Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 4. 10. 2022

31.10.2022 10:16

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Milan Laštůvka

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

Hospodář

Jiří Zítek

omluven

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

omluven

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek – poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

Technical Commission

Jan Zvelebil – poradce

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 1. 11. 2022 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 4. 10. 2022

 

J. Patočka před zahájením jednání oslovil všechny přítomné s možností vytvoření audio záznamu z jednání z důvodu předcházení pozdějších nesrovnalostí při připomínkování zápisu. V. Kafka dále doplnil, že všechny připomínky k zápisu z prezidia musí být adresované všem členům, aby měli možnost se k nim vyjádřit.

Všichni přítomní s audio nahráváním jednání souhlasí.
 

1.) Rekapitulace úkolů z posledního zasedání – pozice „koordinátor IS“, kontrola

  1. M. Kot a P Zeman přepracují dle zadání koncept pravomocí koordinátora IS, popis pozice a pracovní náplň a zašlou ho na sekretariát FKHV – termín splnění: 13. 9. 2022 - splněno
  2. T. Strnad s T. Hušek dále rozpracují dokument včetně doplnění popisu pozice Koordinátora IS, jež obdrží od M. Kota a P. Zemana – termín splnění: 27. 9. 2022 - splněno
  3. V. Kafka, P. Kolář a J. Täubel vytvoří základní koncept podoby nové vyhlášky č. 355/2006Sb., který bude předložen k doplnění a připomínkování všem členům prezidia – byla vytvořena pracovní skupina, která zasedala na svém prvním jednání dne 4. 10. 2022 od 14:00 ve složení Václav Kafka - prezident FKHV - VCC ČR, Jan Täubel - předseda Legislativní komise - VCC ČR, Vladimír Pisk - člen Legislativní komise – ČKHV, Pavel Opletal - člen Legislativní komise – AKAV, Pavel Kolář - předseda Technické komise – UKUVHT, Jiří Patočka - sekretariát FKHV. Jiří Zítek – hospodář FKHV – ČKHV byl omluven. Došlo ke shodě na konceptu řešení, J. Täubel připraví se sumarizovaný dokument, který rozešle všem členům prac. skupiny k vyjádření. Na příštím konání tripartity budou její členové obeznámeni se závěry. Poté bude distribuováno všem viceprezidentům. Úkol je momentálně ve fázi rozpracovanosti.
  4. Na příštím jednání prezidia bude F. Sladký informovat o průběhu šetření stížnosti M. Kota na A. Mašína. – F. Sladký byl ze zdravotních důvodů z jednání omluven. Zaslal zprávu pro prezidium v tomto znění, kterou byli členové obeznámeni: Dopis p. Mašína a neshoda podána p. Kotem, která je v příčinné souvislosti. V rámci prováděného šetření byly zjištěny závažné skutečnosti. O těchto byl rámcově informován p. Prezident FKHV ČR z.s., včetně předpokládaného postupu KRK ve věci.
    Takto pravděpodobně dojde k prodloužení lhůty pro prošetření dané věci.
    Další projednávané kauzy. Standardní průběh, je předpoklad, že budou skončeny do konce měsíce tak, aby Prezidium bylo o výsledku informováno.

Žádné nové podněty, či stížnosti KRK k prošetření v uplynulém období nepřijal.

M. Kot se ohradil, že sdělení nerozumí, protože na minulém jednání prezidia F. Sladký sdělil, že věc bude vyřešena na dnešním prezidiu. V. Kafka připomněl, že vzhledem k dnešní nepřítomnosti F. Sladkého nemůže být dne dořešeno.

V. Kafka seznámil členy prezidia, jímž byla i na místě distribuována, se stížností L. Němečka na jednání M. Kota, která byla písemně doručena na sekretariát FKHV  
 - viz. Příloha č. 1 tohoto Zápisu.

T. Strnad dodal, že tento případ byl jedním z bodů na jednání technické komise FKHV, ale z časových důvodů byl odložen na příští jednání. Po projednání TK bude výsledek sdělen prezidiu.

P. Kolář doplnil, že předmětem jednání TK neměla být přímo tato stížnost, ale celý případ neshod podaných na KLTK 11-20, které bude na jednání TK dne 13. 10. 2022.

M. Kot vyžaduje, aby v zápisu bylo uvedeno, že úkol KRKu nebyl splněn, protože stížnost se týká případu motorky, ale KRK měl prověřovat stížnost na A. Mašína.

V. Kafka zdůraznil znění úkolu, kdy F. Sladký měl na dnešním jednání prezidia informovat o průběhu šetření stížnosti M. Kota na A. Mašína, nikoliv, že stížnost měla být k dnešnímu dni vyřešena.  Úkol bude posunut na příští jednání prezidia. V případě předpokládaného pokračování onemocnění požádá F. Sladký zástupce KRKu o písemné vyjádření.   


 

2.) Změna zákona + úprava vyhlášky 355/2006 Sb.

P. Kolář informoval přítomné o 2. čtení, kdy návrh byl předložen beze změn, dorazily 3 pozměňovací návrhy. Jedním z nich je PN M. Ratiborského, který z PN vypustil rychlost 40 km na mobilních plochách, což je předmětem diskuze a zároveň bylo dnes probíráno na jednání pracovní skupiny k úpravě vyhlášky.

Další PN se týká ZRZ, aby mohly být používány převozní značky na HV, která jsou např. v muzeu a nejsou registrována. Existuje PN, aby se současná převozní čísla mohla používat na muzejní vozidla při přepravě. J. Patočka doplnil, že se jedná o automobily z muzeí, které jsou registrovány pod Ministerstvem kultury.   

P. Kolář uvedl, že se jedná o vozidla, která jsou v muzeu bez RZ. Na dotaz P. Schweinera ohledně pojištění odpovědnosti těchto vozu bylo P. Kolářem doplněno, že převozní značky mají samostatné pojištění.

P. Zeman se dotázal na stáří vozidel, která by musela na zkušební plochu. P. Kolář uvedl, že se jedná o vozidla do roku 1953. Neznamená to však, že povinnost platí automaticky pro všechna vozidla do roku 1953. Tato vozidla mohou provést kontrolu ve stanici STK.

Hlavním důvodem je kontrola pro vozidla kategorie N2, N3. Pokud by vyhláška byla přijata bez rychlosti 40 km a bez kategorizace, znamenalo by to, že všechna vozidla do roku 1953 můžou podniknout technickou kontrolu na předem schválené ploše. Důvodem je, že od roku 1953 existovaly vyhlášky, které mají určité parametry. Pokud by byla zachována ve vyhlášce rychlost 40 km, mohlo by se jednat o vozidla do roku cca. 1985.  Zatím není určena hranice věku a rychlosti.

P. Zeman se dotázal na nutnost měření emisí. V. Kafka doplnil informací z praxe P. Opletala z předchozího jednání pracovní skupiny, kdy na STK se automobil připojí na systém, nestartuje se. Doplnil, že perspektiva je taková, že HV by byla od tohoto procesu osvobozena. Opačné informace, které jsou rozšiřovány, jsou lživé.

P. Kolář doplnil informaci o kontrole těsnosti a stavu výfuku – opticky.

T. Hušek poznamenal, že je důležité, aby ve vyhlášce byl uveden rok vozidel do roku 1953 nebo rychlost (vyšší než 40 km).

 

3.) KRK

Viz. bod 1.) 4.

 

4.) TK (+ konečné vyřešení podaných neshod – M. Kot)
Zápis z jednání TK je Přílohou č. 2 tohoto Zápisu.

O konečných výsledcích neshod a dalších případů bude prezidium informováno na příštím jednání.

 

5.) IS

Pracuje se na úpravách.
V principu jsou platby spárované jak s bankou, tak s kartami, je možno vyzkoušet.

Stále jsou problémy s tabulkami přehledu testací. Souhrn KTK je v pořádku, ale celkový souhrn nesedí.

M. Laštůvka se dotazoval na problém, kdy nenašli v IS 4 testace z roku 2019. M. Kot ho informoval, že se mohlo jednat o technický problém při zavádění IS.

V. Kafka informoval M. Kota o dokumentu, který vytvořili Mgr. Tomáš Kunštátský
a Ing. Vojtěch Vomočil s poznatky o kladech, chybách a nedostatcích IS. Tento dokument bude M. Kotovi odeslán.

M. Kot dále informoval, že dle možné posloupnosti bude platba fungovat tak, že krajský komisař testaci dokončí a ta se zamkne v momentě uhrazení platby. Poté bude možné ji vytisknout.

M. Laštůvka se dále dotazoval na konkrétní případ, kdy majiteli je odmítnuta testace, zda dostane nějaké vyrozumění / potvrzení.  Bylo dohodnuto, že majitel dostane vyjádření komisaře s razítkem KLTK.

 

6.) Volba předsedy KTK 03

Krajský předseda KTK 03 P. Sojka svolal dne 14. 9. 2022 setkání členů KTK, kde zároveň proběhla volba předsedy KTK 03, nicméně volba proběhla nestandartním způsobem, kdy o volbě nebyla informována TK ani FKHV a nebyl ani přítomen nikdo za FKHV. Volby a hlasování se také účastnil, i přes nesouhlas předsedy KTK, komisař, který podle naší evidence není členem KTK 03. Předsedou byl zvolen Radek Kovář z KLTK 03-13 Klub historických vozidel Křenovice, členové AČR. FKHV byla seznámena i s nesouhlasem s podobou volby F. Čečilem za AČR.   

V. Kafka připomněl, že KTK si volí předsedu ze svého středu a FKHV ho jmenuje. V tomto případě je tedy otázkou, zda procesně proběhla volba v pořádku, což je na prošetření TK nebo KRK. Poté se prezidium rozhoduje, zda zvoleného předsedu jmenuje.
V tomto případě má prezidium indicie, že proces volby nenaplnil patřičné požadavky, proto ho prezidium nemůže jmenovat a předsedou zůstává stávající předseda P. Sojka.

T. Strnad navrhuje, aby do aktualizace příručky bylo doplněno, že při hlasováních o volbě předsedy KTK bude přítomen zástupce FKHV a prezident sdružení se poté ke zvolenému předsedovi vyjádří.

TK dá návrh na rozšíření příručky.

Případ volby byl i jedním z bodů jednání TK, kdy jedním z členů TK je i zástupce KTK 03, který byl volbě přítomen a zmatečnost hlasování potvrdil.
Závěr TK:
V KTK 03 – Jihočeský kraj byla svolána schůze krajských komisařů. Proběhla volba nového předsedy KTK, která proběhla nestandardním způsobem bez přítomnosti zástupce FKHV. Jednání se účastnil a také hlasoval p. Martin Žák, který dle evidence FKHV není a nikdy nebyl členem KTK 03.

Podle získaných informací se zdá volba nedůvěryhodná. TK došla k závěru, že volba předsedy KTK 03 není platná, protože proběhla bez přítomnosti zástupce FKHV, a navíc za přítomnosti člověka, který není členem KTK 03 a nemá volební právo. Zástupce AVCC AČR v tripartitě se navíc ohradil proti nově zvolenému předsedovi, přestože je členem AVCC AČR. Proto TK navrhuje opakování volby předsedy KTK 03.

Dále TK navrhuje, aby prezidium vyzvalo všechny KTK, aby při konání volby nového předsedy byl pozván zástupce FKHV (TK).


Prezidium souhlasí se závěrem TK.


Prezidium si vyžádá vyjádření F. Čečila ke zvolenému předsedovi.
Není podmínkou, aby zástupce FKHV byl přítomen – v tuto chvíli.

Prezidium si přeje, aby při každé volbě byl přítomen zástupce FKHV.

 

7.) Účast zástupců FKHV na jednáních s MD

P. Kolář uvedl, že o posledním jednání s MD bylo prezidium informováno a další jednání se od té doby nekonalo. Již na minulém prezidiu byla odsouhlasena účast P. Koláře na vyjednáváních na MD. Poslední jednání bylo na popud P. Koláře, který chtěl řešit problém mobilních ploch. Přítomni byli obeznámeni s tím, že se jedná o nařízení EU. Toho potvrdil také zástupce krajského odboru, který se účastnil jednání pracovní skupiny Jednání se účastnil také V. Kafka. Dále proběhlo setkání P. Koláře s P. Ratiborským, na základě žádosti P. Ratiborského. Toto jednání však nemohlo být předem avizováno. P. Kolář V. Kafku, jako statutárního zástupce, s tímto setkáním a jeho průběhem obeznámil, neboť veškerá zodpovědnost jde za statutárním zástupcem. V. Kafka zopakoval, že na jednáních s MD je vyžadován statutární zástupce a ten si k sobě, na základě rozhodnutí prezidia či přímo jeho samotného, může přizvat další osoby (např. legislativní komise, technická komise, zástupce tripartity,  .).Otázka vždy je, na jaké úrovni jednání probíhá, s kým probíhá a do jaké míry má MD potřebu mluvit s dalšími lidmi.

Tento bod byl zařazen na základě připomínky M. Laštůvky k zápisu z minulého jednání prezidia, která již však přišla po termínu, kdy si M. Laštůvka nesprávně interpretoval výměnu názoru s V. Kafkou, a proto se M. Laštůvka dožadoval své přítomnosti při jednáních na MD. I toto byl jeden z důvodů, kdy bylo přistoupeno k vytvoření audio záznamů z jednáních prezidia. Dle V. Kafky by přítomnost dalších osob na jednáních s MD musela být odsouhlasena prezidiem. M. Laštůvka argumentoval tím, že přítomnost J. Patočky na jednání MD také nebyla odsouhlasena prezidiem a dle něj jde o to, že ČKHV cítí, že se děje něco projednávaného, ale nejsou o tom zápisy. Dle M. Laštůvky není důvodem to, aby on nebo někdo jiný zasahoval do jednáních, ale aby ČKHV věděla, že jednání se vedou tak, jak bylo dohodnuto.

T. Strnad přístup M. Laštůvky chápe, ale dle něj P. Kolář vždy podává prezidiu zprávu z jednáních, a proto M. Laštůvka tyto informace může distribuovat do svého sdružení.

Dle M. Laštůvky není možno si ověřit věrohodnost zprávy, kterou dostane následně až po jednání.

T. Hušek připomněl, že prezidium udělilo mandát k jednání P. Kolářovi a V. Kafkovi, který si může určit svého zástupce na jednání či doprovod dle projednávané oblasti.

M. Laštůvka uvedl, že v době, kdy byl prezidentem FKHV P. Fiala, existovaly zápisy z jednáních na MD, což v tuto chvíli není. V. Kafka odpověděl, že pokud probíhá jednání na půdě FKHV, zápis je tvořen sekretariátem FKHV, nicméně zápisy z jednáních na půdě MD zajišťuje příslušná osoba za MD, jako organizace, která jednání svolává. Příště bude tedy Zápis z MD vyžádán. Když proběhlo jednání z MD za účasti J. Patočky a P. Koláře, J. Patočky následně záznam vytvořil, protože se jednalo o oficiální jednání, ale např. při konzultačních jednáních Zápis nevzniká.   

T. Strnad navrhuje kompromisní řešení, kdy osoba přítomná na jednání s MD či v Poslanecké sněmovně následně vytvoří bodově zprávu z jednání, kterou v nejkratší možné době rozešle viceprezidentům, kteří budou moci následně informovat svou členskou základnu.

Všichni, včetně M. Laštůvky, souhlasí návrhem zasílání zpráv z jednání, pokud nebude k dispozici přímo Zápis z jednání.

Zároveň FKHV, v případě dalšího oficiálního jednání s MD, požádá o pořízení a zaslání zápisu.
 

8.) Změny ohledně požadavků na testování a prodlužování testování HV v posledních letech – J. Täubel
 

V. Kafka uvedl, že toto je další krok, kdy po nastavení vyhlášky, bude následovat nastavení Příručky pro testování, která musí být celá přepracovaná.

J. Täubel shrnul, že se testuje podle vyhlášky, zákona a technického kodexu FIVA, který dává obecný návod pro testování. Nicméně v průběhu let byl vystaven složitý systém požadavků při průběhu testování. Dle něj je systém třeba zjednodušit za podmínky splnění zákonných povinností.

Dle V. Kafky budou úpravy Příručky na diskuzi na úrovni krajských komisí a technické komise, nicméně je nutno požadavky na testování nastavit tak, aby byly účelné, a přitom reálně proveditelné. Prvním krokem tedy je tvorba pravidel vyhlášky, prováděcích zákonů a s tím ruku v ruce jde novelizace Příručky pro testování, včetně změn v IS, což bude úkolem na další období.

 

9.) Stanovy – M. Laštůvka
M. Laštůvka chce bod odložit na příště.
 

V souvislosti s tímto bodem přečetl V. Kafka dopis, který dorazil písemně na sekretariát dne 3. 10. 2022 spolku SVAZMOVSKÉ MOTOCYKLY A GARÁŽE – dopis je Přílohou č. 3 tohoto Zápisu.

Dle znění dopisu se M. Laštůvka prezentuje jako viceprezident FKHV, čímž podle V. Kafky není. M. Laštůvka oponuje, že dle stanov tomu tak je. Dle V. Kafky je p. Havrda prezidentem ČKHV a viceprezidentem FKHV a M. Laštůvka je viceprezidentem ČKHV, zástupcem v prezidiu FKHV.

V. Kafka požádal M. Laštůvku o vysvětlení k dopisu.

Dle M. Laštůvky kluby nemají v pořádku zákonné povinnosti a u mnoho z nich bylo již ukončeno funkční období, nemohou provádět testace, protože vše, co udělali v období, kdy vypršela platnost statutárního zástupce, není podloženo zákonem. A je proto tedy potřeba „rozhýbat“ kluby, aby si daly své povinnosti do pořádku.

V. Kafka argumentuje tím, že zmiňovaný klub není členem FKHV, nemá ani oprávnění testovat a ani M. Laštůvka není členem klubu.

J. Täubel se dotazuje, proč zmiňovaný klub nekontaktoval telefonicky či e-mailem, aby je na nesrovnalosti upozornil, ale udělal „sviňárnu“ tohoto typu. Dle M. Laštůvky to není „sviňárna“ a odkazuje se na NOZ. J. Täubel konstatuje, že je to legální, ale je to „sviňárna“. Dle Laštůvky, pokud dojde k tomu, že budou muset testovat jednotlivé kluby a kraje budou rozhodovat kdo bude testovat, a kluby si podají žádost, že by chtěly testovat, tak kraj se podívá na historii klubu a zjistí např., že klub měl platné období do roku 2019, vypršelo platné období statutárního zástupce, nesvolali valnou hromadu, takže ukončí období v roce 2019, svolají valnou hromadu v roce 2021/2022 a tím dají nového statutárního zástupce.

T. Hušek se dotazuje, zda je cesta taková, když někdo zjistí pochybení, že jde potajmu na soud, než aby kontaktoval přímo spolek a upozornil je na nesrovnalosti.

V. Kafka shrnul, že M. Laštůvka požádal soud, aby mu přidělil opatrovnictví nad nějakým klubem, protože zjistil, že klub má nesrovnalosti. Jinými slovy tedy M. Laštůvka chce převzít vedení klubu, se kterým nemá nic společného.

Dle M. Laštůvky má opatrovník na starost to, že dovede klub k právním úkonům, platným volbám.  V. Kafka konstatuje, že o to však klub nestojí. J. Täubel připomíná, že volba v klubu proběhla, ale nebyla zapsána v rejstříku.  Dle M. Laštůvky pro rejstřík spolků v tom případě volba neproběhla. J. Täubel zdůrazňuje, že volba proběhla a byla obecně zapsána, a pokud by je M. Laštůvka kontaktoval, tak by se to dozvěděl, ale dle J. Täubela to M. Laštůvka nechtěl udělat a udělal tohle „svinstvo“.

M. Laštůvka uvádí, že pokud soud zjistí, že je nějaký klub nefunkční, udělí mu statut „neaktivní spolek“. 

V. Kafka konstatuje, že uvedené důvody M. Laštůvkou, kdy kraje by rozhodovaly o testování klubů, bylo součástí pozměňovacího návrhu, který v poslanecké sněmovně nebyl přijat. Dále důvod, že by klub nemohl testovat vylučuje fakt, že uvedený klub ani nemá oprávnění testovat, není organizovaný pod ČKHV ani nikde jinde, je to spolek sám za sebe. Proto uvádí, že jednání M. Laštůvky bylo dle regulí, ale souhlasí s názorem J. Täubela.

J. Täubel konstatuje na adresu M. Laštůvky, že by neměl jezdit do Ďáblic nebo Kobylis, ale o čtvrť vedle do Bohnic. M. Laštůvka si žádá tuto citaci reakci uvést do Zápisu a odkazuje J. Täubela na NOZ.

T. Hušek dodává, že M. Laštůvka svým jednáním zaměstnal soud, i když šlo pouze o to, že spolek nedodal do rejstříku potřebné údaje. Kdyby chtěl pomoci přímo klubu, tak je telefonicky kontaktoval a upozornil je na nesrovnalosti.

T. Strnad se dotazuje upřesnění, proč se objektem zájmu M. Laštůvky stal klub, který není ani členem ČKHV ani FKHV.

T. Hušek konstatuje, že pokud klub není členem FKHV, neměl by k němu nikdo přistupovat se záštitou viceprezidenta FKHV a tento případ byl soukromá akce M. Laštůvky a T. Hušek odmítá, aby se spojoval s FKHV, protože to s ní nemá nic společného.

V. Kafka upozorňuje, že příště, pokud bude kdokoliv oficiálně někde vystupovat jako viceprezident FKHV, tak pouze ve věcech, které se FKHV týkají, a ne v soukromých iniciativách.  Věc shrnul jako pochybení M. Laštůvky, kdy vystupoval jménem FKHV v soukromé záležitosti.

P. Kolář doplnil, že při jednáních na MD nikdy nezaznělo, že kluby by měl jmenovat kraj, jak uváděl při svém zdůvodnění M. Laštůvka. Tento proces se objevil pouze v PN p. Sadovského, který se jím odmítl dále zabývat.

T. Strnad se dotazoval, zda je jedná o klub, kde byl předsedou jmenován F. Sladký, předseda KRK FKHV a dostal souhlasnou odpověď.

M. Laštůvka obdržel kopii dopisu.

M. Kot v souvislosti s odkazem na PN p. Sadovského uvedl informaci, že při návštěvě registru vozidel, kdy byli momentálně přítomni zástupci MD, náhodně vyslechl informaci, že s krajskými komisemi se již nepočítá. V. Kafka doplnil, že pro MD „krajská komise“ znamená „kontrola toho, zda je vozidlo způsobilé provozu na pozemních komunikacích“.  

Bylo tím tedy myšleno, že pokud zazní z MD, že se nepočítá s krajskými komisemi, je tím myšleno, že FKHV nebude již kontrolovat technickou způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích. Testování na historickou původnost by mělo být i nadále v kompetenci FKHV, kde bude pozice krajského komisaře zachována.  Jedná se tedy podle něj o nepochopení slovní vazby a pokud to takto někdo prezentuje dále, že se s krajskými komisemi dále nepočítá, tak je to špatně, protože takto MD nehovoří.

M. Kot si trvá na svém, že uvádí, co zaslechl. Dále také informace, že se MD chystá zvednout poplatky, jedna ZRZ na více vozidel již nebude možná a chtějí umožnit testování všem klubům, které budou povolovat krajské úřady.

V. Kafka dodává, že nemuselo být pochopeno v kontextu, neboť jde proti znění dohody s MD a předloženým návrhům.

 

10.) FIVA

V termínu 17. – 19. 11. 2022 proběhne v Sofii v Bulharsku valná hromada FIVA.

V. Kafka navrhuje, aby za FKHV se účastnil Libor Vykusa, který je členem komise FIVA pro práci s mládeží a zároveň se v Praze účastnil osobního setkání s předsedkyní komise,
která požádala L. Vykusu o prezentaci na panelu v rámci YOUNG komise. Dále navrhuje, aby se setkání účastnil Tomáš Barnet a Jiří Patočka.

Dále se setkání budou účastnit Jiří Franc, František Čečil a Stanislav Minařík.

Návrh hlasování delegátů za FKHV: Libor Vykusa + Jiří Patočka, Tomáš Barnet bude připraven jako náhradník.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

M. Kot apeloval, aby L. Vykusa lépe komunikoval pořádané akce (mailem, na prezidiu atd.).
 

11.) Shromáždění delegátů

J. Patočka uvedl, že je nutné domluvit termín letošního shromáždění delegátů.
Vzhledem k tomu, že je nutno zaslat podklady pro jednání 1 měsíc před jeho konáním, termín konání byl určen na čtvrtek 24. 11.2022. Prostor pro shromáždění bude zamluven na stejném místě jako v roce 2021, tj. Park Hotel Popovičky.

Do jednoho týdne, tj. do 11. 10. 2022, zašlou všichni viceprezidenti na sekretariát FKHV počty svých členů, na základě čehož jim bude vytavena faktura za členské příspěvky. Pokud některé družení nebude mít řádně uhrazeny členské příspěvky, nemůže hlasovat v rámci shromáždění delegátů.  

 

V. Kafka ukončil jednání a poděkoval přítomným za hladký průběh jednání a konstruktivní debatu.

 

 

ÚKOLY:

1. Na příštím jednání prezidia bude F. Sladký informovat o průběhu šetření stížnosti M. Kota na A. Mašína.

2. Do jednoho týdne, tj. do 11. 10. 2022 zašlou všichni viceprezidenti na sekretariát FKHV počty svých členů.

      

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 1. 11. 2022.

 

Přílohy:

Příloha č.1 – Stížnost L. Němeček
Příloha č. 2 – Zápis z jednání TK dne 21. 9. 2022
Příloha č. 3 – Dopis SVAZMOTGAR

 

Datum: 4. 10. 2022

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: Václav Kafka

 

 

 

 

Zpět