Nový technický kodex FIVA - 2015

06.04.2016 22:48

Technický kodex FIVA 2015

 

Schválená verze, vstoupí v platnost po schválení průvodních dokumentů – FIVA ID Card apod.

 

0               Úvod

1               Definice historického vozidla

2               Definice výrazů a pojmů

3               Registrační číslo FIVA

4               Fiva ID Card (Identifikační průkaz FIVA)

5               Identita vozidla

6               Modifikace vozidla

7               Historie vozidla

8               Všeobecná pravidla a procesy

9               Zařazení do kategorií podle stáří vozidla

10            Ostatní

 

 

Formulář Žádosti o vydání Identifikačního průkazu FIVA a průkazu samotného jsou samostatné dokumenty, vydávané Technickou komisí FIVA.

 

Prosíme ujistěte se, že vždy používáte nejnovější verzi Technického kodexu FIVA a formulářů Žádosti o vydání identifikačního průkazu a FIVA ID Card.

 

 

0        Úvod

 

Mezinárodní federace historických vozidel (FIVA) je nevládní, celosvětově působící organizací, jejíž náplní je uchování, ochrana, podpora a propagace historických vozidel a s nimi spojené kultury.

Technický kodex definuje Historické vozidlo v duchu FIVA, poskytuje návody k jeho zdokumentování a popisuje požadavky, na jejichž základě může být uděleno Registrační číslo FIVA a může být vydán Identifikační průkaz FIVA.

Cílem procesu vydávání těchto průkazů je zdokumentovat a zabezpečit motoristické dědictví pro současnou i příští generaci a poskytnout majitelům historických vozidel věrohodný

(i když ne absolutně spolehlivý), nezávisle připravený doklad o identitě a historii historického vozidla.

 

1        Definice historického vozidla

 

FIVA definuje historické vozidlo jako mechanicky poháněné silniční vozidlo:

- které je minimálně 30 let staré

- které je uchováváno a udržováno v historicky správném stavu

- které NENÍ užíváno ke každodenní přepravě

- a které je z těchto důvodů součástí našeho technického a kulturního dědictví.

 

 

 

 

2        Definice výrazů a pojmů

 

2.1  ANF znamená Národní autoritu FIVA, která zastupuje FIVA v té které zemi a je výhradním nositelem práv a povinností FIVA v té zemi.  (Viz Stanovy FIVA)

 

2.2  ROK VÝROBY je rokem výroby (dokončení) vozidla. Konkrétní datum výroby se může lišit od Modelového roku výrobce, např. Mustang 1970, vyrobený v listopadu 1969.

 

2.3  DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI je datem, stanoveným Technickou komisí FIVA, kdy tento aktualizovaný Technický kodex 2015 nahradí předcházející Technický kodex 2010.

 

2.4  IDENTIFIKAČNÍ PRŮKAZ FIVA je standardizovaný mezinárodní doklad, připravený FIVA, který sumarizuje identifikační, technické a historické údaje konkrétního historického vozidla k datu jeho vydání.

 

2.5  IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO je unikátní neměnné číslo (např. VIN), dané konkrétnímu vozidlu jeho výrobcem či konstruktérem.

 

2.6  ZNAČKA je obvykle obchodním jménem, značkou či jménem, užívanou výrobcem/konstruktérem v době zhotovení vozidla.

 

2.7  VÝROBCE/KONSTRUKTÉR je právnická osoba nebo osoba, která vozidlo vyrobila.

 

2.8  MODEL, SÉRIE, a TYP jsou určující identifikátory (pokud existují), které byly užívány Výrobcem/Konstruktérem v době vzniku vozidla.

 

2.9  NEDOBOVÉ ÚPRAVY/MODIFIKACE neodpovídající OBDOBÍ – viz odstavec MODIFIKACE

 

2.10        OBDOBÍ je časový rámec, v němž bylo vozidlo běžně užíváno v provozu. Pro účely FIVA je trvání Období stanoveno na 15 let od roku výroby (rok výroby 1960 + 15, tedy do roku 1975). Z ohledu na 2. světovou válku může být Období pro vozidla vyrobené mezi roky 1925 až 1945 prodlouženo až na 20 let. (válka, různá embarga atd.)

 

2.11        ÚPRAVY V OBDOBÍ – viz odstavec č.6 Úpravy vozidla

 

2.12        DOBOVÉ ÚPRAVY, provedené MIMO OBDOBÍ – viz odstavec č.6 Úpravy vozidla

 

2.13        PODSTATNÉ ÚPRAVY – viz odstavec 5.6

 

2.14        IDENTITA VOZIDLA– viz odstavec 5.6

 

2.15        Poznámka:  výraz „číslo“, užívaný v tomto dokumentu zahrnuje číselné, alfanumerické (A543Y2) a další sestavy (např: B“167B)

 

3           REGISTRAČNÍ ČÍSLO FIVA

 

Registrační číslo FIVA je unikátní a trvalé číslo, spojené s  identitou určitého konkrétního  vozidla, vydané FIVA, většinou v průběhu vyřizování Žádosti o vystavení Identifikačního průkazu FIVA..

4        IDENTIFIKAČNÍ PRŮKAZ FIVA

 

4.1           Identifikační průkaz FIVA je standardizovaný mezinárodní dokument, vydávaný FIVA, který shrnuje identifikační, technické a historické údaje ke konkrétnímu historickému vozidlu ke dni vydání.

 

4.2           FIVA může, na základě žádosti, vydat Identifikační průkaz FIVA majiteli vozidla, které odpovídá požadavkům Technického kodexu. Vydaný průkaz identity zůstává navždy majetkem FIVA.

 

4.3           Identifikační průkaz FIVA je mezinárodním dokladem o uznání vozidla za vozidlo historické.

 

4.4           Číslo Identifikačního průkazu FIVA je jedinečné číslo tohoto dokumentu. V průběhu své existence může získat vozidlo více Identifikačních průkazů FIVA s více čísly, všechny se však budou vztahovat k jedinému unikátnímu REGISTRAČNÍMU ČÍSLU FIVA.

 

4.5           Majitel vozidla je zodpovědný za předání jasných a věrohodných dokladů a informací zástupcům FIVA ke zdokumentování vozidla a vydání Identifikačního průkazu FIVA.

 

4.6           Identifikační průkaz FIVA může obsahovat další údaje, které FIVA doplní, upraví či získá z jiných zdrojů.

 

4.7           Identifikační průkaz FIVA je dokladem prohlášení vůle majitele pokračovat v zachování a udržení vozidla v historicky správném a k životnímu prostředí šetrném stavu.

 

4.8           K vystavení Identifikačního průkazu FIVA je třeba absolvovat fyzickou prohlídku vozidla a kladné prohlášení FIVA nebo jejího zmocněného zástupce.

 

4.9           Identifikační průkaz FIVA je platný po dobu 10 let od data vystavení. Průkaz ztrácí platnost, dojde-li v průběhu těchto 10 let ke změně majitele. Nový majitel musí požádat o vystavení průkazu nového.

 

4.10        Identifikační průkaz FIVA  musí být majitelem vydán na žádost FIVA nebo jejího zmocněného zástupce a může být kdykoliv zneplatněn.

 

4.11        Identifikační průkaz FIVA je vydán pro všeobecné využití majitelem vozidla a pro připuštění vozidla na určité podniky  FIVA.

 

4.12        Na straně 1 Identifikačního průkazu FIVA je ponechán prostor pro údaje určené Národní autoritou, jimiž nemusí být pouze klasifikace kategorie vozidla.

 

4.13        FIVA si vyhrazuje právo kdykoliv odmítnout vydání Identifikačního průkazu FIVA pro jakékoliv vozidlo.

 

 

 

 

5               IDENTIFIKACE VOZIDLA

 

5.1           Nejzákladnější podmínkou pro uznání vozidla za historické  a pro vystavení Identifikačního průkazu FIVA je přesná identifikace vozidla.

FIVA usiluje o co nejpřesnější možnou identifikaci vozidla, což se může i výrazně lišit od běžně používaných způsobů.

 

5.2           Šasí, rám nebo samonosná karoserie je obvykle základním nositelem identity a historie historického vozidla.

5.3           Identifikace vozidla znamená kompletní a přesný záznam následně uvedených údajů:

- výrobce/konstruktér, město, země původu

- značka, model a série (typ)

- identifikační číslo

- rok výroby

            Příklady:         Officine Alfieri Maseratti S.p. A., Modena (I)

                                   Maseratti Ghibli SS Coupé (Tipo AM115/49)

                                   AM115/49*0000*      1971

 

                                   B.S.A. Motor Cycles Limited, Birmingham  (GB)

                                   BSA Spitfire Mk.II Speciál (A65.2SP)

                                   A50C0000                  1966

 

                                   Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Werk Ulm (D)

                                   Magirus-Deutz Jupiter 6x6 Pritschenwagen

000,0000,000              1966

 

5.4       Povinností majitele je pečlivě chránit a zachovat fyzické nositele identity (ražbu, značení, štítky atd.), které prokazují identitu historického vozidla.

5.5       Je-li vozidlo podstatným způsobem upraveno, považuje se původní identifikace za neplatnou. Osoba, provádějící tyto úpravy (úpravce) se nadále bude považovat za výrobce/konstruktéra a nové datum dokončení upraveného vozidla bude datem výroby.

5.6       Pro účely FIVA se za podstatné úpravy považují:

5.6.1    Je-li šasí/rám nebo samonosná karoserie výrazně upraveno (tj. zkráceno, zúženo, zesíleno, je změněn rozvor, atd.), bude za rok výroby považován rok, kdy bylo vozidlo na upraveném šasí dokončeno a za výrobce bude nadále považován zhotovitel těchto úprav.

5.6.2    Pokud nedošlo k podstatným změnám na šasí/rámu či samonosné karoserii, ale byly vyměněny 3 a více následujících komponentů za typy, neodpovídající Období:

            - motor

            - převody

            - přední náprava a řízení

            - zadní náprava

            - karoserie

pak bude rok výroby změněn na rok dokončení těchto úprav a jako výrobce bude uveden zhotovitel těchto úprav.

 

 

 

 

 

6               ÚPRAVY VOZIDLA

 

6.1           Úpravami nazýváme veškeré odchylky od stavu, v jakém bylo vozidlo výrobcem/konstruktérem dodáno.

6.2           Úpravy je třeba popsat v Identifikačním průkazu FIVA s uvedením data a původce úpravy (je-li znám). Tyto úpravy budou rozlišeny podle historické závažnosti a klasifikovány do následujících kategorií:

6.2.1      Úpravy provedené v Období: Tyto úpravy jsou zdokumentovány a je potvrzeno, že byly skutečně provedeny v Období.

6.2.2      Dobové úpravy, provedené mimo období: úpravy, provedené na vozidle mimo Období, avšak druhu, který svým charakterem a způsobem provedení Období odpovídá a byl v Období  prováděn. Použité úpravy a použité díly musí odpovídat Dobové specifikaci.

6.2.3      Nedobové úpravy: úpravy, které se v Období neprováděly, nebo úpravy využívající dílů a technologií v Období nedostupných. Takovéto úpravy ovlivní stanovení roku výroby (viz  odst. 5.6 – Identifikace vozidla)

 

6.3           Je povinností majitele pečlivě dokumentovat veškeré úpravy na historickém vozidle prováděné, aby budoucí majitelé měli přehled o tom, jak se vozidlo liší od původního stavu a stavů předchozích.

 

 

7               HISTORIE VOZIDLA

 

7.1           Důležitým účelem snažení FIVA a Identifikačních průkazů FIVA je dokumentovat hmotné i nehmotné součásti historie vozidla ku prospěchu generace současné i generací budoucích. Je povinností majitele zacházet s historickým vozidlem jako s kulturním artefaktem, součástí kulturního a technického dědictví a uchovávat historické informace o vozidle. Existence historických informací o vozidle je důležitým důkazem původnosti a identity vozidla.

7.2           Identifikační průkaz FIVA  musí obsahovat následující prvky historie historického vozidla:

7.2.1      Všeobecné údaje: průkaz FIVA může obsahovat i více než jen základní údaje, jako jsou datum výroby, datum expedice, prodejce nebo dealerství, datum první registrace do provozu, poškození vozidla, nehody atd.

7.2.2      Vlastnictví: zahrnuje všechny známé předchozí majitele. Minimálně musí být známý poslední předcházející majitel. Je třeba zaznamenat data změn majitelů (nebo alespoň odhady), jména vlastníků, město a stát.

7.2.3      Účast na podnicích: účast na důležitých závodech, soutěžích a výstavách a v určitých případech i na akcích poslední doby. Tyto informace by měly obsahovat jméno akce, datum konání, účastníky, výsledky, město a stát konání.

7.2.4      Renovační práce: pro účely vystavení Identifikačního průkazu FIVA je třeba zadokumentovat podstatné práce týkající se údržby, oprav, zachování, konzervování a renovace. U těchto prací je třeba doplnit kde a kdy byly provedeny, druh úkonů, kdo je prováděl, město a stát.

 

7.3           Z důvodu omezeného prostoru pro tyto záznamy je třeba se soustředit na ty údaje, které jsou pro dokumentaci historického vozidla nejpodstatnější.

 

 

8               VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A PROCESY

 

8.1           ANF je povinna předávat kopie vydaných FIVA ID Cards a příslušných formulářů Žádostí o jejich vydání Technické komisi FIVA v předepsaných lhůtách.

8.2           V zemích, kde je Národní autorita FIVA (ANF), obrací se majitel vozidla v této zemi registrovaného se žádostí o vystavení Identifikačního průkazu FIVA  na tuto ANF. ANF nesmí vystavit FIVA ID Card pro vozidlo, registrované v jiné zemi.

8.3           Pro historické vozidlo, které není registrováno pro provoz na veřejných komunikacích, vystaví FIVA ID Card v zemi, kde má majitel vozidla trvalé bydliště.

8.4           V zemích, kde není ustavena ANF se majitel se žádostí o vystavení FIVA ID Card obrátí na Technickou komisi FIVA.

8.5           Je-li majiteli vozidla odmítnuto vydání FIVA ID Card, nebo je spor o identitu vozidla či jiné aspekty uvedené ve FIVA ID Card, vydané ANF, může se majitel v takovémto případě odvolat k Technické komisi FIVA, která může případně svoji pravomoc delegovat subkomisi. Rozhodnutí Technické komise FIVA je konečné.

 

 

9               KLASIFIKACE VOZIDEL PODLE STÁŘÍ

 

Pro akce pořádané FIVA jsou vozidla tradičně rozdělena do následujících tříd:

 

Třída A           (Ancestor) Vozidla vyrobená do 31.12.1904

 

Třída B           (Veteran) Vozidla vyrobená mezi 1.1.1905 a 31.12.1918

 

Třída C           (Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1.1.1919 a 31.12.1930

 

Třída D           (Post Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1.1.1931 a 31.12.1945

 

Třída E            (Post War) Vozidla vyrobená mezi 1.1.1946 a 31.12.1960

 

Třída F            Vozidla vyrobená mezi 1.1.1961 a 31.12.1970

 

Třída G           Vozidla vyrobená mezi 1.1.1971 a  věkovým limitem FIVA, uvedeným   v odstavci Definice historického vozidla.          

 

 

10           OSTATNÍ

 

10.1        Jakákoliv pravidla či rozhodnutí, přijatá a publikovaná Technickou komisí FIVA po uveřejnění toho Technického kodexu, musí být považována za jeho součást.

10.2        Členové Technické komise FIVA jsou povinni přečíst Technický kodex NEJMÉNĚ JEDNOU.

 

 

Kodex ke stažení ZDE.

 

Zpět