Informace o schůzi na Ministerstvu dopravy

18.07.2017 19:58

 

1.     Změna zákona č. 56/2001 Sb.

 • nově zapisovaný údaj do registru silničních vozidel
 • údaj o historické původnosti
  • datum získání historické původnosti
  • číslo protokolu o platném testování silničního vozidla
  • dobu platnosti testování
 • datum převodu silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel
 • registrace vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel
 • žadatel předloží
  • žádost
  • protokol o platném testování
  • osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz
  • tabulky s registrační značkou
 • registrační místo provede
 • do technického průkazu zápis převodu vozidla z RSV do RHSV
 • záznam této skutečnosti do RSV
 • odebrání osvědčení o registraci vozidla a tabulky s registrační značkou
 • vydání průkazu historického vozidla, osvědčení o registraci vozidla a tabulky s registrační značkou pro historická vozidla
 • nově zmocnění pro žádosti o registraci historického nebo sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel
 • nejdéle 24 měsíců ode dne testování
 • žádá o testování vlastník dříve provozovatel
 • testování platí nejdéle 24 měsíců ode dne testování
 • registrační místo
  • vydá doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost
  • nebo zapíše údaj o historické původnosti do RSV a technického průkazu
 • změna platnosti testování
 • u silničního vozidla zapsaného v registru silničních vozidel

 

2.     Změna vyhlášky č. 355/2006 Sb.

Obecně

 •  sjednocení platnosti testování historického vozidla v souladu s délkou platnosti schválenou zákonem
 •  umožnění registrace historického vozidla, které bylo dříve registrováno v registru silničních vozidel České republiky v registru historických a sportovních vozidel
 •  úprava terminologie a principů registrace vozidel v České republice
 •  stanoví nové vzory žádostí o registraci historických a sportovních vozidel
 •  doplňuje definici historického vozidla
 • zrušuje se podmíněnost zápisu do RHSV pro historická a sportovní vozidla
 • vypouští se náležitosti žádosti o zápis do RHSV pro historická a sportovní vozidla
  • nově pouze součástí žádostí, přílohy č. 2 a 4
 • technický kód se mění na technický kodex
 • nově se nastavuje povinnost předávání seznamů kladně otestovaných vozidel do 30 dnů ode dne testování
 • vzor žádosti o registraci historického a sportovního vozidla   do RHSV se upravuje podle znění zákona č. 56/2001 Sb.
 • v příloze č. 6 se upravuje
 • definice historického vozidla se rozšiřuje o podmínku
  • jehož typ se již nevyrábí (Stálá výroba stejného modelu se může lišit homologací = kritérium)
 • upravuje se povinnost předsedy klubové testovací komise
 •  oznámení údajů do 15 dnů ode dne testování
 • oznámení údajů do 30 dnů ode dne testování
 • do 31. prosince 2018
 • upravuje se povinnost předsedy krajské testovací komise
 • dosavadní tiskopisy pro zápis historického a sportovního vozidla do RHSV lze používat

 

3.     Obecné informace, otázky a odpovědi

1)  U silničního vozidla po testování na historickou původnost lze žádat o:

a)      Uznání testování silničního vozidla na historickou původnost = Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost. Doklad má omezenou platnost do 24 měsíců, která může být zkrácena změnou údajů (např. změnou vlastníka). Vystavuje se např. pro odpuštění ekodaně. Uloženo v systému CIS STK.

b)      Zápis testování na historickou původnost do TP; vhodný k úlevám na ME a STK. Uloženo v CRV. Zápis má omezenou platnost (max 24 měsíců), pokaždé je třeba donést nový protokol Žádosti o testování. Vyprší-li platnost klubového testování – zápisu v TP, bude na STK na vozidlo nahlíženo jako na současné vozidlo a nebudou poskytnuty žádné úlevy. Majitel může prodloužit platnost testování novou Žádostí o provedení testování HV a na RM nechat zapsat za poplatek 50 Kč.

 

2)      Plné moci při operacích v RHSV

Ověřená pro změn osob (změna vlastníka apod.), neověřená pro změny technických dat.

 

3)      Bude nový vzor žádosti o registraci vozidla do RHSV.

Starý bude akceptován do 31. 12. 2018.

 

4)      Každá změna zjištěná při opakovaném testování bude znamenat nový protokol.

Na RM poplatek 50 Kč.

 

5)      Vozidla zahraničních majitelů můžou být přihlášena provozovateli v této republice.

 

6)      Vozidla, která zanikla v polopřevodu, je možné nyní zaregistrovat do RHSV.

 

7)      Dovoz do ČR

Nejdříve registrace do CRV, poplatek 10 000 Kč nutno zaplatit. Poté je možno žádat o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

8)      Při změně vlastníka vozidla žádá o otestování nový vlastník.

 

9)      Při koupi vozidla je doporučeno, aby kupující kontaktovat Ministerstvo životního prostředí k prověření, že vozidlo nebylo v minulosti ekologicky zlikvidováno. V případě vyříznutého VIN nesmí být vozidlo otestováno.

10)  Zlikvidovaná vozidla nelze testovat.

Pokud je vozidlo vedeno v CRV jako zlikvidované, řešit dále na MŽP – online registr na webu MŽP: https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/

 

11)  Je možné též zpětně převést vozidlo z historického a sportovního registru vozidel do registru silničních vozidel. Převod z RHSV do CRV:

a)      Musí prokázat technickou způsobilost = původní TP z dob života jako silniční vozidlo

b)      Určeno pro podnikání a každodenní používání

 

12)  U silničního vozidla je směrodatné datum klubového testování, u historického vozidla datum krajského testování.

 

13)  Na platných formulářích sjednotit umístění razítek KLTK, podpisů a číslování Žádostí o provedení testování historického vozidla (dále Žádostí).

Na Žádosti musí být otisk razítka KLTK, vydaného FKHV, umístěné:

 • přes obě fotografie v pravém dolním rohu,
 • na konci Žádosti vč. data vydání,
 • u případných oprav údajů na Žádosti,

Je potřeba na razítku používat pouze modrou barvu. To samé se týká podpisů testovacích komisařů.

Opravy v protokolech standardně přeškrtnutím a autorizací podpisem a razítkem příslušné komise – na všech kopiích. Bělení neakceptováno. Chybu, která vznikla v sekci na historickou původnost, opravuje klubová testovací komise, která testování provedla. Chybu, kterou udělá krajská komise opraví krajská testovací komise.

 

14)  Při obnově popsaných PHV po 10 letech – jsou přípustné aktuální fotografie?

Není určeno. Pokud by byly fotografie vyměněny, budou poté jiné, než jsou na Žádosti, která je uložena na RM a v archivu FKHV. Pokud budou nové, musí být vozidlo úplně stejné.

 

15)  RM zapíše úspěšně otestovanému vozidlu do registru a TP skutečnost, že se jedná o HV. Jak je toto zpoplatněno? Jak bude kontrolováno prodloužení platnosti testování – při následných kontrolách na STK?

 • Podle zákona č. 634/2004 Sb. položka 26 písm. g) 50,- Kč za zápis změny.
 • Na STK nebude přímo probíhat kontrola platnosti testování.
 • Neotestované vozidlo bude absolvovat STK bez úlev.
 •  

16)  Zrušit povinnost návštěvy stanic měření emisí u silničních vozidel do určitého roku výroby.

U silničního vozidla se zapsanou klubovou testací v TP – prohlídka výfukového systému, nebude měření emisí.

Bude zavedený termín a všechna vozidla s platným testováním na historickou původnost nebudou měřena. Nebudou stanoveny roky, bude to směřováno ke všem vozidlům, která jsou otestovaná na historickou původnost.

 

17)  Bude silniční vozidlo s platným a do TP zapsaným testováním na historickou původnost automaticky zbaveno povinnosti platit při převodu eko poplatek?

Nebude – znění zákona č. 185/2001 Sb. § 37e odst. 4) musí být vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla.

 

18)  Jaký bude postup a zpoplatnění převodu ze silničního do historického registru vozidel?

50 Kč za úkon + ZRZ 500 Kč za každou tabulku registrační značky.

 

19)  Jasně společně definovat „sportovní vozidlo“ a podmínky, za nichž je možno takovému vozidlu vydat PHV. Podmínkou by mohlo být dřívější schválení k provozu na veřejných komunikacích?

Pokud bylo v minulosti provozováno v běžném provozu, je možné připustit do provozu. Nemůže být v evidenci sportovních vozidel a zároveň v registru historických vozidel. Musí být v civilní podobě. Pokud byly v minulosti připuštěny do normálního provozu, tak můžou.

 

20)  Jednotný postup odpouštění eko poplatku u vozidel dovezených do ČR – viz znění vyhlášky testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel“. Některá RM tvrdí, že není-li vozidlo registrováno, nelze jej otestovat na historickou původnost.

 • Zákon č. 56/2001 Sb. § 79c odst. 1).
  • Vlastník silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, může požádat o provedení testování tohoto silničního vozidla.

Vozidlo musí být zapsáno v české evidenci, jinak nemůže požádat o provedení testování silničního vozidla.

 

21)  Je možno podávat na RM Žádosti, které jsou ve formě přeložené A3, i jako listy A4, sešité dohromady, přelepené a orazítkované?

Možné to je, ale není to praktické. Musí to být přelepené, orazítkované a očíslované proti vyměnění.

 

22)  Při otestování silničního vozidla a kladném výsledku, který vyznačí právnická osoba do Žádosti o provedení testování historického vozidla, může vlastník silničního vozidla předložit protokol o platném testování místně příslušnému úřadu pro registraci historického vozidla a požádat o zápis údaje o historické původnosti do registru silničních vozidel a do technického průkazu silničního vozidla. Je tento zápis aktuální a platný po celou dobu registrace silničního vozidla?

Není, platí jen po dobu platnosti testování.

 

23)  Musí se tento zápis o historické původnosti obnovit po skončení platnosti testování, jelikož testování je platné nejdéle 24 měsíců od dne, ve kterém se testování provedlo?

Ano musí.

 

24)  Bude se provádět klubovou testovací komisí pravidelná prohlídka již dříve otestovaných silničních historických vozidel dle přílohy č. 6 k vyhlášce 355/2006 Sb. bod 7, které se dle § 6a bodu 7 vyhlášky použijí pro testování silničních vozidel obdobně?

Ano musí.

 

25)  Bude se jednat o pravidelnou prohlídku nebo se jedná o klubové testování, jelikož výsledek testování dle bodu 7 přílohy č. 6 je zapsán do protokolu o testování a jedná se o protokol, který je součástí žádosti o provedení testování historického vozidla?

Bude se vyplňovat Žádost o provedení testování historického vozidla podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 355/2006 Sb.

 

26)  Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37e zákona č. 185/2001 Sb. se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla. Poplatek se neplatí u historických vozidel podle jiného právního předpisu 31 h) a vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle jiného právního předpisu 31 i).

Musí se při dalších následných přeregistracích, aby poplatek nebyl opětovně placen, předkládat nový platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost budoucím vlastníkem vozidla, a to v případě, že již byl učiněn zápis do technického průkazu, že poplatek byl odpuštěn na základě uznání vozidla jako historické?

 • Ano musí se předkládat vždy platný doklad.
  • Zákon č. 185/2001 Sb. § 37e odst. 4)
   • … a vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle jiného právního předpisu.
   •  

27)  Je možné provést testování u nemotorových silničních vozidel (přípojná vozidla – vleky, přívěsy, návěsy, obytné přívěsy a návěsy apod.)? - jedná se o rozpor s technickým kodexem FIVA. Testován je např. přepravník pro koně, přepravník pro loď. V SRN to možné není, jelikož tato skupina vozidel se dá přihlásit do registru silničních vozidel na běžné RZ.

 • Poplatek se vybírá pouze u kategorie M1 a N1

Ani do registru silničního ani historického. Bude dořešeno na interní schůzce s FKHV.

 

28)  Technické prohlídky je nutno provádět podle předpisů, které platily v době prvního schválení vozidla do provozu, bez ohledu na stát, kde k němu došlo.

Bude řešeno v rámci úprav technických prohlídek týkajících se historických vozidel.

 

29)  Bylo by proto rozumné, vycházet přednostně ze stavu, v jakém bylo vozidlo poprvé schváleno do provozu, případně jak bylo upraveno či dovybaveno podle předpisů, aktualizovaných „v období“ 10 let od prvního schválení a uvedení do provozu („období“ 10 let je definováno Technickým kodexem FIVA a jedná se o časový úsek, kdy bylo vozidlo běžně užíváno k dennímu provozu). Dovybavení či úpravy na úroveň požadavků pozdějších předpisů by znamenalo znehodnocení historické hodnoty a původnosti vozidla a bylo by v rozporu s Technickým kodexem FIVA.

Bude řešeno v rámci úprav technických prohlídek týkajících se historických vozidel.

 

30)  Historická vozidla s výstražnými světly (hasičská, policejní a podobně) - umožnit jejich provoz s podmínkou, že při provozu na veřejné komunikaci budou výstražná světla bezpečně zakryta.

Historická vozidla s výstražnými světly (hasičská, policejní a podobně) - umožnit jejich provoz s podmínkou, že při provozu na veřejné komunikaci budou výstražná světla bezpečně zakryta.

Vozidlo nesmí být zaměnitelné s vozy v běžném provozu. Historické vozy, např. VB, jsou nezaměnitelné s dnes používanými vozy. Problém je např. s hasičskými vozy, které se na první pohled tolik neliší, aby nenarušily běžný provoz z hlediska zákonu o pozemních komunikacích.

 

31)  Tolerance menšího brzdného účinku u vozidel s mech. brzdami a jeho rozložení na jednotlivá kola.

V současné době je již tolerance odstupňována dle roku výroby. Pokud i tak je pro historická vozidla nevyhovující nastavená účinnost brzd, může být na žádost FKHV tabulka, která je používaná ve stanicích STK, upravena.

 

32)  Úplné vypuštění operace "cloumání přední nápravou".

STK u silničního vozidla s platným testováním historického vozidla (klubovým testováním) – nebude mechanické cloumání přední nápravou, pouze odlehčení nápravy a ruční zkouška vůlí. Úkon při kontrole nelze úplně vypustit.

 

33)  Tolerance menší plochy sklíček u zadních koncových svítilen – originál dobové osvětlení.

Dle roku výroby by to neměl být problém.

 

34)  Tolerovat červená skla blinkrů a podobné odlišnosti u vozidel dovážených například z USA a SSSR.

Červené blinkry u motocyklů – akceptováno do roku výroby 1976.

 

35)  Tolerovat absenci brzdového a mlhového světla, tachometrů a elektrických zvukových výstražných zařízení u starých vozidel, kde to výrobce nedodával – cca do roku 1950.

 • Nelze tolerovat absenci brzdových světel.
 • Většina vozidel byla od výroby s tachometrem. Je možnost absence u předválečných motocyklů a bude posunuta doba výjimky na do roku výroby 1950.
 • Vozidlo musí mít zvukové výstražné zařízení. Může být mechanické či ručně ovládané, do roku výroby 1950.
 •  

36)  Tolerovat případné překročení hladiny hluku, hlavně u motocyklů.

STK v současné době neměří hladinu hluku. V případě zavedení této povinnosti bude pravidlo odstupňováno pro historická vozidla.

 

37)  Tolerovat absenci VIN, případně čísel rámu/podvozku tam, kde to výrobce neprováděl.

Vozidlo se musí nějakým způsobem identifikovat. Některé vozidla nemají VIN na rámu, ale mají číslo na dveřích a na karoserii, ale i tak neprojde technickou kontrolou. Bude upraveno, že pokud číslo bude uvedeno na karoserii a souhlasí s ostatními údaji, bude to stačit jako identifikátor vozidla.

Bude možnost, že pokud na vozidle nebude uvedeno celé VIN, stačí posledních 6 míst. Pokud se VIN nechá vyrobit (obnovit), udělá se celé. 

 

38)  Umožnit použití r.z. nestandardních rozměrů, případně nalepovací r.z. tam, kde nejsou vhodné podmínky k umístění r.z. standardních.

Nutno respektovat rozměry stanovené vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

 

 

Vysvětlivky:

CIS – centrální informační systém, využívají STK

CRV – centrální registr vozidel

FKHV – Federace klubů historických vozidel ČR

MD – Ministerstvo dopravy

ME – měření emisí

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

KTK – krajská testovací komise

RM – registrační místo

RHSV – registr historických a sportovních vozidel

 
Zpět