Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 09. 04. 2024

13.05.2024 17:25

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Josef Havrda

p. Fiala omluven

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

neobsazeno

 

Právní komise

Jan Täubel

omluven

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Pavel Šimek

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Datum příští jednání prezidia FKHV bude dne 7. 5. 2024.

Program jednání prezidia dne 9. 4. 2024

 

 

1. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1. Sekretariát osloví členy KRKU s návrhem jejich volných termínů – V. Kafka oslovil písemně prezidenta ČKHV se žádostí o schůzku na téma fungování KRK.

Dne 21. 3. 2024 jsem obdrželi odpověď:
„Dobrý večer, jelikož máme již na příští týden naplánováno sezení členů prezidia ČKHV, tak by jsme vše nestíhali. A stále čekáme na program schůzky FKHV. Proto zatím společné sezení odkládáme. Ale určitě jsme pro .Termín schůzky včas oznámíme.

Zdraví Jos. Havrda“

 

J. Patočka, pověřen P. Fialou, prezentoval body ČKHV k přednesení na jednání prezidia:

- potvrdit M. Rišku ve funkci člena KRK, následně bude prezidium ČKHV rozhodovat v této věci po poskytnutí požadovaných materiálů

- P. Fiala navrhuje odpovědět, v zájmu koordinace jednání KRK, znovu zažádat o návrhy 3 možných termínů v brzké době pro společné jednání
- iniciovat změny a aktualizaci dalších členů KRK ve spolkovém rejstříku. J. Patočka toto připomínal již na prezidiu 14. 11. 2023.

 

V. Kafka v této souvislosti informoval o zprávě M. Riška, jež dorazila na mail sekretariátu, kterou L. Maxová ze své pozice předložila prezidentovi FKHV a následně prezidiu k vyjádření. Ve své zprávě M. Riško požaduje rozeslání stížnosti M. Riška na P. Národu a P. Národy na M. Riška pouze členům KRK.

V. Kafka zdůraznil, že FKHV je transparentní organizací, a proto zprávy, které dorazí na sekretariát, jsou předány prezidiu k projednání, jsou součástí Zápisu z jednání, a poté je s nimi seznámena členská základna. L. Maxová je zaměstnancem FKHV a primárně podléhá prezidentovi a prezidiu a plní jejich úkoly a zadání, proto je nemyslitelné, aby byla úkolována někým jiným. Pokud tedy M. Riško má zájem o rozeslání materiálů, může takto učinit sám.

 

Dále požaduje o předání dotazů o požadavků o vyjádření prezidia FKHV k následujícím otázkám:

1) Z jakého důvodu byla stížnost na Michala Riška, místo předání dle stanov FKHV na KRK FKHV,  odeslána mimo FKHV? – stanovy nedefinují, bylo předáno členovi ČKHV, ne jinam.

2) Nedošlo tímto usnesením prezidia FKHV k porušení stanov FKHV v souvislosti k nezávislosti a subordinaci KRK FKHV?

3) V jakých dalších případech podaných stížností takto prezidium FKHV v minulosti postupovalo? 

 

V. Kafka doplnil, že stížnost P. Národy na M. Riška  obdržel sekretariát v den jeho jednání, kde s ní byli všichni členové prezidia obeznámeni a bylo rozhodnuto, že P. Fiala s ní seznámí prezidium ČKHV.  FKHV tedy tuto stížnost nikde jinde nerozšiřovala a nebyla ani veřejnou součástí Zápisu z jednání.

 

P. Schweiner citoval Úvodního ustanovení Jednacího řádu KRK:

(4) Pověřený člen KRK je oprávněn:

 

·                (a)nahlížet do všech ekonomických, správních a smluvních dokladů a záznamů týkajících se činnosti z.s.,

 

·                (b) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností

 

·                (c) kontrolovat, zda se činnost z.s. děje v souladu s právními předpisy a stanovami                                             

 

·                (d) požadovat od členů orgánů z.s. a zaměstnanců z.s. vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

 

Prezidium nemá informace o tom, že by M. Riško byl členy KRK pověřen.

Pro příště prezidium doporučuje členům KRK, aby komunikovali způsobem, který je definovaný Jednacím řádem KRK.

 

FKHV požádá prezidium ČKHV o návrhy 3 možných termínů v brzké době pro společné jednání

 

2. Právní komise do příštího jednání prezidia prověří platnost testací provedených komisaři, jež nejsou členy klubu a prezidiu připraví doporučení následného postupu, jež bude zvolen na příštím jednání prezidia – splněno, zaslal J. Täubel. M. Kot doplnil, že starší zamítnuté testace KLTK 11-20 stále nejsou v IS v zamítnutých. Nutno napravit.
Platnost testací resumé: testace provedené členy, kteří nebyli komisaři (celkem 75 testací v tuto chvíli), budou pozastavené, po kontrole TK vyselektuje vadné testace a bezchybné budou znovu spuštěny.

T. Strnad navrhl, aby testace zamítl komisař, který je kontroloval s poznámkou důvodu, že FKHV byla uvedena v omyl, z důvodu oprávněnosti testování KLTK, kdy FKHV byl předložen ZL s komisaři, kteří nebyli členy klubu. 

 

3. Sekretariát vyzve KLTK 11-20, aby komisaři doložili, na základě jakých dokumentů majitelů určovali příslušnost členství a doplnili kluby, jehož jsou daní majitelé členy s termínem dodání do 31. 3. 2024 – J. Patočka čekal na poslední výstupy z kontrol testací. Vyzve KLTK s dodáním do 31. 4. 2024.
 

4. TK dokončí kontrolu testací KLTK 11-20 – v procesu.

 

5. Zástupci sdružení dodají v co nejkratším možném termínu kontaktní e-maily na předsedy svých klubů, z důvodu zasílání zápisů z prezidií – zatím chybí UKUVHT, MB, ČKHV.

 

6. J. Patočka zašle P. Tučkovi za Disciplinární komisi podklady k případům a návrh postihů – návrh postihů zaslán, po finalizaci zápisu z jednání TK zašle podklady.

 

7. Právní komise připraví prezidiu stanoviska k jednotlivým bodům zaslaných návrhů změny stanov – J. Täubel za právní komisi zaslal na sekretariát FKHV podklady (souhrnné připomínky jednotlivých uskupení s názorem právní komise), které budou sekretariátem zaslány všem prezidentům a bod ohledně stanov bude zařazen na příští jednání prezidia.

 

 

2. Technická komise + IS

P. Kolář, se souhlasem všech členů TK, žádá o rozšíření pravomocí V. Vomočila v IS, který má v tuto chvíli jen základní přístupy. Do IS by zároveň byl doplněn kontakt na V. Vomočila, jako správce IS za FKHV, v případě technických dotazů komisařů, týkajících se IS.

 

Hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

 

J. Patočka zároveň doplnil, že v posledních dnech se množí problémy s párováním plateb u některých prodloužení a s dopisováním číslem u prodloužení.

 

P. Kolář dále žádá prezidium, na základě pověření členů TK, o schválení vytvoření nové „Speciální testovací komise / testační komise FKHV“ pro případy řešení problémových testací, viz. KLTK 11-20. V systému by byla komise označena číslem 15 s dovětkem „neodesílat“. Členové této speciální komise by měli další, nový přístup a oprávnění v IS jako Pověření komisaři. Dále žádá o výjimku, aby členové TK mohli testovat nezávisle na klubové příslušnosti, na základě rozhodnutí / pověření TK.
 

Hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1


M. Kot a P. Zeman nadefinují pravidla pro tuto komisi, o které bude následně rozšířena Příručka pro testování.

 

J. Patočka informoval přítomné, že dnes proběhlo jednání pracovní skupiny k IS. Byly projednány nabídky od 2 firem. Doplňující dotazy k nabídkám budou zaslány, a poté proběhnou osobní schůzky. 


Dále dodal, že v ISTP je k dnešnímu dni celkem 5.687 záznamů.

 

P. Kolář na konec bodu informoval ohledně možné kooperace s Min. kultury.
V. Kafka doplnil informací od senátora M. Slabého, který se chystá předložit návrh na udělení státního vyznamenání V. Zapadlíkovi.

 

3. KRK

Řešeno v rámci úkolů.

 

4. Aktualizace KLTK a PK

TK doporučila ke schválení prezidiu Změnový list KLTK 02-03 .

 

Hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

 

J. Patočka informoval o zprávě od M. Kota o změně ve složení klubů sdružených v AKAV: Členem AKAV již není Cadillac klub a naopak nově je členem klub Big Block Brno, který již také požádal o zřízení testovací komise.

 

Cadillac klub tedy musí mít pozastavenou činnost, dokud se nestane členem některého ze sdružení.

ZL Big Block Brno bude projednán na jednání TK dne 18. 4. 2024.
 

 

5. Různé

1. J. Patočka informoval o akci Brno Grand Prix Revival • Masarykův okruh • 13.–14. 7. 2024. FKHV má možnost postavit svůj stánek, ve kterém by byla možná prezentace za každé sdružení. V. Kafka doplnil, že je nutná koordinace a je možno tematicky pojmout ke klubům a sdružením.

 

ÚKOLY:

1. M. Kot a P. Zeman nadefinují pravidla pro speciální testovací komisi č. 15, o které bude následně rozšířena Příručka pro testování.

 

 

Kontrola úkolů bude provedena na příštím jednání prezidia.

Datum: 9. 4. 2024
Zapsala: Lucie Maxová
Správnost zkontroloval: Václav Kafka, prezident FKHV

 

Zpět