Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 07. 05. 2024

22.05.2024 14:02

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano, on-line

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Josef Havrda

delegován P. Fiala

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

neobsazeno

 

Právní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

omluven

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Pavel Šimek

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Datum příští jednání prezidia FKHV bude dne 18. 6. 2024

Program jednání prezidia dne 7. 5. 2024

 

 

1. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1. M. Kot a P. Zeman nadefinují pravidla pro speciální testovací komisi č. 15, o které bude následně rozšířena Příručka pro testování – splněno, dne 6. 5. 2024 zaslal M. Kot. Materiál byl předložen v tištěné podobě členům prezidia (viz. Příloha č. 1 tohoto Zápisu). Je nutné ještě vyjasnit, kdo bude hradit náklady na testovaní.

 

Návrh: Náklady by byly hrazeny z účtu technické komise FKHV. FKHV by následně platbu vyžadovala po dotčeném klubu jako náhradu vzniklé škody. V případě, že by klub nebyl ochoten platbu uhradit, FKHV by měla možnost požadovat ji po mateřském sdružení. Klubu by zároveň byl zamezen přístup do IS.

 

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5 (P. Zeman, M. Kot, P. Schweiner, T. Strnad, P. Fiala)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (V. Kafka)

 

Právní komise ověří, zda je návrh v souladu s legislativou.

Schválený návrh bude zaimplementován do novely Příručky pro testování.
J. Patočka doplnil, že z jednáních TK vzešlo více bodů k doplnění do příručky pro testování. TK ve spolupráci se sekretariátem připraví návrh aktualizované Příručky pro testování, která by byla předložena ke schválení na příštím jednání prezidia.


 

2. Zástupci sdružení dodají v co nejkratším možném termínu kontaktní e-maily na předsedy svých klubů, z důvodu zasílání zápisů z prezidií – doposud nebylo dodáno od UKUVHT a ČKHV. P. Zeman odešle. P. Fiala informoval o stanovisku ČKHV, ve kterém se prezidium ČKHV usneslo, že Zápisy budou distribuovat do svých klubů sami.  

V. Kafka reagoval, že i když se udělá usnesení, které je schválené na prezidiu zástupci všech sdružení, často se stává, že někteří členové ho následně nechtějí respektovat. Již v minulosti byla kritika, především ze strany ČKHV, nedostatečné informovanosti svých členů. V. Kafka na to historicky již několikrát zástupce sdruženích upozorňoval, že nepředávají informace do svých klubů. Na základě toho se prezidium FKHV usneslo, že Zápisy z prezidií budou rozesílány přímo sekretariátem FKHV na jednotlivé kluby.

P. Fiala citoval odůvodnění prezidia ČKHV: “Předáváme pouze adresy členů prezidia a další distribuci bude řešit prezidium ČKHV. Nejedná se o obcházení principu, že jednotlivé kluby nemohou být dle stanov FKHV přímo jejími členy, ale pouze prostřednictvím některého uskupení?“. P. Fiala doplnil, že za svou osobu by se přikláněl k tomu, aby bylo dodržováno to, na čem se členové prezidia FKHV usnesli.

 

Dále doplnil připomínku, aby bylo vyžadováno, že Zápis z prezidií bude vyhotoven max. do 14ti dnů po jednání.

 

 

3. Sekretariát vyzve KLTK 11-20, aby komisaři doložili, na základě jakých dokumentů majitelů určovali příslušnost členství a doplnili kluby, jehož jsou daní majitelé členy s termínem dodání do 30. 4. 2024 – splněno, dne 6. 5. 2024 přišlo vyjádření od F. Sladkého a A. Mašína. Průvodní dopis byl předložen členům prezidia. Jelikož se jedná o rozsáhlé podklady, které nebyly zaslány v přehledné formě, sekretariát zpracuje a následně distribuuje jednotlivým zástupcům sdružení. Vzhledem k citlivosti osobních údajů nemůže být zveřejněno jako součást Zápisu. Zaslané podklady budou předány právní komisi k prostudování. Členové prezidia předloží své poznámky na příštím jednání prezidia.

 

 

2. Technická komise + IS

a.) J. Patočka přednesl bod z jednání TK, který byl odsouhlasen členy TK,  ke schválení prezidiem: „Členové TK se shodli na nastavení pravidla, kdy do počtu 250 členů klubu bude moci mít KLTK maximálně 5 členů. Nad 250 členů bude moci mít KLTK maximálně 8 komisařů, stávající počet komisařů se do maximálního počtu tímto nedoplňuje. TK požádá prezidium o schválení, a poté bude zařazeno do aktualizace Příručky pro testování.“. Na doplnění: nebude uplatňováno zpětně.

 

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5 (P. Zeman, M. Kot, P. Schweiner, T. Strnad, P. Fiala)

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (V. Kafka)

 

Bude zařazeno do aktualizace Příručky pro testování.

 

Na jednání dorazil T. Hušek.

 

b.) J. Patočka upozornil na případy, se kterými se v poslední době setkal. Jak bylo schváleno, u již provedených testací se změna majitele řeší jen při prodloužení. Nicméně se stávají případy, kdy je již nový majitel HV, nicméně předchozí majitel vše odhlásil a značky zrušil. V tom případě nový majitel vozidla, které sice již bylo testováno, nemá k dispozici, testaci, průkaz HV ani ZRZ. V IS je však dohledatelné.

 

Návrh: Pokud je možné dohledat testaci v archivu FKHV, bude postupováno jako při Prodloužení s použitím čísla původní testace s lomítkem. Když však testace není dohledatelná, bude postupováno jako v případu nové testace.

 

 

HLASOVÁNÍ:

PRO: 6 (P. Zeman, M. Kot, P. Schweiner, T. Strnad, P. Fiala, T. Hušek)

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (V. Kafka)

 

Bude zařazeno do aktualizace Příručky pro testování.

 

 

 

c.) J. Patočka informoval, že k dnešnímu dni je v IS TP 9. 179 záznamů.

 

T. Strnad doplnil informací z STK, kdy se měnila data v registrech, některá data vypadla a na STK následně nelze zobrazit datum první registrace. Proto musí znovu doplnit registrační místo, aby technická prohlídka mohla být provedena. Není v kompetenci FKHV, nutno řešit s registračními místy.

 

P. Fiala připomněl, že zkušenosti z STK a náměty by měly být se sumarizovány jako podklady pro jednání s Asociací STK. J. Patočka doplnil, že již pro proběhlé schůzce s Profesní komorou STK, byl zpracován materiál pro posuzování prohlídek, nicméně již bez odezvy. Další materiál zpracoval R. Veleba, který je schválen MD a je možno se k němu dostat.

 

P. Fiala citoval požadavek prezidia ČKHV: „Zpracování metodiky pro testování vozidel včetně postupu na STK. Zjistit, zda se tím vůbec někdo zabývá.“. V. Kafka odpověděl, že v naší kompetenci je testování na historickou původnost. Do průběhu kontroly technického stavu na STK nejsme oprávněni zasahovat. Můžeme však intervenovat přes asociaci STK nebo přes MD a apelovat na to, aby se dodržovala neměnná pravidla a již vypracovanou metodiku, která je nastavena vyhláškou. Poznatky z technických kontrol sumarizujeme a vyvoláme jednání s MD. J. Patočka doplnil, že informace o nejčastějších problémech na STK je pro komisaře zveřejněna v IS.

 

d.) J. Patočka informoval, že dnes pracovní skupině k výběru nové firmy na správu IS rozeslal doplnění k bodům, na které se členové tázali jednoho z kandidátů. U druhého kandidáta čekáme na odpověď. Poté se sejde znovu pracovní skupina.

 

e.) Dále informoval o problémech s vkládáním fotografií v IS při Prodloužení a párováním plateb za Prodloužení.

 

 

 

3. KRK

Na základě usnesení a pověření z minulého jednání prezidia byla dne 25. 4. 2024 odeslána opětovná žádost o schůzku s prezidiem ČKHV, která je zatím bez odpovědi.

P. Fiala doplnil požadavek ČKHV, aby byl M. Riško zapsán jako člen KRK ve spolkovém rejstříku. Doporučoval by, ale prezidium FKHV ještě jednou vyzvalo ČKHV k jednání s tím, že programem jednání by bylo vyjasnění vztahů mezi ČKHV a FKHV.

 

T. Strnad navrhl, aby se účastníci prezidia zamysleli, když prezidium ČKHV, jako součást FKHV, nehodlá komunikovat, zda by nebylo vhodné zvážit vyloučení ČKHV.  

 

V. Kafka uvedl, že pokud tomu dobře rozumí, tak ČKHV podmiňuje jednání s FKHV tím, že M. Riško bude zapsán jako člen KRK ve spolkovém rejstříku. J. Patočka doplnil, že již na podzim roku 2023 upozorňoval, že je nutné zapsat nové členy do spolkového rejstříku, nicméně pro zapsání člena je nutné mít písemný a notářsky ověřený souhlas se zapsáním, bez něhož ho nemůžeme zapsat. J. Täubel poznamenal, že by bylo efektivnější počkat na zvolení předsedy KRK, a poté zapsat všechny členy včetně předsedy.

 

P. Fiala navrhuje zaslat prezidiu ČKHV zprávu ve znění, že  přesto, že nereagovali na naši výzvu,  prezidium se znovu zabývalo vztahem mezi ČKHV a FKHV, který v některých případech nevyjadřuje úplnou shodu. Bylo by tedy dobré se sejít na jednání.

 

V. Kafka shrnul sled proběhlých událostí, nejprve výstup M. Riška je SD v listopadu 2022 a následně na bezvýsledné jednání KRK dne 30. 1. 2024, kde vznikla situace, kdy jeden člen KRK podal rezignaci a dle informací od představitelů sdruženích, ani jejich zástupci nechtějí vykonávat svou činnost v KRK za účasti M. Riška, zároveň byla podána stížnost P. Národou. Prezidium FKHV na tuto situaci chtělo reagovat společným jednání s prezidiem ČKHV, za účelem dosažení řešení. Prezidium již 2x oslovilo prezidium ČKHV  s žádostí o schůzku, ale ani jedna ze žádostí nebyla vyslyšena a prezidium ČKHV stále usiluje o zapsání M. Riška jako člena KRK do spolkového rejstříku. Zároveň ze strany M. Riška přicházejí požadavky na sekretariát a prezidium FKHV, které však nejsou v souladu se stanovami, protože za KRK nebyla stanovena pověřená osoba ke komunikaci se sekretariátem a prezidiem FKHV.

 

M. Kot doplnil, že dle informací od M. Riška je M. Riško přesvědčen, že na jednání KRK dne 30. 1. 2024 byl zvolen předsedou a chce řešit věci, které má KRK ve své pravomoci řešit.

 

V. Kafka uvedl, že každé sdružení má právo delegovat svého zástupce do KRK. P. Fiala doplnil, že dle informací prezidentů z předchozích jednání prezidia, se ostatní zástupci sdružení odmítají podílet na činnosti KRK tehdy, pokud členem bude M. Riško. Tento problém chce tedy prezidium FKHV řešit, protože uznává, že každé sdružení má právo zvolit svého zástupce do KRK, nicméně toto je věcná překážka fungování KRK. Dle něho je však více problémů, které je potřeba s ČKHV vyřešit (viz. předání adres pro zasílání zápisů z prezidií, účast V. Piska v právní komisi), proto je nutné otevřít debatu s ČKHV.

 

V. Kafka požádal představitele všech sdružení o písemné vyjádření svých zástupců k jejich setrvání v KRK, jako podklad pro jednání s ČKHV.

 

Dále shrnul, že FKHV pracuje na demokratických principech. Prezidium FKHV je složeno ze všech pověřených zástupců jednotlivých uskupení, kteří mají hlasovací právo. Prezidium se tedy jednohlasně shodlo na distribuci Zápisů z prezidií prostřednictvím sekretariátu, ale následně ČKHV toto rozhodnutí nerespektuje, což je porušení veškerých pravidel, která jsou nastavena.

 

Body k vyřešení na jednání s ČKHV:

1.) požadavek na dodání e-mailových adres pro distribucí zápisů

2.) pozice V. Piska v právní komisi

3.) fungování KRK

4.) dodržování zásad práce FKHV


V. Kafka žádá prezidium o pověření naposledy oslovit prezidium ČKHV se žádostí o schůzku za účasti celého prezidia FKHV, kde bychom nedefinovali aktuální problematiku, za účelem nalezení shody a řešení, s návrhy termínů: 22. 5. 2024 nebo 19. 6. 2024.

 


 

HLASOVÁNÍ:

PRO: 6 (P. Zeman, M. Kot, P. Schweiner, T. Strnad, P. Fiala, T. Hušek)

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (V. Kafka)


 

4. Aktualizace KLTK a PK

J. Patočka informoval, že technická komise předjednala zaslané aktualizace KLTK:

 

1.) Big Block Brno – opravený ZL, žádost o zařazení do čekací lhůty: TK souhlasí. 

2.) KLTK 11-16, přidání 1 člena, celkem 4 členové: TK souhlasí.

3.) KLTK 02-01, nahrazení 1 člena, celkem 6 členů: TK nesouhlasí, není v souladu s novým pravidlem počtu členů KLTK ve vztahu k členům klubu.

 

Prezidium souhlasí se závěry TK.

 

HLASOVÁNÍ:

PRO: 6 (P. Zeman, M. Kot, P. Schweiner, T. Strnad, P. Fiala, T. Hušek)

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (V. Kafka)

 

 

5. Různé

a.) Příští jednání prezidia proběhne výjimečně dne 18. 6. 2024 – pozvánka bude odeslána minimálně 14 dní předem. Jedním z bodů bude úprava stanov FKHV.

b.) Požadavek na nákup nového vysavače na sekretariát – prezidium souhlasí.
c.) J. Patočka informoval o zaslání žádosti na dodání nových FIVA KARET.

d.) J. Patočka informoval, že Ostravská univerzita, která je profesním partnerem FIVA žádala na MD o možnost testování HV. MD se o této možnosti dotazovalo na FIVA, kde jim bylo odpovězeno, že to není možné, protože může testovat pouze Národní autorita, což je pro ČR FKHV.

e.) Sekretariát prověřuje výrobu ohraničujících pásek s logem FKHV.

f.) Akci Brno Grand Prix Revival, o které informoval J. Patočka na minulém jednání prezidia, řeší L. Vykusa.  

 

ÚKOLY:
1.) TK ve spolupráci se sekretariátem připraví návrh aktualizované Příručky pro testování, která by byla předložena ke schválení na příštím jednání prezidia.

2.) Sekretariát předá členům prezidia a právní komisi k prostudování materiály zaslané KLTK 11-20. Zástupci uskupení k němu na příštím jednání předloží své poznámky.

3.) Zástupci všech sdružení dodají písemné vyjádření svých zástupců k jejich setrvání v KRK.

4.) Sekretariát ve spolupráci s V. Kafkou připraví a zašle prezidiu ČKHV žádost o jednání.

 

 

 

Přílohy:
Příloha č. 1 – Testovací komise technické komise

 

Kontrola úkolů bude provedena na příštím jednání prezidia.

Datum: 7. 5. 2024
Zapsala: Lucie Maxová
Správnost zkontroloval: Václav Kafka, preziden

Zpět