Metodický pokyn - Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

13.05.2015 13:56


Dne 1. října 2013 nabývá účinnost zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon mění podmínky při vybírání poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a ruší zánik účelu dalšího využití při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.

Gestorem tohoto zákona je Ministerstvo životního prostředí, tato informace byla vytvořena v součinnosti s ním. Týká se přímých a nepřímých dopadů novelizace zákona č. 185/2001 Sb. na činnosti v oblasti registrace vozidel. Tato informace nestanovuje žádné povinnosti nad rámec závazných právních předpisů, pouze upřesňuje a vysvětluje názor Ministerstva dopravy v rámci aplikace těchto předpisů.

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

§ 37e zákona č. 185/2001 Sb. nově zní:

„(1) Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel podle jiného právního předpisu31f) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

   (2) Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.

   (3) Poplatek se platí též při přeregistraci použitého vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen podle odstavce 2.

   (4) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství31g) ve výši

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,

c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

 Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě historických vozidel podle jiného právního předpisu31h) a vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle jiného právního předpisu31i).

   (5) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku podle odstavce 3 prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla. Pokud není v osvědčení o registraci vozidla zápis proveden, platí se poplatek ve výši podle odstavce 3 písm. c).

   (6) Poplatek podle odstavce 3 platí žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku.

   (7) Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a použijí se na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, zejména na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí. Vybrané poplatky převádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí České republiky.“

Od 1.10.2013 bude žadatel o registraci vozidla platit příslušný poplatek v případě přeregistrace následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byli žadatelé osvobozeni od poplatku. Jednalo se o osoby těžce tělesně postižené, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P (dále jen „ZTP“), dále o žadatele, u nichž k přeregistraci docházelo v důsledku nabytí a vypořádání dědictví (dále jen „DE“) nebo v důsledku zániku společného jmění manželů (dále jen „ZSJM“).

Na úkony provedené před 1.10.2013 se tato změna nevztahuje. U započatých přeregistrací následujících po osvobození ZTP, DE nebo ZSJM před 1.10.2013 se tedy poplatek neplatí.

Placení poplatku podle jednotlivých životních situací při přeregistraci použitého vozidla znázorňuje následující tabulka:

Tabulka platí v případě, že poplatek nebyl v minulosti vybrán.

 

Situace

Registrační úkony před 1.10.2013

Registrační úkony po 1.10.2013

Poplatek

1

BEZ

ZTP,DE nebo ZSJM

BEZ

Ano

2

BEZ

ZTP,DE nebo ZSJM

ZTP,DE nebo ZSJM

Ne

3

BEZ

ZTP,DE nebo ZSJM

(poplatek Ne)

BEZ

Ano

4

ZTP,DE nebo ZSJM

BEZ

BEZ

BEZ

Ne

5

ZTP,DE nebo ZSJM

BEZ

BEZ

Ne

6

ZTP,DE nebo ZSJM

V převodu

BEZ – dokončeno

Ne

7

ZTP,DE nebo ZSJM

V převodu

BEZ - dokončeno na třetí osobu

Ne

8

ZTP,DE nebo ZSJM

V převodu

BEZ – dokončeno

(poplatek Ne)

BEZ

Ne

             

BEZ – Žadatel bez osvobození

ZTP, DE nebo ZSJM – Žadatel s osvobozením

 

Změna § 13 zákona č. 56/2001 Sb.

§ 13 zákona č. 56/2001 Sb. nově zní:

„(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o trvalém vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla z registru, pokud

 a) motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo nebo zanikl účel jejich využití,

 b) zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se registrovaného vozidla a nebyla-li ve lhůtě čtrnácti dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události (netýká se vozidel dočasně vyřazených z registru),

 c) vlastník motorového vozidla předloží potvrzení o převzetí autovraku, vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu6a).

   (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka. Tuto skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu6a). Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle odstavce 1 písm. a), je vlastník motorového a přípojného vozidla povinen doložit způsob jeho zániku nebo jejich dalšího využití.“

Od 1.10.2013 nebude možné využívat institut dalšího využití vozidla. U zahájených řízení do 1.10.2013 se bude postupovat podle předchozího znění zákona.

Zánikem podle § 13 odst. 1 písm. a) se rozumí stav vozidla, kdy není možné vozidlo identifikovat a prokazatelně zaniklo. Např. schválení technické způsobilosti na základě předložených dokladů u vozidla, kterému bylo následně prokázáno pozměnění identifikátorů. Vozidlo deklarované předloženými doklady tak fakticky zaniklo.

V případě aplikace výše citovaného § 13 odst. 1 písm. b) upozorňujeme na znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění, kde bude naplňován správní delikt podle § 16 a 16a.

S touto informací seznamte příslušné pracovníky Vašich úřadů.

 

Ing. Josef Pokorný v.r.

ředitel

Odbor provozu silničních vozidel

 

Dokument ke stažení ZDE.

Zpět