Stanovy FKHV ČR

 

S T A N O V Y

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH

VOZIDEL ČESKÉ REPUBLIKY Z. S.

(FKHV ČR)

 

Část I – Základní ustanovení

Článek 1 - Právní postavení

(1)   Federace klubů historických vozidel České republiky z. s. (dále jen FKHV ČR) je nezávislým dobrovolným spolkem právnických osob s vlastní právní osobností. Byl založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Jeho právní poměry se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a těmito stanovami.

(2)   FKHV ČR sdružuje nejméně tři právnické osoby (spolky).

(3)   Členy FKHV ČR jsou právnické osoby (spolky), přijaté za členy Shromážděním delegátů FKHV ČR a uvedené v zápisu z tohoto Shromáždění delegátů FKHV ČR. Každá z těchto právnických osob (spolků) - členů FKHV ČR – má minimálně 150 členů a sdružuje minimálně tři jednotlivé spolky (kluby).

Článek 2 – Účel spolku

(1)   Posláním FKHV ČR je zastupovat své členy v rámci České republiky v jednáních s orgány státní správy, organizacemi, institucemi a všude tam, kde to společné zájmy členů vyžadují.

(2)   Jako řádný člen "Mezinárodní federace historických vozidel" (Féderation Internationale des  Véhicules Anciens, dále jen FIVA) je FKHV ČR pověřena výkonem Národní autority FIVA (Autorite nationale FIVA, dále jen ANF) v České republice.

(3)   V mezinárodních vztazích FKHV ČR reprezentuje a zastupuje své členy v organizacích a institucích tam, kde to zájmy členů vyžadují. Přitom FKHV ČR uznává jako jedinou autoritu pro mezinárodní záležitosti FIVA, jejíž stanovy, pravidla a usnesení respektuje a řídí se jimi.

(4)   Při své činnosti se FKHV ČR zříká jakýchkoliv projevů rasismu, náboženské či jiné diskriminace.

(5)   FKHV ČR přebírá pověření FIVA k výkonu Národní autority FIVA (ANF) a zavazuje se k výkonu veškerých práv a povinností s ANF spojených, např. testování historických vozidel ve smyslu platných zákonů a předpisů.

(6)   FKHV ČR svou činností a všemi dostupnými prostředky hájí zájmy svých členů a majitelů historických vozidel, především možnost provozovat historická vozidla v běžném silničním provozu.

(7)   FKHV ČR pořádá sportovní, vzdělávací, společenské a kulturní akce, výstavy historických vozidel, setkání majitelů historických vozidel, a další činnost v oblasti historických vozidel. Vytváří svým členům podmínky pro uchovávání kulturně-technických památek, jejich prezentaci široké veřejnosti a pro další činnost v oblasti historických vozidel.

Článek 3 – Předmět a cíle činnosti

(1)   FKHV ČR v zastoupení svých členů uzavírá dohody a smlouvy, které jsou pro členské organizace závazné.

(2)   FKHV ČR vykonává národní autoritu FIVA (ANF) v České republice, zejména provádí testování historických vozidel a činnosti s tímto související dle platných právních předpisů České republiky.

(3)   FKHV ČR pořádá školení a semináře pro zájemce o historická vozidla.

(4)   FKHV ČR provádí poradenskou činnost v oblasti historických vozidel.

(5)   FKHV ČR spolupracuje se státními orgány při tvorbě legislativních norem pro provoz historických vozidel a při výkonu státního dozoru v oblasti historických vozidel.

Článek 4 – Název, sídlo a působnost

Název: Federace klubů historických vozidel ČR z. s.

           

Sídlo:  Praha

IČ : 677 99 507

 

Působnost je na celém území České republiky.

Část II – Členství ve spolku

Článek 5 – Vznik členství

(1)   Členem se může stát každá právnická osoba, které má vlastní právní osobnost, zabývá se činností v oblasti historických vozidel a historie motorismu, sympatizuje s cíli a posláním FKHV ČR a uznává její stanovy. Tato právnická osoba musí sdružovat minimálně tři spolky (kluby) a mít minimálně 150 členů.

(2)   Členství ve FKHV ČR je dobrovolné. Vzniká podáním a přijetím písemné přihlášky, která musí obsahovat žádost o členství s prohlášením o uznání stanov FKHV ČR, jméno a funkci navrhovaného zástupce do Prezidia FKHV ČR s funkcí Viceprezidenta, s právem hlasovat podle čl. 6 (iv) těchto stanov. Přihláška musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za osobu, která přihlášku podává. Žádost musí dále obsahovat:

(i)             ověřenou kopii vlastních stanov

(ii)            seznam členů statutárního orgánu s adresou kontaktní osoby;

(iii)           seznam členských klubů  - zapsaných spolků, jejich pobočných spolků, popřípadě právnických osob jako členů těchto spolků, s uvedením počtu členů, předmětu činnosti a adresami kontaktních osob.

(3)   Prezidium FKHV ČR může v případě potřeby požádat kandidáta o doplnění nebo upřesnění dalších údajů. Pokud to uzná za vhodné, může Prezidium pozvat zástupce kandidáta členství na své zasedání k poskytnutí úplnějších informací.

(4)   O konečném přijetí nového člena rozhoduje Shromáždění delegátů členů FKHV ČR hlasováním na základě předloženého návrhu Prezidia za přítomnosti zástupce kandidáta členství, s právem vystoupit při projednávání.

Článek 6 – Práva členů

Člen FKHV ČR má právo:

 

(i)             využívat výhod vyplývajících z členství ve FKHV ČR;

(ii)            podílet se na práci a rozvoji FKHV ČR, předkládat námitky, návrhy, doporučení a podněty k činnosti FKHV ČR;

(iii)           prostřednictvím svých delegátů volit a být volen do orgánů FKHV ČR;

(iv)           prostřednictvím člena svého statutárního orgánu se účastnit jednání Prezidia FKHV ČR s právem jednoho hlasu; a

(v)            domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů.

Právo podle odst. (iv) tohoto článku může členský subjekt dočasně převést na jiného svého zástupce. Toto jednání musí člen učinit písemně nejpozději před zahájením jednání Prezidia.

Článek 7 – Povinnosti členů

(1)   Všechny členské subjekty FKHV ČR jsou povinny dodržovat tyto stanovy a veškeré interní předpisy FKHV ČR. Zavazují se k tomu od okamžiku podání žádosti o členství.

(2)   Všechny členské subjekty FKHV ČR se rovněž zavazují akceptovat a respektovat veškerá rozhodnutí přijatá Prezidiem FKHV ČR a Shromážděním delegátů všech členů FKHV ČR.

(3)   Všechny členské subjekty FKHV ČR se zavazují respektovat normy pro vzájemné styky členů, zejména ve vztahu k hnutí historických vozidel a jsou povinny zdržet se jednání, které by mohlo způsobit újmu na cti, důstojnosti a zájmech  FKHV ČR.

(4)   Všechny členské subjekty FKHV ČR se zavazují bez zbytečného odkladu informovat Prezidium FKHV ČR o veškerých změnách ve svých stanovách, personálním složení statutárního orgánu a eventuálních dalších orgánů, o změně sídla svého a svých členských sdružení nebo klubů.

(5)   Činnost členských subjektů se řídí jejich vlastními stanovami, které nesmí být v rozporu se stanovami a činností FKHV ČR a FIVA.

(6)   Všechny členské subjekty jsou povinny předat Prezidiu FKHV ČR doklad o počtu své členské základny, potvrzený svým statutárním orgánem/zástupcem.

(7)   Všechny členské subjekty jsou povinny platit řádně a včas členské příspěvky, pokud budou určeny.

Článek 8 – Zánik členství

(1)   Členství v FKHV ČR zaniká:

a)    vystoupením členského subjektu;

b)    nezaplacením členského příspěvku ve stanovené výši nejpozději do konce příslušného kalendářního roku;

c)     vyloučením členského subjektu z důvodu porušení těchto stanov;

d)    zánikem právní osobnosti členského subjektu (členství je nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce);

e)    zánikem FKHV ČR.

(2)   Ukončení členství (vystoupení) musí být oznámeno Prezidiu FKHV ČR dopisem doručeným doporučeně poštou či osobně a podepsaným osobou oprávněnou jednat za příslušný členský subjekt.

(3)   O vyloučení dle odstavce 1 bodů b) a c) tohoto článku členského subjektu rozhoduje Shromáždění delegátů členů FKHV ČR na návrh Prezidia FKHV ČR.

Část III – Organizační struktura

Článek 9 – Orgány FKHV ČR

Orgány FKHV ČR tvoří:

 

Shromáždění delegátů členů FKHV ČR

Prezidium FKHV ČR

Prezident FKHV ČR

Kontrolní a revizní komise FKHV ČR

Článek 10 – Pomocné orgány

(1)   FKHV ČR si může zřizovat volené nebo jmenované pomocné orgány, např. komise a pracovní skupiny pro zajištění trvalé nebo přechodné činnosti.

(2)   Na úrovni regionů České republiky může FKHV ČR vytvářet samostatná koordinační střediska, nebo delegovat své zástupce do jiných takových středisek.

Článek 11 – Shromáždění delegátů členů FKHV ČR

(1)   Nejvyšším orgánem FKHV ČR je Shromáždění delegátů členů FKHV ČR, konané nejméně 1x ročně. Prezident FKHV ČR je jeho předsedou a vede zasedání Shromáždění delegátů členů FKHV ČR. Za každý členský subjekt se může Shromáždění delegátů účastnit maximálně pět osob (delegátů), které musí prokázat, že byly příslušným členem jako delegáti vyslány. Při hlasování má každý delegát jeden hlas. Delegáti člena, který nesplnil povinnost zaplatit členské příspěvky, nemohou hlasovat. Shromáždění delegátů členů  FKHV ČR je usnášeníschopné při účasti nejméně 2/3 maximálního možného počtu delegátů oprávněných hlasovat.

(2)   Roční řádné Shromáždění delegátů členů FKHV ČR může rozhodnout o svolání mimořádného Shromáždění delegátů členů FKHV ČR, pro které stanoví datum a místo zasedání.

(3)   Kromě toho, na návrh nejméně jedné třetiny členských subjektů, na návrh kontrolní a revizní komise nebo na základě rozhodnutí Prezidia FKHV ČR, musí Prezident FKHV ČR svolat mimořádné Shromáždění delegátů členů FKHV ČR, které se sejde do třiceti dnů od rozhodnutí Prezidia FKHV ČR nebo od doručení požadavku. Shromáždění delegátů členů FKHV ČR může taktéž svolat Prezident. Návrh musí obsahovat odůvodněný program. K tomuto programu může Prezidium připojit i další body, které budou mimořádným Shromážděním delegátů členů FKHV ČR projednány.

(4)   Shromáždění delegátů členů FKHV ČR:

a)    schvaluje zprávu o činnosti předloženou Prezidentem FKHV ČR;

b)    schvaluje vyúčtování hospodaření za uplynulý rok a návrh rozpočtu na rok příští;

c)     schvaluje přijetí nových členů, jakož i vyškrtnutí a vyloučení členů stávajících;

d)    schvaluje změny těchto stanov;

e)    rozhoduje o zrušení a likvidaci FKHV ČR;

f)      volí v příslušném intervalu Prezidenta FKHV ČR na další funkční období;

g)    rozhoduje na návrh Prezidia FKHV ČR o předání návrhu na ukončení mandátu člena Prezidia FKHV ČR, který hrubým způsobem porušuje své povinnosti vyplývající z členství, statutárnímu orgánu spolku, který jej delegoval; a

h)    jmenuje čestného prezidenta FKHV ČR.

(5)   Rozhodnutí řádného i mimořádného Shromáždění delegátů členů FKHV ČR jsou přijímána prostou většinou hlasů (tj. více než 50%) s výjimkou případů podle:

článku 11 odst. 4 písmeno c) (přijetí členů, vyškrtnutí, vyloučení členů),

článku 11 odst. 4 písm. d) (změny stanov),

článku 11 odst. 4 písmeno e) (zrušení a likvidace FKHV ČR),

kdy se požaduje minimálně dvoutřetinová většina hlasů odevzdaných delegáty Shromáždění delegátů členů FKHV ČR. Hlasuje se aklamací. V případě rovnosti hlasů se uskuteční další, tajné hlasování. Je-li i po tomto hlasování dosaženo rovnosti hlasů, pak rozhodne hlas Prezidenta FKHV ČR.

(6)   Členskému subjektu, který nesplnil své finanční povinnosti vůči FKHV ČR, nepřísluší na Shromáždění delegátů členů FKHV ČR hlasovací právo.

(7)   Písemný seznam všech delegátů s hlasovacím právem musí odevzdat každý členský subjekt nejpozději při úvodní prezentaci.

(8)   Ze všech jednání Shromáždění delegátů členů FKHV ČR se pořizuje zápis a usnesení SD, které obdrží všichni delegáti SD.

Článek 12 – Prezidium FKHV ČR

(1)   Prezidium FKHV ČR je výkonným orgánem FKHV ČR.

(2)   Prezidium FKHV ČR je složeno z Prezidenta a Viceprezidentů.

(3)   Každý členský subjekt FKHV ČR deleguje jednoho z členů svého statutárního orgánu nebo jiného zástupce do funkce Viceprezidenta FKHV ČR s právem jednoho hlasu dle článku 6 (iv). Funkční období Viceprezidenta FKHV ČR není časově omezeno.

(4)   Při rozhodování Prezidia FKHV ČR mají Prezident a každý z Viceprezidentů jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas Prezidenta. Prezidium FKHV ČR je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny členů.

(5)   Na zasedání Prezidia FKHV ČR může být pozván a pověřen úkoly kterýkoliv člen statutárního orgánu členského subjektu. Pozvaný zástupce nemá hlasovací právo.

(6)   Ze všech jednání Prezidia FKHV ČR se pořizuje písemný zápis.

(7)   Pokud Viceprezident FKHV ČR nemůže nadále vykonávat svůj mandát, deleguje příslušný členský subjekt na jeho místo jiného člena svého výkonného orgánu.

Článek 13 - Prezident FKHV ČR

(1)   Prezident je individuálním statutárním orgánem FKHV ČR. FKHV ČR navenek zastupuje a podepisuje za ni Prezident.

(2)   Funkční období Prezidenta jsou dva kalendářní roky s počátkem vždy prvního ledna a ukončením 31. prosince.

(3)   Každý členský subjekt FKHV ČR je oprávněn navrhnout kandidáta na Prezidenta FKHV ČR. Tento kandidát musí být členem některého z členských subjektů FKHV ČR. Písemné návrhy kandidátů na funkci Prezidenta FKHV ČR musí být doručeny sekretáři FKHV ČR nejpozději 30 dní před datem konání příslušného Shromáždění delegátů členů FKHV ČR.

(4)   Pokud je Prezidentem FKHV ČR zvolen stávající Viceprezident FKHV ČR, nastupuje na jeho místo Viceprezidenta FKHV ČR jiná osoba delegována členským subjektem, jehož členem je nově zvolený Prezident.

(5)   Pokud při volbě Prezidenta kandiduje více kandidátů, odstoupí po každém hlasování kandidát, který obdržel nejméně hlasů.

(6)   Prezident má pravomoc svolat Shromáždění delegátů členů FKHV i bez souhlasu Prezidia.

(7)   Prezident v případě své dlouhodobé nepřítomnosti má pravomoc jmenovat svého zástupce, který zastupuje Prezidenta v plném rozsahu pravomocí, nejdéle však do skončení volebního období Prezidenta.

Článek 13a – Kontrolní a revizní komise

(1)   Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem FKHV ČR.

(2)   Kontrolní a revizní komisi přísluší zejména:

a)    dohlížet na výkon působnosti Prezidia FKHV ČR a uskutečňování záměrů FKHV ČR;

b)    kontrolovat v rámci FKHV ČR dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov a pokynů, resp. rozhodnutí Shromáždění delegátů členů FKHV ČR;

c)     přezkoumávat řádnou, mimořádnou, případně i mezitímní účetní závěrku a podávat o výsledku zprávy Shromáždění delegátů členů FKHV ČR;

d)    svolat mimořádné Shromáždění delegátů členů FKHV ČR, vyžadují-li to zájmy FKHV ČR;

e)    předkládat Shromáždění delegátů členů FKHV ČR i Prezidiu FKHV ČR svá vyjádření, doporučení a návrhy;

f)      nahlížet kdykoli do účetních a obchodních knih a ostatních dokladů FKHV ČR a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda činnost FKHV ČR se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny, resp. rozhodnutím Shromáždění delegátů členů FKHV ČR.

(3)   Kontrolní a revizní komise se při své činnosti řídí obecně platnými právními předpisy, těmito stanovami, zásadami a pokyny schválenými Shromážděním delegátů členů FKHV ČR.

(4)   Každý členský subjekt FKHV ČR má právo delegovat do kontrolní a revizní komise jednoho zástupce. Kontrolní a revizní komise volí ze svého středu svého předsedu. Minimální počet členů kontrolní a revizní komise je 3.

(5)   Členství v kontrolní a revizní komisi je neslučitelné s funkcí Prezidenta a Viceprezidenta FKHV ČR.

(6)   Funkční období člena kontrolní a revizní komise je tříleté. Opětovná delegace do funkce člena kontrolní a revizní komise je možná.

(7)   Kontrolní a revizní komise zasedá nejméně 1x ročně. Zasedání kontrolní a revizní komise svolává její předseda písemnou pozvánkou (rovněž elektronicky, e- mailem), v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům kontrolní a revizní komise doručena nejméně 5 dní před zasedáním.

(8)   Předseda je povinen svolat zasedání kontrolní a revizní komise vždy, požádá-li o to některý z členů kontrolní a revizní komise, Prezidium FKHV ČR nebo písemně kterýkoliv členský subjekt FKHV ČR, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.

(9)   Nemůže-li se člen kontrolní a revizní komise zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn písemně zmocnit jiného člena kontrolní a revizní komise, aby ho při tomto zasedání zastupoval. Každý člen kontrolní a revizní komise však může při zasedání zastupovat nanejvýš jednoho nepřítomného člena.

(10) Kontrolní a revizní komise je oprávněna podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů FKHV ČR či členy jednotlivých členských subjektů.

(11) Zasedání kontrolní a revizní komise řídí její předseda, resp. místopředseda. O průběhu zasedání kontrolní a revizní komise a přijatých závěrech se pořizuje zápis, který podepisuje kontrolní a revizní komisí určený zapisovatel a předseda či místopředseda kontrolní a revizní komise. Náklady spojené se zasedáním i s další činností kontrolní a revizní komise nese FKHV ČR.

(12) Kontrolní a revizní komise je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna, osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, nadpoloviční většina jejích členů.

(13) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných kontrolní a revizní komisí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných, členů kontrolní a revizní komise.

(14) Členové kontrolní a revizní komise jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a hájit zájmy FKHV ČR. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů kontrolní a revizní komise vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu FKHV ČR.

Článek 13b – Čestný prezident FKHV ČR

(1)   Prezidium FKHV ČR může navrhnout Shromáždění delegátů členů FKHV ČR osobu, která se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj FKHV ČR a hnutí veteránských vozidel obecně, na udělení titulu Čestného prezidenta FKHV ČR.

(2)   Čestný prezident FKHV ČR je volen Shromážděním delegátů členů FKHV ČR.

(3)   Čestný prezident FKHV ČR je oprávněn se účastnit zasedání Prezidia FKHV ČR a schůzí Shromáždění delegátů členů FKHV ČR. Je oprávněn se vyjadřovat k diskutovaným tématům a prezentovat svá doporučení, není však oprávněn hlasovat.

Článek 14 - Financování FKHV ČR

(1)   Financování činnosti FKHV ČR je zajištěno prostřednictvím členských příspěvků, příspěvků za testování historických vozidel, sponzorských darů a z jiných nespecifikovaných příjmů schválených Shromážděním delegátů členů FKHV ČR.

(2)   Za hospodaření a účetnictví odpovídá Prezidium FKHV ČR.

Členský příspěvek sestává ze základního příspěvku, jehož výši společně s rozpočtem FKHV ČR na následující kalendářní rok schvaluje na návrh Prezidia FKHV ČR Shromáždění delegátů členů FKHV ČR. Dále členský příspěvek sestává z dobrovolných příspěvků členských subjektů FKHV ČR.

Část IV – Všeobecná ustanovení

Článek 15 – Interní předpisy

(1)   Veškeré interní předpisy vydává Prezidium FKHV ČR a seznámí s nimi neprodleně členskou základnu.

(2)   Interním předpisem se rozumí vnitřní pravidla FKHV ČR upravující konkrétní obory činnosti FKHV ČR, zejména oblast testování historických vozidel.

Článek 16 – Výklad stanov a interních předpisů

(1)   V případě rozporu těchto stanov a interních předpisů má vždy přednost znění stanov.

(2)   V případě sporu o výklad článku stanov rozhoduje Shromáždění delegátů členů FKHV ČR.

 

Část V – Závěrečná ustanovení

Článek 17 – Zánik federace

(1)    Rozhodnutí o zániku (zrušení) FKHV ČR nabývá platnosti pouze po jeho schválení Shromážděním delegátů členů FKHV ČR v souladu s ustanovením článku 11 odst. 5.

(2)    FKHV ČR zaniká, není-li naplněn článek 1, odstavec 2 těchto stanov.

Článek 18 – Platnost stanov

Tyto Stanovy FKHV ČR nabyly platnosti a účinnosti schválením Shromážděním delegátů členů FKHV ČR dne 3. 12. 2016 a nahrazují znění stanov ze dne 21. 11. 2015.

 

 

V Praze dne 3. 12. 2016

 


Ing. Jan Täubel

Prezident FKHV ČR

 

 

 

Dokument ke stažení ZDE.