Zápis ze zasedání prezídia dne 3. 10. 2017

17.10.2017 10:33

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR, ČKHV

Ing. Pavel Fiala

ano

RR

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Jan Zápotocký

ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

ano

MBK ČR 

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

ne

 

 

 

Další orgány prezidia:

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

ano

Sekretariát

Ing. Bára Horáková

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Ing. Jan Täubel

ano

Hospodář

Ing. Pavel Šplíchal

omluven

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

ano

Předseda Akademie

Jiří Černý

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Tiskový tajemník

Jiří Patočka

ne

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 7. 11. 2017 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

 

Program jednání prezidia dne 3. 10. 2017

 1. AČV

Zápis z jednání Akademie vzalo prezidium na vědomí.

 

 1. Kontrola FKHV

Bylo provedeno místní šetření FKHV od Pražské zprávy sociální zabezpečení. Z místního šetření byla sepsána zpráva, která neshledala žádné pochybení.

Dále proběhla kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. Kontrola do dnešního dne není ukončena, jelikož si vyžádala další podklady k prověření. Předání vyžádaných dokladů je domluveno na 4. 10. 2017. O průběhu či výsledku kontroly bude prezidium informováno na další schůzi.

 

 1. Změna způsobu financování FKHV

Z důvodu novelizace legislativy se řeší úprava financování FKHV. Bude vypracován návrh ekonomického rozpočtu na rok 2018.

V souvislosti s aktualizací ekonomiky FKHV se svolá mimořádné shromáždění delegátů.

Konání mimořádného SD bude 2. 12. 2017.

 

 1. Uzavírání Oprávnění (pověření) k testování silničních a historických vozidel na historickou původnost s KLTK

Oprávnění jsou připravena k podpisu a budou uzavírána. V souvislosti s tím dostanou KLTK platné Osvědčení. Oprávnění budou uzavírána s platností od roku 2018.

 

 1. MotorJournal, Oldtimer

V tisku vyšel materiál o sdružení ČKHV a poděkování p. Průšovi, který končí na funkci předsedy KTK 03. P. Průša bude pozván na další jednání prezidia dne 7. 11. 2017.

V následujícím čísle MotorJournalu bude zveřejněn popis Mercedes-Benz klubu.

 

 1. Stav zajištění plesu

Plánování plesu probíhá bez problému. Tomáš Barnet znovu připomněl prezidiu zaslání seznamu VIP hostů.

 

 1. Příprava akce zahájení veteránské sezony

Název akce k zahájení veteránské sezóny bude „Grand Veteran“. Nyní se pracuje na zpracování propagačních materiálů a loga, aby byla akce prezentována na Pražské Noblese, která je zařazena do Poháru Federace 2017, ve stánku FKHV.

Spolupráce se sdruženími FKHV probíhá perfektně dle domluvy. Všechna sdružení dodala podklady, o které byla zatím aktuálně požádána v souvislosti s jejich prezentací na prvním informativním letáčku akce.

 

 1. Znevažování práce prezidia

Prezidium se zabývalo otázkou stěžovatelů a útoků na práci prezidia a dalších komisí FKHV, vč. jejich členů. Tyto situace budou dále řešeny dle jejich charakteru a závažnosti na příslušných místech, především na půdě sdružení, ze kterých se stěžovatelé rekrutují. Žádné z ataků nemají vliv na chod prezidia a FKHV.

 

 1. Dotaz z MD

Odpověď na dotaz od MD ohledně vojenských vozidel byla odeslána.

 

 1. FIVA

V technické komisi FIVA bude delegátem Jan Taubel. V legislativní komisi Stanislav Minařík. Chybí delegát do motocyklové komise.

 

 1. Kontrolní a revizní komise

Předseda KRK požádal, aby dostával měsíční rozpočet a jeho čerpání pravidelně před prezidiem. Žádost byla přijata.

 

 1. Technická komise

TK řeší nejasnosti v obsahu projednávané Příručky FKHV. TK navrhuje zkrátit čekací lhůtu nově vznikající KLTK na jeden rok.

Definitivně schválenou a projednanou Příručku zašle TK prezidiu.

Náměty pro MD, konkrétně pro p. Počtu, jsou přílohou tohoto zápisu. Případné doplnění zašlou viceprezidenti FKHV Tomáši Huškovi.

TK navrhuje pozvat předsedu KTK 08 p. Nejedlého na schůzi TK případně na prezidium.

Dle vyjádření Tomáše Huška „výsledek testování platí nejdéle 24 měsíců“. Tomáš vysvětlil, že platnost testování se má dávat na 24 měsíců a pojem “nejdéle" je v legislativě uveden z důvodu např. změny majitele vozidla, zániku vozidla, apod.

 

 1. British Car Club

Jiří Černý podal vysvětlení k otázce vzniku BCC ČR, ke kterému dosud nebylo písemně doloženo, že se jedná o nástupnickou organizaci RREC. Toto pochybení bude následně narovnáno ve spolupráci s JUDr. Janem Täubelem bude vytvořena odpovídající písemnost. Tím bude celá záležitost uzavřena. Předaná informace od p. Černého v příloze tohoto zápisu.

 

 1. Memorandum s AČR a AKHV

Byl zaslán návrh memoranda mezi FKHV a AČR p. Jiřímu Francovi. Nyní FKHV čeká na obdobný návrh pro memorandum mezi FKHV a AKHV, popř. UAMK.

 

 1. Informační systém

Tomáš Hušek naplánuje schůzku s předsedou KTK 11 p. Chalupou, popř. s p. Francem a dalšími, ohledně rozvoje IS ve FKHV. Prezidium dalo pravomoc Tomáši Huškovi k jednání ohledně IS za FKHV.

 

 1. KLTK

Došla žádost o vznik nové KLTK klubu Rolls Royce and Bentley Club ČR. Prezidium tuto žádost vzalo na vědomí. Další postup se schvalováním žádostí nově vznikajících KLTK bude projednáno na následující tripartitě.

 

 1. Různé
  1. Změna předsedy KTK 03

P. Průša skončil na funkci předsedy KTK 03. Novým předsedou KTK byl zvolen Petr Sojka.

 

 1. Dotazy p. Šimka byly v průběhu jednání zodpovězeny. Část tykající se hospodaření bude odpovězena po skončení kontroly (viz předchozí bod) a dokončení kontroly KTK. Zpráva bude podána na SD v prosinci 2017.

 

 1. Ukončení spolupráce ze strany Jiřího Patočky

Dopis o ukončení spolupráce ze strany Jiřího Patočky byl prezidiem vzat na vědomí. Jaroslav Větvička cítí odpovědnost za tuto situaci, která vznikla nedostatečnou koordinací nových propagačních aktivit s činností Jirky Patočky, J. Větvička s ním jeho rozhodnutí projedná a pokusí se najít racionální řešení.

 

 1. Mandát současného prezidenta Ing. Fialy je ve své polovině. Prezidium by mělo navrhovat vhodné kandidáty na dalšího nástupce.

 

 

 

Datum: 3. 10. 2017

Zapsala: Bára Horáková

 

Vysvětlivky:

MD – Ministerstvo dopravy

T – termín

TK – Technická komise

Z – zodpovědnost

 

Příloha

Zbývající technické podněty pro MD – Ing. Počta, požadované výjimky pro silniční vozidla, testovaná úspěšně na historickou původnost

 • Tolerovat červená zadní světla 
 • Tolerovat absenci mlhového světla, možno zapsat omezení provozu do PHV či TP
 • Tolerovat chybějící brzdové světlo u vozidel, která jimi nebyla vybavena z výroby po roce 1952(3) – například Jawa Pionýr apod.
 • Stejně tak tachometry. Je akceptovatelná náhrada cyklometrem?
 • Tolerovat překročení hlukových limitů, zvláště u motocyklů
 • Tolerovat menší brzdový účinek a jeho rozložení u vozidel s mechanickými brzdami
 • Tolerovat rozdílné plochy světel, než jsou předepsané
 • Je akceptovatelné acetylenové osvětlení, příp. adaptované na PB?
 • Jednoznačně stanovit podmínky doprovodu velkých vojenských vozidel na veřejných komunikacích, stanovit omezení jejich rychlosti apod.
 • Nepožadovat ochranné rámy na traktorech, pokud nebyly v období dodávány a vyžadovány
 • Silniční vozidla, úspěšně otestovaná na historickou původnost, zbavit povinnosti měření emisí
 • Testování přívěsů a vleků – nejsou mechanicky poháněné, jen tažené. Povolit jen v soupravě s HV?
 • Nepoužívat třasáky při kontrole náprav, jen odlehčit a prověřit vůle
 • U vozidel, která nemají identifikační číslo rámu nebo VIN, identifikovat podle čísla motoru, případně umožnit KTK při první testaci doplnit identifikační číslo vyražením na vhodné místo vozidla
 •  

 

Příloha

Zpět