Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 3. 3. 2020

16.03.2020 08:21

 

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

omluven

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Mgr. Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Ing. Bára Horáková

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Technická komise

Tomáš Strnad

ano

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Legislativní komise

JUDr. Jan Taubel

 

 

bude v úterý 7. 4. 2020 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

              Program z jednání prezidia dne 3. 3. 2020

1)    Zvolení nového prezidenta UKUVHT

P. Zeman informoval prezidium, že na valné hromadě UKUVHT byl zvolen novým prezidentem místo p. Zápotockého.

 

2)    Návrh novely silničního zákona

Vyjádření FKHV ke konceptu návrhu novelizace zákona č. 56/2001 Sb. bude zveřejněn na internetových stránkách a sociální síti FKHV,

Z důvodu volby nového prezidenta UKUVHT je na zvážení, jestli by se p. Zápotocký měl nadále účastnit jednání pracovní skupiny v Poslanecké sněmovně. Svolavatelům pracovní skupiny bude sepsán oficiální dopis s informací o změně prezidenta UKUVHT.

 

3)    Došlý e-mail od p. Bartáka

Došel e-mail od p. Bartáka napadající prezidenta VCC ČR p. Kafku. Prezidium doporučilo VCC ČR přistoupit k řešení této situace, což jejich zástupce přislíbil.

 

4)    Žaloba FKHV

Advokátní kancelář zastupující FKHV poslala vyjádření k připomínkám týkající se žaloby p. Paříka.

 

5)    Shromáždění delegátů

Pozvánka na SD byla rozeslána. Dle informací od účetní firmy nestihnou do termínů SD dodat řádnou účetní závěrku a výsledky roku 2019.

 

6)    Informační systém

Implementace krajských plateb přes IS, aby nebylo nutné zavádět EET, je v řešení. Pro každý kraj bude vytvořen bankovní účet spárovaný s IS, kde budou probíhat veškeré platby. Předseda KTK dostane i platební kartu k možnému bezhotovostnímu placení svých výdajů.

P. Kot navrhl vytvoření bankovních účtů také pro jednotlivé komise FKHV. Prezidium tento návrh jednohlasně odsouhlasilo.

 

7)    Kontrolní a revizní komise FKHV

Odpovědi na zaslané dotazy k dopisu BCCC z KRK FKHV stále nedošly. Nelze tedy na dopis dále reagovat. KRK záležitost odkládá, prezidium tento postup vzalo na vědomí.

 

8)    Technická komise

 

a)     TK přijala do komise p. Aloise Krejčího a p. Pavel Koláře.

b)    KLTK 06-04: Předseda KTK 06 p. Veleba souhlasí se spuštěním klubové komise. P. Zeman vyjádřil svůj nesouhlasný postoj vzhledem k minulým řešeným událostem týkající se předsedy klubové komise. P. Kot dodal, že p. Doležal nepředal razítko a nepředal kompletní archiv KTK 06 za doby jeho působení. Prezidium zatím pozastavilo jejich spuštění, ale odsouhlasilo návrh pozvat všechny členy KLTK na příští jednání prezidia od 16:30. Jedna z podmínek ke spuštění bude předání neodevzdaného krajského testování a razítka KTK. Bude jim zaslán zvací dopis. Prezidiu bude pro informaci zasláno usnesení orgánu Policie ČR týkající se řešené kauzy.

 

c)     Komise, které přešly z SVCC do AKHV prozatím nedodaly aktuální dokumenty. Bude dále řešeno s p. Francem.

 

9)    Kulturní komise

P. Větvička prezentoval závěrečnou zprávu ke Galavečeru českého veteránismu, která je přílohou tohoto zápisu. Byly dodrženy schválené bilanční náklady.

Ze zbylé schválené nákladové částky navrhl p. Větvička částku 30 000 Kč použít jako příspěvek na úhradu nákladů členům KK, kteří aktivně spolupracovali na organizaci večera a vznikly jim s tím náklady. Rozdělení si odsouhlasí členové kulturní komise na své schůzi. Prezidium tento návrh bez výhrad odsouhlasilo.

 

10)         Sportovní komise

P. Barnet informoval prezidium o možnosti osobní účasti delegáta FIVA na některé z českých akcí a požádal prezidium o dodání akcí a termínů, kterých by se mohl delegát zúčastnit.

11)         KTK a KLTK

 

a)     Úprava KLTK po odsouhlasení prezidiem po e-mailech:

01-17 aktualizovali složení

01-21 aktualizovali složení

01-43 aktualizovali složení

04-08 aktualizovali složení

08-04 aktualizovali složení, změna předsedy KLTK

08-05 aktualizovali složení

08-12 aktualizovali složení

10-01 aktualizovali složení

13-09 aktualizovali složení

 

dále pak KLTK z AČR nebo AKHV, kde zástupci těchto sdružení souhlasí se spuštěním:

01-26 aktualizovali složení

02-04 změna předsedy KLTK

08-09 aktualizovali složení

10-05 aktualizovali složení

04-01 aktualizovali složení

06-08 aktualizovali složení

13-01 aktualizovali složení

04-02 aktualizovali složení

 

KTK 05: jmenování nového člena do KTK p. Martin Peterka 05-07.8 z VCC Dvůr Králové - J. Franc jako představitel sdružení i krajský předseda Z. Kuthan odsouhlasili.

 

b)    TK doporučuje prezidiu schválit následující změny v KLTK:

01-08 aktualizovali složení

01-11 aktualizovali složení

01-13 aktualizovali složení

01-33 aktualizovali složení

01-45 aktualizovali složení

01-49 aktualizovali složení

01-51 aktualizovali složení

02-06 změna předsedy KLTK

03-11 změna předsedy KLTK

03-12 aktualizovali složení

03-13 aktualizovali složení

03-16 aktualizovali složení

05-01 aktualizovali složení

05-05 aktualizovali složení

05-07 změna předsedy

06-07 změna předsedy

07-07 aktualizovali složení

08-03 aktualizovali složení

09-10 aktualizovali složení

09-13 aktualizovali složení

11-04 aktualizovali složení

11-20 aktualizovali složení

11-26 aktualizovali složení

11-27 aktualizovali složení   

11-32 aktualizovali složení

11-33 aktualizovali složení

12-05 aktualizovali složení

12-07 aktualizovali složení

12-08 aktualizovali složení

12-09 aktualizovali složení

12-15 aktualizovali složení

12-17 aktualizovali složení

13-07 aktualizovali složení

14-06 aktualizovali složení

14-07 aktualizovali složení

 

 

03-16 Na základě doporučení TK si poklady ke komisi převzal p. Zeman k prověření.

 

KTK 03: Žádost o jmenování p. Kaňky místo p. Pehe z KLTK 03-11 do KTK 03. Jmenování bylo schváleno.

KTK 05: Žádost o jmenování p. Večeře z KLTK 05-01 do KTK 05. Jmenování bylo schváleno.

KTK 05: Žádost o jmenování p. Umlaufa a p. Červeného z KLTK 05-03: chybí kompletní dokumenty ke komisi (dopis o přestupu z SVCC do AKHV, smlouvy atd.). Bude osloven p. Franc se žádostí o dodání dokumentů.

KTK 11: Žádost o jmenování nového člena z 11-05.7 p. Škrny do KTK 11. Jmenování bylo schváleno.

12)         Různé

 • Byla navržena tvorba fondu pro děti a mládež. P. Zítek oponoval, že tuhle podporu již zajištují kluby za využití veřejných zdrojů. Prezidium odsouhlasilo tento bod prezentovat na SD.
 • P. Zítek navrhl vyrobit nálepku FKHV na testovaná vozidla. Bude dále projednáno.
 • P. Zítek upozornil na skutečnost, že jednotlivé rozpočty komisí potřebuje obdržet do konce září, aby mohl připravit rozpočet FKHV na následující rok.

 

 

Datum: 3. 3. 2020

Zapsala: Ing. Bára Horáková


Příloha č. 1.     Závěrečná zpráva Galavečer českého veteránismu

Galavečer českého veteránismu

Datum konání: sobota 1. 2. 2020 od 19:00

Místo: Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

 

Galavečer byl ve své staronové formě a místem konání v budově AČR v Opletalově ulici odsouhlasen na návrh předsedy Kulturní komise MUDr. Jaroslava Větvičky jednáním Presidia dne 2. 4. 2019.

Organizační výbor zvolil osvědčenou formu, jakou je např. Zlatý volant, Sportovec roku, Večer českého golfu a další desítky podobných akcí. Navázalo se na úspěšnou a historicky první akci tohoto typu v roce 2014, organizovanou FKHV v Mercedes Foru na Chodově. 

Základním předpokladem byla dobrá spolupráce Kulturní komise FKHV s vedením Autoklubu ČR, který velkoryse zapůjčil zdarma svůj dům pouze za provozní náklady. 

Smysl a zásady akce byly:

 1. Manifestovat jednotu veteránského hnutí s účastí všech tří střešních subjektů.
 2. Zhodnotit sezonu 2019 a vyhlásit vítěze Poháru Federace.
 3. Představit záměry Federace v roce 2020 v kulturní a sportovní oblasti.
 4. Vytvořit příjemné a zajímavé setkání na vyšší společenské úrovni.
 5. Vrátit se zpět k nižším nákladům, které byly uvažovány bilančně do částky okolo 150 000 Kč.

 

Program

Program galavečera byl rozdělen na dvě části:

 1. oficiální – vyhlašovací část
 2. kulturně – společenská část spojená s rautem

 

1) Oficiální – vyhlašovací část

První část programu byla tvořena kombinací vyzkoušených a nově zavedených bodů. Velmi pracné bylo vytvoření průřezového videa sezony 2019, které však bezpochyby ozdobilo celou akci, a i do budoucna by mělo být určitým standardem.

Oficiální – vyhlašovací část začínala malým pohoštěním od 19:00 v krásném prostředí v hlavním Smetanově sále budovy Autoklubu ČR.

Hlavními body vyhlašovací části byly:

 • vyhlášení vítězů Poháru Federace 2019 v kategorii auto a moto,
 • poděkování organizátorům akcí v Poháru Federace 2019,
 • vyhlášení osobnosti českého veteránismu a uvedení do síně slávy za rok 2019,
 • renovace roku,
 • a další.

Vyhlášeni byli vítězové Poháru Federace a oceněni pořadatelé akcí PF. V rubrice Příběhy roku byly vzpomenuty některé momenty z uplynulé sezony se šťastným koncem.

Osobností roku 2019 byl vyhlášen in memoriam bývalý prezident FKHV, Ing. Jan Täubel.

Dobrou volbou se ukázalo uspořádání a vyhlášení tzv. „Unikátní renovace historického vozidla roku 2019“, do které byla ve spolupráci s odbornou porotou tvořenou uznávanými osobnostmi v oboru historických vozidel ve složení: Petr Kožíšek, Stanislav Karger ml., JUDr. Ladislav Samohýl (v zastoupení Ing. Miroslav Kotlařík), vybrána tato vozidla:

Tatra 17 

rok výroby: 1927

majitel: Ing. Arch. Pavel Kasík

 

Tatra 87

rok výroby: 1946

majitel: Ing. Arch. Pavel Kasík

 

ŠKODA Superb OHV, typ 924

rok výroby: 1948

majitel: ŠKODA AUTO a.s.

 


Praga Golden Kabriolet, II. Série

rok výroby: 1937

majitel: Veteran Arena Olomouc

 


Z18S (příp. Z18Sport) - Zetka

rok výroby: 1927

majitel: doc. Ing. Karel Jaroš, CSc.

Závěrem byl prezentován seznam přihlášek do nadcházejícího ročníku Poháru Federace.

 

2) Společenská část

Po vyhlašovací části byli hosté pozváni k bohatému rautu, během kterého se hlavní Smetanův sál připravil k tanci za doprovodu živé kapely.

V kulturní části vystoupili profesionální tanečníci v latinskoamerických tancích a divadlo La Putyka. Hudební doprovod po celý večer zajišťovala kapela Tata Band.

Šťastnou se ukázala volba vysoce profesionální moderátorské dvojice Barbory Černoškové a Petra Krále, se kterou byla příjemná spolupráce.

Rozpočet akce

 

Organizační zajištění akce

Organizační výbor byl veden jeho ředitelkou Ing. Bárou Horákovou a programovým ředitelem MUDr. Jaroslavem Větvičkou.

Během vlastního průběhu akce a po jeho skončení obětavě a významně pomáhal s organizací také ostravský člen Kulturní komise Dominik Koleják.

Dalšími spolupracovníky byli členové Kulturní komise FKHV, kteří připomínkovali program. Video podklady dodali zástupci některých sdružení.

Pracovníci AČR ocenili hladký průběh akce, dobrou spolupráci s organizátory a dokonalý úklid domu ihned v neděli dopoledne po konání akce, který provedli výše jmenovaní.

Raut s kvalitním menu a dobrou prezentací připravila firma Grand Food Catering.

 

Partnerství a spolupráce

Na realizaci Galavečera se významně podíleli také partneři a spolupracovníci v oblasti veteránismu. Sdružení Rolls-Royce díky p. Kotovi zajistili historický vůz Rolls-Royce před budovu Autoklubu ČR. Podklady na střihové video veteránské sezony dodal Mercedes-Benz klub, VCC ČR, Motor Journal, Grand Veteran či Veteran klub Kroměříž. Firma Gulf Oil dodala hodnotné ceny do soutěže, dále ceny dodal Mercedes-Benz klub ČR, VCC ČR a Grand Veteran.

 

Závěr

Organizátoři zaznamenali do současné doby kladné ohlasy. Potěšujícím faktem bylo zejména reflektování určitého stupně jednoty veteránského hnutí. Potvrdilo se také, že akce tohoto druhu je vhodné organizovat nejlépe v Praze, a přitom respektovat mnohonásobně historicky ověřenou formu, která spočívá v kombinaci kvalitně připraveného programu a následné společenské části, jejíž součástí může být i taneční zábava.

Šťastnou se ukázala i volba domu na bezesporu nejlepší motoristické adrese, tedy Autoklubu ČR v Opletalově ulici 29, v Praze 1. Důležitým poselstvím Galavečera bylo předvedení možné a dobré u spolupráce všech tří zastřešujících organizací veteránského hnutí v ČR.

O Galavečeru českého veteránismu se zajímala také mezinárodní organizace FIVA, která jménem prezidentky její Kulturní komise, p. Nataši Grom, poslala video zdravici a uznání za pořádání akce.

Osobně se Galavečera zúčastnili také někteří zástupci různých ministerstev a státních institucí. Do budoucna je však zapotřebí na jejich přítomnost klást větší důraz, nejen cestou Kulturní komise FKHV a osobních kontaktů.

Přímými i sekundárními mediálními citacemi akce se FKHV podílí nejen na popularizaci aktivit (konkrétně Galavečera) a FKHV samotné, ale také veteránismu v ČR obecně. Což je přesně role, kterou by měla FKHV jako nejvýznamnější subjekt sehrávat. Potvrzuje se, že se nelze zbavovat odpovědnosti a zabývat se pouze jednou oblastí a nemít na paměti rozvoj veteránismu v ČR jako harmonického celku.

Uspořádání akce tohoto typu na požadované úrovni a při dodržení relativně nízkých nákladů však vyžaduje velké organizační nasazení, předpoklady a schopnosti.

 

V Praze dne 2. března 2020

 

Ing. Bára Horáková, MUDr. Jaroslav Větvička

 

Ohlasy účastníků

Dobrý den,

dovolte mi, abych Vám dodatečně alespoň touto cestou poděkoval za pozvání na Galavečer českého veteránismu.

Nejsem příliš častým účastníkem podobných společenských akcí, tím více mne potěšila přátelská atmosféra, velmi solidní společenská úroveň i samotný program večera, ve kterém si každý mohl najít to své...

Z jednotlivostí bych rád vyzdvihl profesionální, vtipné a pohotové moderování, noblesní prostředí tradiční klubové budovy i výběr a provedení udílených cen. Jednou z cen jsem byl také poctěn, děkuji. Mohl jsem ji doma směle vystavit mezi dříve obdrženými hodnotnými trofejemi a rozhodně tak neskončila v krabici plastových a eloxovaných "trofejí".

Na závěr bych snad zmínil postřeh z pozice "neorganizovaného" účastníka, který jsem zaznamenal i u dalších kolegů. Pocit určité sounáležitosti a spolupráce mezi jednotlivými veteránskými organizacemi. Byla to dobrá vizitka navenek i jako věrohodná nabídka novým zájemcům o tento obor.

Ještě jednou tedy děkuji a přeji Vám všem mnoho úspěchů při konání dalších kvalitních akcí.

S přátelským pozdravem

Pavel Kasík

Výstupy mediální

https://www.automobilrevue.cz/rubriky/clanky/magazin/skoda-auto-na-auto-expo-2020-expanze_47795.html

https://magazin.prodejveteran.cz/galavecer-ceskeho-veteranismu-2020-oslavi-ples-v-sobotu-1-unora-2020/

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/nejlepsi-renovace-veteranu/r~aaf93e364c4511ea9b40ac1f6b220ee8/

https://twnews.cz/cz-news/fantasticke-promeny-z-rezavych-vraku-jsou-krasne-stroje-veteraniste-ocenili-nejlepsi-renovace-roku

https://www.mercedes-benz-forum.cz/cs/detail-akce/8853/

https://www.informuji.cz/akce/praha/136866-galavecer-ceskeho-veteranismu-2020/

https://www.skodaklasik.cz/pozvanka-na-galavecer-ceskeho-veteranismu-2020/

https://www.fkhv.cz/galavecerceskehoveteranismu/

https://www.kudyznudy.cz/akce/galavecer-ceskeho-veteranismu-2020

https://www.expats.cz/entertainment/event/galavecer-ceskeho-veteranismu-2020-bcdvd/5939508

https://www.veteranarena.cz/novinky/renovace-pragy/

https://honestveteranroznov.cz/fotoalbum/akce-hvcc-v-roce-2020/

https://www.facebook.com/events/autoklub-%C4%8Desk%C3%A9-republiky/galave%C4%8Der-%C4%8Desk%C3%A9ho-veter%C3%A1nismu/564324744389024/

https://www.oldtimermagazin.cz/aktuality/2020-01-28-galavecer-ceskeho-veteranismu-2020

https://www.medioq.com/CZ/Prague/265035200225633/Oldtimer-magazin

 

 

 

Prodej vstupenek

Počet ks

Vstupenky veřejnost

25

Vstupenky sdružení

60

VIP

64

Pohár Federace

32

Média

19

Celkem

200

   

Cena vstupenky

Cena vstupenky

Pro člena

500 Kč

Pro nečlena

800 Kč

   

Nákladové položky

Náklady pro FKHV

Podíl na nezbytných službách a nákladech na budovu (ochranka, šatna, příprava prostor atd.)

19 000 Kč

Catering

115 000 Kč

Technika, videa

15 000 Kč

Kulturní program

23 000 Kč

Hudba

18 000 Kč

Ceny

13 020 Kč

Tiskoviny

6 750 Kč

Personální náklady (fotograf, hostesky atd.)

11 300 Kč

Náklady celkem

221 070 Kč

   

Výnosové položky

 

Vstupenky veřejnost

20 000 Kč

Vstupenky sdružení

30 000 Kč

Vstupenky PF

16 000 Kč

Příspěvek od AKHV

10 000 Kč

Náhrada za ztrátu příjmů z VIP vstupenek (místa pro VIP nebyla nabídnuta k prodeji, nebyl příjem z prodeje)

32 000 Kč

Celkem výnosy

108 000 Kč

   

Celková bilance

schválené náklady pro FKHV celkem 150 000 Kč

113 070 Kč

 

 

Zpět