Informace pro předsedy KTK a veteránskou veřejnost

08.06.2017 08:59

Vážení kolegové,
Vzhledem k nejrůznějším dotazům, které se k nám dostávají vesměs nepřímo formou jedna paní povídala, pokusím se v návaznosti na obšírné vysvětlení aktuální situace rozeslané 30.5.2017, znovu zrekapitulovat aktuální stav věcí v systému testování.
Zachycené Informace:

1/ Poplatky za testování:
Federace prý okrádá kluby tím, že navrhla a prosadila prodloužení intervalu testování z jednoho roku na 24 měsíců.
Federace je v první řadě zástupcem majitelů historických vozidel s úkolem umožnit a usnadnit jejich provozování na veřejných komunikacích. Za účelem testování na historickou původnost FKHV deleguje na podkladě právě uzavíraných smluv oprávnění k tomuto stupni testování na jednotlivé kluby, které splňují podmínky k udělení tohoto oprávnění. Tyto kluby jsou samostatné subjekty, které si stanovují podmínky pro provedení testování – místo, termín, poplatek atd. podle svého rozhodnutí, FKHV pouze doporučila maximální cenu – nikoliv určila! Níže uvedený výňatek z Ekonomické směrnice FKHV toto dokládá. Ekonomická směrnice byla vypracována pro stávající režim testování a bude v nejbližších týdnech podrobena novelizaci, která bude vycházet z ekonomických propočtů pro vyrovnané hospodaření FKHV. Toto nebylo možno provést dříve, než bylo zcela jasné, v jaké podobě budou vyhlášky, navazující na zákon 56/2001Sb., vydány (novela vyhlášky č. 302/2001Sb. ještě vydána nebyla).

Do doby vydání nové Příručky testování a Ekonomické směrnice platí předpisy stávající.

Výňatek z Ekonomické směrnice FKHV:

3. Druhy činností při testování vozidel a výše úhrad za tyto úkony. Všechny poplatky hradí majitel vozidla.

č.

Úkon

Dokument k vyplnění

Poplatek vč. DPH

Výši stanoví

3.1

Klubové testování silničních a historických vozidel pro určení historické působnosti.

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

FKHV doporučuje cenu 3000 Kč/ testování

Klub

3.2

KLTK

Pravidelná „Roční prohlídka HV“

za účelem prodloužení platnosti již vystaveného OHV a PHV

Formulář „Protokol o roční prohlídce HV“

FKHV doporučuje cenu 500 Kč/roční prohlídka

Klub

3.3

Testování na technickou způsobilost HV k provozu na pozemních komunikacích.

Formulář „Žádost o provedení testování HV“

800 Kč/první testování historického vozidla

Prezidium FKHV

3.4

Roční prohlídka HV na technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.

Formulář „Protokol o roční prohlídce HV“

200 Kč/prohlídka

Prezidium

FKHV

V případě přechodu k jiné KTK, než je vozidlo evidováno, bude roční prohlídka zpoplatněna dvojnásobnou částkou a to pouze při první prohlídce u jiné KTK (včetně admin. poplatku za převod). Při změně bydliště zůstává cena za prodloužení ve výši 200 Kč/testaci

400 Kč/ prohlídka

3.5

Individuální požadavek majitele HV na KLTK a KTK (cestovné, fotografie, dokumentace k HV, údaje na www, ověření údajů u výrobce atd.)

Dle nákladů příslušné komise po dohodě s majitelem HV

KTK a KLTK

3.6

Testování pro vystavení ID Card FIVA

Formulář viz Příručka testování pro ID Card FIVA

cena 1650 Kč viz Příručka testování pro ID Card FIVA

Prezidium FKHV

3.7

Roční členský příspěvek ve spolcích členských sdružení FKHV

20 Kč za člena

SD FKHV


2/ Interval prodlužování:

Zákon č. 56/2001Sb. nabyl platnosti k 1.3.2017, z čehož vyplývá, že prodloužení platnosti testování, provedená klubovými a následně krajskými komisemi, platí podle původního znění zákona do 31.5.2018. Testace provedené od 1.6.2017 včetně mají platnost do 24 měsíců od data provedení testování, doba platnosti musí být vyznačena v Protokolu o prohlídce historického vozidla – viz níže a viz příloha.
Termínovník klubových i krajských testací bude pro každý rok vyhlášen příslušnou komisí.

3/  FIVA ID Card

Až do spuštění nového systému vydávání FIVA ID průkazů vystavuje FKHV průkazy ve stávající podobě za nezměněný poplatek 1650,-Kč. Nový systém by měl vstoupit v platnost ve druhé polovině roku 2017 a o nastalých změnách budeme průběžně informovat.

4/ Zápis uznání siničního vozidla za historické:
Na základě úspěšného otestování silničního vozidla na historickou původnost, vydá na základě žádosti vlastníka vozidla registrační místo „Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost“, který je platný do dne ukončení platnosti předložené Žádosti o testování nebo Protokolu o pravidelné prohlídce.
V praxi to znamená, že i silniční historické vozidlo se bude podrobovat pravidelné kontrole svého historického stavu v KLTK ve stanoveném režimu do 24 měsíců.
 

PROTOKOL O PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE HISTORICKÉHO VOZIDLA

V případě jakýchkoliv pochybností a nejasností, obraťte se prosím na náš sekretariát (tomas.husek@fkhv.cz) a pokusíme se pro vás získat potřebné informace. Předpokládáme, že řadu odpovědí na některé dosud nezodpověditelné dotazy získáme při setkání pracovníků registračních míst, předsedů KTK, zástupců MD a veteránské obce dne 22.6.2017.

 

Dne 7.6.2017

Zapsal: Jan Täubel 

Zpět