Veteran Car Club ČR, z.s.

Veteran Car Club ČR, z.s.

Kdo je VCC ČR

Je samostatným suverénním, neziskovým občanským sdružením zájemců o historická vozidla. Je nástupcem Veteran Car Clubu Československa, který byl jedním z prvních členů Mezinárodní Federace historických vozidel - FIVA, která vznikla 1. 3. 1966. Veteran Car Club České republiky (dále jen VCC ČR) je tedy součástí nepřerušené 45 leté činnosti řízení organizovaného celostátního veteránského hnutí. VCC ČR je členem Federace klubů historických vozidel ČR (FKHV ČR ) která má udělenu národní autoritu pro ČR od Féderation Internationale des Véhicules Anciens ( FIVA ).

 

VCC ČR již eviduje 75 klubů a cca 4000 členů.

 

Na jakých sportovních akcích se Veteran Car Club České republiky podílel?

Byly to klubové akce s podporou Veteran Car Club České republiky.

Například: Veteran Car Club Praha:

- Vzpomínková jízda 1.000 mil československých

- Vzpomínková jízda 1.000 mil československých Praha - Londýn

- Zbraslav Jíloviště

 

Jaké významné osobnosti jsou členem Veteran Car Club České republiky?

Členem je pan Emil Příhoda s unikátní sbírkou historických vozidel PRAGA chráněná značkou – UNESCO.

Další soukromé sbírky jsou evidovány v rámci jednotlivých klubů.

 

Jaké má poslání a předmět činnosti VCC CR

1. Důležitým cílem Veteran Car Clubu ČR je umožnit svým členům a příznivcům historických vozidel vzájemnou komunikaci včetně klubové činnosti, jako je pořádání sportovních akcí, soutěží elegance, členských schůzí, plesů, soutěží, školení a vzdělávacích akcí, testování historických vozidel setkání a dalších obecně prospěšných aktivit.

2. Zajistit pro kluby sdružené ve VCC ČR oprávnění testovat historická vozidla.

Kdo není členem FIVA, není oprávněn testovat historická vozidla. VCC ČR je členem FIVA prostřednictvím členství ve FKHV ČR, proto kluby VCC ČR mají oprávnění k následujícím typům testování:

 

Testování historických vozidel:

Metodika

1. pro provoz na pozemních komunikacích ( pro registr HV)

podle vyhlášky 355/2006Sb.

2. pro pojišťovny

podle kodexu FIVA

3. odpuštění ekologického poplatku

podle vyhlášky 355/2006Sb.

 

3. Ve spolupráci s FKHV ČR zajistit pro kluby účast v Krajských testovacích komisích pro druhý stupeň testování pro registr historických vozidel

 4. Zajistit pro FKHV ČR výběr technických komisařů z řad Veteran Car Club ČR pro testování k vystavení Identifikačního průkazu FIVA

5. Zastupovat své členy v jednáních s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi, institucemi a všude tam, kde to společné zájmy členů vyžadují. Ve své činnosti v zájmu svých členů i příznivců historických vozidel Veteran Car Club ČR spolupracuje s ostatními autokluby a s dalšími občanskými sdruženími. Vyjadřuje k legislativním opatřením pro oblast motorismu.

5. V mezinárodních vztazích representuje a zastupuje Veteran Car Club ČR své členy a příznivce historických vozidel všude, kde to jejich zájmy vyžadují, prostřednictvím přímého členství v mezinárodních organizacích, nebo zprostředkovaně členstvím v organizacích v rámci České republiky, pokud tyto organizace jsou součástí mezinárodních organizací.

 6. VCC ČR jako člen FKHV ČR uznává jako jedinou autoritu pro mezinárodní záležitosti "Mezinárodní federaci historických vozidel – FIVA“, jejíž stanovy, pravidla a usnesení respektuje a řídí se jimi.

 

 Jak je VCC ČR zařazen do veteránského hnutí v ČR

VCC ČR je členem FIVA prostřednictvím FKHV ČR, která sdružuje celkem 6 občanských sdružení. Spolupracuje s ostatními sdruženími, které nejsou ve FKHV ČR tj. AVCC AČR a AKHV v ÚAMK.

 

Zkratka sdružení:

Název sdružení:

Prezident sdružení:

FKHV ČR ANF

Federace klubů historických vozidel ČR- národní autorita FIVA

Ing. Jan Täubel

VCC ČR

Veteran Car Club České Republiky

Václav Kafka

ČKHV

Český klub historických vozidel

Ing. Pavel Fiala

UKUVHT ČR

Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky

Ing. Jan Zápotocký

AKAV ČR 

Asociace klubů amerických vozidel České republiky

Ing. Miloslav Plašil

RRC CŘ

ROLLS- ROYCE ENTHUSIASTS´CLUB ČESKÁ SEKCE

Jiří Černý

MBK ČR

MERCEDES BENZ KLUB České republiky

MUDr. Jaroslav Větvička

AČR

Autoklub České republiky

PaedDr. Roman Ječmínek

AVCC AČR

Asociace veterán Car Clubů AČR

Mgr. František Čečil

ÚAMK

Ústřední automotoklub

JUDr. Oldřich Vaníček

AKHV v ÚAMK

Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK

Ing. Jiří Franc

 

Klíčové okamžiky v historii VCC ČR

1951

Od roku 1951 do roku 1989 musela být zájmová činnost občanů naší země organizována jen jako složka vojenské organizace SVAZARM. Ten sloučil pod jedno celostátní vedení zahrádkáře, letce, radioamatéry, kynology, motoristy, holubáře, atp.. Veteránské hnutí bylo schováno pod auto-moto kluby ( AMK). Nemělo konkrétní podobu. Když vznikla mezinárodní organizace FIVA, vznikl problém. Pro zahraniční veřejnost byla vojenská organizace nepřípustná. Proto v roce 1966 vznikl krycí název VCC ČSR (později VCC ČSSR). Byl oficiálním názvem sběratelů historických vozidel pro zahraniční.

1966

 Vznik mezinárodní organizace FIVA a uvolnění politické situace v ČR v 60. letech, dalo šanci být čitelní jako veteránisté. Tuto šanci uchopila parta nadšenců, kteří založili v roce 1967 Veterán Car Clubu Praha (VCC Praha). Museli vstoupit do SVAZARMU jako 150 základní organizace. Na schůzích VCC Praha v budově autoklubu se scházeli nadšenci z celé republiky. Řešila se sběratelská činnost, pořádání soutěží, vykládali veteránské příběhy. Neřešilo se házení granátem, vojenská příprava členů. Osobní riziko, že činnost klubu není v souladu s ideologii SVAZARMU na sebe vzal předseda VCC Praha p. Václav Kafka. Protože pocházel z automobilového prostředí i sportu byl autoritou, byl tvůrcem celostátního veteránského hnutí. Postupně se z mimopražských členů VCC Praha stávali zakladatelé klubů v Plzni, Rožňově pod Radhoštěm, v Ostravě, v Brně, atp.. Konečně měl VCC ČR konkrétní veteránské kluby. Pan Václav Kafka byl zvolen prvním předsedou VCC ČSR resp Komise SVAZARMU pro historická vozidla.

1989

Po listopadové revoluci 1989 výbor VCC ČSSR rozhodl, vystoupit se všemi kluby ze SVAZARMU a vstoupit do nově vznikajícího Československého Automotoklubu (ČSAK).

1990

Na první celostátní konferenci motoristů 13.1.1990 v Pardubicích však vstup do ČSAK odmítly některé kluby VCC ČSSR. Později tyto kluby založily svá občanské sdružení.

Velká většina klubů VCC ČR ( českých i slovenských) vstoupila do ČSAK na ustavující valné hromadě ČSAK dne 25.2.1990 v Pražské Lucerně.

1990

Název VCC ČSSR se mění na Svaz Historických vozidel v ČSAK. Stává se organizační složkou ČSAK s odvozenou právní subjektivitou.

1992

21.3. 1992 -Název Svaz Historických vozidel v ČSAK se mění na název VCC ČSFR v ČSAK.

1992

19.12.1992 Změna názvu VCC ČSFR v ČSAK se mění VCC ČR v AČR a na VCC Slovensko. Rozpad státu na Česko a Slovensko.

1998

Název VCC ČR se mění na Asociaci Veteran Car Clubů Autoklubu ČR.

2001

Z AVCC AČR vystupuje 21 klubů. Ustaví občanské sdružení s obnoveným názvem VCC ČR a obnovují původní činnost.

2001

VCC ČR vstupuje do Federace klubů historických vozidel ČR (FKHV ČR) jako řádný člen.

 

Jak se podílel VCC ČR na zajištění provozu historických vozidel na pozemních komunikacích

• Od r. 1967 vytvářelo hnutí historických vozidel návrhy na jejich provoz na silnicích a projednávalo na úrovni krajských dopravních inspektorátů. Výsledkem bylo lokální propůjčování zvláštních registračních značek.

• V roce 1986 zahájil tehdejší předseda Komise historických vozidel pan Václav Kafka a členové ing. Václav Kafka, ing. Pavel Národa jednání se státními orgány pro dopravu a orgány policie, aby byla historická vozidla začleněna do legislativy státu. Ve spolupráci se státními orgány byl vytvořen státní systému propůjčování zvláštních registračních značek trvale manipulační pro historická vozidla.

• V roce 1990 stát schválil "Prováděcí zásady" (dále jen Zásady) jednotného systému omezeného provozu vybraných historických vozidel (dále jen HV) bez SPZ na pozemních komunikacích, která jsou opatřena Zvláštní státní poznávací značkou-trvalou manipulační ( dále je ZSPZ-TM) a Průkazem historického vozidla ( dále jen PHV ). Zásady určovaly postup vydávání Průkazu HV, pokyny a nakládání s Průkazem HV a vedení jeho evidence, podmínky a způsob testování HV, užívání tabulek ZSPZ-TM a další potřebná ustanovení.

 

Tento státní systém zajistil:

- provoz na silnicích pro historická vozidla, která neměla registrační značky.

- historická vozidla s registračními značkami, byly zavedeny pravidelné technické kontroly. Kontrola se prováděla podle technických parametrů platných před rokem 1970.

 

• V roce 1992, byl Veteran Car Club České republiky členem Autoklubu ČR. V té době jednal na ministerstvu financí o schválení úlevy v Povinném pojištění pro historická vozidla. 

Podařilo se a Ministerstvo financí ČR vydává výjimku na snížení sazeb pojištění:

- pro historická vozidel bez registrační značky platba 1 / 12 sazby pojištění

- pro historická vozidla s registrační značkou vyrobených do r. 1952 platba 3 /12 sazby pojištění

• V roce 1997 byla provedena aktualizace „Prováděcích zásad“ vydaných v roce 1990. Aktualizace byla důsledkem rozpadu Svazarmu, pod který byly zařazeny kluby z celé ČR. Vznikla různá samostatná občanská sdružení, kterým jednotné zásady nevyhovovaly. Aktualizované „Prováděcí zásady“ platily pro historická vozidla bez registračních značek a byla řádně registrována u občanského sdružení: 

- Veteran Car Club Autoklubu ČR

- Český klub historických vozidel

- Asociace klubů historických vozidel v Ústředním automotoklubu ČR.

• V roce 2001 prosadila FKHV ČR aby se do zákona dostal současný systém provozování historických vozidel na silnicích, která neměla registrační značky. Je to zákon č. 56/2001.

- Stát vložil na FKHV ČR pravomoc a odpovědnost za schvalování technických podmínek a provozování historických vozidel bez registrační značky.Tuto povinnost vykonává prostřednictvím 14 Předsedů Krajských testačních komisí a 125 Krajských testačních komisařů

- Stát vložil na FKHV ČR odpovědnost za jmenování 14 Krajských testačních komisařů 

• Dne 30. května 2002 vydalo Ministerstvo dopravy a spojů k zákonu 56/2001 prováděcí vyhlášku č. 240/2002Sb., o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu.

Vyhláška delegovala odpovědnost za systém na nositele národní autority v oblasti historických vozidel. Vyhláška definovala národní autoritu jako právnickou osobu, která má od mezinárodní organizace FIVA uděleno oprávnění posuzovat dodržování požadavků stanovených technickými řády této mezinárodní organizace při pořádání setkání na území České republiky. V době vzniku vyhlášky byla národní autoritou FKHV ČR, jejímiž členy byla občanská sdružení: 

- Veteran Car Club České republiky

- Český klub historických vozidel

- Asociace klubů historických vozidel v Ústředním automotoklubu ČR

- Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky

Testování a vydávání Průkazů zajišťuje FKHV ČR. Průkaz historického vozidla je majetkem FKHV ČR. Ministerstvo jmenuje 14 předsedů Krajských testovacích komisí na návrh FKHV ČR. Vydávání registračních značek pro historická vozidla je na jednom místě a to na Ministerstvu dopravy.

• V roce 2003 vyšla vyhláška 291/2003 Sb., o registraci vozidel. Začala platit 1.1.2006. Vznikla nová registrační čísla pro historická vozidla. Vznik vyhlášky byl připomínkován FKHV ČR.

• V roce 2005 byla novela zákona 56/2001Sb ve znění 411/2005Sb. s platností od 1.7.2006.

Změna: 

- registrace historického vozidla byla přesunuta z ministerstva dopravy na 14 krajských registračních míst

- Stát vydává svůj Průkaz historického vozidla

- Je roční prohlídka i na klubové úrovni

• V roce 2005 vyšla „Kuchařka“ - Postup pro vyplňování protokolu o testování historického vozidla. Schválena ministerstvem dopravy pod Čj.:262/2005-150-CRV1/1. Kuchařka byla určena testovacím komisařům zařazeným do systému testování podle vyhlášky 240/2002Sb.. Kuchařku zpracovala FKHV ČR.

• V roce 2006 vyšla novela vyhlášky 242/2002 Sb. pod názvem vyhl. 355/2006. Je prováděcí vyhláškou novely zákona 56/2001 z roku 2005. Stanovila postup pro realizaci změn zákona. Vyhlášku bohužel dostala FKHV ČR k připomínkování pozdě.

• V roce 2006 vyšla aktualizace „Kuchařky“ - Postup pro testování a postup pro vyplňování žádosti o provedení testování historického vozidla k zapsání do registru historických a sportovních vozidel. Kuchařka byla určena testovacím komisařům zařazeným do systému testování podle vyhlášky 355/2006 Sb.. Kuchařku zpracovala FKHV ČR.

• V prosinci roku 2008 vzniká dohoda o spolupráci mezi FKHV ČR a AVCC AČR o spolupráci včetně spolupráce při testování podle vyhlášky 355/2006Sb.Dohoda byla podepsána na ministerstvu dopravy 12.12.2008. 

• V květnu 2009 vzniká dohoda o spolupráci mezi FKHV ČR a AKHV v ÚAMK o spolupráci včetně spolupráce při testování podle vyhlášky 355/2006Sb

• V roce 2011 má vyjít novela vyhlášky 355/2006Sb. . Vyhláška bude 

- definice historického vozidla je posunuta na 30 let

- stanoven postup testování pro odpuštění ekologického poplatku pro historická vozidla registrovaná v silničním registru

Vznik vyhlášky je konzultován uskupením FKHV ČR + AVCC AČR + AKHV v ÚAMK.