Etický kodex FKHV ČR

18.09.2017 11:50

 

Federace klubů historických vozidel České republiky, zapsaný spolek

 (dále jen „Spolek“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Obsahem etického kodexu (dále jen „EK“) jsou pravidla, jimiž se řídí chování členských subjektů „Spolku“, členů členských subjektů a žadatelů o členství v něm. Členské subjekty „Spolku“ a uchazeči o členství jsou povinni všechna pravidla EK dodržovat.
 2. Užívání loga „Spolku“ a údaje o členství ve „Spolku“ ve spolkové, informační, propagační, reklamní a další činnosti členských subjektů je i vyjádřením ztotožnění se stanovami a dalšími interními dokumenty a pravidly „Spolku“.

Článek II.

Pravidla etického chování členských sdružení „Spolku“

 1. Ve své činnosti členská sdružení „Spolku“ respektují právní řád a principy dobrých mravů. Řídí se všeobecně uznávanými zásadami etiky a slušného chování. Navzájem se nepomlouvají a nevytváří nepřátelskou atmosféru. Poskytují své služby eticky, poctivě, odpovědně, diplomaticky a dbají na vysokou profesionalitu poskytovaných služeb. Jsou přístupni názorům a ochotni respektovat alternativní hlediska. Členská sdružení „Spolku“ uvádějí ve svých informačních, propagačních, reklamních a dalších materiálech pravdivé údaje, které neuvedou veřejnost v omyl. O své činnosti a nabízených a poskytovaných službách podávají úplné, aktuální a srozumitelné informace.
 2. Zastupitelé členských sdružení „Spolku“ reprezentují a zastupují svou členskou základnu, tudíž je nemístné a nemorální atakovat, či jiným způsobem poškozovat jiné osoby, na základě osobního názoru, který není názorem skupiny osob, kterou dotyčný zastupuje.
 3. Jsou-li vůči státním orgánům, sdělovacím prostředkům, ostatním členským subjektům „Spolku“ či širší veřejnosti formulována stanoviska k zásadním otázkám o činnosti „Spolku“, budou tato stanoviska prezentována vždy tak, aby bylo jasně patrné, kdy jde o stanovisko „Spolku“ a kdy o individuální stanovisko konkrétního členského sdružení.
 4. Členská sdružení „Spolku“ nezavádějí žádná pravidla, která by byla v rozporu se stanovami a dalšími interními dokumenty „Spolku“ a jejich členy motivovaly k tomu, aby členům či žadatelům o testování historických vozidel poskytovali neúplné, nesprávné nebo zavádějící informace o systému testování historických vozidel, nebo jinak postupovali v rozporu s právním řádem nebo dobrými mravy.
 5. Ve vztahu vůči státním orgánům budou při prosazování svých zájmů, zejména v legislativní oblasti, členská sdružení „Spolku“ upřednostňovat koordinovaný postup v rámci „Spolku“. Zejména pak poskytnou své náměty pro jednání a odpovídající informační podporu přípravě obecně závazných právních předpisů.
 6. Členská sdružení „Spolku“ a jejich členové nesmí členské sdružení svou činností a chováním poškozovat dobré jméno „Spolku“ a jeho členů.
 7. Veškeré náměty na změny fungování „Spolku“, stížnosti na fungování „Spolku“ a další podněty budou prezidiu „Spolku“ zásadně předkládány po projednání a schválení vedením členského subjektu „Spolku“ a jeho prostřednictvím.
 8. Členové členských sdružení „Spolku“ a členové „Spolku“ se v přítomnosti třetích osob zdržují vzájemné kritiky a kritiky jiného sdružení „Spolku“.
 9. Členská sdružení „Spolku“ seznámí svoji členskou základnu se zněním tohoto EK.

Článek III.

Kontrola dodržování etického kodexu

 1. Členové „Spolku“ vystupují ve vzájemných vztazích korektně. Případné vzájemné rozpory řeší dohodou. V rámci členských sdružení je možnost požádat o pomoc prezidium „Spolku“.
 2. Prezidium „Spolku“ sleduje dodržování EK a prošetřuje jednotlivé podněty, týkající se porušování EK. Prezidium „Spolku“ řeší porušení EK jak ze strany členského sdružení, tak i ze strany žadatele o členství ve „Spolku“ a v souladu se Stanovami „Spolku“ přijímá nebo navrhuje shromáždění delegátů „Spolku“ příslušná opatření.
 3. V případě, že členský subjekt „Spolku“, či jeho člen, poruší, či zjistí porušení povinnosti vyplývající z EK, je povinen informovat prezidium „Spolku“, že k takovému porušení došlo.
 4. Prokázané hrubé nebo opakované porušení Etického kodexu může být důvodem k vyloučení členského sdružení ze „Spolku“, popř. jeho člena ze sdružení.

 

Znění Etického kodexu schválené Prezidiem v Praze dne 5. 9. 2017

 

Etický kodex FKHV ČR.pdf

Zpět