Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 12. 12. 2023

06.02.2024 20:50

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Josef Havrda

delegován P. Fiala

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano, na závěr jednání

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

nebyl přizván, rezignace.

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

omluven

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Pavel Šimek

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Datum příští jednání prezidia FKHV bude dne 9. 1. 2024.

Program jednání prezidia dne 12. 12. 2023

 

 

1. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1. Zástupce ČKHV a AKAV v prezidiu osloví svá sdružení, aby do 24. 11. 2023 nahlásili, kterého kandidáta, ze dvou navržených, odvolávají z nominace na post prezidenta – splněno.

2. Zbylá sdružení, která nemají svého zástupce v právní komisi, zašlou své nominace do konce roku 2023 – zaslalo sdružení MBK: Mgr. Ondřej Mikuláš.

 

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

Své zástupce dodají ještě sdružení ČKHV a UKHUVHT.

3. Sekretariát připraví a do konce týdne odešle dopis firmě Critical works se žádostí o prodloužení jejich servisních služeb i v začátku roku 2024 – dne 6. 12. 2023 proběhlo jednání se zástupcem Critical Works, p. Ihnatem. Za FKHV se jednání účastnili V. Kafka, J. Patočka, P. Fiala a M. Kot. Jednání bylo ukončeno s návrhem, zda a za jakých podmínek by p. Ihnat byl ochoten pokračovat ve spolupráci na určité období v délce cca. 3 měsíců, než bude vybrána nová firma. P. Ihnat se následně písemně vyjádřil, že je tento návrh ochoten akceptovat za podmínek, kdy koordinace by probíhala z jeho strany napřímo s programátorem, byla by účtována hodinová sazba ve výši 2.000, - Kč, která by byla použita jak za zprostředkovatelskou činnost, tak i za práci programátora. Po dané období by fungoval IS v současném stavu a byly by dořešeny pouze již objednané úpravy. Dále uvedl, že osobou, která by s ním napřímo ohledně IS komunikovala by za FKHV byl M. Kot.  Rozhodnuto tedy bylo, že podmínky p. Ihnata FKHV přijímá. Komunikaci bude koordinovat M. Kot, jako člen prezidia a podněty bude dodávat V. Vomočil.
V. Kafka upozornil, že je nutné vstupy osob do IS ošetřit smlouvou v souladu s podmínkami GDPR a je nutné stanovit, ke kterým změnám je nutný souhlas prezidia. 

M. Kot na tuto nabídku přistoupil, ale zdůraznil, že je nutné definovat funkční změny.

V. Kafka ústně pověřil pracovní skupinu ve složení: M. Kot, V. Vomočil, P. Fiala, J. Patočka a P. Kolář, od které půjdou výstupy prezidiu ohledně stavu IS a nových firmem na příštím jednání prezidia. J. Patočka si zároveň vyžádá vyjádření ke spolupráci od nových možných firem, pokud to bude z časových důvodů možné, do příštího jednání prezidia, tj. do 9. 1. 2024.

2. Technická komise + IS

J. Patočka informoval pohledně aktualizací v IS, které budou realizovány do konce roku 2023:
- budou zpřístupněny hromadné platby
- bude opraven tisk žádostí, aby bylo možno tisknout v pořadí stránek 1, 2, 3, 4 i 4, 1, 2, 3 na A3 a A4.
- bude opraven tisk pokladních dokladů
Tyto změny byly dohodnuty na pracovní schůzce s p. Ihnatem 6. 12. 2023. Aktualizace budou uveřejněny a popsány v IS v Oznámeních.

 

Smlouva na přechod serveru: proběhla revize z naší strany, nicméně zatím nemáme právní vyjádření od provozovatele serveru, pokud se nestihne schválit revize na straně provozovatele na přechodnou dobu bude uzavřena smlouvu dle stávající. Za FKHV proběhne ještě kontrola právní komisí.

 

P. Kolář omluven.
J. Patočka informoval přítomné, že proběhlo výjezdní jednání technické komise, které bylo zaměřeno především na výsledky kontrol testací v IS. TK bude v kontrolách pokračovat i nadále. Na stávající chyby budou komisaři upozorněni a vyzváni ke sjednání nápravy, nicméně od roku 2024 budou chyby již sankcionovány a předány disciplinární komisi k posouzení. Mezi nejčastější odhalené chyby patřily nevyhovující fotografie, nedostatečné doložení roku výroby nebo kategorizace vozidel.


TK shrne výsledky kontrol v obecné závěry a vydá doporučení.

 

3. KRK

J. Patočka podotkl, že F. Sladký není přítomen, nicméně informoval o skutečnosti, že byly FKHV zaslány 2 dopisy, o kterých je důležité prezidium informovat. 1 dopis byl zaslán F. Sladkým:

Vážený pane prezidente,

v souvislosti s podaným oznámením o skutečnostech nasvědčujících o spáchání trestného činu, Okresnímu státnímu zastupitelství v Nymburce, dne 21.11.2023-datovou schránkou, které se dotýká mé osoby, Vám sdělují, že až do doby prošetření tohoto oznámení pozastavuji výkon své činnosti v orgánu KRK  FKHV ČR zs.

Děkuji za pochopení, přeji příjemný den a zdravím

František Sladký“.


Druhá zpráva byla odeslána P. Zemanem na všechny členy prezidia dne 10. 12. 2023:

„Dobrý den vážení prezidenti,

na základě podaného oznámení o skutečnostech nasvědčujících o spáchaném trestném činu na pana Františka Sladkého, pozastavuji tudíž jeho činnost ve funkci předsedy kontrolní a revizní komise FKHV. Do vyjasnění případu anebo do vypršení jeho mandátu, bude na našem lednovém shromáždění delegátů prozatímně zvolen za UKUVHT nový člen kontrolní a revizní komise.

Za UKUVHT Petr Zeman“.

V. Kafka uvedl, že je zřejmě známo, o co se jedná, ale soudy nejsou na naší straně a není v naší kompetenci konkretizovat situaci, a až budeme mít výsledky setření, pak teprve na F. Sladkého můžeme pohlížet jako na vinného či nevinného. T. Strnad se dotazoval, zda se věc týká FKHV. V. Kafka odpověděl, že ne, že jde o interní klubovou záležitost a pro FKHV je zásadní, že v tuto chvíli nemáme předsedu KRK, proto by prezidium mělo doporučit členům KRK, aby se sešli, zvolili si nové předsedu, který bude docházet na prezidium. UKUVHT by měla nominovat svého nového zástupce do KRK.

P. Fiala přednesl posloupnost, kdy P. Zeman, respektive UKUVHT,si zvolí jejich nového zástupce do KRK, poté se členové KRK sejdou a zvolí si nového předsedu, kterého oznámí prezidiu. P. Zeman uvedl, že dne 24. 1. 2024 se koná valná hromada UKUVHT, jméno jejich zástupce tedy oznámí do konce ledna 2024. Členové KRK by se měli sejít nejpozději do příštího jednání prezidia, které se bude konat dne 6. 2. 2024. Jednání KRK svolá V. Kafka, jako prezident FKHV.

V. Kafka se dotázal přítomných, zda souhlasí s tímto postupem a nikdo nevyjádřil nesouhlas.

 

M. Kot uvedl, že se neřeklo, o co se jedná konkrétně, ale asi to všichni minimálně tuší, o co jde, a dle jeho názoru to, že takovýhle člověk vedl nejvyšší kontrolní úřad, který FKHV, má je dost tristní a myslí si, že i závěry KRK by se minimálně měly revidovat. Takže on by chtěl, aby se všechny závěry, které komise udělala, se revidovaly nebo minimálně ty, které jsou nějakým způsobem sporné, za účasti lidí, kterých se to týká.


P. Fiala podotkl, abychom vycházeli z presumpce neviny. Až to bude, pak může přijít podnět, aby byly prošetřeny závěry a nová revizní komise to řešit. Nebudeme tedy v tuto chvíli automaticky vyvolávat podnět k revizi závěrů komise, ale poté ho může dát třeba M. Kot nebo kterékoliv Sdružení a KRK k tomu poté musí zaujmout stanovisko a vyzval k řešení postupů, jak jdou logicky za sebou. Nejprve tedy bude zvoleno nové složení KRK. Nemůžeme mluvit o tom, co F. Sladký udělal, protože to nevíme. V. Kafka se ztotožnil s názorem P. Fialy s doplněním, že na F. Sladkého nelze pohlížet jako na vinného / nevinného. Věc je v řízení orgánu, který dojde k závěru, o kterých bude FKHV informována a na jejich základě poté může FKHV, či kdokoliv jiný, zpochybnit závěry šetření případů KRK, na což však někdo může oponovat tím, že se jednalo o závěry celé komise, nikoliv jednotlivce, což je na další diskusi, která v tuto chvíli není na místě. V. Kafka prý podle výrazu M. Kot usoudil, že se mu to nezdálo, nicméně nechceme zde prezentovat celou kauzu, neboť se jedná o interní záležitost klubu, do které FKHV nic není. FKHV ví, že se jedná o majetkovou trestnou činnost, ale konkrétní informace nemáme, a pokud nějaké jsou, nejsou relevantně směrodatné a doložitelné, aby byly součástí Zápisu. V. Kafka uvedl, že znění trestního oznámení nemá FKHV k dispozici. P. Fiala doplnil, že prezidium v tuto chvíli řeší rezignaci F. Sladkého, nikoliv trestní oznámení na něj podané, proto musí FKHV obnovit činnost KRK, a jestli je možná třeba podjatost, tak je možné KRK v novém složení dát podnět, aby závěry k případům prošetřila.

 

T. Strnad doplnil, že pokud se trestní oznámení netýká testování HV, nemusí nás zajímat. V. Kafka odpověděl, že se týká i testování, ale je nutné zachovat posloupnost řešení. Řešení rezignace F. Sladkého bude tedy řešeno dle navrhovaného postupu. Další věcí je záležitost týkající se klubu a testovací komise Mordové rokle, kdy přišla stížnost na MD, která nám byla z MD přeposlána s výzvou k vyjádření. Stížnost rozporuje testační komisi Mordové rokle. Skutečnosti, které jsou nám známy jsou takové, že testační komise je řádně zaregistrována na základě ZL. Do jaké míry členové testační komise splnili požadavky na ně kladené zjistíme dotazem na klub, zda členové testační komise byli, a případně jak dlouho, členy klubu. V tuto chvíli odpovíme MD, že věc prověřujeme a budeme je následně informovat. Nicméně v souvislosti s podaným trestním oznámením mohlo dojít k manipulaci s pojmy „člen / nečlen“. V tu chvíli by se věc začala týkat FKHV, protože dotyční by poškodili FKHV, potažmo UKUVHT. Nicméně i v tomto případě musíme vyčkat závěrů šetření. P. Zeman odpověděl, že nám zřejmě nikdo neřekne, zda došlo k manipulaci s pojmy „člen / nečlen“, bude potřeba prověřit všechny testace dané KLTK podle seznamu členů klubu.

 

4. FIVA

J. Patočka informoval ohledně valné hromady FIVA, která proběhla v termínu 24. – 25. 11. 2023:
- L. Vykusa byl ustanoven členem Kulturní komise FIVA.
- nízkoemisní zóny – řešila legislativní komise. Dále řešeno se členy legislativní komise FIVA možné rušení starých registračních značek – LK FIVA by měla zařadit do rešerše, kterou plánuje provádět, aby zjistila, kterých států EU se toto týká.

Sjednocení definice HV: HV definováno kodexem FIVA, nesouhlasí plně se zněním EU – LK FIVA si je tohoto faktu vědoma, nicméně v současné době není tlak na sjednocení těchto definic..
- nové FIVA ID CARD (nový systém, jiné karty) – přechod bude probíhat v lednu 2024, staré nevydané průkazy FIVA karty budou vyměněny za nové.
- na SD schválena nová cena za vystavení FIVA ID CARD – nutno aktualizovat Ekonomickou směrnici s platností od 1.1.2024.

 

Hlasování:
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

 

5. Aktualizace KLTK a PK


a.) Noví pověření komisaři po schválení TK:
- kraj jižní Čechy: Pavla Ryšavého nahradí Milan Průša, na základě žádosti AKHV.
- kraj Vysočina: Pavel Dvořák, na základě žádosti VCC.
 

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

Proběhne školení (s největší pravděpodobností formou on-line) nových PK do IS TP.

Dorazil T. Hušek.

 

b.) FKHV obdržela žádost od AKHV o zařazení do čekací lhůty pro novou KLTK Hispano-Suiza and Classic Club ČR.
Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

C.) FKHV obdržela žádost o doplnění KLTK 03-01 o doc. Ing. Miloně Dvořáka, Ph.D.

Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

6. Různé

1.) J. Täubel navrhl časový harmonogram úprav stanov FKHV: všechna uskupení dodají náměty k úpravě stanov (obecné připomínky) do konce února 2024. Poté právní komise projde obdržené materiály a připraví doporučení, která předloží prezidiu. Finální podobu bude schvalovat SD na podzim 2024.

2.) M. Kot upozornil na nesrovnalosti počtu provedených testací PK oproti výkazu generovanému z IS – bude prověřeno. 
3.) Kafka zdůraznil důležitost informovanosti členů jednotlivých uskupení, proto budou nově Zápisy z prezidií distribuovány všem KLTK.

 

ÚKOLY:
1.) J. Patočka si vyžádá vyjádření ke spolupráci od nových možných firem do příštího jednání prezidia, tj. do 9. 1. 2024, pokud to bude z časových důvodů možné.
2.) P. Zeman bude FKHV o novém členu KRK za UKUVHT informovat do konce ledna 2024.
3.) Sekretariát FKHV si vyžádá jmenný seznam členů KLTK 11-20, a poté odešle odpověď na MD.
4.) Všechna uskupení dodají náměty k úpravě stanov (obecné připomínky) do konce února 2024.
 

Kontrola úkolů bude provedena na příštím jednání prezidia dne 9. 1. 2024.

Datum: 12. 12. 2023
Zapsal: Lucie Maxová
Správnost zkontroloval: Václav Kafka, prezident FKHV

 

 

 

Zpět