Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 8. 6. 2021

06.09.2021 11:44

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

omluven

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Technická komise

Jaromír Kučera

ano

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

Aleš Mašín

omluven

Sportovní komise

Tomáš Barnet

omluven

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 13. 7. 2021 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 8. 6. 2021

1)Rekapitulace úkolů z posledního zasedání
 

 1. Do 18.5.2021 předloží TK ve spolupráci se sekretariátem FKHV a správci IS (M. Kot, J. Patočka) návrh podoby školení s koncepcí, danými termíny a personálním zajištěním, prezidiu ke schválení – školení předsedů a místopředsedů KTK proběhlo dne 25.5.2021. Školení ostatních komisařů v jednotlivých krajích jsou naplánována v průběhu června – v koordinaci TK, zástupců IS, sekretariátu FKHV a předsedů KTK.
 2. Do 18.5.2021 bude finální podoba prováděcích předpisů pro MD rozeslána zástupcům prezidia k účelu distribuce do svých klubů – zástupcům prezidia rozesláno 17.5.2021, termín dodání návrhů je do konce 30.6.2021.
   

2)Zpráva o vývoji situace související s poslaneckým návrhem změny zákona 56

Od minulého zasedání prezidia je situace beze změn.

3)Informace správce IS o průběžných změnách a aktualizaci

 

 1. Nově aktualizována funkce vyhledávání. Rozděleno na vyhledávání dle čísla protokolu nebo VIN a fulltextové vyhledávání. Došlo také ke .zrychlení vyhledávání údajů v IS.
 2. Probíhá pilotní projekt bezhotovostních plateb v KTK 03. Po cca. 2 měsících dojde k vyhodnocení funkčnosti.
 3. Na školení předsedů a místopředsedů KTK bylo zdůrazněno, že je nutné při prodlužování vyplnit i druhou část protokolu a uvést aktuálního komisaře, který dané prodloužení zpracoval, stejně tak jako další údaje. Zvláště v případech zamítnutí testace nebo negativního dokončení je důležité do protokolu uvést důvod, aby se eliminovaly případy špatně otestovaných vozidel.

4)Technická komise + školení
 

 1. AČR podal TO na komisaře B. Novotného za komisi 11-44. Tato komise je od 11.2.2021 POZASTAVENA. Policie ČR  si vyžádala podklady k testacím.
 2. Na základě indicií, které FKHV obdržela, se rozhodla POZASTAVIT činnost KLTK 14-10 Veteran Car Club Beskydy v AČR do vyřešení celého případu.
  Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1(nepřítomen)
 3. V minulém roce podáno celkem 15 Neshod, z toho se  4 týkají KLTK  - středočeský kraj (KTK 11)  a zbylých 11 KLTK  - Praha (KTK 01)
 4. Předsedové KTK - Lépe a důsledněji pracovat s předsedy KLTK a pozorněji kontrolovat jejich práci - projednáno na školení předsedů KTK 5/2021 s úkolem přenést informaci do KLTK. Provedeno Ing.Kot, Kučera.

Důsledněji v průběhu testování využívat „odmítnuté žádosti“,  jako forma zpětné kontroly a samokontroly mezi komisemi - při zadání dříve odmítnutého VIN se každé komisi objeví hláška a komise je seznámena s důvody odmítnutí od předchozí komise. Pro pokračování musí požádat o uvolnění TK FKHV, nebo správce systému.

 1. Neshody MB klubu (01-47):
  - celkem podáno 6 Neshod: 4x na testované vozidlo, 1x na práci komise, 1x na práci komisaře KTK
  - v KLTK proběhlo několik testování pod dozorem člena TK FKHV (T. Strnada), aby byla ověřena kvalita testování a prakticky procvičeny a ověřeny jejich postupy
  - Předseda KLTK a člen KTK p.Kos byl rozhodnutím Presidia v IS FKHV po celou dobu řešení Neshod dočasně pozastaven. Členovi KTK Presidium ukončuje činnost komisaře z důvodu opakovaných chyb při posuzování technické způsobilosti HV při retestacích. Současně je KLTK 01-47 doplněna o další členy - komisaře (1x nový komisař, 1x přechod stávajícího komisaře, člena MB klubu, z jiné KLTK).


Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (1 nepřítomen)

 

Po jednání prezidia vznesla Kontrolní a revizní komise připomínky a žádosti o doplnění informací k jednotlivým neshodám, které bude třeba projednat po vyřešení situace v TK.

 

 1. Jednoznačné je však předchozí NĚKOLIKRÁT OPAKOVANÉ pochybení KTK 01, která již dříve uvolnila předmětná vozidla k provozu.

Dle zjištění TK byly při prodlužování shledány opakované vady původním testování.
 

 1. Presidium ukládá při školení na úrovni KTK důrazně upozornit členy KTK a KLTK na možný rozpor mezi historickou původností a technických požadavcích vozidel při jejich provozu.
 2. Viz. Příloha č.1 tohoto Zápisu

 

5)KRK

 

 1. Zasedání KRK proběhne dne 23.6.2021 od 16:00 v sídle FKHV.

 

6)Aktualizace KTK  a KLTK

 

 1. Předseda KTK 01 P. Štohl zažádal o jmenování nových komisařů do KTK 01:
  -     Vladimír Truhlář VVK Boskovice číslo komise 02-03
 • Libor Kucharski Tatra klub Soběhrdy číslo komise 11-23
 • Michal Vítek Simca klub číslo komise 01-12
 • Vladimír Novák Dejvický klub VHV 01-35 převést z KTK 11

 

Schválení komisařů 01 -12 a 01-35
Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1(nepřítomen)

 

Schválení komisařů 02-03 a 11-23

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1(nepřítomen)
 

7)Různé

 

 1. FKHV obdržela prostřednictvím Datové schránky od MD žádost o spolupráci při změně vyhlášky č. 211/2018 Sb.. J. Kučera byl jmenován vedoucím pracovní skupiny, která si podklady prostuduje a připraví odpověď se zpracovanými poznámkami do 30.6.2021.
 2. Je nutné navýšit prostředky na účtu legislativní komise. Bude převedeno z centrálního účtu.
  Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1(nepřítomen)

 

ÚKOLY:

 1. J. Patočka připraví informační dopis o pozastavení KLTK 14-10 Veteran Car Club Beskydy v AČR.
 2. J. Kučera nominuje pracovní skupinu, se kterou ve spolupráci zpracuje žádost MD o spolupráci při změně vyhlášky č. 211/2018 Sb.. do 30.6.2021.
 3. TK, zástupci IS, sekretariát FKHV a předsedové KTK připraví školení komisařů do konce 06/2021

 

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 13.7.2021

 

 

Datum: 8.6.2021

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

Zpět