Mezinárodní technický kodex FIVA 2020 - překlad

08.04.2021 09:00

1. VEHICLE DEFINITIONS & FIVA CARDS

1. DEFINICE VOZIDEL a FIVA KARET

 

2. OTHER DEFINED TERMS

2. DALŠÍ DEFINOVANÉ VÝRAZY

 

3. FIVA REGISTRATION NUMBER

3. FIVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO (FRN)

 

4. FIVA IDENTITY CARD & YOUNGTIMER REGISTRATION

    DOCUMENT

4. FIVA PRŮKAZ TOTOŽNOSTI & YOUNGTIMER REGISTRAČNÍ DOKLAD

 

5. VEHICLE IDENTITY

5. TOTOŽNOST VOZIDLA

 

6. VEHICLE MODIFICATIONS

6. ZMĚNY VOZIDLA

 

7. VEHICLE HISTORY

7. HISTORIE VOZIDLA

 

8. GENERAL RULES & PROCEDURES

8. OBECNÁ PRAVIDLA A POSTUPY

 

9. OTHER

9. OSTATNÍ

 

 

INTRODUCTION

ÚVOD

The Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) is the worldwide non-governmental organisation dedicated to the preservation, protection and promotion of Historic Vehicles and related culture.FIVA has been a non-governmental partner of UNESCO since April 2017.

The Technical Code defines a Historic Vehicle in the spirit of FIVA. It provides guidelines to document Historic Vehicles and describes the requirements under which a FIVA Registration Number and a FIVA Identity Card or a Youngtimer Registration Document may be issued.

The aim of the FIVA Card program is to document and safeguard motoring heritage for current and future generations and to provide owners with an accurate (but not infallible) independently reviewed and prepared document of the Historic Vehicle’s identity and history.

 

Mezinárodní federace historických vozidel (FIVA) je celosvětovou nevládní organizací věnující se uchovávání, ochraně a propagaci Historických vozidel a s tím související kultury. FIVA je nevládním partnerem UNESCO od dubna 2017.

Technický předpis definuje historické vozidlo v pojetí FIVA. Poskytuje zásady k dokumentování Historického vozidla a popisuje požadavky pro možné přidělení FIVA Registračního čísla a vydání FIVA Průkazu totožnosti nebo Youngtimer Registračního dokladu.

Cílem programu vydávání FIVA Karet je dokumentovat a zachránit dědictví motorismu pro současné i budoucí generace a poskytnout majitelům přesné (ale ne neomylné) nezávislé posouzení a přípravu zdokumentování totožnosti a historie Historického vozidla.

 

1. VEHICLE DEFINITIONS & FIVA CARDS

1. DEFINICE VOZIDEL a FIVA KARET

 

A FIVA Card may be issued to vehicles described in items 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4.

FIVA Karta může být vydán vozidlům popsaným v bodech 1.1,1.2,1.3 a 1.4.

 

1.1 Vehicles

1.1 Vozidla

A vehicle is a self-propelled land vehicle which is moved by its own means, commonly wheeled, that does not operate on rails. It is used for the transport of persons or goods or as mobile machinery which is specially constructed to perform work.

Vozidlo je vlastní silou poháněný pozemní dopravní prostředek, který je ovládán jeho vlastním zařízením, obvykle kolový, jenž není provozován na kolejích. Je určen pro převoz lidí nebo věcí nebo jako pohyblivý stroj, který je speciálně konstruován k vykonání práce.

1.2 Side cars and trailers

1.2 Postranní vozíky (sajdkáry) a přívěsy

These are any non-self-propelled vehicle which are designed and constructed to be towed by a vehicle.

Toto jsou jakékoliv ne vlastní silou poháněné prostředky, které jsou navržené a konstruované k táhnutí vozidlem.

 

1.3 Historic Vehicle

1.3 Historické vozidlo

A vehicle which

• Is at least 30 years old

• Is preserved and maintained in an historically correct condition

• Is not used as a means of daily transport

• Is therefore a part of our technical and cultural heritage.

Vozidlo, které

- je nejméně 30 let staré

- je uchováváno a udržováno v historicky správném stavu

- není užíváno jako dopravní prostředek denní přepravy

- je proto součástí našeho technického a kulturního dědictví

 

1.4 Youngtimer Vehicle

1.4 Youngtimer vozidlo

A vehicle which

•Is between 20 and 29 years of age

•Is in good condition and preservation

•Is used during leisure time

•May become eligible for a FIVA Identity Card upon reaching 30 years of age.

Vozidlo, jehož

- stáří je mezi 20ti a 29ti lety

- je v dobrém stavu a dobře udržováno

- je  používáno ve volném čase

- může být vhodné pro získání FIVA Průkazu totožnosti po dosažení 30ti let stáří.

 

2. OTHER DEFINED TERMS

2. DALŠÍ DEFINOVANÉ VÝRAZY

 

2.1 ANF is the FIVA Authorised National Authority representing FIVA in a certain country and is the sole bearer of all FIVA rights and obligations in that country (see FIVA Statutes).

2.1  ANF je FIVA Authorised National Authority - pověřená národní autorita zastupující FIVA v dané zemi a je výhradním držitelem veškerých práv a povinností FIVA v oné zemi (viz stanovy FIVA).

2.2 Build Year is the year the vehicle was completed. The specific date completed may differ from the manufacturer’s model year designation and from the date of the first registration in a country e.g. 1970 Mustang completed in November 1969.

2.2 Rok výroby je rok, kdy bylo vozidlo zhotoveno. Konkrétní datum zhotovení může být odlišné od výrobního modelu a od data první registrace v zemi, např. model Mustang 1970 vyrobený v listopadu 1969.

2.3 A FIVA Card is a standardised international document prepared by FIVA and issued by the ANF.

2.3  FIVA Karta je typizovaný mezinárodní dokument připravený FIVA a vydávaný ANF.

2.4 Vehicle Identification Number is the unique unaltered number assigned to the vehicle by the Manufacturer/Constructor. Note:The term “number” used throughout this document includes numeric, alphanumeric (e.g. A543Y2) and other character sequences (e.g. B*167B).

2.4 Identifikační číslo vozidla je jedinečné stále stejné číslo přidělené vozidlu výrobcem/stavitelem. Pozn.: pojem „číslo“ užívaný v tomto dokumentu zahrnuje číselnou, aflanumerickou (např.  A543Y2) a jinou znakovou řadu (např. B*167B).

2.5 Make is typically the trade name, brand or name used by theManufacturer/Constructor at the time of construction.

2.5 Zhotovitel je obvykle obchodní jméno, značka či jméno používané výrobcem/stavitelem v době výroby.

2.6 Manufacturer/Constructor is an entity or person who developed the concept and built or assembled the vehicle.

2.6 Výrobce/stavitel je právní subjekt nebo osoba, který vyvinul návrh a postavil nebo smontoval vozidlo.

2.7 Model, Series and Type are the designations, when available, that were used by the Manufacturer/Constructor at the time of construction.

2.7 Model, serie a typ jsou označení, jsou-li k dispozici, které byly užívány výrobcem/stavitelem v době výroby.

2.8 Modifications are all deviations from the condition and specifications of the vehicle as delivered from the Manufacturer/Constructor to the first user.

2.8 Změny jsou všechny odlišnosti vozidla od stavu a parametrů jak bylo dodáno výrobcem(stavitelem k prvnímu užití.

2.9 Modifying Entity (Company / Modifier) is an entity or person that takes the place of the Manufacturer/Constructor if he changes the concept of the vehicle and/or it’s main components substantially.

2.9 Původce změn (firma/úpravce) je právní subjekt nebo osoba která namísto výrobce/stavitele změní pojetí vozidla a/nebo výrazně jeho hlavní součásti.

2.10 Period is the time frame that the vehicle was in general use. For the purposes of FIVA, the duration of the Period starts from the Build Year of the vehicle plus fifteen (15) years (e.g. if the Build Year = 1960 then the Period is from 1960 to 1975). Due to World War II, the duration of the Period is increased to twenty (20) years if the Build Year of a vehicle is from 1925 to 1945. The Period duration may also be increased under special circumstances (e.g. due to war, embargo, etc).

2.10 Období je časové ohraničení, kdy bylo vozidlo obvykle užíváno. Pro účely FIVA znamená délka období rok výroby vozidla plus patnáct (15) let (např. jestliže rok výroby = 1960, pak je Období od r.1960 do r.1975). S ohledem na druhou sv.válku je délka období navýšena na dvacet (20) let, jestliže rok výroby vozidla je mezi r.1925 a r.1945. Délka Období může být prodloužena ve zvláštních případech (např. z důvodů války, embarga apod.)

2.11 Vehicle Inspection

It is a requirement that vehicles be inspected by a FIVA or ANF appointed scrutineer or independent specialist whose task it is to verify that the information given on the form by the applicant is correct. The preferred choice of specialist is an official from an appropriate marque club. A specialist restorer is acceptable provided the person has not carried out any significant work on the vehicle.

 

2.11 Prohlídka vozidla

Je požadavkem, aby vozidlo bylo zkontrolováno FIVA nebo ANF určeným komisařem nebo nezávislým specialistou, jejichž úkolem je potvrdit, zda informace předložené žadatelem jsou správné. Upřednostňovanou volbou je vyžádání specialisty z příslušného značkového klubu. Odborný restaurátor je přípustnou osobou, pokud neprováděl žádné významné práce na tomto vozidle.

 

3. FIVA REGISTRATION NUMBER (FRN)

3. FIVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO (FRN)

The FIVA Registration Number is a unique and permanent number associated with a single vehicle. This is issued by FIVA, during the on-line application process. This number will remain related to the vehicle throughout it’s life.

FIVA Registrační číslo je jedinečné a trvalé číslo přidělené jednomu vozidlu. Přiděluje jej FIVA v průběhu on-line žádosti. Toto číslo zůstává trvale spojené s vozidlem po celou dobu jeho existence.

 

4. FIVA IDENTITY CARD & YOUNGTIMER REGISTRATION DOCUMENT

4. FIVA PRŮKAZ TOTOŽNOSTI & YOUNGTIMER REGISTRAČNÍ DOKLAD

For common understanding, the above mentioned FIVA Identity Card and Youngtimer Registration Document will be referred to as a FIVA Card in the following sections. The basic colour of the FIVA Identity Card is Green.The basic colour of the Youngtimer Registration Document is Yellow.

Pro porozumění, výše uvedené FIVA Průkaz totožnosti a Youngtimer Registrační doklad  budou nazývány jako FIVA Karta v následujících odstavcích. Základní barva FIVA Průkazu totožnosti je zelená. Základní barva Youngtimer Registračního dokladu je žlutá.

 

4.1 The FIVA Card is a standardised international document prepared by FIVA that summarises the identity, technical specifications and history of a specific vehicle at the time of issuance.

4.1 FIVA Karta je typizovaný mezinárodní dokument připravený FIVA,  který shrnuje údaje o totožnosti, technické parametry a historii daného vozidla k době vydání dokumentu.

4.2 FIVA may, upon application, issue a FIVA Card to owners of vehicles that comply with the requirements of the Technical Code. The FIVA Card always remains the property of FIVA.

4.2 FIVA může, na základě žádosti, vydat FIVA Kartu držiteli vozidla, které splňuje požadavky dle Technického předpisu. FIVA Karta zůstává navždy majetkem FIVA.

4.3 A FIVA Card is evidence of a vehicle’s registration with FIVA. A FIVA Identity Card is issued for an Historic Vehicle as described in 1.3. A Youngtimer Registration Document is issued for a Youngtimer Vehicle as described in 1.4.

4.3. FIVA Karta dokladuje zaregistrování vozidla ve FIVA.  FIVA Průkaz totožnosti je vydáván pro Historické vozidlo dle popisu 1.3. Youngtimer Registrační doklad je vydáván pro Youngtimer vozidlo dle popisu 1.4.

4.4 The FIVA Card number is a unique document number. During it’s lifetime, a Vehicle may have multiple FIVA Cards issued and with the corresponding FIVA Card numbers, all of which will refer to the unique FIVA Registration Number of the vehicle.

4.4 Číslo FIVA Karty je jedinečným číslem dokumentu. Během své životnosti může mít vozidlo vydáno vícekrát FIVA Kartu s odpovídajícími čísly FIVA Karty, všechny však odpovídající jedinečnému FIVA Registračnímu číslu vozidla.

4.5 It is the owner’s responsibility to provide demonstrable evidence and information to FIVA. This is to document a vehicle and issue a FIVA Identity Card or a Youngtimer Registration Document.

4.5 Je vlastníkovou zodpovědností poskytnout FIVA prokazatelné důkazy a informace. Toto je k dokumentování vozidla a vydání FIVA Průkazu totožnosti a Youngtimer Registračního dokladu.

4.6 The FIVA Card may include additional information obtained and reviewed by FIVA from other sources.

4.6 FIVA Karta může obsahovat doplňující údaje, jež FIVA získala a vyhledala z jiných pramenů.

4.7 The FIVA Card is evidence of the owner’s declaration of intent to continue to preserve and maintain the vehicle in an historically correct and environmentally sound manner.

4.7 FIVA Karta je  známkou vyjádření vlastníkovy vůle pokračovat v ošetřování a údržbě vozidla v historicky správném a ekologicky bezvadném stavu.

4.8 In order to issue a FIVA Identity Card, FIVA requires a physical inspection of the vehicle and report by FIVA or it’s authorised representative as described in 2.11.

4.8 Za účelem vydání FIVA Průkazu totožnosti vyžaduje FIVA fyzickou prohlídku vozidla a podání zprávy na FIVA nebo jí pověřenému zástupci, jak je uvedeno v bodě 2.11

4.9 The Youngtimer Registration Document is issued from information supplied on the on-line application system. The issuing ANF reserves the right to physically inspect the vehicle for verification purposes.

4.9 Youngtimer Registrační doklad je vystaven na základě dostatečných informací obsažených v on-line přihláškovém systému. Vydávající ANF má vyhrazené právo k fyzické prohlídce vozidla za účelem ověření údajů.

4.10 The FIVA Identity Card is valid for a maximum of 10 years from the date of issuance. The FIVA Identity Card becomes invalid if ownership is changed within the 10-year period. The new owner must apply for a new FIVA Identity Card.

4.10 FIVA Průkaz totožnosti má platnost maximálně 10let od data vydání.  FIVA Průkaz totožnosti pozbývá platnosti, pokud dojde ke změně vlastnictví v průběhu 10ti let. Nový vlastník musí zažádat o nový FIVA Průkaz totožnosti.

4.11 The Youngtimer Registration Document is valid until change of ownership, or until the vehicle reaches 30 years of age. The owner may then apply for a FIVA Identity card. In the case of a change of ownership the new owner must apply for a new FIVA Card.

4.11 Youngtimer Registrační doklad je platný až do změny vlastnictví, nebo dosažení 30ti let stáří vozidla. Vlastník pak může zažádat o FIVA Průkaz totožnosti. V případě změny vlastnictví musí nový vlastník zažádat o novou FIVA Kartu.

4.12 The FIVA Card must be surrendered upon request by an authorised representative of FIVA and may be revoked by FIVA at any time.

4.12 FIVA Karta musí být odevzdána na požádání pověřenému zástupci FIVA a FIVA ji může odebrat kdykoliv.

4.13 The FIVA Card is issued for the owner’s general use and to qualify the vehicle for certain FIVA events.

4.13 FIVA Karta je vydávána vlastníkovi pro všeobecné užití a kvalifikaci vozidla na určitých FIVA akcích.

4.14 FIVA provides an area on Page 1 of the FIVA Card which is reserved for ANF use.

4.14 FIVA poskytuje prostor na str.1 FIVA Karty, který je vyhrazen pro použití ANF.

4.15 FIVA or the designated ANF reserves the right to decline to issue a FIVA Card for any vehicle at any time.

4.15 FIVA nebo pověřená ANF si vyhrazují právo odmítnout vydání FIVA Karty pro jakékoliv vozidlo v kterémkoliv čase.

 

5. VEHICLE IDENTITY

5. TOTOŽNOST VOZIDLA

5.1 The most fundamental task for determining eligibility of a vehicle for issuance of a FIVA Card is to establish the accurate identity of the vehicle. FIVA will endeavor to identify a vehicle as precisely as possible. This may differ significantly from how a vehicle may be referred to in common terms.

5.1 Nejzásadnější otázkou pro stanovení způsobilosti vozidla k vydání FIVA Karty je určení přesné totožnosti vozidla. Vůlí FIVA je snaha určit totožnost vozidla natolik přesně, jak jen to je možné. Toto může významně odlišit vozidlo od toho, jak je zmiňováno v běžném názvosloví.

5.2 The chassis/frame or unibody is generally the primary bearer of the identity and history of a Vehicle.

5.2 Podvozek/rám nebo samonosná karoserie je obecně prvořadým nositelem totožnosti a historie vozidla.

5.3 The Vehicle Identity is a full and accurate record of the following data:

5.3 Totožnost vozidla je úplná a přesná záznamem následujících údajů:

5.3.1 Manufacturer/Constructor, City, Country

5.3.1 Výrobce/stavitel, město, země

5.3.2 Make, Model and Series (Type) designation

5.3.2 Značka, model a serie (typ) označení

5.3.3 Identification Number

5.3.3 Identifikační číslo

5.3.4 Build Year

5.3.4 Rok výroby

 

Examples:

Příklady:

Officine Alfieri Maserati S.p.A., Modena (I)

Maserati Ghibli SS Coupé (Tipo AM115/49)

AM11549.9999

1971

B.S.A. Motorcycles Limited, Birmingham (U/K)

BSA Spitfire Mk. II Special (A65.2SP)

A50C0000

1966

Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Werk Ulm (D)

Magirus-Deutz Jupiter 6x6 Pritschenwagen

001.0001.001

1966

 

 

5.4 It is the obligation of the owner to carefully preserve and safeguard the physical elements (e.g. stampings, markings, plates, etc.) that substantiate the identity of the Historic Vehicle.

5.4 Je povinností vlastníka pečlivě uchovávat a ochraňovat fyzické prvky (např. ražení, značení, štítky atd.), které dokazují totožnost Historického vozidla.

5.5 If a vehicle is substantially modified, the previous Vehicle Identity is considered cancelled and the modifying entity will be regarded as the Manufacturer/Constructor and the new date of completion as the Build Year.

5.5 Jestliže je vozidlo podstatně pozměněno, předchozí totožnost vozidla je považována za zrušenou a původce změn bude považován za výrobce/stavitele a nové datum dokončení za rok výroby.

 

6. VEHICLE MODIFICATIONS

6. ZMĚNY VOZIDLA

6.1 Modifications are all deviations from the vehicle’s condition when delivered from the Manufacturer/Constructor. Modifications are to be described on the FIVA Card with the date and modifying entity (if known). Such modifications will be differentiated by their historical significance and classified into the following categories:

6.1 Změnami jsou všechny odlišnosti od stavu vozidla jak bylo dodáno výrobcem/stavitelem. Změny mají být zaznamenány do FIVA Karty s datem a původcem změn (jsou-li známy). Takové změny, které mění historický význam jsou zatříděny v následujících kategoriích:

6.2 Period Modifications:

These modifications are documented and confirmed to have been completed in Period.

6.2 Změny v Období:

Takové změny jsou zdokumentovány a potvrzeny, že byly dokončeny v Období.

6.3 Period Type Modifications:

Modifications completed to a vehicle out of Period of a kind that were used in period. Modifications performed and parts used must be to Period specifications.

6.3 Změny odpovídající Období:

Změny dokončené na vozidle mimo Období, ale takového druhu jako ty, co byly prováděny v Období. Provedení změn a použité díly musí odpovídat parametrům Období.

6.4 Non-Period Type Modifications:

6.4 Změny neodpovídající Období:

Modifications not used in Period or made using parts or technology not available in period. Such modifications may affect the Build Year (see Vehicle Identity).

Úpravy neprováděné v Období nebo použité díly či technologie nedostupné v Období. Takové změny mohou ovlivnit rok výroby (viz Totožnost vozidla).

6.5 Substantially Modified Vehicles:

6.5. Podstatně změněná vozidla:

6.5.1 If the chassis/frame or unibody has been materially modified (e.g. shortened, narrowed, wheelbase changed, strengthened, etc.) then the build year will be changed to the time that the vehicle was completed on the materially modified chassis and the manufacturer/constructor will be changed to the modifying entity.

6.5.1 Pokud byl podvozek/rám nebo samonosná karoserie fyzicky změněn (např. zkrácen, zúžen, upraven rozvor, zesílen, atd.), potom rok výroby bude  nahrazen datem, kdy vozidlo bylo dokončeno na fyzicky upraveném podvozku a jako výrobce/stavitel bude uveden původce změn.

6.5.2 If the chassis/frame or unibody has not been materially modified and three (3) or more of the following components are changed to Non-Period Type Modifications:

• Engine

• Transmission

• Front suspension/steering system

• Rear suspension

• Body

Then, the Build Year will be changed to the time that the vehicle was completed, and the Manufacturer/ Constructor will be changed to the modifying entity.

6.5.2  Pokud podvozek/rám nebo samonosná karoserie nebyl fyzicky změněn a náhrady tří (3) nebo více z následujících součástí byly provedeny jako Změny neodpovídající Období:

- motor

- převodovka

- přední uložení s odpružením/řídící systém

- zadní uložení s odpružením

- karoserie

potom rok výroby bude  nahrazen datem, kdy vozidlo bylo dokončeno a jako výrobce/stavitel bude uveden původce změn.

6.5.3 Electric Conversions

This applies to vehicles that have been converted from an internal combustion engine to a modern electric drive replacement. The date that the vehicle was converted will be the date of manufacture and the manufacturer/constructor will be changed to the modifying entity.

6.5.3 Přestavba na elektřinu

Toto se týká vozidel, u kterých byl nahrazen spalovací motor moderním elektrickým pohonem. Datum, kdy bylo vozidlo přestavěno se stává datem výroby a jako výrobce/stavitel bude uveden původce změn.

6.6 It is the obligation of the owner to carefully document modifications performed to an Historic Vehicle so that future owners will know how the Historic Vehicle differs from its initial and previous condition.

6.6 Je povinností vlastníka pečlivě zaznamenávat změny prováděné na Historickém vozidle tak, aby budoucí vlastník věděl, jak se Historické vozidlo odlišuje od svého původního a předchozího stavu.

 

7. VEHICLE HISTORY

7. HISTORIE VOZIDLA

7.1 An important purpose of FIVA’s efforts and the FIVA Card is to document tangible and intangible elements of a vehicle’s past for the benefit of current and future generations. It is the obligation of the owner to treat an Historic Vehicle as a cultural artefact (technical and cultural heritage) and to safeguard the vehicle’s historic information. The presence of historic information about a vehicle is important evidence of the vehicle’s authenticity and identity.

7.1 Důležitým účelem snah FIVA a FIVA Karty je zaznamenat hmotné i nehmotné prvky z minulosti vozidla jako přínos současným a budoucím generacím. Je povinností vlastníka zacházet s historickým vozidlem jako s kulturním uměleckým předmětem (technické a kulturní dědictví) a chránit informace o historickém vozidle. Existence/přítomnost historických informací o vozidle je důležitým důkazem originality a totožnosti vozidla.

7.2 The following elements of an Historic Vehicle’s history must be documented in summary in the FIVA Card if applicable:

7.2 Následující údaje z historie Historického vozidla musí být souhrnně doloženy k žádosti o FIVA Kartu:

7.2.1 General: may include but is not limited to important data such as completion date, date shipped, sales agent or dealership, date of first road registration, damage (e.g. accidents), etc.

7.2.1 Obecné: mohou být uvedeny, ale nejsou zahrnuty mezi důležitá data - údaje jako je datum dokončení, datum zaslání, prodejce nebo obchodní zástupce, datum první registrace, poškození (např. nehody), atd.

7.2.2 Ownership: This includes all previously known owners of the vehicle. As a minimum the owner must provide information concerning the prior owner. Such information, when known, will include sales dates or approximations, owner name, city, and country. In the event of the vehicle being acquired as way of a gift for recognised achievements from a Manufacturer, the Manufacturer’s name will be used as the previous owner.

7.2.2 Vlastnictví: toto zahrnuje všechny předchozí známé vlastníky vozidla. Minimálně musí vlastník dodat informace týkající se předchozího majitele.  Pokud jsou známy, tak informace zahrnující prodeje datovány nebo přibližně, vlastníkovo jméno, město a zemi. V případě, že vozidlo bylo získáno darem za dosažené úspěchy od výrobce, bude uvedeno jméno výrobce jako předchozí vlastník.

7.2.3 Events: includes significant competition events, concours, or exhibitions (e.g. auto shows, etc.) and in certain cases more recent events. Such information, when known, will include dates, event name, entrants, results, city and country.

7.2.3 Události: obsahuje významné soutěžní akce, přehlídky či výstavy (např. auto show apod.) a v  určitých případech více nedávných akcí. Pokud jsou známy, tak informace zahrnující datum, názvy akcí, účastníky, výsledky, město a zemi.

7.2.4 Restoration Work: for the purpose of the FIVA Card, the documenting of “Restoration Work” shall include significant maintenance, repairs, preservation, conservation and restoration. Such information, when known, will include dates that the work took place, type of work, entity, or person that performed the work, city, and country.

7.2.4 Restaurační/obnovovací práce: pro účely FIVA Karty má zdokumentování „Restaurační práce“ zahrnovat podstatnou údržbu, opravy, ochranu, konzervování a obnovování. Pokud jsou známy, tak informace zahrnující datum s místem provedení prací, druh provedené práce, subjekt nebo osobu jež práce provedla, město a zemi.

7.2.5 Due to space limitations on the FIVA Card it may be necessary to limit the information to the most important aspects for the vehicle being documented.

7.2.5 S přihlédnutím k omezenému prostoru ve FIVA Kartě  může být nezbytné omezit informace na nejdůležitější údaje, které budou k vozidlu zaznamenány.

 

8. GENERAL RULES & PROCEDURES

8. OBECNÁ PRAVIDLA A POSTUPY

8.1 The application information will be stored in the FIVA Card database.

8.1 Žádosti a informace jsou ukládány do databáze FIVA Karty.

8.2 In a country where there is an ANF, the owner of the Vehicle road registered in that country must submit the application for a FIVA Card to that ANF. An ANF cannot issue a FIVA Card for a vehicle that is road registered in another country.

8.2 V zemi, kde je zřízena ANF, vlastník silničního vozidla registrovaného v té zemi musí podat žádost o FIVA Kartu této ANF. Žádná ANF nemůže vydat FIVA Kartu pro vozidlo, které je registrováno do provozu v jiné zemi.

8.3 For Historic Vehicles that are not road registered, the application for a FIVA Card must be made to the ANF of the country of primary residence of the owner.

8.3 Pro Historická vozidla, která nejsou registrovaná do provozu, musí být žádost o FIVA Kartu řešena u ANF země, kde má vlastník trvalý pobyt.

8.4 In a country where there is no ANF, the owner of an Historic Vehicle in that country may apply to the FIVA Technical Commission to obtain a FIVA Card.

8.4 V zemi, kde není ANF, vlastník Historického vozidla v této zemi může požádat Technickou komisi FIVA za účelem získání FIVA Karty.

8.5 If an owner is denied a FIVA Card for his Vehicle or disputes the Vehicle Identity or other aspects of the FIVA Card issued by an ANF, the owner may appeal the case to the FIVA Technical Commission, who may then delegate it’s authority to a sub-commission. The decision reached by the FIVA Technical Commission will be final.

8.5 Jestliže je nějakému vlastníkovi odepřeno vydání FIVA Karty k jeho vozidlu, nebo rozporuje totožnost vozidla, nebo má jiné výhrady k FIVA Kartě vydané ANF, může vlastník odvolat případ k Technické komisi FIVA, která potom vyšle svého zástupce do náhradní komise. Rozhodnutí dané Technickou komisí FIVA je konečné.

 

9. OTHER

9. OSTATNÍ

Any further rules or decisions taken and published by the FIVA Technical Commission after the publication of this Technical Code must be considered as part of this code.

Jakákoliv další pravidla a rozhodnutí přijatá a zveřejněná Technickou komisí FIVA po vydání tohoto Technického předpisu musí být považována za součást tohoto předpisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborné výrazy v tomto textu:

Historické vozidlo    – vozidlo, splňující v duchu FIVA soubor požadavků k                                             jeho uznání za historické odbornou komisí

 

Technický předpis/kodex    - dokument, jenž vydává FIVA, kde definuje co je (Technical Code) Historické vozidlo dle pojetí FIVA, stanovuje pravidla   (TC FIVA) pro zařazení HV do skupin a popisuje podmínky pro vydání FIVA Card

 

FIVA Karta                        - společný zjednodušující název pro dokumenty

 (FIVA Card)    osvědčující stav vozidla

                                          a) Průkaz totožnosti

                                          b) Youngtimer Registrační doklad

 

Průkaz totožnosti              - doklad opravňující vydávat vozidlo za historické se 

(ID Card)                            všemi aspekty k tomu se vztahujícími dle TC FIVA

 

Youngtimer                       - doklad osvědčující zájem o uchování vozidla jako                     

Registrační doklad historické po dosažení podmínky stáří, platí pro vozidla   

(Youngtimer                    ve věku 20 – 29let      Registration Document)

 

Totožnost vozidla              - jednoznačné určení vozidla souborem údajů získaných (Vehicle Identity)                z dokladů (pokud jsou) k vozidlu ověřené fyzickou                                                           prohlídkou odbornou komisí

 

Identifikační číslo              - zpravidla číselný kód, jímž výrobce opatřil vozidlo při výrobě

v našich podmínkách výrobní číslo, číslo  podvozku (šasi), příp. číslo karoserie. Umístění musí být v souladu dle výrobce. Označení VIN je pouze pro mladá vozidla, kde byl tento 17ti místný kód aplikován.

 

silniční vozidlo                   - vozidlo evidované v registru pro provoz po                                                          komunikacích v dané zemi

 

 

 

 

 

 

 

 

přeložil: Vladimír Pisk

 

Zpět