Ekonomická směrnice

22.01.2016 13:17

FKHV ČR

národní autorita

FIVA

Směrnice E-001/2016

„Úhrady za testování HV“

1. 1. 2016

 

Pro FKHV ČR zpracovává účetnictví a daňové poradenství na podkladě Smlouvy o dílo č. 314 firma „Ing. Petr Lammel, daňová a účetní kancelář“ (daňový poradce č. licence 3355, IČ 16468023, DIČ CZ511110278), e-mail: pl.fkhv@seznam.cz; lammel@login.cz;

tel: 257 211 362

 

 1. Určeno pro:
  1. Všechny krajské a klubové testovací komisaře, kteří jsou držiteli platného „Průkazu technického komisaře“ vydaného FKHV.
  2. Pro veřejnost, využívající systém testování historických a silničních vozidel.
 2. Účel: zabezpečení jednotného postupu pro nakládání s finančními prostředky souvisejícími se systémem testování historických a silničních vozidel.
 3. Druhy činností při testování vozidel a výše úhrad za tyto úkony. Všechny poplatky hradí majitel vozidla.

č.

Úkon

Dokument k vyplnění

Poplatek vč. DPH

Výši stanoví

3.1

Klubové testování silničních a historických vozidel pro určení historické působnosti.

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

FKHV doporučuje cenu 3000 Kč/ testování

Klub

3.2

KLTK

Pravidelná „Roční prohlídka HV“

za účelem prodloužení platnosti již vystaveného OHV a PHV

Formulář „Protokol o roční prohlídce HV“

FKHV doporučuje cenu 500 Kč/roční prohlídka

Klub

3.3

Testování na technickou způsobilost HV k provozu na pozemních komunikacích.

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

800 Kč/první testování historického vozidla

Prezidium FKHV

3.4

Roční prohlídka HV na technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.

Formulář „Protokol o roční prohlídce HV“

200 Kč/prohlídka

 

Prezidium

FKHV

V případě přechodu k jiné KTK, než je vozidlo evidováno, bude roční prohlídka zpoplatněna dvojnásobnou částkou a to pouze při první prohlídce u jiné KTK (včetně admin. poplatku za převod). Při změně bydliště zůstává cena za prodloužení ve výši 200 Kč/testaci

400 Kč/ prohlídka

3.5

Individuální požadavek majitele HV na KLTK a KTK (cestovné, fotografie, dokumentace k HV, údaje na www, ověření údajů u výrobce atd.)

 

Dle nákladů příslušné komise po dohodě s majitelem HV

KTK a KLTK

3.6

Testování pro vystavení ID Card FIVA

Formulář viz Příručka testování pro ID Card FIVA

cena 1650 Kč viz Příručka testování pro ID Card FIVA

Prezidium FKHV

3.7

Roční členský příspěvek ve spolcích členských sdružení FKHV

 

20 Kč za člena

SD FKHV

 

4.Postup při přijetí, evidenci a nakládání s finančními prostředky za testace HV

4.1 Pokladna

FKHV ČR zřizuje pro každou KTK podružnou pokladnu.
 

4.2 Pokladník

Pokladníkem je jmenován předseda KTK, jmenování provede prezidium FKHV ČR, které s pokladníkem uzavře dohodu o hmotné odpovědnosti. Dohoda o hmotné odpovědnosti se vztahuje i na nakládání s peněžními prostředky vedenými na podúčtu KTK u České spořitelny. Dohodu za FKHV ČR podepisuje prezident. Pokud je v rámci KTK jmenován zástupce předsedy KTK a je oprávněn k manipulaci s peněžními prostředky, má rovněž uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti.

Dohoda o hmotné odpovědnosti – viz Příloha č. 1

Pro jednotlivé pokladny je stanoven pokladní limit hotovosti ve výši do 30 000,- Kč.

 

4.3 Pokladník – předseda KTK

Přijme od vlastníka HV částku dle bodu 3.3, 3.4 a 3.5. Vyplní příjmový doklad, ve kterém uvede jednotkovou cenu úkonu, počet úkonů, celkovou částku a doplní na dokladu v kolonce DPH% sazbu 21% DPH“. Pokud bude částka včetně DPH, uvedená na pokladním dokladu (příjmovém i výdajovém), větší než 10000,-Kč, musí doklad obsahovat přesnou identifikaci zákazníka, pro něhož je doklad vystavován. Tedy jeho název/jméno, sídlo, IČ, DIČ a datum uskutečnění zdanitelného plnění (= datum poskytnutí služby nebo datum jejího zaplacení, což bude nejspíše stejný den), den vystavení dokladu, základ daně a výši (částku) daně. Toto je možno řešit zasláním mailu s výše uvedenými údaji o zákazníkovi a textem, co se má fakturovat na e-mail pl.fkhv@seznam.cz , včetně e-mailu či označení datové schránky zákazníka. Účetní kancelář pak vystaví a zašle zákazníkovi řádnou fakturu. Na ní bude uvedeno „zaplaceno v hotovosti dokladem číslo PP……ze dne. V našem případě lze toto řešit rozdělením příjmu za jednotlivá testování do několika pokladních dokladů tak, aby částka na jednom pokladním dokladu nepřesáhla 10000,- vč. DPH. Originál obdrží vlastník HV, kopii přiloží pokladník k pokladní knize, do které vybranou částku jako příjem zapíše.

Veškeré prvotní doklady, včetně peněžního deníku k zaúčtování a včetně souhrnné tabulky o provedených testacích a prodlouženích platnosti průkazů HV, zašle předseda KTK nejpozději 7. kalendářní den následujícího měsíce účetnímu FKHV, který na základě zaslaných dokladů zpracuje přiznání k platbě DPH za FKHV tak, aby platba byla na účtě Finančního úřadu nejpozději do 25. dne v kalendářním měsíci. Platbu DPH z centrálního účtu FKHV zajistí účetní FKHV, nebude-li dohodnuto jinak.

 

4.4 Odvody z testací na účet FKHV ČR

4.4.1 Odvody z testací podle vyhl 355/2006Sb  ve znění 144/2012Sb.

Předsedové KTK neprovádí přímý odvod prostředků na AVCC AČR a AKHV. Převod prostředků zajišťuje centrálně FKHV.

 

Číslo účtů  FKHV ČR a podúčtů jednotlivých KTK u České spořitelny a.s.

 

 

Název účtu

Číslo účtu

disponenti

1.

Federace klubů historických vozidel ČR

3599944369/0800

Prezident + Víceprezidenti

2.

Kraj hlavní město Praha

3600070399/0800

Štohl Petr

3.

Jihomoravský kraj

3600104309/0800

Baláč Václav

4.

Jihočeský kraj

3600110389/0800

Průša Milan

5.

Pardubický kraj

3600112309/0800

Ing. Vincenci Josef

6.

Královéhradecký kraj

3600116369/0800

Faltys Ivan

7.

Kraj Vysočina

3600119359/0800

Doležal Lubomír

8.

Karlovarský kraj

3600122339/0800

Markuzzi Jiří

9.

Liberecký kraj

3600127359/0800

Ing. Nejedlý Petr

10.

Olomoucký kraj

3600241389/0800

Mgr. Kunštátský Tomáš 

11.

Plzeňský kraj

3600245339/0800

Fiala Petr

12.

Středočeský kraj

3600252379/0800

Kafka Miloň

13.

Moravskoslezský kraj

3600264329/0800

Vojáček Zdeněk

14.

Ústecký kraj

3600279379/0800

Cankář Miroslav

15.

Zlínský kraj

3600290359/0800

Trusík Bronislav

 

Náklady spojené s vedením účtů centrálně hradí FKHV. Poplatky za vklady, výběry a platby z účtu jdou k tíži KTK.

 

K účtům nebudou zřizovány platební karty.

 

Účty mohou být obsluhovány elektronickým bankovnictvím na základě Českou spořitelnou přidělených identifikačních údajů pro vstup do elektronického bankovnictví.

 

Obchodní podmínky vedení účtu jsou uvedeny na internetových stránkách České spořitelny a jsou přílohou ke smlouvě o zřízení účtu a podúčtů jednotlivých KTK

 

4.4.2 Odvody za opakované Roční prohlídky HV u KTK za účelem prodloužení platnosti již existujícího PHV

K poslednímu dni každého kalendářního měsíce provede pokladník vyúčtování a odvede na účet FKHV ČR částku, kterou vypočte takto:

počet opakovaných Ročních prohlídek HV x 100 Kč vč. DPH. Ostatní finanční prostředky zůstanou v pokladně KTK jako záloha na krytí nákladů na činnost KTK (viz odst. 4.5. níže).

 

4.5 Užití finančních prostředků, které zůstávají v pokladně KTK

4.5.1 - KTK smí použít prostředky v rámci vyrovnaného hospodaření KTK zejména na úhradu těchto nákladů:

 • kopírování, administrativní potřeby,
 • dopravné spojené s organizační činností KTK, 
 • nákup pracovních pomůcek pro testování a školení,
 • nájmy prostor pro zajištění činnosti komise,
 • telefony - paušální měsíční poplatek, pošta, komunikace s registračním místem,
 • pohoštění ve výši max. 250 Kč/člena KTK /rok
 • pohoštění účastníků ročního školení členů KTK a KLTK do výše 250Kč/osobu a rok
 • odměny členům KTK na základě uzavřených dohod o provedení práce, popř. na základě darovací smlouvy a pod. – viz odst. 4. 6

Tyto výdaje zapíše pokladník do pokladní knihy a doloží je příslušnými doklady.

 

4.5.2 Použití prostředků KTK podmíněné souhlasem prezidia FKHV:

 • nákup výpočetní a reprografické techniky
 • zařízení pro pořízení dokumentace testovaných vozidel
 • případné další nákupy nespecifikované v bodě 4.5.1.

U nákupu této skupiny zařízení je předána po realizaci nákupu kopie dokladu o pořízení, vč. kopie záručního listu, jako podklad pro zavedení do operativní evidence FKHV.

Nákup těchto zařízení je kryt z prostředků příslušné KTK maximálně do výše jejího vyrovnaného hospodaření.

 

4.5.3 Silniční daň

Pro účely výpočtu a odvodu silniční daně je povinnost u všech účtovaných a proplácených cestovních příkazů uvést, zda je za použité vozidlo odváděna silniční daň jiným subjektem (majitelem) nebo není. V případě že není, je povinností FKHV odvést daň dle aktuální denní sazby/den. Odvod silniční daně zajišťuje centrálně FKHV na podkladě měsíčně předaných cestovních příkazů.

 

4.6 Výplata odměn

Předseda KTK má právo navrhnout pro členy jeho KTK roční odměny za práci v KTK, které jsou hrazeny z prostředků KTK. Výplata odměn je prováděna na základě Dohody o provedení práce, která je uzavřena mezi FKHV a jednotlivými členy KTK. Rozdělení odměn v rámci disponibilních prostředků KTK je schvalováno na schůzi KTK a výplata je zahrnuta do účetních dokladů, které jsou předávány účetnímu FKHV včetně uzavřených Dohod o provedení práce.

Dohoda o provedení práce viz Příloha č. 3.

 

4.6.1. Pravidla pro uzavírání dohod o provedení práce.

Rozsah prací prováděných na základě DPP nesmí přesáhnout 300 hod za rok.

Výplata na základě dohody o provedení práce může být maximálně 9900 Kč/ měsíc

V dohodě musí být uvedena hodinová sazba, kterou navrhne předseda KTK na základě podílu práce na provedení testací. Minimální částka na hodinu je vázána na výši minimální mzdy v daném kalendářním roce.  Člen KTK nesmí mít žádné další dohody o provedení práce, v případě, že tomu tak je, pak součet odměn ze všech vyplácených dohod v rámci jednoho měsíce nesmí přesáhnout limit 10000,- Kč a v rámci jednoho roku 300 hodin.

 

4.6.2. Pravidla pro vyplácení odměn

Na základě uzavřených Dohod o provedení práce a schválení výše odměn schůzí komise KTK mohou být z prostředků KTK jednotlivým členům vyplaceny odměny. Kopie zápisu je zaslána spolu s kopií schválené výše odměn FKHV.

Vyplacená částka je snížena o daňový odvod ve výši 15% přiznané odměny.

Vyplacená odměna je zapsána do pokladního deníku a může být provedena buď v hotovosti na základě výdajového dokladu, popř. bankovním převodem z podúčtu KTK u ČS. Ve stejném kalendářním měsíci je zaslána na centrální účet FKHV sražená 15% část odměny, s označením „ Záloha na daň z příjmu“.

Účetní FKHV centrálně zajistí vůči finančnímu úřadu zaplacení daně z příjmu za celé FKHV.

V případě dodržení výše uvedených pravidel, viz bod 4.6.1, nemusí příjemce odměny podávat samostatné daňové přiznání a odměna je osvobozena od platby sociálního a zdravotního pojištění.

 

 

5. Pokladní knihy

Kopii Pokladní knihy včetně originálu účetních dokladů zašle předseda KTK účetnímu FKHV poštou měsíčně, vždy do 7. kalendářního dne následujícího měsíce.

Pokladní knihu předloží pokladník ke kontrole na vyžádání:
a) prezidiu FKHV ČR

b) KRK FKHV ČR

 

 

6. Účinnost směrnice:

Po schválení presidiem FKHV ČR nabývá tato směrnice účinnosti dne 1. 1. 2016.

 

 

 

 

 

Ing. Jan Täubel

prezident FKHV ČR

 


Příloha č. 1 Dohoda o hmotné odpovědnosti

 

DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI

 

 1. FKHV ČR, Nad Okrouhlíkem 11, 18200 Praha 8, zastoupená prezidentem .........., Na Blatech 18, 18200 Praha 8, (dále jen FKHV)

 

 1. FKHV jmenovaný předseda/ pokladník KTK ……… …….jméno, bydliště, datum narození….(dále jen pokladník)          

 

 1. Zástupce  předsedy/ pokladník KTK…………………… jméno, bydliště, datum narození…(dále jen druhý pokladník)

uzavírají tuto dohodu o hmotné odpovědnosti

 

I.

Předmět plnění

……………. vykonává u  FKHV podle Směrnice č. 001/2015 ze dne 1. 1. 2016 práci předsedy KTK… a pokladníka  této komise. Pro výkon této práce je nutné uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti.

Touto dohodou přebírá(jí)  pokladník (nebo druhý pokladník) hmotnou odpovědnost za hodnoty svěřené k vyúčtování. Jde o pokladní hotovost a finanční prostředky na účtu u ČS č……. s nimiž bude nakládáno ve smyslu Směrnice 001/2015.

Pokladník(ci) odpovídá(jí) za schodek, jestliže neprokáží, že vznikl zcela nebo zčásti bez jejich zavinění.

FKHV vytvoří pokladníkovi (pokladníkům) potřebné pracovní podmínky.

Jestliže bude mít pokladník za to, že FKHV tuto povinnost neplní, je sám povinen sdělit zjištěnou konkrétní závadu FKHV, a to bez zbytečného odkladu.

Inventarizace se bude provádět vždy při uzavření dohody o hmotné odpovědnosti, při jejím zániku, (při změně druhého pokladníka) nebo při skončení výkonu funkce pokladníka (pokladníků).

Dohoda o hmotné odpovědnosti zaniká dnem skončení výkonu funkce pokladníka nebo dnem odstoupení od této dohody.

Další podmínky odpovědnosti zaměstnance za případný schodek vyplývají z ustanovení zákoníku práce, občanského zákoníku a dalších pracovněprávních předpisů.

II.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva byla sepsána ve dvou (třech) vyhotoveních, z nichž jedno převzal FKHV a druhé pokladník (a třetí druhý pokladník).

 

 

V ………….………dne …………….

 

 

...........................                                                                          ..................................

                                 FKHV                                                                                pokladník (pokladníci)


Příloha č. 2 Tabulka s podklady pro platby z testování

 

Měsíční přehled        KTK č. .............                     Rok............

 

                                                                                                                                          

 

počet prvotních testací

 

 

 

 

 

 

 

měsíc

FKHV

AVCC

AKHV

příjem

počet přetestací

přetestace z jiné komise

příjem

příjmy celkem

výdaje

celkem

odvod na FKHV

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto tabulku s podklady pro platbu z testování odešle KTK na sekretariát FKHV ČR (sekretariat@fkhv.cz), který ji následně předá v elektronické podobě na adresy:

- naus@autoklub.cz     

- akhv@akhv.cz                                                                                                                                                                                                                                                                             

- fiala21@seznam.cz


Příloha č. 3 Dohoda o provedení práce

 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

 

Zaměstnavatel Federace klubů historických vozidel

IČO : 67799507

DIČ: CZ67799507

se sídlem v Praze 8, Nad Okrouhlíkem 11, 182 00

zastupovaný prezidentem FKHV p. …………..

 

a

 

pracovník:..............................., předseda KTK č. ………….. (člen KTK)

rodné číslo:

trvale bytem:

                         

uzavírají podle § 75 a násl. zákoníku práce tuto

 

DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE

 

 • Sjednaný pracovní úkol – provádění testace historických vozidel, archivování údajů o otestovaných vozidlech a zpracování statistických přehledů a podkladů pro účetnictví FKHV za KTK ....

 

 • Práce bude zahájena:...................
 • Práce bude ukončena:……………………..
 • Za zaměstnavatele práci převezme předseda technické komise KTK a předseda KTK
 • Odborný odhad rozsahu práce dle potřeb FKHV do 60 hod za měsíc
 • Za provedení práce ve sjednané jakosti a lhůtě poskytne zaměstnavatel                                                        

            pracovníkovi odměnu ve výši..................Kč/hod

 • Dohoda o provedení práce může být kdykoliv ukončena zaměstnavatelem, i před       

            ukončením daného pracovního úkolu.

 

 

 

 

V Praze:.....................

 

 

 

  ……………….................................                           …………………………..

  podpis pracovníka                                                   podpis zaměstnavatele


Příloha č. 4 Vzor požadavku na nákup pro KTK

 

Požadavek na nákup pro potřeby KTK

 

Pořadové číslo

Předmět nákupu

Zdůvodnění nákupu

Pořizovací cena

1

Notebook ASUS xxx

Vedení evidence provedených testací

10000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá:   KTK č.  ……

Předseda KTK : ……………………………………..                       Podpis………………………………….

Datum předání FKHV: …………………………..

Datum projednání prezidiem FKHV …………………………….

Požadavek: schválen    x    zamítnut

Předseda FKHV – podpis ………………………………………..

Pozn: tabulka je vyhotovena ve 3 výtiscích:

            Výtisk č.1 – zůstává v KTK

            Výtisk č. 2 a č. 3 – je odeslán FKHV

            Výtisk č. 2 – po schválení je odeslán zpět KTK

           Výtisk č. 3- po schválení je založen v sekretariátu FKHV

 

 


Příloha č. 5 Vzor návrhu odměn pro členy KTK

 

Návrh na výplatu odměny pro komisaře KTK

 

Poř.

číslo

Jméno a příjmení člena KTK

Počet

testací

Návrh

Odměny

Schválená

částka

Přijal     

podpis

Datum

1

Novák František

9

300

300

xxxxxx

21.12.xxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá:   KTK č.  ……

Projednáno na zasedání KTK dne:

Předseda KTK : ……………………………………..                       Podpis………………………………….

 

Pozn: tabulka je vyhotovena ve 3 výtiscích:

            Výtisk č. 1 – zůstává v KTK

            Výtisk č. 2 a č. 3 – je odeslán FKHV a účetnímu FKHV

           


Příloha č. 6 Vzory smluv pro výplatu odměn

 

Dohoda o poskytnutí daru

 

Federace klubů historických vozidel ČR

Se sídlem Nad Okrouhlíkem 2294/11, 18200 Praha 8

zastoupena prezidentem FKHV ……..

IČO: 67799507

DIČ: CZ67799507

(dále jen dárce) na straně jedné

 

 

 

 

panem…………………….

bytem…………………….

Číslo účtu:………………

(dále jen obdarovaný) na straně druhé

 

 

Uzavřeli tuto dohodu o daru

 

1/ Předmět daru

Dar, poskytovaný dárcem jeho příjemci, je určen v souladu s rozhodnutím prezidia FKHV ČR ze dne ………

 

2/ Výše daru

Předmětný dar je poskytován ve výši ……………………Kč (slovy:.......................................)

 

3/ Zvláštní ustanovení

 1. Dar bude dárcem poskytnut nejpozději do 31. prosince………
 2. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 výtiscích, každá strana obdrží jeden výtisk
 3. Dle zákona č. 357/1992 Sb. v platném znění, peněžní dar převyšující částku 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) podléhá dani darovací.

 

 

 

V Praze dne ……………………………….

 

 

 

……………………………………..                                        ……………………………………

                        Dárce                                                                            příjemce daru

 


Příloha č. 7 Cestovní příkaz

 

Je používán formulář cestovního příkazu.

Pokud je používán vlastní automobil je nutno stanovit sazbu za ujetý km, kterou je možno získat následujícím způsobem:

Základní sazba za ujetý km dle kategorie vozu – zveřejňuje vyhláškou MF vždy na období běžného roku + průměrná spotřeba x aktuální cena PHM – je nutno k vyúčtování přiložit doklad k nákupu PHM v den konání služební cesty. V druhém případu je možno použít stanovenou cenu PHM, kterou rovněž pro dané období kalendářního roku určuje MF. Sazby lze nalézt na serveru www.finance.cz./cestovní náhrady

Průměrná spotřeba je stanovena jako aritmetický průměr 3 spotřeb uvedených ve velkém TP vozidla ( 90/120/město).

Vypočtenou sazbu je nutno uvést na cestovním příkazu.

V rámci vyúčtování cest nejsou vypláceny náhrady za stravné a ztrátu času, neboť se jedná pouze o standartní úhradu za použití vlastního vozu (základní sazba + spotřeba pohonných hmot).

V cestovním příkazu je třeba uvést též RZ použitého vozidla a prohlášení, zda je či není za vozidlo placena silniční daň. Pokud není, bude zaplacena FKHV ČR v zákonné výši 25,-Kč za den.

 

 

 

Příloha č. 8 – Příjmový doklad

 

Každá KTK obdrží propisovací blok Příjmový daňový doklad, který je číslován. Každá komise dostane svoji číselnou řadu. Originály dokladů jsou spolu s originálem Pokladní knihy předávány FKHV, která je zahrne do svého ročního vyúčtování a sestavení daňového přiznání. Finanční částka, uváděná v tomto dokladu, se rozumí včetně 21% DPH.

 

 

 

Příloha č. 9 – Výdajový doklad

 

Každá KTK obdrží propisovací blok Výdejový daňový doklad, který je číslován. Každá komise dostane svoji číselnou řadu. Originály dokladů jsou spolu s originálem Pokladní knihy předávány FKHV, která je zahrne do svého ročního vyúčtování a sestavení daňového přiznání. Finanční částka, uváděná v tomto dokladu, se rozumí včetně 21% DPH.

 

 

 

Příloha č. 10 – Pokladní kniha

 

Každá KTK obdrží propisovací blok Pokladní kniha, který je číslován. Originály listů Pokladní knihy jsou spolu se zapsanými Příjmovými a Výdejovými daňovými doklady předány FKHV, která je zahrne do svého ročního vyúčtování a sestavení daňového přiznání.


Tato směrnice byla schválena Prezidiem FKHV a společným zasedáním FKHV, AVCC v AČR a AKHV dne 21. 12. 2015.

 

Směrnice vstupuje v platnost od 1. 1. 2016

 

Zpracoval: Ing. Jan Täubel

                   Ing. Pavel Fiala

                   Ing. Petr Lammel

 

Ekonomická směrnice ke stažení ZDE

Zpět