Zpráva ze zasedání tripartity k novele zákona 56/2001Sb.

16.12.2022 08:25

V Praze dne 15. 12. 2022

 

 

Vážení kolegové, majitelé historických vozidel,

 

dovolujeme si vám podat informaci o současném stavu a perspektivách testování historických vozidel (dále jen HV) na historickou původnost a posuzování jejich technického stavu potřebného k propuštění vozidel do provozu na pozemních komunikacích.

 

To, že dojde ke změnám zákonu 56/2001Sb. se očekávalo již několik let, otázkou bylo do jaké míry bude mít veteránské hnutí možnost se na tomto procesu podílet a do jaké míry se změní zaběhnutá praxe.

 

V posledních třech letech, kdy se o naší věci rozhodovalo, jsou představitelé veteránského hnutí, tedy tripartity (FKHV, AVCC AČR a AKHV) jednotní v názorech a postojích vůči státní správě i zákonodárcům. Tento postoj byl zásadní a můžeme konstatovat, že díky němu se podařilo zachovat stávající systém testování HV na historickou původnost. Druhý stupeň testování HV, kdy krajští komisaři posuzovali technickou způsobilost HV k provozu na pozemních komunikacích, bude nahrazen kontrolou HV ve Stanicích technické kontroly (dále jen STK). Kontrola HV na STK se bude provádět před registrací HV do registru historických a sportovních vozidel a také při prodlužování platnosti testace HV. Interval těchto kontrol se mění ze dvou let na pět let.

 

Otázka kontroly HV na STK je mezi veteránisty hodně diskutovaným tématem. Nikdo z představitelů veteránského hnutí kontrolu na STK neprosazoval.  V průběhu jednání došlo k názorové shodě nad nastavením nových pravidel. Stalo se tak v otázce testování na historickou původnost tak i v otázce kontrol HV v STK, kdy dozor státu je při kontrole technického stavu HV nutností. V rámci této shody Ministerstvo dopravy souhlasilo, aby testování na historickou původnost zůstalo pod kontrolou veteránského hnutí, tedy tripartity (FKHV, AVCC AČR a AKHV).

Díky novele zákona 56/2001 Sb. byla zrušena místní příslušnost a HV bude tedy možné registrovat na kterémkoliv ze 14ti registrů historických vozidel.

 

Novela zákona 56/2001Sb. byla schválena Poslaneckou sněmovnou ČR i Senátem Parlamentu ČR a také podepsána prezidentem. Zákon dává jen obecný rámec celému systému testování a registrace HV. Konkrétní úkony a podmínky testování HV a jejich kontroly na STK vymezuje prováděcí vyhláška k uvedenému zákonu. Prováděcí vyhláška k zákonu 56/2001 Sb. se nachází ve fázi přípravy, na které aktivně spolupracujeme společně s Ministerstvem dopravy.

 

S jistotou nyní víme, že u HV se nebudou měřit emise, kromě vozidel s řízeným emisním systémem. HV budou na STK kontrolována podle podmínek platných v roce výroby kontrolovaného HV, například vozidla do roku 1953 budou podléhat vizuální kontrole technického stavu, funkčnosti osvětlení, účinnost brzd pak může být kontrolována jízdní zkouškou, kdy vozidlo bude řídit majitel za přítomnosti technika STK. Současně probíhají intenzivní jednání o pravidlech a podmínkách kontrol technického stavu užitkových vozidel.

 

Příprava prováděcí vyhlášky by měla být dokončena pravděpodobně v první polovině roku 2023 a účinnost prováděcí vyhlášky nastane s největší pravděpodobností v září roku 2023.

 

S účinností zákona 56/2001 a jeho prováděcí vyhlášky nastanou i určité procesní změny u testování HV na historickou původnost. Současné krajské testovací komise se stanou garanty správnosti a legitimnosti posuzování historické původnosti HV, která bude podmínkou pro registraci a propuštění HV do provozu na pozemních komunikacích.

 

Změny v právních předpisech a v postupech posuzování a kontroly HV byly nevyhnutelné a dějí se v součinnosti se zástupci veteránského hnutí a Ministerstva dopravy. Změny se jeví  pro majitele HV jako přijatelné a nejvíce reálné z dané řady možností.

 

Toto společné prohlášení zveřejňujeme, abychom vysvětlili současný stav změny zákona 56/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů a zejména abychom předešli zavádějícím a mylným informacím šířícím se podivnými cestami ve veteránském hnutí. Není nutné podléhat panice a je možné se, v případě nejistoty, obrátit se žádostí o vysvětlení na představitele veteránského  hnutí, kteří se osobně účastní jednání o uvedených změnách a mají pravdivé informace.

 

 

 

Václav Kafka

Prezident FKHV ČR

 

František Čečil

Předseda AVCC AČR

 

Jiří Franc

Prezident AKHV

 

 

Zpět