Přechodné ustanovení pro testování silničních a historických vozidel

25.07.2017 20:00

I.      Toto přechodné ustanovení nabývá platnosti a účinnosti v den schválení v Technické komisi a jejím uveřejnění na internetových stránkách www.fkhv.cz, a končí aktualizací Příručky pro testování silničních a historických vozidel (dále Příručka) a předpisů souvisejících.

II.     Tímto přechodným ustanovením se budou řídit klubové (dále KLTK) i krajské (dále KTK) testovací komise.

III.    Informace zde uvedené jsou odlišné nebo nejsou obsaženy v dosud platné verzi Příručky. Ostatní ustanovení se řídí podle platné verze Příručky.

 

Testování na historickou původnost – testování na klubové úrovni

·         Provádí KLTK, která nemá pozastavené nebo ukončené oprávnění k testování vozidel na historickou původnost.

·         Poplatek za provedení testování vybírá KLTK vždy před zahájením testování.

·         Po kladném testování KLTK do „Poznámek a závěrů klubové testovací komise“ v Protokolu o testování (dále jen Protokol), který je druhou částí Žádosti o provedení testování historického vozidla (dále jen Žádost) uvede zápis „Vozidlo je uznáno jako historicky původní“.

·         Pokud vozidlo neodpovídá technickému kodexu FIVA, testování se ukončí a KLTK vydá Žádost s negativním výsledkem testování, kdy do „Poznámek a závěrů klubové testovací komise“ uvede zápis „Vozidlo není uznáno jako historicky původní“ a zdůvodnění, proč tak učinila, např.: „Vozidlo bylo upraveno v rozporu s Technickým kodexem FIVA“.

·         Pokud jsou při testování KLTK zjištěny odstranitelné nebo doložitelné nedostatky, kvůli nimž nemůže být vozidlo kladně otestováno, a které je vlastník vozidla schopen v dohodnuté lhůtě s KLTK odstranit nebo doložit, testování se přeruší a bude dokončeno v náhradním termínu.

·         Doba platnosti testování je nejvýše 24 měsíců ode dne, ve kterém se testování silničního nebo historického vozidla provedlo.

·         Pokud Žádost nepostupuje dále do KTK, vyznačí KLTK v oddíle „Poznámky a závěry klubové testovací komise“ zápis „Testování je platné do:“ s vypsaným datem, do kdy je Protokol platný.

·         Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost vydá registrační místo pouze u silničního vozidla, které prošlo testováním v KLTK s kladným výsledkem a vozidlo je registrované v Registru silničních vozidel České republiky. Doklad má omezenou platnost a je platný do dne ukončení platnosti Protokolu o platném testování, který je jím uznáván.

·         Při změně vlastníka vozidla žádá o vydání Dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost budoucí vlastník na základě nové Žádosti.

·         Zápis o historické původnosti silničního vozidla do Registru silničních vozidel a Technického průkazu silničního vozidla provádí na základě Žádosti registrační místo při kladném výsledku testování a měl by sloužit při pravidelné prohlídce na STK a ME pro uplatnění úlev při úkonech obou prohlídek.

Testování vozidel pro žádost o registraci do registru historických vozidel – testování krajskou komisí – druhá část testování k ověření technické způsobilosti k provozu HV na pozemních komunikacích

·         Provádí KTK, která byla jmenována prezidiem FKHV ČR na příslušné období.

·         Nové testování i pravidelné prohlídky k prodloužení platnosti testování provádí každá krajská komise v předem vypsaných a zveřejněných termínech.

·         Po kladném testování KTK do kolonky „Poznámky a závěry krajské testovací komise“ uvede zápis „Vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích“.

·         Bude-li výsledek testování negativní, zapíše výsledek KTK do kolonky „Poznámky a závěry krajské testovací komise“ se zápisem „Vozidlo není technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích“.

·         Pokud historické vozidlo při testování vykazuje závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, testování se ukončí a výsledek je zapsán do Protokolu o testování a do již vydaného PHV se výsledek nezapisuje.

·         V oddíle „Poznámky a závěry krajské testovací komise“ dále provede KTK zápis „Testování je platné do:“ s vypsaným datem, do kdy je Protokol platný.

·         Poplatek za provedení testování vybírá KTK vždy před zahájením testování. Žadatel nemá nárok na vrácení poplatku v případě negativního testování.

·         Předseda KTK předá seznam nově testovaných vozidel s kladným výsledkem a vozidel, kterým byla prodloužena doba platnosti testování do 20 dnů ode dne testování na sekretariát FKHV ČR.

·         Dojde-li ke změně údajů v Žádosti, vystavuje se vždy Žádost nová.

 

Obecné informace pro testování KTK

·         Historická vozidla s výstražnými světly modré a červené barvy (hasičská, policejní apod.) budou mít v Protokolu v kolonce „Omezení vozidla při jeho provozu na pozemních komunikacích“ uveden zápis „Při provozu na pozemní komunikaci musí být výstražná světla bezpečně zakryta.“ a to jednobarevným krytím odlišné barvy, než je vyzařovací spektrum výstražného světla.

·         Absence světelných zařízení, brzdového a mlhového světla, tachometrů a elektrických zvukových výstražných zařízení na HV:

-          Absenci světelného zařízení a brzdového světla nelze tolerovat, v Protokolu v oddíle „Omezení vozidla při jeho provozu na pozemních komunikacích“ bude uveden zápis, „Při provozu na pozemní komunikaci bude vozidlo vybaveno předepsaným počtem osvětlovacích zdrojů.“ (§ 18 vyhl. č. 341/2002 Sb.)

-           U motocyklů bez postranního vozíku s datem schválení k provozu do 31. 12. 1952 lze absenci brzdového světla tolerovat.

-           U vozidel do roku výroby 1950 lze tolerovat absenci tachometru a elektrického zvukového výstražného zařízení. Zvukové výstražné zařízení však musí být alespoň pneumatické – balónek s trumpetkou, nebo mechanické.

-          Absenci mlhových světel lze tolerovat s údajem v oddíle „Omezení vozidla při jeho provozu na pozemních komunikacích“, kde bude uvedeno „Vozidlo nelze provozovat za mlhy, sněžení nebo v hustém dešti.“.

·         Absence vyraženého VIN – Vozidlo se musí nějakým způsobem identifikovat. Některá vozidla nemají VIN na rámu, ale mají číslo na dveřích a na karoserii, případně jen na typovém štítku. Identifikační číslo se bude kontrolovat tam, kde ho výrobce uváděl. Bude-li jinde nebo nebude-li vůbec, výsledek testování bude negativní. Výjimku tvoří úřední čísla přidělována úřady v různém období provozu vozidel. Nutno posuzovat individuálně.

·         Při koupi vozidla je doporučeno, aby kupující kontaktovat Ministerstvo životního prostředí k prověření, že vozidlo nebylo v minulosti ekologicky zlikvidováno. Zlikvidovaná vozidla nelze testovat. (online přístup k databázi Ministerstva životního prostředí s vydanými potvrzení o převzetí autovraků: https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/)

 

Obecné informace platné pro KLTK a KTK

·         Prezidiem FKHV ČR bylo přijato opatření pro přechodné období, které ukládá:

a) při prodlužování platnosti testování postupovat dle dosud uplatňovaných pravidel, s platností prohlídky do 31. 5. 2018.

b) nové testování provádět s platností testování na 24 měsíců od provedení testování v souladu s platnou Ekonomickou směrnicí.

·         Otisk kulatého razítka KLTK, resp. KTK provádět jinou barvou než černou, doporučená modrá.

·         Otisk kulatého razítka přes obě fotografie provádí KLTK pouze do pravého dolního rohu fotografie na všechny vydané Žádosti.

·         Případné opravy údajů v Žádosti provádí ta komise, které se oprava týká. Opravy se provádí na všech výtiscích Žádosti. Není povolena oprava „zabělením“ a přepisem, je povolena oprava pouze přeškrtnutím a čitelným vyjádřením správného údaje, doplněno podpisem předsedy dané komise a kulatým razítkem KLTK/KTK.

·         Sportovní vozidlo, které má doloženou (např. zápisem v původním technickém průkazu nebo v homologačním listu) způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (vč. výjimek vydaných MD) může být testováno pouze s uvedením všech dříve uvedených výjimek a omezení v provozu.

·         Vozidlo musí být posuzováno ve stavu, v jakém bylo vyrobeno (např. směrová světla jiných barev než oranžových, atd.)

·         Žádost je KLTK doporučeno vyplňovat elektronicky a tisknout ve formátu přeložené A3.

·         Testování silničních nemotorových vozidel je možné pouze ve výjimečných případech (příslušenství k historickým vozidlům), kdy v poznámkách a závěrech KLTK, resp. KTK je třeba uvádět prohlášení: „Při provozu na pozemních komunikacích musí být taženo odpovídajícím historickým vozidlem“.

 

Technická komise FKHV ČR

25. 7. 2017

Zpět