Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 8. 3. 2023

04.04.2023 13:44

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Milan Laštůvka

omluven, zastoupen M. Riškem

MBK ČR

Petr Schweiner

omluven, zastoupen P. Vávrou.

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek – poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude ve středu 4.4.2023 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 8. 3. 2023

 

 

V. Kafka úvodem informoval přítomné ohledně proběhlých pohovorů na pozici pracovníka s IS. Na základě inzerátu se přihlásili 4 zájemci, ale jeden z nich svůj zájem vzal zpět z pracovních důvodů. Pohovorů se účastnil Vojtěch Vomočil z ČKHV, Petr Fiala z AKAV a Bohumil Kropík ml. z UKUVHT. Byla stanovena základní kritéria: všeobecný přehled ohledně fungování testování, znalost IS, IT znalost, možnost práce na smlouvu o poskytování služeb, časová flexibilita a finanční ohodnocení. Na základě těchto kritérií splňuje nejvíce požadavků V. Vomočil, který se orientuje v problematice testování a zná chyby v IS jako takovém. Nicméně ostatní 2 zájemci by mohli najít uplatnění na jiné pozici v rámci FKHV.

M. Kot se dotazoval na další 2 zájemce z jejich sdružení. J. Patočka doplnil, že Jan Pospíšil svůj zájem o pozici vzdal z pracovních důvodů, protože se rozhodl zůstat v zahraničí. M. Kot doplnil, že odpověď na pracovní nabídku měl zaslat ještě p. Lapka, ovšem o tom nemá sekretariát FKHV žádné informace a nikdy na FKHV nedorazila. M. Kot dále upozornil, že V. Vomočila zná a M. Kot byl najat na pozici koordinátora IS z důvodu, že V. Vomočil  neudělal v IS žádný posun. J. Patočka uvedl, zda nebyl problém spíše v předchozí programátorské firmě než ve V. Vomočilovi.


 

1. Stanovy FKHV

Jedním z úkolů z posledního prezidia bylo, že do příštího řádného jednání prezidia zašlou všichni prezidenti svá stanoviska k navrhovaným změnám stanov VCC a ČKHV na sekretariát FKHV. Za MBK ČR se P. Schweiner vyjádřil již na minulém prezidiu, T. Strnad za BCC také. Písmeně dorazilo vyjádření za VCC ČR, který vyjádřil nesouhlas s návrhem ČKHV na změnu stanov. Za ČKHV dorazilo vyjádření od p. Havrdy, který vyjádřil nesouhlas prezidia ČKHV s navrženými body změny stanov dle návrhu VCC ČR. M. Kot za AKAV zaslal vyjádření, ve kterém je citován negativní postoj AKAV proti posilování mandátu jakéhokoli sdružení, člena, osoby či funkce v FKHV. Proto AKAV je proti změně stanov tak, jak ji předkládá VCC ČR. Dále uvádí: „Návrh stanov, které předložilo ČKHV se nám zdá, že síly jednotlivých sdružení spíše narovnává, a proto po ujasnění určitých částí tohoto návrhu, bychom byli ochotni případně tento návrh podpořit. Zároveň jsme však v současné době proti případnému hlasování o změně statutárního zástupce mimo zvolené volební období, ke kterému, jak bylo zmíněno na prezídiu, by mohlo schválení těchto stanov údajně vést. Takové hlasování bychom, pokud by nedošlo k nějaké opravdu výjimečné situaci, nepodpořili.“. P. Zeman za UKUVHT zaslal vyjádření, ve kterém uvádí, že UKUVHT  odmítá oba návrhy na změnu stanov a navrhujeme termínové odsunutí.

Dle V. Kafky je důležité, aby na tomto jednání prezidia byl stanoven termín Shromáždění delegátů a byly nadefinovány body jednání. Dle něho je však otázkou, do jaké míry bude na SD řešena změna stanov a požádal přítomné viceprezidenty nebo jejich zástupce o vyjádření.

T. Hušek uvedl, že VCC ČR byl podán návrh změnu stanov, který vznikl v reakci na vzniklé tendenci na změnu stanov, kde hlavním argumentem byl posun ke změně sil, kdy se VCC ČR inspiroval formátem, který má FIVA, kde se jedná o demokratický způsob. Návrh ČKHV příliš demokratický nebyl. Nicméně, když se ČKHV vyjádřil k tomu, že nechce podpořit návrh VCC ČR, se tedy VCC ČR přiklání ke stanovisku, aby stanovy měněny nebyly. V. Kafka doplnil, že tedy VCC ČR podporuje návrh UKUVHT, otázku stanov termínově odsunout.

M. Kot uvedl, že jejich vyjádření za AKAV odpovídá jejich názoru. Změna stanov nebyla z hlavy AKAV, ale pokud jim budou vysvětleny body, proč je stanovy nutné změnit, jsou ochotni podpořit jejich změnu.  

T. Strnad se domnívá, že změna stanov je dost důležitá záležitost, kterou není možné stihnout do Shromáždění delegátů. Proto BCC je v tuto chvíli proti jakékoliv změně stanov. Pokud by stanovy měly být měněny, je nutné na změně začít pracovat již nyní a řešit ji na řádném SD na konci roku 2023. Proto v současné chvíli nejsou pro žádnou změnu stanov.

Za ČKHV se jednání prezidia účastní M. Riško, delegovaný prezidiem ČKHV. M. Riško uvedl, že si myslel, že se jednání prezidia účastní 6 + 1 přítomných a v tuto chvíli mnoho přítomných nezná a zároveň uvedl, že v minulosti byl problém se schválením hostů na jednání prezidia. V. Kafka odpověděl, že prezidium je definováno už na pozvánce, které se skládá z viceprezidentů a výkonných představitelů komisí prezidia FKHV, tzn. předsedů komisí. Přítomni jsou tedy: předseda technické komise P. Kolář, předseda legislativní komise J. Täubel, hospodář FKHV J. Zítek a předseda kontrolní a revizní komise F. Sladký.

M. Riško informoval, že co se týká návrhu ČKHV, který byl na základě požadavku předložen prezidiu FKHV je na stole a očekával nad ním diskuzi. Souhlasí s T. Strnadem, že se jedná o závažnou a důležitou věc, a proto předpokládal, že tomu bude věnováno více času. Byl tedy na dnešní jednání připraven odprezentovat změny stanov bod po bodu a zodpovědět případné dotazy. Pokud se tomu prezidium věnovat nechce, je to pro něj složité. Dle jeho názoru je potřeba se rozhodnout, zda se tomu prezidium chce věnovat a probrat a vydiskutovat navrhované změny nebo ne, protože ČKHV na svém návrhu trvá. Nesouhlasí s názorem, že je možné se změnám věnovat později, protože se domnívá, že by si stanovy změny zasloužily. ČKHV vidí ve stanovách vady, které jsou k diskuzi a vady, které je potřeba opravit. Navrhuje tomu tedy věnovat více času, pokud prezidium tomu čas věnovat chce.

V. Kafka M. Riškovi odpověděl, že přesně nadefinoval situaci tak jak je, protože momentálně máme velmi aktuální otázky, které se stanovami, které fungují 20 let a jsou plně funkční,  jsou důležitější, protože se týkají celé veteránské obce a provoz všech historických vozidel, jakým způsobem budou provozována a propouštěna do provozu. A to jsou tak zásadní otázky, které je třeba řešit i v rámci prezidia, nicméně vznikl požadavek ČKHV na změnu stanov. Prezidium na to reagovalo a nyní se k nim vyjadřuje, zda to vůbec bude řešeno na nadcházejícím SD nebo ne. SD svolává statutární zástupce, potažmo prezidium a je tvořen program. Změna stanov je bod, o kterém prezidium rozhodne, zda bude součástí programu.  


Postoj UKUVHT již byl uveden písemně:“ UKUVHT odmítá oba návrhy na změnu stanov a navrhujeme termínové odsunutí.“. P. Zeman doplnil ústně, že otázka byla řešena v rámci prezidia UKUVHT, kde byl odhlasován názor, i když ne 100%, že pokud by se jednalo o stanovách, nebrání se tomu, ale ne teď.

P. Vávra prezentoval názor MBK ČR, kdy MBK ČR je pro zachování stanov, které jsou momentálně platné.

V. Kafka shrnul, že jsou 2 subjekty (AKAV a ČKHV) jsou pro to, aby součástí příštího SD byl bod jednání Změna stanov. M. Kot doplnil, že by nejdříve chtěl slyšet argumentaci ke změně stanov.

V. Kafka dále uvedl, že pokud se stanovy mají měnit, je potřeba to dělat koncepčně. Návrh ČKHV je již znám a byly na něj i zpracovány 2 nezávislé právní rozbory. Argumenty si tedy prezidium rádo vyslechne až ve chvíli, kdy to bude aktuální, až to bude na programu dalšího SD.

M.Riško dále doplnil, že v tuto chvíli nemůže říci, že ČKHV nebude trvat na svém návrhu a jeho zařazení na program jednání nadcházejícího SD. Dle jeho názoru a předloženého programu jednání dnešního prezidia se domnívá, že prezidium se změnou stanov nechce zabývat, protože kdyby o to byl zájem, tak by tomu prezidium věnovalo daleko více času. M. Riško byl připraven prezentaci udělat, což žádá uvést do zápisu, a kompletně celou problematiku vydiskutovat, ale v případě, že to bude prezidiem zamítnuto, tak to bude respektovat. Ale z ČKHV šel na jednání prezidia s tím, že odprezentuje navrhované změny. V. Kafka odpověděl, že delegace ČKHV na jednání prezidia s jeho jménem dorazila dnes dopoledne a nikdo nemohl tušit, s jakým záměrem se bude jednání účastnit. Na dnešním jednání je nutné nastavit termín SD, kdy pozvánka musí být odeslána 30 dní před jeho konáním a odsouhlasit body jednání shromáždění delegátů, kde změna stanov nebude, proto je bezpředmětné nyní dělat její analýzu.

M. Riško trvá na tom, aby bod změny stanov na pořadu jednání SD byl.
T. Hušek uvedl, že chápe, že prezentace změny stanov M. Riškem by zabrala celé jednání prezidia. Dle jeho názoru, pokud M. Riško chce do zápisu uvést, že prezidium není ochotno o změně stanov jednat, je důležité také uvést, že by jednání o změnách stanov zabralo celé jednání prezidia, což v tuto chvíli není možné. Dotazoval se tedy M. Riška, zda je v současných, platných stanovách nějaký bod, který bráno tomu, aby FKHV fungovala. Dle M. Riška můžou takové situace nastat např. při jednání SD.

J. Täubel doplnil, že stanovy se probíraly na minulém jednání prezidia, kde zástupce za ČKHV M. Laštůvka se vyjádřil ve smyslu, že k navrhovaným změnám stanov ČKHV nic říkat nechce. M. Riško doplnil, že dle informací ze zápisu z posledního jednání prezidia se M. Laštůvka odvolával na to, aby navrhované změny odprezentoval M. Riško. V. Kafka doplnil, že byla legitimní možnost, aby ČKHV M. Riška delegovalo, ale nestalo se tak a delegován byl místo M. Laštůvky až takto na poslední chvíli. V tuto chvíli je tedy zásadní stanov termín SD a odsouhlasit si body jednání. Před tím tedy proběhne hlasování o zařazení bodu změny stanov na program jednání SD.

Hlasování, kdo je pro, aby na nadcházejícím SD nebyl na program jednání zařazen bod týkající se změny stanov:

PRO: 4 (Strnad, Zeman, Vávra, Hušek) PROTI: 2 (Riško, Kot) ZDRŽEL SE: 1 (Kafka)

Změna stanov nebude na programu jednání SD.

M. Riško se dotazoval, zda legislativní a právní komise se účastní jednání prezidia na nějakém základě, protože nikde nenašel, které SD zvolilo jmenovitě členy legislativní a právní komise.

J. Täubel odpověděl, že pravomoci SD jsou taxativně uvedeny ve stanovách. Dotazoval se tedy M. Riška, ve kterém z bodů stanov je taxativně uvedeno, že SD určuje právní komisi, technickou komisi atd. Ve stanovách to uvedeno není. Dle M. Riška stanovy taxativně vymezují pravomoci prezidia a v pravomocích prezidia není uvedeno, že určují komise.
V. Kafka odpověděl, že komise byly řádně stanoveny prezidiem a lze dohledat i kdy, kdo je navrhoval. Vše je uloženo v archivech.

 

2. Shromáždění delegátů

J. Patočka prezentoval program SD, jak vychází z předchozích SD:
 

Program jednání SD 2023:
1. Registrace                                                                         
2.  Zahájení jednání, uvítání hostů od 17:00                                                
3.  Vystoupení hostů
4.  Volba návrhové, mandátové a volební komise a zapisovatele
5.  Schválení jednacího řádu Shromáždění delegátů a kontrola usnášeníschopnosti
6.  Zpráva o činnosti FKHV ČR
7.  Zpráva o činnosti Technické komise a IS
8.  Zpráva Kontrolní a revizní komise
9.  Zpráva o činnosti ostatních komisí FKHV
10. Zpráva z FIVA
11. Hospodaření za rok 2021
12. Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2023
13. Návrh a schválení usnesení
14. Diskuze

M. Kot se vyjádřil se žádostí o zařazení do programu bod, kde vystoupí AKAV. V. Kafka doplnil, že na SD má slovo každý, a proto nemusí být součástí programu a pokud na tom bude trvat, bylo by tedy nutné vyčlenit blok na vyjádření jednotlivých uskupení nebo jejich představitelů na závěr SD před diskuzi. V. Kafka garantoval M. Kotovi, že v rámci SD dostane prostor na vyjádření bez nutného zařazení jako samostatný bod programu.

M. Riško požádal, aby byl doplněn bod Stanovy. J. Täubel upřesnil, že již bylo odhlasováno, že bod Stanovy nebude součástí programu a V. Kafka doplnil, že se jedná o obstrukční jednání M. Riška. M. Riško oslovil, aby J. Täubela, aby nezasahoval do prezidia, protože není jeho členem a ani neví, kdo ho pozval. V. Kafka doplnil, že J. Täubela pozval on, jako na každé jednání prezidia.

T. Strnad vyzval členy prezidia k opětovnému hlasování o nezařazení bodu Stanovy do programu SD.

Hlasování, kdo je pro to, aby na nadcházejícím SD byl na program jednání zařazen bod týkající se změny stanov:

PRO: 2 (Riško, Kot) PROTI: 4 (Strnad, Zeman, Vávra, Hušek) ZDRŽEL SE: 1 (Kafka)

Změna stanov nebude na programu jednání SD.

J. Patočka se dotazoval, zda se v rámci dnešního jednání prezidia budeš řešit bod Volba návrhové, mandátové a volební komise a zapisovatele nebo zda až v rámci SD. Historicky se jednalo o jednu komisi. J. Täubel doplnil, že komise není potřeba. T. Strnad navrhl, aby volba komisí byl vymazána a byla určena pouze osoba, která bude zapisovat a sčítat hlasy. M. Riško vyjevil názor, že komise mají smysl a důkazem toho bylo zmatečné hlasování, které se odehrálo na minulém SD. Zároveň složení komisí muže vyjít jak z prezidia, tak z dalších členů SD. T. Strnad navrhl, aby sčitatele hlasů vybralo ČKHV.

M. Kot se vyjádřil, že nezná smysl komisí a dotazoval se, zda je v souladu s legislativou jejich zrušení. M. Riško vysvětlil funkce komisí. V. Kafka vyjádřil názor, že doby, než M. Riško zasáhl do minulého jednání SD, historicky jednání probíhala bez chyb i v době, kdy prezidentem byl P. Fiala za ČKHV. Stanovy jsou postaveny i na základě morálních předpokladů a mnoha lety ověřeny. FKHV chce jít stále cestou jednoduchou a pro veřejnost lehce přístupnou, ale naprosto transparentní.

V. Kafka vyvolal hlasování o podobě komisí, zapisovatele a skrutátora, dle návrhu J. Täubela.

Hlasování, kdo je pro to, aby bod „Volba návrhové, mandátové a volební komise a zapisovatele“ byl přejmenován na „Volba skrutátora“ a dalším bodem by byl bod „Volba zapisovatele“:

PRO: 5 (Strnad, Zeman, Vávra, Hušek, Kot) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (Kafka, Riško)

Bod „Volba návrhové, mandátové a volební komise a zapisovatele“ byl přejmenován na „Volba skrutátora“ a dalším bodem by byl bod „Volba zapisovatele“.

Finální program jednání:
1. Registrace
2. Zahájení jednání, uvítání hostů
3. Vystoupení hostů
4. Kontrola usnášeníschopnosti
5. Volba skrutátora
6. Volba zapisovatele
7. Zpráva o činnosti FKHV ČR
8. Zpráva o činnosti Technické komise a změnách v testování
9. Zpráva Kontrolní a revizní komise
10. Zpráva o činnosti ostatních komisí FKHV
11. Zpráva z FIVA
12. Hospodaření za rok 2021
13. Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2023
14. Návrh a schválení usnesení
15. Diskuze
16. Závěr

Hlasování, kdo je pro finální podobu programu jednání SD:

PRO: 5 (Strnad, Zeman, Vávra, Hušek, Kot) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (Kafka, Riško)

Finální podoba programu jednání SD byla schválena.


V. Kafka navrhl termín jednání SD na datum 15. 4. 2023.                                              

Hlasování, kdo je pro termín mimořádného SD dne 15. 4. 2023:

PRO: 4 (Strnad, Zeman, Vávra, Hušek) PROTI: 1 (Kot) ZDRŽEL SE: 2 (Kafka, Riško)

Termín jednání SD byl ustaven na 15. 4. 2023 od 11:00 v Praze, místo bude upřesněno.

M. Riško se dotazoval na možnost náhradníků delegátů na SD. V. Kafka uvedl, že každé sdružení má povinnost nahlásit na sekretariát FKHV jména svých delegátů včetně náhradníků nejpozději 10 dní před konáním SD, tj v tomto případě do 5. 4. 2023.

 

3. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1.) Do příštího řádného jednání prezidia zašlou všichni prezidenti svá stanoviska k navrhovaným změnám stanov VCC a ČKHV na sekretariát FKHV – vyřešeno v rámci bodu č. 1. Stanovy.

2.) Prezidenti se seznámí s vyjádřením P. Schweinera k návrhu V. Kafky ohledně ombudsmana a disciplinární komise. 1 týden před příštím jednání prezidia zašlou prezidenti písemný návrh na podobu a fungování disciplinární komise – za UKUVHT dorazilo vyjádření, kde UKUVHT podporuje původní návrh na přestupkovou komisi, tj. aby každé uskupení navrhlo 1 člena do komise. Za AKAV bylo zasláno stanovisko, ve kterém souhlasí, aby komise byla složena ze zástupců jednotlivých sdružení, jméno za jejich sdružení bylo již zasláno. T. Strnad již na minulém jednání přednesl návrh, aby komise byla složena ze 3 členů tripartity. Vzhledem k absenci P. Schweinera V. Kafka navrhuje odložit bod na příští jednání prezidia. M. Riško doplnil, že FKHV musí skládat orgány, které vytváří, ze svých členů.

3.) Sekretariát zkonzultuje s účetní firmou uhrazení dlužného poplatku firmě Critical Works. – splněno, provedeno v souladu z rozhodnutí prezidia.

 

4.KRK

F. Sladký informoval prezidium, že zprávu poslal písemně. Na minulém jednání prezidia padl návrh M. Laštůvky a M. Kota o projednání a doplnění věcí do materiálu k případům. F. Sladký písemně požádal členy KRK o jejich vyjádření, ale do této doby se ještě nevyjádřili 2 členové, proto se k návrhům se stanoviskem KRK vyjádří až na příštím jednání prezidia.

F. Sladký dále upozornil, že KRK, stejně jako technická komise, případy pouze zpracoval, sumarizoval a bylo předáno prezidiu ve věci projednání a následné řešení. KRK pouze konstatuje, k jakému porušení případně došlo, nebo že není v souladu se stanovami či směrnicemi.

 

5. Technická komise


P. Kolář informoval přítomné o proběhlých školeních ve všech krajích. Bude stanoven termín náhradního školení. P. Kolář kvitoval přítomnost V. Kafky, J. Patočky a členů na TK na školeních. Z účastni na školeních vzešel poznatek, že větší problém bude STK, díky nedostatečné informovanosti techniků STK, nicméně je velká možnost, že před spuštěním platnosti změny zákona bude již finální novela vyhlášky a instrukce. Dále uvedl, že technická prohlídka u historických vozidel na STK již v mnoha krajích běžně probíhá. Problémem zůstává pouze užitková technika. Problémem mohou být také zelené průkazy, protože tisk je zastaralé. MD musí dát jasnou informaci, jak dlouho bude fungovat stávající průkaz. Stejný problém bude i s doklady o historické původnosti.

V. Kafka zdůraznil, že na školeních byli komisaři ubezpečováni, že u HV bude jiný proces kontroly na STK. FKHV se účastnila připomínkové řízení novely vyhlášky 211/2018 Sb., týkající se STK, novela vyhlášky je již zpracována, nikoliv odsouhlasena.

Další jednání na MD proběhne 10. 3. 2023 ohledně novely vyhlášky 355/2006 Sb. za účasti V. Kafky, P. Koláře, J. Patočky, J. Täubela a P. Opletala. V rámci jednáních bude definována podoba protokolu, procesy schvalování, podepisování, plateb, časového horizontu atd. FKHV podala na MD návrh, který vypracovala ustanovená pracovní skupina, ale zatím jsme neobdrželi zpětnou vazbu.

V. Kafka přednesl vizi fungování testování na historickou původnost, kdy majitel vozidla si nechá v testační komisi otestovat vůz, data se zanesou do IS, v případě kladného vyjádření majitel odchází na KTK. Pokud krajský komisař posoudí kladně, vkládá se žádost do IS TP STK a posílá se s elektronickým podpisem zpět do klubové komise. Komisař přepošle majiteli e-mailem, který si sám vytiskne. Majitel s papírovou testací odchází na STK, kde je již vše v systému. Pokud dojde ke schválení ze strany MD, bude se dále řešit počet komisařů a další.

P. Kolář doplnil, že budou usilovat o zachování papírové podoby protokolu o historické původnosti, jež je součástí historie vozidla. Zároveň není termínové omezení mezi klubovou a STK testací, nebude povinnost majitele absolvovat STK (např. muzejní vozidla atd.). Nicméně termínové omezení bude 5 let na historickou původnost, tj. při pozdějším absolvování STK neplatí 5 let od STK, ale 5 let od klubové testace Dále bylo schváleno maximálně 30 dní odstranění závady, i když se FKHV snažila prosadit prodloužení této lhůty, což však není z legislativních důvodů možné.

T. Hušek přednesl návrh na vypracování vývojového diagramu postupu testování. P. Kolář souhlasil, bylo již takto zpracováno současné testování a až budeme mít více informací, bude zpracováno i pro nový formát testování.
 

6. Aktualizace KTK a KLTK
 

a.) Členům prezidia byly mailem rozeslány jako podklady na dnešní jednání tyto aktualizace KLTK:

KLTK 10–17
KLTK 01–21
KLTK 01–27
KLTK 08–04
KLTK 08–12

Hlasování, kdo je pro schválení zaslaných aktualizací KLTK:

PRO: 6    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 (Kafka)

b.) Další aktualizace byly předány osobně na školeních:

KLTK 01–44
KLTK 03–06
KLTK 01–42
KLTK 06–05
KLTK 06–03
KTK 06–04
KLTK 01–47


Všichni nově nominovaní komisaři splňují podmínky a většina z nich byla již i proškolena, ostatní na náhradním školení.

Hlasování, kdo je pro schválení zaslaných aktualizací KLTK:

PRO: 6    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 (Kafka)


c.) KLTK VW Brouk Kolín, z. s. byl v čekací době a dne 7. 3. 2023 absolvovali členové 2. školení. Splnili všechny dané podmínky a jsou připraveni na spuštění komise.
 

Hlasování, kdo je pro spuštění komise VW Brouk Kolín, z. s.:

PRO: 6    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 (Kafka)
 

d.) FKHV obdržela Žádost o jmenování do KTK 03 – Marka Odrobiny
 

Hlasování, kdo je pro schválení Marka Odrobiny do KTK 03:

PRO: 6    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 (Kafka)

 

7. Různé

1.) J. Patočka informoval přítomné kdy FKHV obdržela z FIVA informaci, že 1st Veteran Us Car Club Praha v ČR Z. Košárka žádá o členství ve FIVA a požádali FKHV o vyjádření.
Členové prezidia se shodli, že odešleme FIVA oficiální odpověď, že v případě 1st Veteran Us Car Club Praha v ČR se jedná pouze o jednotlivý klub, kterých je v ČR několik set, ale zároveň tento klub není členem ani jednoho ze subjektů sdružujících kluby majitelů HV, jedná se o samostatný subjekt.

2.) FKHV eviduje stížnost č. 11/2022, která byla přiložena k podkladům na dnešní jednání prezidia, o které zatím nebylo rozhodnuto, komu bude předána ke zpracování.
M. Riško přečetl vyjádření ČKHV k dané stížnosti, viz. Příloha č. 1 tohoto Zápisu.

Jiná písemná připomínka od členů prezidia nedorazila. M. Kot uvedl, že vyjádření za AKAV mají připravené a  pošle jej písemně. V. Kafka apeloval i na ostatní členy prezidia, aby do příštího jednání zaslali svá vyjádření.

3.) M. Riško se dotazoval, zda se na prezídiích bývá prezentována zpráva o hospodaření, vzhledem k předčasnému odchodu hospodáře FKHV. T. Hušek odpověděl, že ano, ale na každém jednání prezidia. Dále žádal o odpověď, jak probíhá odsouhlasování hostů na jednáních prezidia. V. Kafka odpověděl, že účast hostů je podmíněna souhlasem prezidia. Pokud se tedy chce účastnit někdo, kdo je mimo prezidium nebo výkonné orgány prezidia, je nutné poslat na sekretariát FKHV Žádost, která následně podléhá schválení prezidia.

Následně M. Riško požádal o zaslání aktuální verze novely vyhlášky 211/2018 Sb. a pracovní verzi novely vyhlášky 355/2006 Sb. Bude sekretariátem zaslána 211/2018 Sb., 355/2006 Sb, si vyžádá od V. Piska, který ji poslední upravoval.

4.) M. Kot požádal o výstup z jednání na MD dne 10. 3. 2023.

5.) Pohár Federace – J. Patočka prezentoval myšlenku, z Poháru Federace udělat de facto dotační titul na podporu klubů, v rámci kterého bude prezentována značka FKHV, zažádal viceprezidenty o zaslání nominací na akce.

 

ÚKOLY:
1. Sekretariát rozešle pozvánku na SD.
2. Viceprezidenti zašlou do 5. 4. 2023 jména svých delegátů a případných náhradníků na SD.
3. Viceprezidenti zašlou do příštího jednání prezidia, tj. do 4. 4. 2023 zašlou vyjádření ke stížnosti č. 11/2022.
4. Viceprezidenti zašlou své nominace na akce pro „Pohár Federace“

 

 

  

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 4. 4. 2023.

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – Odpověď ČKHV na stížnost

 

Datum: 8. 3. 2023

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

 

 

Zpět