Zápis ze zasedání prezídia dne 2. 2. 2016

17.02.2016 13:56

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

omluven

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Ing. Jan Zápotocký

Ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

omluven

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

omluven

 

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

omluven

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

ne

MBK

Pavol Vávra

ne

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

ne

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ano

UKUVHT

Miloň Kafka

Ano

 

1/ Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 1.3.2016 od 17 hodin na obvyklém místě.

 

2/ Jiří Patočka seznámil prezidium s celkovými náklady na konání plesu AČV a FKHV. Řada nákladů byla pokryta ze sponzorských prostředků a dohod. Prezidium vyslovilo uznání pořadatelům a jmenovitě J. Patočkovi za dobře odvedenou práci. Zároveň byl stanoven termín konání plesu v roce 2017 na 20.1.2017.

 

3/ Na naši žádost o schůzku reagoval ředitel odboru 150 Ing. Novák s tím, že uložil svému sekretariátu dohodnout její termín na konec února/začátek března. Požádáme znovu o svolání schůzky v termínu co nejbližším.

 

4/ Prezidium projednalo otázku zpoplatnění vydávání razítek pro KLTK – náklady na jejich pořízení budou vždy přefakturovány příslušné KLTK. Dále potvrdilo své dřívější rozhodnutí zpoplatnit vydávání duplikátů průkazů v případě ztráty částkou 100,-Kč.

 

5/ Rovněž bylo projednáno zpoplatnění formulářů průkazů Osvědčení historického vozidla. Navrhujeme částku 30,-Kč za průkaz.

Sekretariát dále prověří, jaká forma průkazu je uvedena ve Vyhlášce a zda je tedy možné tento případně upravovat. Vzhledem k tomu, že stávající žlutý průkaz je veřejně známý a je všeobecně akceptován, budou dotištěny průkazy ve stávající podobě a v množství nezbytně nutném na přechodnou dobu do odsouhlasení jednotné společné verze. Dále se bude pokračovat na přípravě této jednotné verze, společné pro všechny veteránské subjekty.

 

5/ Prezidium odsouhlasilo po splnění čekací lhůty zřízení KLTK v klubu Stříbrský veteran club v AČR,

Dále byla projednána žádost Ing. Jana Zápotockého st. o uznání výjimky z věkového limitu 21 let pro nově navrhovaného člena KLTK, kterému je 18 let. Toto bylo prezidiem zamítnuto s tím, aby příslušný uchazeč pracoval v KLTK jako asistent.

 

6/ Prezidium projednalo upozornění na inzerát, nabízející londýnský doubledecker, upravený na kavárnu se třemi podlažími. Po prověrce protokolu o testování tohoto vozidla bylo konstatováno, že k testování bylo vozidlo přistaveno v původním stavu, bez střešních nástaveb a nebyly tedy shledány žádné vady v testování. Vadné je však užívání historického vozidla, které je evidentně za hranou. Proto nebude vozidlu prodlužována testace. Prosím P. Fialu o tlumočení tohoto zákazu všem KTK.

Dalším podnětem byl dotaz předsedy KTK10 Petra Fialy na možnost otestování přívěsného vozíku PAK 36 jako HV. Jedná se o kanon, který nemá náležitosti přívěsného vozidla. Tedy NEOTESTOVAT.

 

7/ Prezidium vzalo na vědomí nabídku časopisu Oldtimer na uveřejnění celostránkové prezentace FKHV a totéž pro AČV. J. Täubel  a J. Patočka připraví texty a rozešlou je členům prezidia k odsouhlasení.

Dále dá sekretariát na web nabídku na zvýhodněné předplatné Oldtimeru za 699,-Kč/rok pro členské kluby FKHV.

 

8/ Prezidium se shodlo na tvorbě svého kalendáře akcí pouze pro Pohár Federace a akce FIVA. V ostatních případech bude FKHV využívat celostátního kalendáře i-veteran.cz.

 

9/ Prezidium projednalo svoji účast na přípravě oslavy výročí významného českého konstruktéra F.J. Kocha. I. Faltys připravuje instalaci vitríny s artefakty, připomínajícími tuto osobnost v budově AČR a vydání pamětních plaket. Prezidium požádalo své členské subjekty o jejich vlastní příspěvek a souhlas s příspěvkem ve výši cca 10-15000,- Kč z prostředků FKHV. AČR přispěje částkou cca 10000,- Kč. Akce se bude konat u příležitosti výstavy HV v Opletalově ulici v červnu 2016.

 

10/ Prezidium se dohodlo na platbě členských příspěvků 20,-Kč za člena a rok tak, že budou zaplaceny vždy hromadně za všechny členské kluby sdružení podle aktuálního počtu členů. Tyto počty nahlásí sekretariátu a podle počtu bude vystavena faktura.

Bára Horáková prověří průběh plateb.

 

11/ Sekretariát požádal zástupce členských sdružení FKHV o předání mailového a telefonického spojení na své členské spolky, aby v případě potřeby bylo možné předávat informace ze sekretariátu přímo.

Dosud nesplněno !!!

 

12/ Testace vozu Škoda 120S Rally –

prezidium uložilo předsedovi komise KTK P. Fialovi vydat závěrečné stanovisko do 20.2.2016.

 

13/ Prezidium upozornilo členy KRK na skutečnost, že materiály poskytované KRK ke kontrole jsou určeny POUZE pro její členy a nesmí být dále rozšiřovány. Zveřejněny mohou být pouze definitivní informace, přijaté KRK a uvedené v zápisu z jejího zasedání, nikoliv dohady a vlastní interpretace.

 

14/ Zástupce UKUVHT požádal o informaci, kolik a za jaké činnosti bylo v minulých letech  vyplaceno K. Kadlecovi.

- Prověrkou podkladů bylo zjištěno, že bylo proplaceno 6000,- Kč za tvorbu elektronického formuláře pro Užitkovou komisi FIVA. Jiné práce si Mgr. Kadlec FKHV neúčtoval a nebyly tedy  FKHV propláceny.

- Platby za tvorbu a údržbu webových stránek FKHV byly realizovány na základě faktur od poskytovatele M. Kopy přímo.

- Příspěvek na činnost byl v roce 2010 poukázán na č. účtu 1155291003/0800 na výslovnou žádost Mgr. Kadlece, který toto vysvětloval nějakými problémy s účtem původním č. 184229618/0300.

- Cesta do USA na zasedání FIVA byla schválena pouze pro Mgr. Čečila z AČR, který byl nominován jako jediný společný delegát ANF za ČR. Na nátlak Mgr. Kadlece, který zdůvodňoval nutnost své účasti na zasedání Užitkové komise FIVA „povinností prezentovat elektronický formulář“ apod. bylo prezidiem dodatečně přislíbeno uhradit náklady na letenku, proti předložení příslušných dokladů. Tyto předloženy nebyly a proto nebyly ani proplaceny výlohy.

 

15/ J. Černý upozornil na skutečnost, že rok 2016 byl vyhlášen jako rok historických vozidel a na potřebu toto náležitě propagovat. FIVA bude prezentovat tuto skutečnost upozorněním v řadě motoristických i jiných periodik. Prezidium navrhuje zavést tradici „dne historických vozidel“ a žádá své členy o zajištění podpory spřízněných zákonodárců k navržení tohoto dne jako významného dne do kalendáře.

 

16/ Prezidium odsouhlasilo účast P. Šimka na jednání Motocyklové komise FIVA v Athénách.

 

17/ Prezidium FKHV souhlasí, aby členům prezidia, sekretariátu a odborných komisí FKHV byla poskytována úhrada cestovních nákladů ve výši, odpovídající sazbám cestovních náhrad pro zaměstnance dle zákoníku práce.

 

Zapsal: Jan Täubel 3. 2. 2016

Zpět