Zápis ze zasedání mimořádného prezídia dne 14. 11. 2017

26.11.2017 12:30

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR, ČKHV

Ing. Pavel Fiala

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Josef Zrucký

ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

ano

MBK ČR 

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

ano

 

 

 

Další orgány prezidia:

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

ano

Sekretariát

Ing. Bára Horáková

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Ing. Jan Täubel

ano

Hospodář

Ing. Pavel Šplíchal

ano

KRK

Dr. Rudolf Žalud

ano

Předseda Akademie

Jiří Černý

ne

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 5. 12. 2017 od 17:00 na sekretariátu FKHV ČR.

 

Program mimořádného jednání prezidia dne 14. 11. 2017

1)      KRK

Pavel Fiala připomněl KRK, že realizované revize musí být plánované a odsouhlasené. KRK by měla vypracovat a předložit prezidiu roční plán revizí, který Prezidium vezme na vědomí.

V případě skutečnosti, že přijde vnější podmět ke kontrole, bude to nejdříve projednáno a schváleno na prezidiu, které následně požádá KRK k prošetření dané věci.

KRK bude kontrolovat smluvní a účetní doklady pouze na místě, kde jsou tyto doklady uloženy. Přístup k dokladům bude mít až po přímém odsouhlasení předsedy KRK nebo prezidenta FKHV.

Prezidium jednomyslně odsouhlasilo tento postup bez jakýchkoliv připomínek.

2)      Změna poplatků za testování

Na jednání tripartity byl prezentován návrh na úpravu poplatků za testování a členských příspěvků, kdy se zástupci za AVCC v AČR a AKHV vyjádřili odmítavě k licenčním poplatkům za KLTK. Navrhli, aby FKHV více zvýšilo příspěvky pro své členy, jako to mají oni. FKHV cestou razantního zvýšení členského příspěvku jít nechce.

Byla navržena další varianta, kdy bude zachován licenční poplatek pro KLTK ve FKHV. Pro komise v AVCC v AČR a AKHV bude zpoplatněno školení jejích technických komisařů a následně vyfakturováno. S touto variantou jsou spojeny možné problémy v rámci tripartitní spolupráce, proto prezidium navrhlo řešení, aby se varianta licenčních poplatků a zpoplatněného školení odložila na příští rok.

Na následujícím SD dne 2. 12. 2017 prezidium schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 bez návrhu licenčních poplatků za KLTK ve výši 2 000 Kč/KLTK, jinak souhlasí se všemi poplatky schválenými na minulém prezidiu:

  • 1 000 Kč/nové testování,
  • 300 Kč/opakované testování,
  • 50 Kč/členský příspěvek.

3)      Smlouvy – Oprávnění s KLTK

Pavel Fiala přednesl žádost tripartity a navrhl prezidiu změnit název právního dokument z Oprávnění zpět na Smlouvu. Tento bod bude dále projednán na SD.

Jan Taubel byl pověřen k projednání dalšího zaslaného návrhu od Pavla Šimka ohledně připomínek k dokumentu.

Dále bude dokument doplněn o možnost oboustranného vypovězení smlouvy a celkové vyváženosti.

4)      Shromáždění delegátů

Pavel Fiala vyzval viceprezidenty k zaslání jmen delegátů za jednotlivá sdružení na sekretariát FKHV, aby mohly být připraveny všechny podklady.

5)      Zahájení veteránské sezóny Grand Veteran

Prezidentem bylo zopakováno, že nová akce FKHV Grand Veteran nebude realizována z financí FKHV a není ani zahrnuta v návrhu rozpočtu FKHV 2018. Organizátoři ji plánují tak, aby byla samofinancovatelná.

Nyní se FKHV a Grand Veteran prezentoval v PVA Letňany, kde měla svou vlastní expozici na akci RacingExpo.

Viceprezidenti byli znovu požádáni o dodání jmen koordinátorů za svá sdružení na sekretariát FKHV.

  • Z: Viceprezidenti
  • T: 24. 11. 2017

 

 

 

 

Datum: 14. 11. 2017

Zapsala: Bára Horáková

 

Vysvětlivky:

MD – Ministerstvo dopravy

SD – Shromáždění delegátů

T – Termín

TK – Technická komise

Z – Zodpovědnost

 

Zpět