Testování historických vozidel

Systém testování historických vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění a z něho vycházející vyhláška Ministerstva dopravy č. 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu a podmínek testování historických a sportovních vozidel v platném znění, novelizovaná vyhláškou MD č. 144/2012 Sb.

 

Základní druhy testování

1) Testování vozidla na historickou původnost

Testování historického a silničního vozidla na historickou původnost provádí na žádost vlastníka klubová testovací komise (dále KLTK), která má udělené oprávnění od Federace klubů historických vozidel. Seznam všech aktuálně platných klubových testovacích komisí naleznete v záložce "komise".

Žadatel vyplní "Žádost o provedení testování historického vozidla" (dále Žádost). Použít může také informační systém dostupný na  www.testovanihv.cz.

K testování vozidla na historickou původnost pro zápis do registru historických vozidel vlastník:

  1. Předá/přes systém odešle vyplněnou Žádost,
  2. Předá barevné fotografie o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapíru (u automobilu a motocyklu s přívěsným vozíkem s pohledem pravo-zadním a s pohledem levo-předním, u motocyklu s pohledem z pravé strany a s pohledem z levé strany (z pohledu řidiče).
  3. Přistaví podle požadavku KLTK vozidlo k provedení ověření skutečného stavu vozidla a současně předloží doklady k ověření uvedených údajů v Žádosti k ověření historické původnosti.

Po kladném testování vyhotoví KLTK Žádost ve třech vyhotoveních (v případě testování silničního vozidla) nebo ve čtyřech vyhotoveních (v případě testování historického vozidla) ve formátu A3.

Po ukončení testování KLTK s kladným výsledkem a v případě, že se jedná o testování za účelem zapsání historického vozidla do registru historických vozidel, předá předseda KLTK čtyři vyhotovení Žádostí krajské testovací komisi k provedení druhého stupně testování.

2) Testování k propuštění historického vozidla do silničního provozu

  1. Prvním stupněm je jednorázové otestování na historickou původnost, viz odstavec výše, vycházející z požadavků Technického kodexu FIVA, které provádějí klubové testovací komise (KLTK).
  2. Na to navazuje druhý stupeň testování na technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, který provádí 14 Krajských testovacích komisí (KTK). Pokud bylo vozidlo kladně otestováno na obou stupních testování, je mu na příslušném registračním místě vydán Průkaz historického vozidla (PHV).

 

Žádost o testování a Průkaz historického vozidla slouží výhradně k identifikačním účelům, není zárukou pravosti vozidla a nesmí být použity k obchodním účelům ani k prokazování historie vozidla.

 

AKTUÁLNÍ VERZI PŘÍRUČKY K TESTOVÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL NAJDETE VŽDY NA ZÁLOŽCE Dokumenty.

 

VZORY FOTOGRAFIÍ

Vzor foto VIN

Vzor foto motoru

SLEVY NA TESTOVÁNÍ

Slevu na testování lze upletit pro předložení členských karet nebo jiného dokkladu o zaplacení členských příspěvků.
Vzory členských karet:
 
FKHV ČR
  
 
AVCC AČR
 
AKHV