Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 4. 5. 2021

14.05.2021 09:39

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

omluven

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

MBK ČR – zástupce P. Schweinera

Pavol Vávra

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Technická komise

Jaromír Kučera

omluven

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

Aleš Mašín

omluven

Sportovní komise

Tomáš Barnet

omluven

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 8. 6. 2021 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 4. 5. 2021

konaného formou videokonference

1)Rekapitulace úkolů z posledního zasedání
 

  1. Sekretariát rozešle krajským komisařům finální podobu příručky pro testování pro rok 2021, odsouhlasenou prezidiem dne 6.4.2021 – splněno
  2. KRK ve spolupráci s TK vypracuje novou metodiku pro procesy týkající se řešení neshod, do které budou zapojeni i krajští komisaři – v procesu, na příštím jednání prezidia dne 1.6.2021 bude přednesen hrubý návrh
  3. Každý člen prezidia zašle J. Patočkovi seznam členů, pro které bude požadovat nové členské karty FKHV. Termín splnění: 22.4.2021 – splněno. Je možno ještě jmenný seznam doplnit
  4. J. Patočka vloží na fkhv.cz aktuální KODEX FIVA - splněno

 

2)Zpráva o vývoji situace související s poslaneckým návrhem změny zákona 56

Od minulého zasedání prezidia je situace beze změn.

 

3)Informace správce IS o průběžných změnách a aktualizaci

  1. V procesu nové aktualizace a úpravy dle námětů komisařů.
  2. Nově nemohou komisaři editovat čísla žádostí.
  3. Příprava spuštění bezhotovostních plateb.
  4. V průběhu května bude do IS celkem převedeno cca. 30 000 žádostí. V tuto chvíli spolupracujeme se 13 pracovníky na DPP. V rozpočtu pro rok 2021 bylo v položce nákladů na přepis dat do IS schváleno 80 000,- Kč, což je již v tuto chvíli vyčerpáno.

    Návrh na navýšení rozpočtu mzdové položky „Doplnění dat IS (DPP)“ o 150.000, - Kč. J. Zítek prověří, ze které položky bude navýšení prostředků zrealizováno.

    Hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
 

4)Technická komise + školení

  1. TK bez závažnějších témat.
  2. Školení pro rok 2021 bylo z důvodu epidemiologické situace koncem roku 2020 odloženo na rok 2021. V tuto chvíli je však nutné zrealizovat školení koncem 05/2021, případně nejpozději v průběhu 06/2021.

    Nejpozději do 18.5.2021 předloží TK ve spolupráci se sekretariátem FKHV a správci IS (M. Kot, J. Patočka) návrh podoby školení s koncepcí, danými termíny a personálním zajištěním, prezidiu ke schválení.

Hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

  1. KLTK 01-47 Mercedes - Benz Klub České republiky - pro další bezproblémový chod KLTK  je třeba absolvovat testování pod dohledem, k čemuž zatím nedošlo.
    Prezidium proto, pro urychlení stavu věci, ukládá TK, aby nominovala komisaře,
    který bude dozorovat testace KLTK 01-47. O následném dozoru bude vydáno potvrzení TK.

    Dozoru se za TK ujal T. Strnad.  
 

5)KRK

  1. V druhé polovině 05/2021 proběhne zasedání KRK.

 

6)Aktualizace KTK  a KLTK

  1. Na základě žádosti AKHV byla  dočasně pozastavena činnost KLTK č. 13-01 AMK Česká Brána v ÚAMK.
  2. FKHV obdržela žádost o přestup JEEP Clubu Jižní Čechy z.s. z UKUVHT do AKHV. P. Zeman za UKUVHT byl o této žádosti informován. Prezidium bere na vědomí a nemá námitek ani proti kontinuitě možnosti testovat.
  3. FKHV obdržela Žádost od Valašského VCC Rožnov p. R. KLTK 14-06, kde došlo k případu, který je již známý u jiných klubů. Při převodu na spolky, byl klub chybně zapsán jako pobočný spolek. Proto byla nyní vytvořena nová právnická osoba s novým IČ, jako právní nástupce chybně zapsaného pobočného spolku. Při převodu na novou právnickou osobu bude zajištěn převod KLTK pod nový klub. Prezidium tento postup odsouhlasilo. Po převodu bude s klubem podepsána smlouva o testování.
  4. FKHV obdržela Žádost o zřízení KLTK Klub historických vozidel Nový Jičín. Po splnění všech podmínek  bude předloženo prezidiu ke schválení. Prezidium vzalo na vědomí.

 

7)Různé

  1. J. Zítek navrhl za ČKHV zástupce do legislativní komise pana V. Piska. J. Täubel, jako předseda komise, nemá námitek.

Hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

  1. J.Kučera za TK zpracoval parametry prováděcích předpisů pro MD, které byly předneseny na setkání zástupců tripartity. Do 18. 5. 2021 bude finální podoba rozeslána zástupcům prezidia k účelu distribuce do svých klubů.
  2. Bylo připomenuto, aby členové prezidia, aby kontaktovali pojišťovny z důvodu zachování modelu 1 pojistky pro více vozidel.

 

 

ÚKOLY:

  1. Do 18.5.2021 předloží TK ve spolupráci se sekretariátem FKHV a správci IS (M. Kot, J. Patočka) návrh podoby školení s koncepcí, danými termíny a personálním zajištěním, prezidiu ke schválení.
  2. Do 18.5.2021 bude finální podoba prováděcích předpisů pro MD rozeslána zástupcům prezidia k účelu distribuce do svých klubů.

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 1. 6. 2021.

 

Datum: 4. 5. 2021

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

 

 

Zpět