Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 7. 4. 2020

21.04.2020 17:54

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Vyjádření

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Mgr. Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Technická komise

Tomáš Strnad

ano

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Legislativní komise

JUDr. Jan Täubel

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 5. 5. 2020 od 16:30. Způsob jednání bude upřesněn dle aktuální situace v souvislosti s COVID-19.

      Program jednání per rollam prezidia dne 7. 4. 2020

1)Shromáždění delegátů

Vzhledem k současnému omezení v souvislosti s pandemií bylo řádné shromáždění delegátů zrušeno. Náhradní termín bude určen s ohledem na vývoj situace.

2)Ministerstvo dopravy

P. Kafka vzhledem k situaci, mimo jiné ovlivňující proces testování, oslovil MD ve smyslu případných úlev pro zákonem dané termíny prodloužení testování. Zaslané dopisu jsou v příloze zápisu.

3)Přerozdělení finančních prostředků na sdružení

P. Zítek dodal podklady k přerozdělení finančních prostředků za rok 2019, dle schválení na SD, na jednotlivá sdružení. Rozdělení je přílohou tohoto zápisu. Prezidium návrh přerozdělení financí odsouhlasilo.

KRK bere rozhodnutí na vědomí. V součinnosti s p. Zítkem následně zkontroluje správnost a realizaci přerozdělení, prověří veškeré informace, jednání a závěry k dané věci, a předloží konečnou zprávu o provedené kontrole na následujícím shromáždění delegátů.

4)Aktualizovaná Příručka

P. Kot dodal aktualizovanou Příručku o testování, která je v příloze e-mailu. Prezidium se vyjádřilo k červeně označeným bodům a Příručku odsouhlasilo. Příručka se dokončí a následně zveřejní a rozešle mezi komisaře.

5)Členské příspěvky 2020

K dnešnímu dni dodalo počet svých členů a příspěvky zaplatil BCC a MBK. Ostatní sdružení dodají počet členů k zaplacení členských příspěvků do 13. 4.  

6)Trestní oznámení na FKHV

Bylo podáno vysvětlení na Policii ČR prezidentem FKHV v souvislosti s trestním oznámením na FKHV. Po dobu vyšetřování je prezident vázán mlčenlivostí ohledně obsahu trestního oznámení.

7)Návrh novely silničního zákona

Řešeno průběžně. Všechny aktuality jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.fkhv.cz. Petici k dnešnímu dni podepsalo více než 5 100 lidí.

8)Návrh změn prosazovaných FKHV

Návrh změn prosazovaných FKHV byl rozeslán prezidiu k připomínkování. Připomínky zapracuje p. Patočka a konečnou verzi zašle prezidiu.

Byly navrženy odměny ve výši 4 000 Kč pro dvě externí osoby (2 000 Kč/osoba) spolupracující na rozboru. Prezidium odměny odsouhlasilo.

P. Sladký vznesl připomínku, že by bylo nutno zkoncentrovat vše do jednoho elaborátu, který by byl nosný pro prosazované změny a měl nosný název – změny prosazované FKHV. Dále do budoucna doporučil navýšit odměny pro externí pracovníky na částku 5 000 Kč, jelikož se jedná o velmi důležitou činnost pro FKHV.

 

9)Informační systém

Pracuje se na bezhotovostních platbách přes IS. V souvislosti s tím se bude přecházet od ČS ke KB, jejíž vedení již schválilo pro FKHV bezplatné vedení účtů a balíček transakcí zdarma. Aktuálně je přepsáno 9 452 testování k prodloužení, na kterých pracuje 11 brigádníků.

10)Kontrolní a revizní komise FKHV

KRK si stanovila plán zasedání. Tento se bude odvíjet od ukončení opatření souvisejících se situací v ČR. Předpoklad uvolnění v měsíci: květnu: 11. 5 2020, září: 8.9.2020, prosinci: 8. 12. 2020.

KRK prezidium požádala o materiály týkající se informací předaných p. Zápotockému a dotýkající se "nejasností" v rozdělování finančních prostředků KTK vedené p. Kunštátským. Tyto skutečnosti byly prezentovány na valné hromadě UKUVHT dne 29. 2. 2020 a KRK považuje za nutné prověřit skutečnost těchto informací.

11)Technická komise

TK má na doporučení V. Kafky nového člena p. Kučeru.

TK zastavila vojenské testování, viz foto v příloze.

P. Sladký požádal TK o stručnou informaci, za jakých okolností a z jakých důvodů došlo k zastavení testování – pro informaci KRK.

12)Kulturní komise

Kulturní komise se domluvila, že příští schůze přes telekonferenci v dubnu. Zápis ze schůze obdrží prezidium e-mailem. Prezidium tento postup bere na vědomí.

13)KTK a KLTK

a.KLTK

01-05 ÚAMK – KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL PRAHA: aktualizovali složení

03-17 AMK Třeboň v AČR: komise splnila všechny podmínky ke spuštění. Prezidium odsouhlasilo jejich spuštění.

06-01 Klub historických vozidel Žďár nad Sázavou: aktualizovali složení  

09-05  Veteran Car Club Červená Voda: aktualizovali složení. Klub sídlem změnil kraj a požádal o přestup z KTK 09 do KTK 04. Prezidium přestup odsouhlasilo.

09-07 Veterán Klub E.L.P. aktualizovali složení

 

Prezidium bere na vědomí, že přestupující kluby z SVCC do AKHV a jejich KLTK dodaly podepsané smlouvy o testování. Jedná se o 05-01 KHV Metuje, 05-03 Podorlický Veteran Car Club, 05-07 Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s.

 

06-04 Veteran Car Club Žďár nad Sázavou

Prezidiu bylo pro informaci zasláno usnesení od Policie týkající se řešené kauzy kolem p. Doležala.

Prezidium na minulém zasedání odsouhlasilo osobní pozvání členů KLTK na jednání. Z důvodu aktuálního omezení nebylo pozvání možné. Vzhledem k rozdílným názorům se tento bod přesouvá k řešení na další prezidium.

P. Sladký za KRK požádal o předložení kompletních materiálů týkajících se případu KLTK 06-04 a bývalé KTK 06, včetně usnesení Policie ČR a návrhu konečného opatření v dané věci.

P. Kot do doby dodání chybějících podkladů nesouhlasí se spuštěním jejich komise.

b.Zrušené KLTK

Prezidium vzalo na vědomí, že VCC ČR dodalo dopis s potvrzením o zrušení následujících komisí:

10-13 Veterán Club Kaznějov

01-14 Citroën Klub Praha

c.KTK 

KTK 01: Prezidium jmenovalo nového člena do KTK 01 p. Martina Kota z 01-51 Rolls Royce & Bentley Club ČR.

KTK 05: s platností od 25. 3. bylo e-maily odsouhlaseno jmenováni nových komisařů do KTK 05: 05-03.6 Umlauf Zdeněk, 05-03.8 Červený Jiří.

 

KTK 07: P. Franc dodal žádost o výměnu p. Uslera za p. Krivoše. Prezidium výměnu odsouhlasilo a jmenovalo novým členem v KTK 07 p. Uslera.

14)Různé

P. Zítek doporučil určit maximální výši zůstatku na účtech KTK k 31.12. příslušného roku. Všechny pohledávky běžného roku by měly být uhrazené do 31.12. Náklady v dalším roce vznikají v souvislosti s testováním a hradí se z podílu příjmu z testování v běžném roce. Zůstatky některých KTK jsou tak velké, že je není možné podle Ekonomická směrnice utratit a měly by být převedeny na účet prezidia.

 

 

Prezident FKHV děkuje kolegům, členům prezidia a zaměstnancům za přípravu podkladů k improvizovanému průběhu prezidia.

 

Datum: 7. 4. 2020

Zapsala: Bára Horáková

 

Příloha č. 1.Dopisy na Ministerstvo dopravy

Příloha č. 2. Přerozdělení finančních prostředků na sdružení

Příloha č. 3. Technická komise – zastavené testování

Zpět