Zápis ze zasedání prezidia dne 8. 12. 2016

21.12.2016 18:06

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- spolky

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKUVHT

Ing. Jan Zápotocký

Ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

omluven

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

omluven

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

omluven

 

Odborné orgány Prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

Ano

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

AČV

Ing. Pavel Národa

Ne

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Zástupci členů Prezidia:

Jméno

přítomen

Rolls Royce

Tomáš Strnad

Ano

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ne

UKUVHT

Josef Zrucký

Ano

AVCC HK

Luděk Erlebach

Ano

MBK ČR

Pavol Vávra

Ne

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

Ano

 

Ostatní přítomní: Bedřich Danda za MBK ČR

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 10. 1. 2017 od 17 hodin na sekretariátu FKHV.

 

Jednání Prezidia:

 

 1. Pavel Fiala seznámil přítomné s rámcovými představami o dalším stylu práce Prezidia. Prezidium vyjádřilo souhlasné stanovisko a podporu v naplňování stanovených cílů. Pavel Šimek v návaznosti na tento dokument zaslal návrh bodů k projednání.

Oba dokumenty budou členům Prezidia a jejich zástupcům rozeslány, s tím, že se s nimi mají podrobně seznámit a na příštím Prezidiu budou dané dokumenty dále projednány.

Zajistí sekretariát – Tomáš Hušek

 1. Václav Kafka vznesl námět na sjednocení postupu výše prostředků, které FKHV poskytuje na technické zajištění jednotlivých KTK.
 2. Pavel Fiala v návaznosti na předchozí bod navrhnul zakoupení externích disků pro KTK z důvodu elektronické archivace dokumentů a podrobné fotodokumentace testovaných vozidel. S nákupem externích disků a pořizováním podrobné fotodokumentace testovaných vozidel Prezidium vyjádřilo souhlas.

Zajistí sekretariát – Bára Horáková

 1. V. Kafka v návaznosti na proběhlé Shromáždění delegátů, kde byla připomínkována výše nákladů, sdělil, že je nutné analyzovat výdaje KTK. Prezidium zaujmulo stanovisko, že tak bude učiněno v rámci kontrol KTK, které byly zahájeny a proběhnou ve všech KTK a dále současně s řešením změny systému financování FKHV.

Zajistí Kontrolní a revizní komise ve spolupráci se sekretariátem a účetním

 1. Jan Täubel informoval o převodu finančních prostředků vycházejících z Tripartritní smlouvy, které budou převedeny AČR. Dále informoval, že finanční prostředky  odsouhlasené Shromážděním delegátů budou převedeny na jednotlivá sdružení do 31. 12. 2016.

Zajistí sekretariát – Bára Horáková

 1. Byly projednány změny v jednotlivých KTK.

U změny v KLTK 01-34 bylo rozporováno personální obsazení Karlem Kadlecem.

U změny v KLTK 11-05 bylo rozporováno personální obsazení Janou Jiravovou, která nesplňuje kvalifikační předpoklady.

Stanoviska budou KLTK sekretariátem písemně sdělena.

Zajistí sekretariát – Bára Horáková

 1. Jan Täubel přislíbil po skončení výkonu funkce Prezidenta FKHV ČR spolupráci v Technické komisi a při zastupování FKHV ČR v zahraničí.
 2. Prezidium rozhodlo o pozastavení KLTK, které do stanoveného termínu 31. 10. 2016 a následně pak do 20. 11. 2016, neodevzdaly přes opakované výzvy evidence testací a kopie testací, které nejsou postupovány do KTK.

Stanoviska budou KLTK sekretariátem písemně sdělena.

Zajistí sekretariát – Tomáš Hušek

 1. Pavel Fiala informoval o jednání a závěrech Technické komise ze 7. 12.
 2. Jan Černý delegoval jako svého zástupce na jednání Prezidia Tomáše Strnada.
 3. Jan Černý informoval členy Prezidia o plánu uspořádání výstavy/prezentace projektu Nákladového nádraží Žižkov, a požádal přítomné o případný tip vhodných prostor – výstavní síně na dobu 4-5 měsíců.
 4. V návaznosti na bod 10) vznesl Luděk Erlebach dotaz, zda se mají zástupci členů Prezidia účastnit všech zasedání Prezidia. Prezidium zaujmulo stanovisko, že zástupci se mají účastnit pouze při nepřítomnosti člena Prezidia, kterého zastupují. Budou jim však zasílány zápisy z jednání Prezidia. V této souvislosti bude doplněn adresář pro rozesílání zápisů. V tomto adresáři budou členové Prezidia, jejich zástupci, předseda KRK, Jan Täubel, sekretariát a generální sekretář FKHV.

Zajistí sekretariát

 1. Tomáš Hušek informoval Prezidium o nabídce stálého prostoru v časopisech Motor Journal a Auto Tip Classic. Prezidium uložilo v této záležitosti dále jednat.

Zajistí Tomáš Hušek, Jiří Patočka.

 1. Členům Prezidia bylo uloženo sestavit seznam s kontakty pro zaslání VIP vstupenek na Ples AČV.

Zajistí členové Prezidia ve spolupráci se sekretariátem

 1. Jan Zápotocký byl Tripartitou pověřen zjištěním, zda je legislativně dána možnost odebrat vystavený PHV u chybných testací. Bylo sděleno, že FKHV nemá oprávnění takto činit, může pouze ve lhůtě do 3 let podat rozpor.

Pavel Fiala sdělil, že v rámci FKHV bude problém řešen vyhotovením a následnou aktualizací seznamu chybných testací, které nebudou dále prodlužovány. Zajistí Technická komise

 1. Prezidium rozhodlo o uzavírání smluv s KTK a KLTK, kde budou upraveny vzájemné vztahy s FKHV a definována práva, povinnosti, zodpovědnost.

Zajistí sekretariát ve spolupráci se zástupci FKHV ČR a právníkem

 1. Karel kupka upozornil FKHV ČR na to, že v regionu Brna je při výměně odebírán původní PHV, který majitelé historických vozidel považují za důležitý dokument, který je součástí historie daného vozidla. Věc bude projednána na jednání s Ministerstvem dopravy.

Zajistí zástupci FKHV ČR

 1. FKHV bude usilovat o statut oficiálního připomínkového místa Ministerstva dopravy. Zajistí Pavel Fiala
 2. Tomáš Strnad informoval o možnosti zavedení silniční daně pro všechna motorová vozidla a nutnosti řešení ze strany FKHV, aby se daň nevztahovala na historická vozidla. Vzhledem k tomu, že v současnou chvíli není tato informace oficiálně podložena, bude se FKHV informovat na jednání s Ministerstvem dopravy, zda se o takové možnosti uvažuje. Pokud by byla daná záležitost aktuální, bude ze strany FKHV řešena.

Zajistí zástupci FKHV ČR

 1. Václav Kafka se dotázal, zda proběhla analýza nákladů na cestovní náhrady jednotlivých KTK. Bylo rozhodnuto, že v rámci prověrky testací jednotlivých KTK proběhne i kontrola hospodaření a dodržování platné Ekonomické směrnice.

Zajistí Kontrolní a revizní komise ve spolupráci se sekretariátem a účetním

 1. Pavel Šplíchal nabídl za AKAV spolupráci pana Sedláčka na připravovaném informačním systému. Prezidium nabídku přijalo.

Zajistí Pavel Šimek

 1. Luděk Erlebach vznesl připomínku, že součástí zápisu z jednání KTK 05 nebyly přílohy.

Zajistí Jan Zápotocký, Ivan Faltys

Zapsal: Tomáš Hušek 8. 12. 2016

Zpět