Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 7. 12. 2021

23.12.2021 09:19

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

omluven

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

omluven

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano (on-line)

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 11. 1. 2022 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 7. 12. 2021

 

1) Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

 1. Legislativní komise zpracuje přesný popis provádění místních šetření při podezření na pochybení při testování vozidel. – legislativní komise ve spolupráci s KRK vypracuje metodiku pro provádění místních šetření a neshod, vycházející z již zpracovaného dokumentu od J. Kučery ze dne 3.5.2020.
 2. Sekretariát zpracuje, na základě vyjádření legislativní komise, závěr k neshodě s evidenčním číslem 3/2021. – V. Kafka vyzval členy prezidia, aby do příštího jednání předložili písemně návrh na řešení situace "kumulace funkcí". Členové prezidia pak schválili návrh, kdy kontrolní činnost IS bude převedena na KRK. F. Sladký na příštím jednání bude informovat prezidium, kdo za KRK bude odpovědný za kontrolu IS.
 3. Sekretariát poptá kalkulaci na výrobu propagačních vlajek FKHV. – v procesu
 4. Sekretariát vypracuje neshodu na konkrétní testování KLTK 08-03 a vyzve majitele dotčeného vozidla k předložení potvrzujících dokumentů, že vozidlo bylo schváleno v aktuálním stavu do silničního provozu. – neshoda byla zpracována, více v bodu 6.) Technická komise
 5. Do 15.11.2021 dodají všichni prezidenti sekretariátu seznam svých delegátů.
  - splněno
 6. P. Schweiner zpracuje návrh konceptu na rozdělování charitativních příspěvků pro rok 2022. – viz. bod 9.) Podpora projektů a nezisk. sdružení v roce 2022
 7. Jiří Zítek vypracuje tabulku rozdělení výnosů z testování. – finální částka k rozdělení byla odsouhlasena SD dne 25.11.2021. Tabulka bude zpracována po odstranění technických problémů v IS.
   

2.) Zhodnocení Shromáždění delegátů 2021

V rámci shromáždění dne 25.11.2021 byl delegáty schválen výsledek hospodaření za rok 2020, návrh rozpočtu pro rok 2022 a prezidentem FKHV ČR byl na další 2leté funkční období zvolen Václav Kafka.

Prezidium uděluje V. Kafkovi mandát k jednání se zástupci MD a představiteli Poslanecké sněmovny ČR k jednání o změnách zákona 56/2001 Sb.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1


3.) Rozdělení výnosu z testování historických vozidel z KTK FKHV ČR

Finální částka k rozdělení byla odsouhlasena SD dne 25.11.2021 ve výši 3.500.000, - Kč. Rozdělení bude vyčísleno dle klíče v roce 2020: 50.000, - Kč paušál na sdružení + poměrná část dle otestovaných vozidel (prvotestací) za období od 01/2021 – 11/2021.
 

4.) Informační systém

                    a.) Probíhá příprava nové podoby webových stránek fkhv.cz

                        b.) V dokončovacích přípravách také sloučení sekcí do jedné „Karta vozu“

c.) Na základě žádosti T. Strnada M. Kot prověří možnost a finanční náročnost funkce označení testace hvězdičkou, jako osobní upozornění pro komisaře.

d.) Všichni prezidenti FKHV budou mít pasivní přístup do IS.
Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
 

 

 

5.) KRK

a.)  F. Sladký informoval o průběhu místního šetření, na základě podané neshody VVC Konice, které proběhlo dne 12.11.2021.Více viz. Příloha č. 1 tohoto Zápisu.


6.)  Technická komise

 1. Prezidium se usneslo na plánu nové koncepce a organizační struktury TK. Sekretariát novou podobu, která by měla být diskutována na příštím jednání prezidia, zformuluje, aby mohla být prezentována předsedům KTK v rámci školení na jaře roku 2022.
  Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
 2. Prezident V. Kafka připomněl fakt, že pokud nastanou nové skutečnosti v podmínkách testování, je nutno o tom komisaře předem informovat náležitým metodickým pokynem.
 3. Z důvodu rezignace R. Veleby na člena TK, nominovalo ČKHV jako svého zástupce do TK, pana Zdeňka Šustra z Klubu historických vozidel Chrudim.
  Prezidium tuto nominaci vzalo na vědomí.
 4. Z důvodu množících se podaných neshod na chyby při testování vozidel z důvodu oprávněnosti historické původnosti, bude vypracována směrnice o tom, že při testování vozidel, která nejsou standardně vyráběná, bude při každém prodloužení nutné zkontrolovat rok výroby.
 5. Dne 23.11.2021 proběhlo jednání TK, ze kterého vzešel přehled neshod a návrh řešení, odsouhlasený členy TK, k předložení k posouzení členům prezidia:
  - Neshoda s ev. číslem 22/2021 – Škoda 120 S: Řešení a závěr neshody  prezidium schvaluje
  - Neshoda s ev. číslem 23/2021 – Alfa Romeo: Řešení a závěr neshody  prezidium schvaluje
  - Dotaz k vozidlu Willys Overland – V řešení
  -
  Neshoda s ev. číslem 11/2021 – Lomax TT S/224 – FKHV osloví dotčenou KTK 01 a KLTK 01-11 k předložení seznamu osob, které byly fyzicky přítomny při testaci vozidla s svým podpisem tuto testaci uzavřeli s kladným výsledkem. Termín pro dodání seznamu bude 1 týden od doručení výzvy. Pokud nebude v tomto termínu požadovaný seznam sekretariátu FKHV doručen, bude činnost KTK i KLTK pozastavena. FKHV se pokusí zahájit řízení o odebrání ZRZ.
  -
  Neshoda s ev. číslem  01-09-2020 – Chevrolet Corvette C3 – Řešení neshody bude odsunuto do doby nastavení nových pravidel pro testování specifických vozidel.
  -
  Neshoda s ev. číslem 18/2021 – Chevrolet Camaro Berlineta - Řešení neshody bude odsunuto do doby nastavení nových pravidel pro testování specifických vozidel.
  -
  Neshoda s ev. číslem 08/2021 - Řešení a závěr neshody  prezidium schvaluje.
  -
  Neshoda s ev. číslem 01/2021 – Chevrolet Corvette: Řešení neshody bude odsunuto do doby nastavení nových pravidel pro testování specifických vozidel.
  -
  Neshoda s ev. číslem 10/2021 – FFR Roadster: Řešení neshody bude odsunuto do doby nastavení nových pravidel pro testování specifických vozidel.
  -
  Neshoda s ev. číslem 17/2021 – Porsche 944: KLTK 11-16, která provedla prvotestaci vozidla bude upozorněna na pochybení. KLTK 08-03, která provedla prodloužení testace, bude vyzvána k podání vysvětlení. Do doby doručení tohoto vysvětlení bude činnost KLTK
  08-03 pozastavena.
  -
  Neshoda s ev. číslem 16/2021: z důvodu vážného pochybení při testování rozhodlo prezidium FKHV o zrušení činnosti dotčené KLTK 11-11 a odebrání možnosti testování.
  -
  Neshoda s ev. číslem 02/2021: V řešení. Prezidium pověřuje J. Horáčka za TK k hloubkové kontrole testací dotčené KLTK 11-44.
  -
  Neshoda s ev. číslem 12/2021 – ÚVMV GT: V řešení.
   

Hlasování o průběhu řešení neshod a závěrech k nim:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
 

7) Školení 2022

      Školení předsedů KTK a členů KLTK je plánováno na jaro roku 2022.
      Vedení školení bude rozděleno mezi M. Kota a jednotlivé členy TK FKHV.
 

8) Aktualizace KTK a KLTK

 1. Václav Kafka se vzdal pozice předsedy KLTK a členství v KTK. Jelikož není žádný předpis který by byl v tomto směru omezující, jedná se o akt morálně etický  Důvodem je, mimo jiné, možná kritika kumulace funkcí, setrváním v těchto pozicích by mohlo být poškozeno také dobré jméno FKHV. 
 2. Prezidiu FKHV byly předloženy návrh na jmenování nových členů KTK:
 1. Výměna člena KTK 01 Václava Kafky za Jana Živného z KLTK 01-13
 2. Doplnění KTK 11 o nového člena Ing. Romana Fulína z KLTK 11-33
 3. Doplnění KTK 01 o nového člena Pavla Vrtílka z KLTK 01-05
 4. Doplnění KTK 11 o nového člena Ing. Jaroslava Hanáka z KLTK 11-41
 5. Doplnění KTK 11 o nového člena Václava Kece z KLTK 11-02
 6. Doplnění KTK 11 o nového člena Jana Horáčka z KLTK 01-47

 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 1.  Prezidium obdrželo žádost o převedení KLTK 01-47 z KTK 01 pod KTK 11.

  PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
 2. Prezidium FKHV obdrželo Změnové listy s aktualizací složení těchto KLTK:
 1. KLTK            01-13
 2. KLTK            01-49
 3. KLTK            02-01
 4. KLTK            03-09
 5. KLTK            03-15
 6. KLTK            05-05
 7. KLTK            05-06
 8. KLTK            07-05
 9. KLTK            08-03
 10. KLTK            08-11
 11. KLTK            09-01
 12. KLTK            10-05
 13. KLTK            10-11
 14. KLTK             10-16
 15. KLTK            11-40
 16. KLTK            11-43
 17. KLTK            12-07
 18. KLTK            12-17
 19. KLTK            13-01
 20. KLTK            14-01
 21. KLTK            14-05
 22. KLTK            14-06
 23. KLTK             14-10

Noví, navrhovaní členové KLTK, kteří neabsolvovali školení v roce 2021, dostanou přístup do IS a oprávnění k testování až po účastni na školení na jaře 2022.

                          PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 1. KLTK 11-44

Změny budou projednány až po dořešení stávající neshody s evidenčním číslem 2/2021, která byla na KLTK 11-44 podána.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

 

 1. Podpora projektů a nezisk. sdružení v roce 2022

Zpracováním konceptu byl pověřen P. Schweiner. Po analýze situace konstatoval, že v minulosti probíhala podpora formou finančního příspěvku přímo z FKHV nebo formou založení sbírky, vytvoření transparentního účtu. Pokud by však FKHV chtěla přispívat systémově, bylo by nutné projednat a nechat schválit SD, a poté zanést do stanov FKHV. V tuto chvíli prezidium souhlasí s příležitostnou podporou subjektů, které budou tematicky souviset s činností FKHV, vždy za podmínky schválení prezidiem.

 

 


10.) Různé 

 1. Prezidium schvaluje nákup nového PC pro Jiřího Patočku v celkové hodnotě 31.000, - Kč s DPH.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 1. M. Kot informoval prezidium o návrhu výroby propagačních předmětů FKHV – vonných stromečků do auta ve tvaru loga FKHV.
  PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
 2. V přípravě také nové webové stránky FKHV. Byl schválen projekt výroby limitovaného modelu HV pro FKHV. S hospodářem FKHV
   J. Zítkem bude projednán na příštím prezídiu zdroj financování.
  PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
 3. Jiří Patočka se, vzhledem k současné situaci, kdy se hovoří o kumulaci funkcí, vzdal funkce v prezidiu za VCC ČR a bude se plně věnovat pouze zaměstnaneckému poměru pro FKHV. Do lednového prezidia bude stanoven nový zástupce v prezidiu za VCC.
 4. Václav Kafka apeluje, aby každý člen prezidia své náměty k diskuzi zasílal nejpozději týden před nastávajícím prezidiem, kde budou řešena jen avizované témata, která jsou součástí pozvánky na prezidium, výjimkou mohou být  neodkladná a zásadní témata.
   

ÚKOLY:

 1. Všichni prezidenti doručí na sekretariát FKHV písemné návrhy řešení, tykající se kumulace funkcí. Termín dodání: do 1 týdne před konáním prezidia.
 2. Sekretariát vypracuje odpověď na podanou neshodu s ev. číslem 3/2021, týkající se kumulace funkcí.
 3. F. Sladký na příštím jednání bude informovat prezidium, kdo za KRK bude odpovědný za kontrolu IS.
 4. M. Kot prověří možnost a finanční náročnost možnost označení testace hvězdičkou, jako osobní upozornění pro komisaře.
 5. Sekretariát vytvoří pasivní přístupy do IS všem prezidentům FKHV.
 6. KRK podá přes sekretariát FKHV písemnou odpověď pro MD k neshodě VVC Konice, obsahující průběh šetření.
 7. Každý z prezidentů do 1 týdne před konáním prezidia tak, aby mohlo být odesláno spolu s pozvánkou na příští konání, dodá písemně svou vizi
  o nové koncepci a struktuře TK FKHV. Sekretariát poté zformuluje písemné návrhy, které budou předloženy k projednání na Prezidium 11.1.2022
 8. Sekretariát zpracuje směrnici pro komisaře o nutnosti kontroly roku výroby vozidel, která nejsou standardně vyráběná, a to při každém prodloužení. Po jejím schválení prezidiem FKHV bude připojeno ke stávající Příručce o testování HV.
 9. Sekretariát zpracuje písemnou výzvu dotčených KTK a KLTK, týkající se neshody s ev. číslem 11/2021, a další výzvy a upozornění schválená prezidiem dle bodu 6.) e.)
 10. Legislativní komise ve spolupráci s KRK vypracuje metodiku pro provádění řešení Neshod, podnětů a stížnosti, vycházející z již zpracovaného dokumentu od J. Kučery ze dne 3.5.2020.
   

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 11.1.2022

 

 

Datum: 7.12.2012

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

Přílohy:
Příloha č.1 – KRK zpráva pro prezidium 7.12.2021

 

 

 

Zpět