Zápis ze Shromáždění delegátů 25.11.2021

16.12.2021 10:57

Program jednání:

1.Registrace od 16:30 hod                                            Lucie Maxová

Prezenční listina všech přítomných.

2.Zahájení jednání, uvítání hostů od 17:00                 Václav Kafka

Prezident FKHV ČR Václav Kafka přivítal přítomné delegáty a hosty a zahájil Shromáždění delegátů. Martin Kot přečetl přítomným delegátům program a pravidla účasti a hlasování.

3.Volba návrhové, volební, mandátové komise a zapisovatele Martin Kot

Volba návrhové, volební a mandátové komise ve složení:

Lubomír Doležal – VCC ČR

Tomáš Babyrád - AKAV

Filip Lapka - BCC

pro: 33

proti: 0

zdržel: 0

Návrhová, volební a mandátová komise byla schválena.

 

Zapisovatelkou byla navržena Lucie Maxová.

pro: 35

proti: 0

zdržel: 0

Zapisovatelka byla schválena.

4.Schválení jednacího řádu Shromáždění delegátů a kontrola usnášeníschopnosti                                                                         

                                                                                               Martin Kot

Kontrola usnášeníschopnosti SD FKHV ČR.

Celkový počet delegátů: 33

Počet přítomných delegátů: 33
Dle stanov FKHV ČR je shromáždění delegátů členů FKHV ČR usnášeníschopné při
účasti nejméně 2/3 maximálního možného počtu delegátů oprávněných hlasovat.

SD FKHV ČR je tedy usnášeníschopné.

 

5.Zpráva prezídia FKHV ČR                                       Václav Kafka

Prezident FKHV ČR Václav Kafka přednesl zprávu prezidenta FKHV.

 

6.Zpráva o činnosti Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností Jiří Patočka

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností – předsedou Libor Vykusa
- vytvořena FB skupina FKHV ČR – YOUNGTIMER
- aktivita na sociálních sítích ( Facebook, YouTube, Instagram)
- 10.7.2021 proběhl první YOUNGTIMER sraz pod záštitou FKHV ČR
- v plánu pro rok 2022 oslovit učiliště a školy s oborem odpovídajícím oborům souvisejících s renovací historických vozidel a motocyklů za účelem navázání spolupráce a tvorbu platformy pro vzdělávání mládeže v oblasti renovace historických vozidel
- Zpráva o činnosti komise VVV viz. Příloha č. 3 tohoto zápisu

7.Zpráva o činnosti sportovní komise                                                            Jiří Patočka


Poslední činností komise byla příprava akce Pohár federace 2020, která byla následně, vzhledem k situaci, zrušena. Díky epidemiologické situaci a vyhlášeným opatřením byla v roce 2021 činnost komise značně omezena a utlumena. Jiří Patočka dále apeloval na delegáty na zapojení svých členů do činnosti Sportovní komise.

 

8.Zpráva o činnosti Kulturní komise                             Jiří Patočka


Po rezignaci Aleše Mašína byl předsedou Kulturní komise jmenován Miloš Praus, který se již aktivně zapojil do činnosti komise.
Činnost Kulturní komise v roce 2021:
- 1000 mil československých - Závod historických vozidel
- RETRO GARÁŽ 2021
- MotorSvět 2021
- Pražská Noblesa 2021
 

9.Zpráva o činnosti Technické komise a IS                                                       Martin Kot

 1. Informační systém
  Fungování komisařů v Informačním systému probíhá bez větších obtíží.
  Pro rok 2022 je naplánováno spuštění bezhotovostních plateb ve všech krajích a sloučení databází „Žádosti“ a „Prodlužování“. Komisaři byli o plánech informováni v rámci školení.  
  Dle výsledné zprávy ÚOOÚ bylo potvrzeno, že nakládání s osobními údaji v IS není v rozporu s legislativou.
 2. Technická komise
  Martin Kot informoval delegáty, že prezidium FKHV přijalo rezignaci Jaromír Kučery na post předsedy TK.
  Byl nastaven nový koncept fungování TK a řešení neshod, viz. Příloha č. 4 tohoto Zápisu, Metodický pokyn pro postup při řešení neshod.

 3.  

10.Zpráva Kontrolní a revizní komise                  František Sladký

Zprávu od kontrolní a revizní komise přednesl František Sladký, viz . Příloha č. 5.
 

 

11.Zpráva z FIVA                                                                                            Tomáš Barnet

 

Tomáš Barnet přednesl zprávu z FIVA, viz. Příloha č. 8, včetně Socioekonomického průzkumu historických vozidel federace FIVA v 2020/2021.

 

 

 

Shromáždění delegátů vzalo zprávy z komisí na vědomí.

12.Hospodaření za rok 2020                                                                                       Jiří Zítek

Jiří Zítek prezentoval výsledky hospodaření za rok 2020, viz. Příloha č. 6 tohoto zápisu.

Hlasování o schválení vyúčtování hospodaření za rok 2020:

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 1

Zpráva o vyúčtování hospodaření FKHV za rok 2020 byla schválena.

 

13.Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2022                                                            Jiří Zítek

Jiří Zítek prezentoval návrh rozpočtu pro rok 2022, viz. Příloha č. 7 tohoto zápisu a aktuální stav účtů FKHV.
Byl vznesen návrh na přejmenování položky v rozpočtu „Podpora klubů při práci s mládeží“ na „Podpora při práci s mládeží“, jelikož původní název byl zavádějící, a na navýšení finančních prostředků této položky. Změna pojmenování se zachováním částky nákladů byla přijata.

Prezident FKHV dále přednesl návrh na navýšení položky Mzdové náklady o 300.000,- Kč
na částku 1.610.000,- Kč. Uvedl, že časová a profesní náročnost na provoz sekretariátu a s tím souvisejících činností se stala neúnosnou, tedy je nutností přijmout dalšího zaměstnance na částečný úvazek, nebo stávajícího zaměstnance přijmout na úvazek plný.

Hlasování o schválení navýšení mzdových nákladů rozpočtu 2022 na částku 1.610.000,- Kč:

pro: 27

proti: 0

zdržel se: 6

Navýšení mzdových nákladů rozpočtu 2022 bylo schváleno. Rozpočtová částka na pokrytí mzdových nákladů byla navýšena 300.000,- na částku 1.610.000,- Kč


Martin Kot informoval o zrušení odvodu za správní poplatky do IS pro AKHV a AVCC AČR.


Hlasování o schválení rozpočtu pro rok 2022:
pro: 32

proti: 0

zdržel se: 1

Návrh rozpočtu pro rok 2022 byl schválen.

Návrh rozpočtu pro rok 2022 bude J. Zítkem přepracován dle schválených bodů.

 

J. Zítek prezentoval návrh výše částky výnosu z testování historických vozidel na rozdělení mezi jednotlivá sdružení ve výši 4.000.000,- Kč dle počtu otestovaných vozidel. Na základě nesouhlasných vyjádření z pléna V. Kafka navrhl částku k přerozdělení ve výši 3.500.000,- Kč.

Hlasování o výši finančních prostředků, které budou přerozděleny mezi jednotlivá uskupení dle počtu otestovaných vozidel v celkové výši 3.500.000,- Kč:
 pro: 33

proti: 0

zdržel se: 0
Bylo schváleno přerozdělení celkové částky 3.500.000,- Kč mezi jednotlivá sdružení dle počtu otestovaných vozidel do konce roku 2021. Zbytek finančních prostředků bude sloužit jako rezerva.

 

14.Volba prezidenta FKHV ČR

 

Ve stanoveném termínu byly FKHV ČR doručeny 2 nominace na prezidenta: VCC ČR nominovalo Václava Kafku a BCC nominovalo Tomáše Strnada. Každý z nominantů prezentoval svou vizi a plány do budoucna.

P. Kolář vznesl návrh na změnu hlasování z aklamace na tajné hlasování. Legislativní komisí, zastoupenou přítomným JUDr. Janem Täubelem, LL.M. , bylo potvrzeno, že v tom případě by muselo dojít k odsouhlasení změny Stanov FKHV ČR, ve kterých je forma volby prezidenta jasně stanovena.

Hlasování o změně Stanov, tykající se formy hlasování z hlasování aklamací na tajné hlasování:

pro: 10

proti: 11

zdržel se: 12


Hlasování o prezidentovi FKHV ČR:

Tomáš Strnad: 14 hlasů
Václav Kafka: 17 hlasů
zdržel se: 1

Prezidentem FKHV ČR byl na dvouleté období zvolen Václav Kafka.


 

 

15.Návrh a schválení usnesení

L. Doležal přečetl návrh usnesení řádného shromáždění delegátů 2021, viz. Příloha č. 9 tohoto zápisu.

 

Shromáždění delegátu schvaluje toto usnesení
pro: 33
proti: 0
zdržel se: 0
 

 

16.Závěr                                                                           Václav Kafka

Václav Kafka poděkoval přítomným a ukončil shromáždění delegátů.

 

 

V Praze dne 25.11.2021

Zapsala: Lucie Maxová

 

Zpět