Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 7. 6. 2022

27.06.2022 11:03

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

omluven

ČKHV, pověřen hospodařením FKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano, on-line

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek – poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

Technical Commission

Jan Zvelebil – poradce

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 6. 9. 2022 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 7. 6. 2022

 

 

1.) Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1. M. Kot prověří možnosti v KB na zřízení API napojené na IS – dle výsledku jednání s bankami M. Kot navrhuje vytvoření účtu u Fio bank s termínem spuštění od 01/2023.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

2. Celková zpráva z kontrol IS KRK bude předložena na příštím jednání prezidia - F. Sladký prezentoval zprávu KRK z kontrol IS, které byly realizovány v uplynulých týdnech pověřenou pracovní skupinou ve složení F. Sladký (KRK) a J Patočka (sekretariát). Kontrola byla prováděna 1) náhodným způsobem, 2) zaměřena na KLTK či KTK, kde se historicky objevil problém při testování, 3) na testace zařazené mezi odmítnutými, kdy v posledních měsících byla zaměřena právě na kontrolu testací v bloku Odmítnutých. V bloku Odmítnutých je celkem 98 testací, řada žádostí v této sekci, byla odmítnuta Technickou komisí v souladu s Příručkou pro testování, včetně zde uložených závěrů. Dále pak se jedná o zamítnuté žádosti komisaři na úrovni krajů. Zde nebylo zjištěno podstatných závad i když i zde mnohdy není postupováno v souladu s Příručkou pro testování HV- Nejsou uváděny závěry konečných opatření v konkrétních žádostech a jejich řešení. Celkem v 17 případech není uveden důvod odmítnutí. Návrh řešení: Sekretariát kontaktuje komisaře, který testaci odmítl pro zjištění důvodu odmítnutí – je pravděpodobné, že z většiny se bude jednat o omyly, z doby, kdy komisaři často ještě neuměli plně zacházet s IS. U 20 položek byly zjištěny vstupy označené - výkonný ředitel - tyto vstupy byly vyhodnoceny jako neoprávněné, byly provedeny bez řádného posouzení stavu vozidla a nebyly nikdy předány na Technickou komisi. Návrh řešení: na vozidla odmítnutá tímto způsobem nebyla nikdy podána neshoda ani nebyly projednány na TK FKHV, z toho důvodu by se tato vozidla měla zařadit na jednání TK, kde budou jednotlivé případy projednány a bude posouzeno zda vozidla mají být skutečně zařazena mezi odmítnuté.  Na základě zjištěných skutečností navrhla pracovní komise odebrat výkonnému řediteli možnost manipulovat s údaji vloženými v IS, jmenovat nového správce IS a důsledně vymezit práva spojená s touto funkcí, nesystémové změny provedené výk. ředitelem neprodleně vrátit do původního stavu, dořešit změnu názvu pozice výk. ředitel. Prezidium bere zprávu KRK na vědomí, v prvních dvou návrzích řešení souhlasí s pracovní skupinou, ve třetím případě zadává M. Kotovi do příštího jednání prezidia zpracovat koncept řešení pracovní náplně týkající se především správy IS. Dále zadává technické komisi FKHV nadefinovat mechanismus a oprávnění při dodatečné úpravě testací v IS na základě požadavků komisařů. Prezidium souhlasí, aby zpráva KRK byla přednesena na jednání KRK včetně zadání prezidia M. Kotovi a TK FKHV.

3. Sekretariát připraví podklady pro zapsání členů KRK do Spolkového rejstříku na další funkční období – sekretariát rozeslal podklady prezidentům, chybí dodat jmenování za sdružení: BCC, AKAV a MBK ČR.

4. M. Kot do příštího jednání prezidia připraví koncept, který by zahrnoval transparentnost přístupů do IS v případě tech. podpory prostřednictvím přihlášení se do jiného účtu – splněno. Při přihlášení do IS a realizovaných úkonech je jasná identifikace uživatele.

5. M. Kot zašle prezidiu ke schválení seznam všech oprávněných osob se vstupem do IS včetně jejich oprávnění – splněno

6. M. Kot zruší přístup do IS osobám určeným k přepisu testací – splněno

7. Sekretariát distribuuje členům prezidia stanovisko legislativní komise k zahájení řízení o odebrání ZRZ a možného právního následku odmítnutí neprodloužení testace – splněno

8. M. Kot ve spolupráci s P. Kolářem připraví upozornění pro komisaře a řidiče, jaké sankce mohou následovat při provozu HV s propadlým oprávněným – v procesu, probíhá ověřování na MD.

 

 

 

 

2.) Technická komise

1. Prezidiu FKHV byl předložen ke schválení koncept nové sekce v IS typových listů automobilů. S legislativní komisí je nutné prověřit užití slova „Automobil“ z důvodu ochranné známky.

2. Prezidiu FKHV byl předložen podnět podnět k odebrání ZRZ u dvou dříve projednávaných případů (rolba rolby KÄSSBOHRER – PB a Chevrolet Corvett z roku 1994).

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

3. TK netrvá na focení průkazů HV při prodlužování a navrhuje prezidiu, aby byly povinné pouze aktuální fotografie pohledové a tachometru, tak jak bylo řečeno na školeních, pokud je testace úplná (popřípadě TK navrhuje zavést focení první dvojstrany průkazu při prodloužení s platností od 1. 7. 2022 nebo 1. 9. 2022). Dále TK navrhuje úpravu rozlišení fotografií u na 990 px (resp. méně než 1000 px).

Prezidium souhlasí s odstraněním povinnosti focení průkazu, která byla bez odsouhlasení do IS vložena a souhlasí s uvedením této změny v platnost od 1. 9., kdy bude tato změna dána komisařům na vědomí v dostatečném předstihu.

4. Neshoda s ev. č. 04/2022 - Chevrolet Camaro

Důvod neshody: Vozidlo nesplňuje podmínky pro testování vozidla HV: Vozidlo nemá souvisle lakovaný povrch, je natřeno štětkou či nastříkáno sprejem, a to matným plničem, kdy je celé flekaté, jednotlivé díly se od sebe barevně liší, je opatřeno neoriginální kapotou nesouhlasící s verzí roku 1971 s neoriginálními závodními zámky kapoty, kolem zadního a bočních oken chybí lišty, chybí pravé zpětné zrcátko.

Závěr TK: Kapota i lak byly shledány vyhovující a na vozidle nebyly shledány prvky, které by bránili v provedení testace. Majitel bude vyzván, aby při prodloužení odstranil zámky na kapotě a doplnit vozidlo o chybějící lišty oken. O závěrech bude informován podavatel neshody a odpovědný komisař.

5. Neshoda s ev. č. 05/2022 - Dodge D100 pick up – neshoda bude předána ke zpracování R. Pochylému.

 

3.) IS

1. Proběhly inovace v IS, mimo jiné byl spuštěn výběr technické klasifikace + vysvětlivky jednotlivých kategorií, typy SPZ + jejich kombinace, roky výroby.

2. Všechny změny v IS se vždy objeví v upozornění v IS v podobě informace pod „zvonečkem“.

3. Probíhají další inovace na základě podnětů komisařů.

 

 

4.) KRK

1. Zpráva KRK z kontrol IS – viz. bod 1.) 2.

2. Jednání KRK proběhne koncem 06/2022

 

5.) Aktualizace KLTK

1. Prezidium FKHV obdrželo Změnové listy s aktualizací složení těchto KLTK:
- KLTK 03-06
- KLTK 09-14
- KLTK 11-13
- KLTK 11-36

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

 

6.) Žádost o schválení KLTK Autoklub Liberec v AČR

Prezidium obdrželo žádost promlčení dvouleté čekací lhůty pro schválení Klubové testační komise Autoklubu Liberec v AČR.

Prezidium rozhodlo, že vyhovění žádosti není možné, neboť by bylo v rozporu s Příručkou pro testování. Nejbližší spuštění je možné po absolvování 2 školeních všech členů KLTK na jaře roku 2024.

 

7.) Různé

1. Předseda KTK 13 M. Cankář se obrátil na prezidium FKHV se žádostí o schválení nákupu mobilního telefonu (cca 10.000,-) a přenosného počítače - notebooku (cca 20.000, -) pro práci předsedy KTK 13. Uvedený nákup by byl hrazen z prostředků KTK 13.  

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

2. Ve dnech 15. – 18. 6. 2022 bude probíhat soutěž 1000 MIL ČESKOSLOVENSKÝCH. Stejně jako v minulých letech soutěž navštíví delegát FIVA. Prezidium souhlasí, aby výdaje spojené s jeho pobytem byly hrazeny z účtu FKHV.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

3. Ve dnech 4.-5.6. navštívil ČR prezident FIVA Tiddo Bresters, který se sešel se zástupcem FKHV Liborem Vykusou, nejen nad tématem YOUNGTIMERS.

4. Dne 25.6.2022 proběhne sraz YOUNGTIMER. Prezidenti obdrží elektronickou pozvánku k distribuci.

5. V 07/2022 je v plánu jednání MD, ze strany FKHV za účasti V. Kafky a P. Koláře.

6. M. Kot vede jednání s pojišťovnami nad tématem speciálního, zvýhodněného pojištění pro HV.

 

 

 ÚKOLY:

  1. M. Kot do příštího jednání prezidia zpracuje koncept pracovní náplně týkající se především správy IS.
  2. Technická komisi FKHV nadefinuje mechanismus a oprávnění při dodatečné úpravě testací v IS na základě požadavků komisařů.
  3. Prezidenti za BCC, AKAV a MBK ČR dodají sekretariátu pověření pro zapsání členů KRK do Spolkového rejstříku.
  4. Prezidium M. Kotovi ukládá zrušit povinnost vkládání fotografií z průkazu, která nebyla nikdy schválena.
  5. Sekretariát kontaktuje komisaře, který testaci odmítl pro zjištění důvodu odmítnutí – viz. bod 1.) 2..
  6. Na jednání TK budou projednány jednotlivé případy, které byly v IS označeny jako odmítnuté a bude posouzeno, zda vozidla mají být skutečně zařazena mezi odmítnuté
    - viz. bod 1.) 2..

 

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 6. 9. 2022.

 

 

Datum: 7. 6. 2022

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 


 

 

 

 

Zpět