděla kontrolu IS.

F. Sladký přednesl znovu závěry zprávy z kontroly IS, které byly předneseny již na jednání prezidia 7. 6. 2022, ovšem nebylo přijato řešení, proto vyjádřila pracovní skupina nesouhlas.

T. Strnad přednesl svůj názor, prezentoval, že se čerpá i ze zkušeností z TK, prezentoval, že není vhodné, aby kdokoliv měl možnost v IS neomezeně vyhledávat veškeré údaje a zasahovat do IS, připomněl případ vložení povinnosti fotografie průkazu HV, která nebyla schválena na technické komisi ani prezidiu, navrhl zrušit název „správce informačního systému“ a vyjádřil názor, že je potřeba aby existoval člověk, který bude „pošťákem“ mezi programátory IS a FKHV (Technickou komisí) a konstatoval, že dle jeho názoru stačí tomuto „pošťákovi“ vstup do IS pouze jako klubovému komisaři, odemčení testace by mohl zajistit krajský komisař. Dále prezentoval, že funkce výkonného ředitele vzhledem k tomu, že prezident výkonnou práci dělá, není potřeba.

Dále prezentoval případ prodloužení Fordu 200 RS, který byl dle informace od předsedy KTK 01 zastaven „seshora“ a musel být prošetřen TK FKHV. Toto se však v IS nepodařilo ověřit (testace nebyla v IS odmítnuta). Dle zprávy pracovní skupiny však bylo do jiných 20ti testací zasaženo M. Kotem neoprávněně. V. Kafka zdůraznil, že některé konkrétní případy již byly řešeny na předchozích prezidiích. T. Strnad uvedl, že Ford 200 uvedl jako příklad, ale že jiné případy již byly prezentovány na dřívějších jednáních a že není třeba je znovu probírat.

Znovu byla otevřena otázka přidání povinnosti vkládání fotografie PHV, T. Strnad uvedl, že není možné, aby správce IS vytvářel IS podle vlastního uvážení bez předešlého schválení. M. Kot uvedl, že změny vycházejí z podnětů od komisařů. V. Kafka uvedl, že opakovaně prezidium řeší, že jakékoliv změny v IS nelze dělat bez předchozího schválení.

T. Strnad uvedl další případ, kdy v průběhu řešení kontroly IS byly podány 4 neshody na KLTK předsedy KRK. M. Kot uvedl, že každý z prezidentů má možnost se do IS dívat. K jednotlivým případům uvedl, že se jednalo o vozidlo bez nárazníků, vozidlo, kde nebylo uvedeno kompletní VIN, další dva případy byly starší a M. Kot uvedl, že na ně již upozorňoval. F. Sladký uvedl, že tyto neshody jsou projednávány TK FKHV a nejsou předmětem jednání prezidia. Požádal, aby se jednání nezdržovalo těmito záležitostmi.

Znovu byla otevřena otázka odmítnutí testací. V. Kafka sdělil, že jsou testace, které M. Kot odmítl v IS. M. Kot uvedl, že toto nepopírá a uvedl, že ke kontrole IS dostal společně s J. Patočkou a J. Kučerou mandát od prezidia. Dále M. Kot uvedl, že odmítnutí testace neznamená její úplně zastavení, T. Strnad reagoval, že nemá nikdo nárok na to, podobné zásahy provádět. M. Kot uvedl, že obdobně odmítl testaci i J. Patočka. V. Kafka uvedl, že sice některé M. Kotem odmítnuté vozy neodpovídaly podmínkám pro testování, ale M. Kot nebyl k tomuto odmítnutí kompetentní. V. Kafka uvedl, že některé z odmítnutých vozidel však zastaveny být neměly a majitelům tak bylo znemožněno, aby mohli svá vozidla provozovat.

M. Kot uvedl, že měl mandát na kontrolu IS, P. Schweiner reagoval, že mandát na kontrolu IS neznamená, že může zároveň přijímat opatření.

M. Laštůvka vyjádřil svůj názor, že by se měly probrat veškeré případy a požádal o termíny, kdy mohl M. Kot kontrolovat IS. V. Kafka uvedl, že k zásahům docházelo i mimo to období. M. Laštůvka požádal o sdělení období, kdy měl M. Kot možnost IS kontrolovat.

T. Hušek vyjádřil svůj názor, že tyto informace zde byly sdělovány na předchozích jednáních, kdy byly prokázány vstupy do jednotlivých testacích v IS. Dále navrhl, aby se jednání vrátilo ke svému programu.

V. Kafka požádal M. Laštůvku, aby sumarizoval své dotazy a následně bude požádat sekretariát o jejich zodpovězení.

M. Laštůvka souhlasil a požádal o odročení jednání prezidia.

Hlasování o odročení jednání prezidia:

Pro: 3 Proti: 3 (rozhodl hlas prezidenta: 4) Zdržel: 0

 

Jednání nebylo odročeno.

 

V. Kafka se vyjádřil, že je pro to, aby jednání bylo dokončeno, především z důvodu, že je potřeba se věnovat zákonu 56/2001 Sb., který bude prezidium řešit korespondenčně přes prázdniny.

 

T. Strnad přednesl příklad předávání úkolů od zaměstnavatele k zaměstnanci na příkladu vyřešení účtů, které by sloužily pro platby přes IS, protože současná banka nemůže být použita. Dále zdůraznil, že M. Kot nemá v pracovní smlouvě právo zasahovat do IS.

V. Kafka doplnil, že M. Kot byl pověřen správou IS z hlediska funkčnosti nikoliv zásahy do testování vozidel a dále upřesnil, že prezidium již odsouhlasilo, že M. Kot nebude zasahovat do IS, i přesto k zásahům do IS došlo.

P. Zeman konstatoval, že M. Kot měl možnost kontrolovat testace v IS, poté, co mu byla tato možnost odebrána mu byla dána možnost chyby v testování, které nalezne při správě IS, podat formou neshody na TK.

P. Schweiner připomněl, že toto jednání se sešlo z důvodu nevyřešení závěrů z minulého prezidia.

V. Kafka doplnil, že celá tato kauza vznikla za bývalého předsedy TK, který poukazoval na střet zájmů M. Kota. A uvedl, že jde o nadefinování pravidel, tak aby nemohlo k podobným věcem docházet a nejde o cílené odstavení M. Kota.

M. Laštůvka navrhl udělat za celou záležitostí udělalo prezidium „tlustou čáru“ a projednat věci znovu.

T. Strnad přednesl návrh na zrušení pozice výk. ředitele, a změnit funkci M. Kota na koordinátora IS.

V. Kafka se vyjádřil, že nelze udělat černou čáru a vyjádřil souhlas s T. Strnadem, aby došlo ke změně pozice tak, aby M. Kot mohl pokračovat v práci na IS a nebyl zatěžován další prací pro sekretariát.

P. Zeman připomněl, že na minulém jednání prezidia byl dán úkol: M. Kot a P. Zeman do příštího jednání prezidia zpracují koncept pracovní náplně týkající se především správy IS.

Otázka prac. pozice správce systému – návrh: zřídit namísto správce IS pozici koordinátora IS, kterou je M. Kot ochoten dělat, s tím, že je třeba definovat jasně pravomoci této pozice. Do zářijového jednání prezidia připraví M. Kot a P. Zeman návrh všech podmínek a pravomocí pro tuto pozici, tento návrh bude dodán týden před jednáním prezidia. T. Hušek zdůraznil, že podstatou je, že pozice je koordinační, nelze aby tato pozice umožňovala zasahovat a měnit údaje v IS. Tento návrh bude předložen minimálně týden před jednáním prezidia.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

Pozice „správce IS“ byla změněna na „koordinátor IS“.

 

V. Kafka navrhl zahrnout do této práce i V. Vomočila z ČKHV, který se na zavádění IS také podílel.

 

Otázka nesystémových změn v IS – konkrétně počet fotografií nad rámec zákona. V závěru komise z kontroly IS nebylo uvedeno přesně, 7 povinných fotografií bylo na prezidiu schváleno, fotografie průkazu nebyla nikdy vyžadována, toto bylo již řešeno na minulém prezidiu a bylo navráceno do původního stavu.

V. Kafka dal návrh, aby změny v IS byly prováděny stejně jako u změny komisařů jednou či dvakrát do roka, ideálně tak, aby byly tyto změny připraveny před školením, na školeních proškoleno a až po školení spuštěno v platnost, pouze ve výjimečných případech by šla změna udělat mimo tyto termíny, např. při změně legislativy. T. Strnad doplnil, že by vytvořil termín (návrh 1. 7.) kdy by zásadní změny platili na školení budou všechny tyto změny prezentovány

P. Laštůvka prezentoval svůj názor, přidat více fotografií. V. Kafka informoval, že tyto změny by měly být řešeny na TK a je třeba, aby byly v souladu s legislativou. T. Strnad informoval, že na toto téma se hovořilo v TK a upřesnil, že fotografie při prodlužování se nemusí fotit pouze v případě, že na vozidle nedošlo ke změnám.

 

Otázka kontroly IS, dle závěru pracovní komise by měly kontroly pokračovat a to ve složení člen TK, člen KRK a pracovník sekretariátu. M. Kot navrhl doplnit ještě zástupce sdružení, který by jednotlivě mohl kontrolovat obsah IS. V. Kafka a T. Strnad s tímto návrhem vyjádřili nesouhlas, protože by mohlo docházet k účelovému vyhledávání údajů. T. Strnad doplnil, že každé sdružení má v TK svého zástupce a každý z nich může být kontrolou pověřen. Proběhla diskuze nad zásahem do IS. T. Strnad navrhl, aby zásah do IS mohl provést jen klubový a krajský komisař. V. Kafka navrhl, aby T. Strnad a T. Hušek vypracovali koncept kontroly obsahu, vstupů a zásahů do IS do příštího prezidia. Tento návrh bude předložen minimálně týden před jednáním prezidia. P. Schweiner doplnil, že následný schválený koncept kontroly by měl být součástí nebo přílohou Příručky pro testování.

Pro: 6 Proti: 0: Zdržel se: 0

 

Do příštího jednání prezidia připraví T. Strnad a T. Hušek koncept kontroly obsahu, vstupů a zásahů do IS.

 

Otázka názvu funkce výkonného ředitele. M. Kot vyjádřil nesouhlas s touto změnou. V. Kafka vyjádřil svůj názor na rozlišení funkce ředitele a viceprezidenta, kdy není jasné, z jaké pozice, kdy M. Kot jedná. Dále uvedl, že od konání shromáždění delegátů dostává od M. Kota pouze sporadicky a že mzda ve výši 40 tis. za ½ úvazku neodpovídá pracovnímu výkonu. Ztotožnil se s názorem T. Strnada, zrušit pozici výkonného ředitele, i proto aby se M. Kot mohl soustředit na práci na IS. M. Laštůvka předložil vyjádření vedení ČKHV: odmítáme zrušení funkce výkonného ředitele FKHV – má zajišťovat chod aparátu FKHV, kontinuitu při změně osoby prezidenta, vystupovat při jednáních s orgány státní správy, tripartity, zajišťovat informovanost napříč uskupeními FKHV atd. Celé vyjádření viz příloha č. 1.

V. Kafka reagoval na přednesené vyjádření tím, že nevychází z úplných informací, např. schůzek se státní správou se vždy účastnili zástupci dvou různých uskupení.

P. Schweiner pronesl, že se jedná o odborné rozdělení funkcí, tedy M. Kot by se měl věnovat IS.

T. Hušek prezentoval svůj názor na vývoj pozice prezidenta, na kterého navazovala pracovní funkce sekretáře již za funkčního období J. Täubela a později výk. ředitel. Popsal faktický stav, kdy prezident má výkonnou funkci a navenek zastupuje FKHV a vedle toho je výkonný ředitel, který dnes dělá správu IS.

M. Laštůvka vyjádřil obavu, že zrušením pozice výk. ředitele bude moc předána do rukou jedné osoby. T. Hušek reagoval, že prezident má mandát od Shromáždění delegátů FKHV a je tedy naopak jediným, kdo může za FKHV jako statutární orgán jednat, výk. ředitel oproti tomu žádný mandát k jednání nemá. V. Kafka doplnil, že prezident v případě indispozice pověří vedením jednoho z viceprezidentů, kteří z logiky věci mají větší kompetence než ředitel. Při oficiálních jednáních je tomu stejně, vedením FKHV nelze pověřit zaměstnance.

V. Kafka vyjádřil názor, že prezident by měl mít možnost vybrat si, zda ředitele potřebuje nebo nepotřebuje.

Hlasování o zrušení pozice Výkonného ředitele:

Pro: 3 (rozhodl hlas prezidenta: 4) Proti: 3 Zdržení: 0

 

Pozice výkonného ředitele byla zrušena.

 

P. Zeman vyjádřil názor, že by název pozice výkonný ředitel by měl zůstat zachován s tím, že by se přenesl na prezidenta.

T. Strnad navrhl, že každý prezident má na své volební období možnost, zvolit si svého zástupce, tento bod je třeba projednat s legislativní komisí, protože se jedná o změnu stanov.

 

2.) Stav účtů FKHV

J. Zítek – hospodář FKHV předložil přehled aktuálních stavů účtů. Sekretariát upozorní předsedy KTK, k odvodu, pokud se tak do 7. července nestane.

 

3.) Zkušební provoz bezhotovostních plateb v IS přes API

M. Kot prověří možnost zavedení zkušebního provozu plateb přes API k 1. září 2022. V. Kafka zřídí účet u Fio banky.

 

 

 

 

ÚKOLY

1) M. Kot a P. Zeman připraví do zářijového jednání prezidia návrh všech podmínek a pravomocí pro pozici „koordinátor IS“. Návrh bude zaslán prezidiu s minimálně týdenním předstihem.

 

2) T. Strnad a T. Hušek připraví do zářijového jednání prezidia koncept kontroly obsahu, vstupů a zásahů do IS. Návrh bude zaslán prezidiu s minimálně týdenním předstihem.

 

3) M. Kot prověří možnost zavedení zkušebního provozu plateb přes API k 1. září 2022.

 

4) V. Kafka zřídí nový bankovní účet FKHV u Fio banky.

 

Datum: 29. 6. 2022

Zapsal: Jiří Patočka

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

Zpět