PLACENÍ ČASOVÉHO POPLATKU NA ZPOPLATNĚNÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V PŘÍPADĚ HISTORICKÝCH VOZIDEL

19.08.2020 17:44

K 1. 1. 2021 vejde v účinnost zákon č. 227/2019, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Podle tohoto zákona dostanou vozidla, která jsou vybavená zvláštní registrační značkou pro historická vozidla a kterým byl vystaven průkaz historického vozidla, výjimku z placení na zpoplatněných pozemních komunikacích (§20a). V ustanovení §21 se ale podle tohoto nového zákona píše: „Zpoplatněnou pozemní komunikaci lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny (dále jen „vozidlo v systému 
časového zpoplatnění)
“ Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že historická vozidla s hmotností převyšující 3,5 tuny by tak musely platit mýtné. Nicméně dále v tomto zákoně, v ustanovení §22 odst., 4 stojí že: „U vozidel osvobozených od zpoplatnění podle § 20a se mýtné nehradí. Vozidlo v systému elektronického mýtného musí být pro účely kontroly vybaveno elektronickým zařízením, s výjimkou podle § 20a odst. 2.“ Celkově tedy bude osvobození od zpoplatnění platit pro všechna historická vozidla s průkazem historického vozidla bez výjimky.

FKHV zároveň jedná o odpuštění placení na zpoplatněných pozemních komunikacích i pro historická vozidla v registru silničních vozidel s platným dokladem o testování historického vozidla.

Vyjádření ředitele odboru pozemních komunikací Ing. Václava Krumphanzla:

Zákonem č. 227/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl novelizován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).


Zákon o pozemních komunikacích byl novelizován mimo jiné v § 20a, který obsahuje taxativní výčet vozidel osvobozených od zpoplatnění, a to jak od časového zpoplatnění (silničních motorových vozidel nejméně se čtyřmi koly, jejichž největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 t), tak od výkonového zpoplatnění (silničních motorových vozidel nejméně se čtyřmi koly, jejichž největší povolená hmotnost činí více než 3,5 t).


S účinností od 1.1.2021 budou vozidla vybavená zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla, osvobozena od zpoplatnění. Nadto dodávám, že vozidla osvobozená od výkonového zpoplatnění musí být podle § 22 zákona o pozemních komunikacích zaevidována v Sytému elektronického mýtného pro účely kontroly a vybavena elektronickým zařízením pro tento účel určeným.


Z výše uvedeného vyplývá, že do 31. 12. 2020 musejí všechna silniční motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž největší povolená hmotnost činí více než 3,5 t, hradit mýtné, pakliže užívají zpoplatněné pozemní komunikace.


Nadto dodávám, že zpoplatnění pozemních komunikací se vztahuje pouze na silniční motorová vozidla, která jsou definována zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kategorie silničních a zvláštních vozidel jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. K tomu doplňuji, že zvláštní vozidla, jejichž celkové hmotnosti přesahují míry stanovené vyhláškou č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, mohou být provozována pouze v rámci zvláštního užívání pozemních komunikací podle § 25 zákona o pozemních komunikacích.


Ve věci postupu registrace vozidla do Systému elektronického mýtného (dále jen „SEM“) uvádím, že způsob provádění evidence v SEM a evidované údaje jsou stanoveny vyhláškou č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů. Registrace vozidla osvobozeného od zpoplatnění mýtným se provádí na kontaktních místech provozovatele SEM. Seznam kontaktních míst provozovatele SEM včetně detailních informací o postupu registrace vozidla do SEM naleznete na webových stránkách www.mytocz.eu.

 

Web elektronické dálniční známky.

Zpět