Zápis ze zasedání prezidia dne 6. 6. 2017

19.06.2017 15:48

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

ano

Rolls Royce

Jiří Černý

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Ing. Jan Zápotocký

ano

AVCC HK

Luděk Erlebach

ano

MBK ČR 

MUDr. Jaroslav Větvička

omluven

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

ano

 

 

 

Další orgány prezídia:

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

ano

Sekretariát

Ing. Bára Horáková

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK,TK

Ing. Jan Täubel

ano

Předseda KRK, zástupce KRK

Dr. Rudolf Žalud

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Host: Petr Štohl, Jiří Patočka

Příští jednání prezidia FKHV bude ve čtvrtek 4. 7. 2017 od 17:00 na sekretariátu FKHV ČR.

Program jednání prezidia dne 6. 6. 2017

1)    Kontrola bodů z minulého prezidia

-      Smlouvy s KLTK byly odsouhlaseny tripartitou a budou s kluby postupně uzavírány.

-      Datová schránka je v řešení.

-      Na akci Legendy je vše připraveno. FIVA film byl dodán.

2)    Účetnictví FKHV

Nová účetní firma prezentovala dosavadní výsledky za leden až duben 2017 FKHV ČR. Byl domluven termín předání veškerých podkladů FKHV ČR do 30. 4. 2017

Akademie českého veteránismu

a)                Předseda AČV

Na schůzi AČV byly nominovány 4 osoby, které jsou v zápise z Akademie. Prezidium jednoznačně odsouhlasilo Jiřího Černého na funkci předsedy Akademie. Ten funkci přijal.

Do příštího prezidia Akademie navrhne konečný název, který se bude při prezentaci Akademie používat.

3)    Koncepční materiál

Prezidium odsouhlasilo materiál předložený J. Patočkou a jeho jednotlivé kroky budou v průběhu roku naplňovány do výše odsouhlasené částky na propagaci v rozpočtu

Čerpání nákladů bude sledovat Ing. Horáková.

4)    Legendy

Je zajištěn stánek pro FKHV na akci Legendy. V sobotu bude přítomen prezident Pavel Fiala a Bára Horáková, v neděli Tomáš Hušek. Tomáš Hušek připraví podklady pčro jednotné vystoupení zástupců FKHV při plánovaných prezentacích.

5)    MotorJournal

Je třeba dodržet termín předání podkladů za jednotlivá sdružení schválený na prezidiu v květnu 2017.

Oldtimer

Proběhla realizována schůzka FKHV se zástupcem Oldtimer magazínu. Zaslali nabídku, která byla prezidiem přijata a spolupráce byla odsouhlasena. Následný postup spolupráce zajistí tiskový tajemník.

6)    Logo FKHV

Byl předložen návrh nového loga FKHV ČR. Hlasování: pro: 4, proti: 1, zdržel se: 1. Nové logo bylo pro účely tisku OHV a propagačních letáků odsouhlaseno a přijato.
Bude zpracován manuál loga, který upřesní jeho definitivní podobu, různé druhy úprav a rozsahy použití.

7)    Smlouvy s kluby (spolky) které mají jmenovánu KLTK

Zástupci AVCC a AKHV odsouhlasili s minimálními doplňky, které budou akceptovány připravené smlouvy s kluby (zapsanými spolky), které mají jmenovánu KLTK. Součástí této smlouvy je i termínovník předávání podkladů od KLTK na FKHV, který byl odsouhlasen.

8)    Tripartita

Byla podána zpráva o jednání tripartity dne 9. 5. 2017. Odsouhlasený zápis z tohoto jednání je k dispozici.

9)    Zasedání FIVA

Byla odsouhlasena cesta Ing.Täubla na zasedání technické komise FIVA ve dnech 23. - 24. 6. 2017.

10)  Změna názvu sdružení RR

Rolls Royce Enthusiasts´ Club změnil svůj oficiální název na British Car Club, z.s. Doklady o realizaci této změny a jejím zapsání do spolkového rejstříku byly předány do sekretariátu FKHV ČR.

11) Technická komise

Kontrola provedených Žádostí o provedení testování v KTK pokračuje. V případě nedostatků je předseda KTK pozván na schůzku s TK k objasnění nedostatků. Bylo konstatováno, že při kontrolách, až na vyjímky, které jsou řešeny v rámci neshod, nejsou shledány závažnější chyby. Nedostatky mají spíše formální charakter.

Bylo opakovaně potvrzeno rozhodnutí prezidia potvrzující Mgr. Tomáše Kunštátského jako předsedy KTK 09.

Znovu bylo konstatováno, že uplatnění kvalifikačních požadavků u jednotlivých funkcionářů FKHV definované v souladu s platnou Příručkou nemá retroaktivní účinek.

Protokoly o pravidelné prohlídce jsou upraveny dle novelizace zákona a vyhlášky a budou na schůzce s RM odsouhlaseny.

TK nezaujala jasné stanovisko k připomínkám p. Růžičky, ke kterému byla vyzvána. Bude vytvořeno právní stanovisko ohledně ochrany osobních údajů.

12) Setkání pedsedů KTK s RM na MD

Do 9.6 22017. budou na MD zaslány dotazy, které budou řešeny na schůzi dne 22. 6. 2017 s předsedy KTK a zástupci RM.

13) Změna interních předpisů FKHV v návaznosti na novelizaci Zákona 56/2001 a návazných vyhlášek

V souvislosti se změnou zákona a vyhlášky budou sepsány základní informace a rady pro majitele HV, a také budou sepsány pokyny pro KTK a KLTK. Vše bude zveřejněno na internetových stránkách FKHV ČR.

Budou aktualizovány interní dokumenty FKHV ČR.

Pro aktualizaci Příručky a technických záležitostí byla navržena skupinave složení: Vojtěch Vomočil, Bohumil Kropík, Ludvík Otto. Z technických komisařů pak Bronislav Trusík a Josef Vincenci.

Předsedové KTK a zástupci AVCC a AKHV budou vyzváni k dodání podkladů a námětů pro novelizaci interních předpisů FKHV.

Zároveň je nutno vyzvat předsedy KTK k zaslání návrhů, jak technicky organizovat v budoucnosti prodlužování platnosti testace s ohledem na změněnou dobu platnosti na 2 roky ode dne jejího provedení.

Bude aktualizována Ekonomická směrnice v pracovní skupině, která bude ve složení: Pavel Šplíchal, Pavel Fiala a Bára Horáková ve spolupráci s účetní firmou.

Viceprezidenti byli vyzváni k zaslání návrhů k novému financování a prodlužování testování.

Do doby aktualizace interních předpisů FKHV ČR platí stávající, pouze je nutno respektovat novou dobu platnosti testování.

14) KLTK

a)     Spuštěné KLTK

·       03-13 Klub historických vozidel Křenovice

b)    Pozastavené KLTK

·       07-03 VCC Karlovy Vary AČR

·       11-44 Classics & Sports Car Club v AČR

c)     Zrušené KLTK

·       01-28 K.V. a H. V. Žižkov v AČR

·       10-09 Veteran Club Vejprnice v AČR

·       11-03 Classic Sports Car Club Mělník

d)    KTK

KTK 05 – navržen nový člen do KTK 05 Jiří Matějka, který bude jmenován po dodání všech podkladů.

15) Různé

a)     Datová schránka

Datová schránka je v řešení.

b)    Odstoupení předsedy KTK 05 Ivana Faltyse

V souvislosti s odstoupením předsedy KTK 05 Ivana Faltyse bude svolána krajská komise, kde bude zvolen nový předseda KTK 05. Zajištění svolat krajskou komisi KTK 05.

Prezidium odsouhlasilo dar pro Ivana Faltyse, jehož forma bude schválena na příštím jednání Prezidia.

Bylo by vhodné připravit do motoristických časopisů článek jako poděkování zadlouhodobou práci Ivana Faltyse.

 

 

Datum: 6. 6. 2017

Zapsala: Bára Horáková

 

Vysvětlivky:

T = termín

Z = zodpovědnost

 

Zpět