Zápis ze zasedání prezídia dne 1. 3. 2016

17.03.2016 15:03

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Ing. Jan Zápotocký

omluven

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

omluven

 

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

Ano

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

omluven

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

ne

MBK

Pavol Vávra

ne

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

ne

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ano

UKUVHT

Miloň Kafka

Ano

 

Dále byli na druhé části jednání přítomni členové Tripartity:

AČR                František Čečil

AKHV             Jiří Franc, Marek Čvančara, Michal Pomahač

 

 

1/ Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 5.4.2016 od 17 hodin na obvyklém místě.

 

2/ Informace o schůzce s MD, která se bude konat.

 

3/ Přednesení návrhu na vytvoření kontrolního systému KLTK a jeho doplnění do Příručky pro testování silničních a historických vozidel. Důvodem jsou objevující se neshody testování a absence možnosti kontroly testování KLTK. Návrh bude zaslán členům Prezidia a tripartitě k připomínkám.

 

4/ Změna systému vyhotovování zápisů z jednání Prezidia. Zápis bude vyhotovován sekretariátem a zasílán členům Prezidia, případně Tripartity k připomínkám. Lhůta pro připomínkování je jeden týden.

 

5/ Projednání stížnosti B. Dandy, že formuláře vydávané na registračních místech neodpovídají příslušné vyhlášce. Prezidium rozhodlo, že bude záležitost projednána na schůzce s MD. Sekretariát FKHV připraví výtisk aktuálně platného formuláře Žádosti dle platné legislativy a zajistí jeden výtisk, který je k dispozici na registračním místě.

 

6/ Pavel Šimek upozornil na nemožnost odebrání PHV a zvláštních registračních značek. Prezidium rozhodlo, že bude záležitost projednána na schůzce s MD tak, aby byl stanoven postup odebrání PHV na návrh Právnické osoby v souvislosti dodatečného zjištění neoprávněného testování

 

7/ Miloň Kafka – upozornění na podezření potvrzení prodloužení testování falešným razítkem KTK 11. Prezidium uložilo danou záležitost prošetřit. Dále budou stanovena pravidla pro případ používání více razítek – jejich evidence, číslování.

 

8/ Informace o ukončení školení testovacích komisařů. Náhradní termín školení je 19. 3. 2016. Školení provedou M. Kafka a T. Hušek.

 

9/ Prezidium bere na vědomí personální změny v příslušných KLTK a KTK.

 

10/ Prezidium bere na vědomí odstoupení Z. Vojáčka v KTK 12 ze zdravotních důvodů.

 

11/ Diskuse o počtu zástupců jednotlivých klubů v KTK. Prezidium rozhodlo, že každý klub zastoupený v KTK má pouze jeden hlas při hlasováních bez ohledu na počet svých zástupců.

 

12/ Prezidium schválilo testovací komisi VCC Stříbro na základě doložení uplynutí čekací doby F. Čečilem.

 

13/ Informace o aktualizaci a zveřejnění Žádosti o testování v podobě elektronického formuláře na www stránkách FKHV. Zajistí sekretariát FKHV.

 

14/ Prezidium uložilo KRK stanovení termínu setkání KRK s Ing. Lammelem.

 

15/ Informace o stavu podnětu ohledně dělby odměn v KTK 05. Na základě rozhodnutí Prezidia aby KRK daný podnět prošetřila, byla naplánována kontrola v KTK 05.

 

16/ Na základě oznámení proběhla kontrola v KTK 14, kde byly nečlenům klubů účtovány poplatky nad rámec stanovený Ekonomickou směrnicí. Nedošlo však k pochybení v účetnictví. Bylo přijato nápravné opatření, které KTK 14 ukládá uplatňování stejné výše poplatků bez rozdílu členů/nečlenů klubů.

 

17/ Prezidium ukládá KRK provést kontrolu v KLTK VCC Praga, který kromě testování údajně zpoplatňuje vystavení OHV. KRK oznámí termín kontroly.

 

18/ Informace o rozhodnutí FIVA, kterým stanovila rok 2016 jako rok historických vozidel.

 

19/ Prezidiu bylo předloženo čestné prohlášení Karla Kadlece o použití částky na úhradu nákladů, spojených se zasedáním FIVA 2011 (letenku, ubytování, stravu). Prezidium rozhodlo o proplacení podílu z dané částky vynaložené UKHV na letenku a s ní spojené poplatky, a to na základě vystavené faktury.

 

20/ Informace o průběhu a závěrech neshod Škoda 120 S, obytný vůz Pace Arrow, Bus DDecker MAN, APAL/Porsche 356. Definitivní uzavření neshod bude zaneseno v Evidenčním listu neshody. Prezidium uložilo sekretariátu vytvořit závěrečné zprávy a informovat zúčastněné strany.

 

21/ Jednání se členy Tripartity

Obsah jednání:

  • Projednání bodů z jednání Prezidia viz. bod 2/, 3/, 6/, 11/.
  • Dohoda o obsah jednání s MD, které proběhne 18. 3. 2016.

a.       Seznámení s novelizovanou Příručkou pro testování.

b.      Oficiální stanovisko MD k možnosti přechodu z registru silničních vozidel do registru historických vozidel. V této souvislosti seznámil J. Taubel přítomné s dopisem zaslaným na MD a odpovědí na zaslanou MD. Odpověď MD řeší danou problematiku, nemá však oficiální a závazný charakter.

c.       Možnost odebrání PHV a zvláštních registračních značek.

  • Aktualizace Smlouvy o spolupráci. Nové termíny převodů příspěvků z testování. Úprava Smlouvy o spolupráci bude provedena formou dodatku.
  • Jednání o sjednocení OHV – z jednání vzešla shoda o potřebě jednotné podoby OHV, konkrétní jednotná podoba bude dále projednána.
  • F. Čečil informoval o ukončení členství VCC Praga v AČR
  • F. Čečil informoval o plaketách připravovaných pro akci věnované značce Praga. Členy Tripartity požádal o finanční podílení se na těchto plaketách. V té souvislosti navrhnul ke zvážení zřízení společného fondu na podporu akcí, které svým zaměřením, významem přesahují individuální zájmy a jsou tak obecně prospěšné pro propagaci historických vozidel. 
  • J. Franc informoval o výročí AKHV a s tím spojenou akcí – Pacovský okruh, která se uskuteční 18. 6. 2016. 

 

Zapsal: Tomáš Hušek 1. 3. 2016

Zpět