Zápis ze zasedání prezídia dne 5. 1. 2016

07.01.2016 19:49

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Ing. Jan Zápotocký

Ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

omluven

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Bára Horáková

omluvena

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

ne

MBK

Pavol Vávra

ne

AKAV, KRK

Ing. Pavel Šplíchal

ne

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ano

UKUVHT

Miloň Kafka

ne

 

1/ Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 2.2.2016 od 17 hodin na obvyklém místě, termínovník jednání prezidia a tripartity pro rok 2016 je přílohou tohoto zápisu.

 

2/ Prezidium se seznámilo se stavem příprav ročního školení předsedů KTK, které bude ve dnech 9.a 10.1.2016 v Pramenu. Termíny navazujících školení členů KTK a KLTK v jednotlivých krajích budou dohodnuty během školení předsedů 9.1.2016.

Aktuálně obdržené další připomínky pp. Bartáka a Vincenciho k Příručce testování a Ekonomické směrnici budou vyřešeny během prezentace těchto materiálů na školení předsedů KTK.

 

3/ Prezidium se zabývalo různým výkladem poplatků za testování v KTK v jednotlivých krajích a uložilo toto napravit během následujícího školení.

 

4/ Jiří Patočka informoval o stavu příprav Plesu. V organizaci plesu samotného vše pokračuje bez problémů, problémy v distribuci a nabízení lístků zájemcům se podařilo napravit a aktuální stav prodaných a rozdaných lístků je cca 350 při kapacitě sálu cca 390 osob.

Členové FKHV dosud nezajistili ceny pro vyhlášenou tombolu!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je proto třeba toto neprodleně napravit.

 

5/ Prezidium odsouhlasilo po splnění čekací lhůty zřízení KLTK v klubu KVHT Mladá Boleslav, který je členem UKUVHT.

 

6/ Prezidium přijalo informaci o podání podnětu k prošetření neoprávněné manipulace s finančními prostředky PKLTK 05 ke KRK. Předseda KRK R. Žalud přislíbil věc prověřit a podat vysvětlení.

 

7/ Z VCC ČR byly vzneseny dva následující dotazy, které byly následně odeslány na MD k vyjádření:

a/ Lze přihlásit do historického registru vozidlo, které je zcela bez dokladů, když jinak všechny podmínky pro přihlášení splňuje? Je tedy historicky správné a technicky způsobilé?

b/ Lze přihlásit do historického registru vozidlo, které bylo prohlášeno za úředně zaniklé, když jinak všechny podmínky pro přihlášení splňuje? Je tedy historicky správné a technicky způsobilé?

Na odpověď dosud čekáme.

Prezidium pověřilo sekretariát připravit dopis na ředitele odboru 150 Ing. Nováka s kopií na Ing. Musila se žádostí o schůzku a iniciovat pravidelný režim dvou schůzek ročně.

 

8/ Prezidium bere na vědomí vyplácení ročních odměn v jednotlivých KTK ve smyslu Ekonomické směrnice.

 

9/ Prezidium se seznámilo s inzerátem na bazoš.cz, kde firma „bookAclassic“ nabízí majitelům HV možnost zařazení jejich vozidel do svého elektronického nabídkového katalogu, podle něhož si mohou zájemci vozidla půjčovat pro různé účely. Tato činnost se neslučuje s definicí HV (které nesmí být využíváno pro podnikatelské účely) a proto bude veteránská veřejnost na to různými způsoby upozorňována. Dále bude upozorněn i provozovatel tohoto portálu.

 

10/ Prezidium se dohodlo na platbě členských příspěvků 20,-Kč za člena a rok tak, že budou zaplaceny vždy hromadně za všechny členské kluby sdružení podle aktuálního počtu členů. Tyto počty nahlásí sekretariátu a podle počtu bude vystavena faktura. Postup bude ještě projednán s Ing. Lammelem.

 

11/ Sekretariát požádal zástupce členských sdružení FKHV o předání mailového a telefonického spojení na své členské spolky, aby v případě potřeby bylo možné předávat informace ze sekretariátu přímo. Dosud nesplněno.

 

12/ Testace vozu Škoda 120S Rally – případ bude rozebrán na školení předsedů KTK a následně bude přijato konečné stanovisko.

 

13/ Prezidium upozornilo členy KRK na skutečnost, že materiály poskytované KRK ke kontrole jsou určeny POUZE pro její členy a nesmí být dále rozšiřovány.

 

14/ Zástupce UKUVHT požádal o informaci, kolik a za jaké činnosti bylo v minulých letech  vyplaceno K. Kadlecovi.

 

15/ J. Černý upozornil na skutečnost, že rok 2016 byl vyhlášen jako rok historických vozidel a potřebu toto náležitě propagovat.

 

Zapsal: Jan Täubel 6.1.2016

Zpět