Sdružení Veteran Car Clubů z. s.

Sdružení Veteran Car Clubů z. s.

Sdružení Veteran Car Clubů z. s. je nezávislým dobrovolným spolkem právnických osob s vlastní práv

ní osobností, který v současné době sdružuje 5 klubů. Jsou to kluby:

    * Klub historických vozidel Metuje z. s. (KHV Metuje)

    * Podorlický Veteran Car Club, z. s. (Podorlický VCC)

    * Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s. (VCC Dvůr Králové n. L.)

    * Veteran car club Hradec Králové, spolek (VCC HK)

Členy SVCC HK se mohou stát právnické osoby (spolky), s vlastní právní osobností, působící na území Královéhradeckého kraje, přijaté za členy Výborem spolku na základě podané přihlášky. SVCC HK se hlásí k subjektu FKHV ČR, který je držitelem národní autority FIVA v České republice, sympatizuje s jeho cíli a posláním a uznává jeho stanovy.

Předmětem a cílem činnosti SVCC HK je zejména:

a. rozvoj veteránského hnutí jako celku se zvláštním zřetelem na zastupování svých členů při prosazování jejich společných zájmů a potřeb,

b. uchování památek dokládajících vývoj motorismu, tj. sběratelství historických vozidel, literatury, předmětů a doplňků s motorismem spojených,

c. zastupování při jednáních s orgány státní správy, organizacemi, institucemi a všude tam, kde to společné zájmy členů vyžadují,

d. informování svých členů o činnosti spolku a vývoji veteránského hnutí na celostátní úrovni a v návaznosti na FKHV ČR na úrovni mezinárodní,

e. provádění poradenské činnosti v oblasti historických vozidel,

f. prostřednictvím svého vrcholného orgánu ovlivňovat legislativní a administrativní orgány i veřejnost k vytváření kladného postoje k veteránskému hnutí všemi vhodnými prostředky a dále tímto postupem směřovat k vytváření podmínek pro činnost svých členů, zejména v otázkách legislativně-administrativních úprav, se zvláštním zaměřením na provoz historických vozidel a jejich renovací,

g. spolupracovat na vytváření jednotného systému testování historických a silničních vozidel v návaznosti na národní legislativu a Technický kodex FIVA, a to s ostatními složkami veteránského hnutí,

h. prostřednictvím svých pověřených zástupců se podílet na řešení sporných otázek, jež mohou vzniknout mezi nimi a organizacemi domácími či zahraničními a využít své autority a odborných znalostí k jejich urovnání, stejně tak postupovat vůči členům, kteří poruší tyto stanovy a pravidla činnosti spolku,

i. testování silničních a historických vozidel v souladu s národní legislativou, technickým kodexem FIVA a předpisy vydanými Právnickou osobou (FKHV ČR), jejíž prostřednictvím se testování provádí, vše v platném znění a to prostřednictvím testovacích komisí jednotlivých sdružených spolků.