Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 6. 9. 2022

04.10.2022 14:58

 

Prezidium s právem hlasování

 

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Milan Laštůvka

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

omluven, zastoupen
P. Vávrou

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek – poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

Technical Commission

Jan Zvelebil – poradce

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 4. 10. 2022 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 6. 9. 2022

 

1.) Rekapitulace úkolů z posledního zasedání – pozice „koordinátor IS“, kontrola

1) M. Kot a P. Zeman připraví do zářijového jednání prezidia návrh všech podmínek a pravomocí pro pozici „koordinátor IS“. Návrh bude zaslán prezidiu s minimálně týdenním předstihem – dokument obdrželo prezidium dne 2.9.2022 a je Přílohou č. 1 tohoto zápisu. Dle V. Kafky bylo zadáním úkolu specifikovat pravomoci koordinátora IS, popis pozice a pracovní náplň, ale předložený dokument neodpovídá zadání a nesplňuje zadané parametry úkolu. Je tedy nutno jej přepracovat do 1 týdne od konání prezidia, tj. do 13. 9. 2022 a zaslat na sekretariát FKHV, který ho distribuuje všem členům prezidia.
Dle zadání má koordinátor IS fungovat v rámci funkčnosti systému.

2) T. Strnad a T. Hušek připraví do zářijového jednání prezidia koncept kontroly obsahu, vstupů a zásahů do IS. Návrh bude zaslán prezidiu s minimálně týdenním předstihem - dokument obdrželo prezidium 5. 9 a je Přílohou č. 2 tohoto Zápisu. T. Hušek shrnul současného fungování IS z pohledu přístupů a oprávnění a nastínil varianty možných řešení neoprávněných vstupů a editací testací, které vycházejí z přiložené zprávy. Dále zdůraznil, že by bylo nutné vést evidenci změn a zásahů administrátora / koordinátora IS. T. Strnad s T. Hušek dále rozpracují dokument včetně doplnění popisu pozice Koordinátora IS, jež obdrží od M. Kota a P. Zemana a zašlou jej max. do 1 týdne před konáním příštího prezidia.

3) M. Kot prověří možnost zavedení zkušebního provozu plateb přes API k 1. září 2022 – provoz plateb přes API je zaveden, v řešení je stále generování přehledu testací systémem, neboť dochází k rozdílům v datumech mezi reálně dokončenou a zaplacenou testací. T. Strnad navrhuje, aby krajský předseda potvrdil nejprve testaci a ta se automaticky dokončí až v momentě, kdy bude uhrazena. V případě retestace by platba proběhla ještě před dokončením krajským předsedou. M. Kot uvedl, že tabulky odvodů budou připravené do 20. září a od října budou spuštěny testovací platby za prvotestace v KTK 01. Platby za prodloužení pak budou připraveny v průběhu října.

 

4) V. Kafka zřídí nový bankovní účet FKHV u Fio banky – splněno.

 

 

 

 

2.) Změna zákona 56 + informace z jednání s MD

V. Kafka a předseda TK P. Kolář shrnuli průběhy jednání s MD, které proběhly za poslední měsíce.

V. Kafka, P. Kolář a J. Täubel vytvoří základní koncept podoby nové vyhlášky č. 355/2006Sb., který bude předložen k doplnění a připomínkování všem členům prezidia.

 

Prezidium pověřuje V. Kafku a P. Koláře k jednání s MD a nemá námitek k dohodnutému postupu. Koncepce bude dále předmětem jednání na nejbližším konání tripartity.  

 

 

3.) KRK 
 

Jednání KRK se uskutečnilo dne 5. 9. 2022.

F. Sladký přednesl zprávu z jednání, která je Přílohou č. 3 tohoto Zápisu. Jedná se o interní dokument.

 

Prezidium bere Zprávu z jednání KRK na vědomí.

 

Prezident V. Kafka pogratuloval F. Sladkému z jeho znovuzvolení předsedou KRK a poděkoval mu za jeho dosavadní práci.

 

 

4.) Technická komise

Příští jednání technické komise proběhne koncem září 2022, prezidium bude informováno na svém dalším zasedání.  

 

Prezident V. Kafka poděkoval P. Kolářovi za jeho dosavadní práci nejen na pozici předsedy TK, ale i při vyjednáváních o změnách zákona.

 

5.) IS

Probíhají řešení správného generování přehledu testací z IS.

Povinné vkládání fotografií průkazu při prodlužování bylo zatím odloženo.

Příprava na bezhotovostní platby.

 

 

 

6.) Změny ohledně požadavků na testování a prodlužování testování HV v posledních letech – J. Täubel

 

Bod byl přesunut na příští jednání prezidia dne 4. 10. 2022.

 

7.) Stanovy – M. Laštůvka
 

Na přání M. Laštůvky byl bod přesunut na příští jednání prezidia dne 4. 10. 2022

 

8.) Neshody + stížnost A. Mašín – M. Kot
 

Stanovisko ke stížnosti M. Kota bylo projednáno v rámci zprávy KRK. Na příštím jednání prezidia bude F. Sladký informovat o průběhu šetření.

 

M. Kot prezentoval jednu z testací KLTK 11-20 F. Sladkého, na kterou podal neshodu. Neshody podané M. Kotem na KLTK 11-20 byly jedním z bodů posledního jednání technické komise. Komise však shledala, že nemá dostatek podkladů k dalšímu šetření, proto si vyžádala dodatečné podklady a případy se bude dále zabývat na svých dalších jednáních. Po jejich uzavření předloží prezidiu doporučení k řešení.

 

V. Kafka prezentoval svůj názor, že do doby, kdy bude F. Sladký předsedou KRK by se měl vzdát pozice krajského komisaře.

 

9.) Různé

 

1. Dne 29. 6. 2022 hlasováním rozhodlo prezidium FKHV o zrušení pozice Výkonného ředitele. Na základě tohoto rozhodnutí byl dne 19. 7. 2022 M. Kotovi zaslán dodatek k pracovní smlouvě se změnou pracovního zařazení na pozici Koordinátor informačního systému se zachováním současných platových podmínek, s tím, že nová pracovní smlouva by byla podepsána po zářijovém jednání prezidia FKHV tak, jak bylo dohodnuto za červnovém jednání. Dne 3. 8. 2022 M. Kot písemně odmítl tento dodatek podepsat. Po konzultaci s právním zástupcem FKHV bylo rozhodnuto o posunu datumu organizačních změn – tedy zrušení pozice Výkonný ředitel k termínu dalšího prezidia, tedy k 6. září 2022.
 

V druhé polovině měsíce září proběhne jednání za účasti M. Kota, V. Kafky a legislativní komise ohledně nové pracovní smlouvy pro M. Kota. KRK zároveň doporučuje výběrové řízení na pozici koordinátor IS.


Prezidium souhlasí, aby do doby podpisu nové pracovní smlouvy, byla M. Kotovi změněna pracovní náplň, ve které se bude věnovat pouze koordinaci IS. M. Kot s touto změnou náplně souhlasí.

HLASOVÁNÍ

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

2. Prezidium již dne 7. 6. 2022 na svém jednání řešilo doručenou žádost o promlčení dvouleté čekací lhůty pro schválení Klubové testační komise Autoklubu Liberec v AČR. Prezidium rozhodlo, že vyhovění žádosti není možné, neboť by bylo v rozporu s Příručkou pro testování a nejbližší spuštění je možné po absolvování 2 školeních všech členů KLTK na jaře roku 2024.

Vzhledem ke komplikované situaci v libereckém kraji se prezidium rozhodlo znovu tuto žádost projednat. Sekretariát obdržel všechny požadované podklady, nicméně vzhledem k chybějícím školení 2 ze 3 komisařů, z čehož 1 z nich je bez praxe, prezidium rozhodlo takto: pokud bude komisař bez praxe vyměněn za jiného komisaře s praxí na pozici testačního komisaře a dojde k jejich proškolení krajským předsedou P. Nejedlým, prezidium souhlasí, aby činnost jejich komise byla spuštěn. Testování však do dalšího školení bude probíhat pod dozorem P. Nejedlého.

 

3. Předseda KTK 03 P. Sojka zaslal prezidiu ke schválení dodatek ke smlouvě o nájmu.

HLASOVÁNÍ

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1


Dále také prezidium obdrželo smlouvy na propagaci a reklamu pro KLTK, hrazené z prostředků KTK 03 v celkové výši 135.000, - Kč.

HLASOVÁNÍ

Pro: 0 Proti: 6 Zdržel se: 1

 

4. Hospodář FKHV J. Zítek informoval o stavu účtů k 5. 9. 2022 o odvedeném daňovém přiznání za FKHV za rok 2021. J. Zítek v spolupráci se sekretariátem a účetní firmou MINUS TEN započne přípravy rozpočtu pro rok 2023.

 

 

ÚKOLY:

  1. M. Kot a P Zeman přepracují dle zadání koncept pravomocí koordinátora IS, popis pozice a pracovní náplň a zašlou ho na sekretariát FKHV – termín splnění: 13. 9. 2022.
  2. T. Strnad s T. Hušek dále rozpracují dokument včetně doplnění popisu pozice Koordinátora IS, jež obdrží od M. Kota a P. Zemana – termín splnění: 27. 9. 2022.
  3. V. Kafka, P. Kolář a J. Täubel vytvoří základní koncept podoby nové vyhlášky č. 355/2006Sb., který bude předložen k doplnění a připomínkování všem členům prezidia.
  4. Na příštím jednání prezidia bude F. Sladký informovat o průběhu šetření stížnosti M. Kota na A. Mašína.

 

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 4. 10. 2022.

 

Přílohy:

Příloha č. 1 - Obsluha informačního systému a změny v žádostech o testování.
Příloha č. 2 – Kontrola IS FKHV
Příloha č. 3 – Zpráva_KRK_pro_prezidium_6.9.2022

 

Datum: 6. 9. 2022

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

Zpět