Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 12. 3. 2024

11.04.2024 16:14

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Josef Havrda

delegován P. Fiala

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

neobsazeno

 

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

ano

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Pavel Šimek

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Datum příští jednání prezidia FKHV bude dne 9. 4. 2024

Program jednání prezidia dne 12. 3. 2024

 

 

1. Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností FKHV ČR

Dle domluvy z předchozího jednání prezidia byl na dnešní jednání přizván L. Vykusa, předseda Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností. Prezentace viz. Příloha č. 1 – Příloha č. 4.

 

Pohár federace 2024 – přihlášky budou podávány přes zástupce uskupení, finální termín pro přihlášení pro rok 2024 je do 9. 4. 2024.

 


L. Vykusa požádal o souhlas, aby dostal od prezidia pověření k jednání v rámci iniciativy „Kulturgut Mobilitat“. V. Kafka doporučuje prezidiu schválit.

Hlasování:

PRO: 6

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1


Složení komise VVV: Libor Vykusa, Libor Olič, Dr. Vávra.

 
 

2. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání


1.) Právní komise zašle vyjádření k návrhu ČKHV na dočasné působení V. Piska v právní

komisi: splněno, „Právní komise jednohlasně odmítla, aby v rozporu se statutem byli členy (byť jen dočasně) osoby bez právního vzdělání.“

 

2.) Sekretariát rozešle pozvánku na jednání KRK s termínem 26. 3. na členy KRK s dotazem,

zda je se všichni můžou zúčastnit: splněno, členové KRKu byli osloveni, ale účast by nebyla 100 %.  Sekretariát osloví členy KRKU s návrhem jejich volných termínů.

 

3.) TK provede kontrolu testací KLTK 11-20 z minulého roku do dalšího jednání prezidia:

Na základě zadaného úkolu z jednání prezidia, týkající se kontroly provedených testací KLTK 11-20, byly členům TK přiděleny testace kontrole. Do této chvíle byla provedena kontrola 80 testací (z roku 2023 z celkového počtu cca. 100 testací), ze kterých je v 51 případech uvedeno, že majitel je členem FKHV, ale z těchto 51 je pouze 5 uvedeno v seznamu členů Klubu Přátel Historických Vojenských Jednotek Mordové rokle. V některých testacích je zaškrtnuto, že majitel je členem FKHV, nicméně v poznámce níže je uvedeno, že není členem Klubu Přátel Historických Vojenských Jednotek Mordové rokle, proto dle předpokladu by majitel měl být členem jiného klubu, což v testacích však není doloženo. Dle platné ekonomice směrnice v době testování se členství prokazovalo platným průkazem člena, např. karta FKHV, členská karta AVCC AČR nebo jiným dokladem o zaplacení členského příspěvku.

Pro zjištění, zda došlo k finanční újmě na straně FKHV je nutné tuto skutečnost doložit potřebnými dokumenty.

Všichni členové prezidia souhlasí, že KLTK 11-20 bude vyzvána, aby komisaři doložili, na základě jakých dokumentů majitelů určovali příslušnost členství a doplnili kluby, jehož jsou daní majitelé členy s termínem dodání do 31. 3. 2024.

V 59 případech z 80 kontrolovaných testací, byly testace podepsány komisaři, jež podle dodaného seznamu nejsou členy Klubu Přátel Historických Vojenských Jednotek Mordové rokle (dle doloženého seznamu), i když byli uvedeni na aktuálním Změnovém listu a byli proškoleni. Dle platné Příručky pro testování však KLTK musí být tvořena výhradně členy klubu.

TK dokončí kontrolu provedených testací KLTK 11-20.

Právní komise do příštího jednání prezidia prověří platnost testací provedených komisaři, již nejsou členy klubu a prezidiu připraví doporučení následného postupu, jenž bude zvolen na příštím jednání prezidia.

Při kontrole testací bylo dále zjištěno zhruba 60 % technických chyb, které budou dále řešený TK.

Technická komise po svém jednání doporučí postup řešení při opravě chybných testací KLTK 11-20.

 

Zástupci jednotlivých uskupení zašlou do konce roku 2024 (v termínu před řádným SD) jmenný seznam členů svých klubů.

 

Do Příručky pro testování bude přidáno ustanovení, že KLTK, které jsou pozastavené, se neúčastní školení a v případě jejich znovu spuštění bude provedeno individuální školení technickou komisí, v rámci kterého bude provedeno zkušební testování. TK navrhne do budoucna model ověření zkušenosti a praxe nových komisařů

 

 

4.) Všechna uskupení dodají náměty k úpravě stanov (obecné připomínky) do konce února 2024 – ve stanovém termínu byly na sekretariát doručeny návrhy za BCC, AKAV a VCC. Po termínu byl doručen návrh ČKHV, viz. Příloha č. 5 tohoto Zápisu. Všechny zaslané návrhy projedná Právní komise s připraví prezidiu stanoviska k jednotlivým bodům.

 

P. Fiala prezentoval poznámky ČKHV k úpravě stanov:
- jednoznačně a kategoricky odmítnout návrh BCC ohledně jakéhokoliv kádrování politicky činných osob
- ohledně projednávání stanov přijmout princip dvouměsíčního vytváření, tj nyní po dvou měsících vypracovat, na základě připomínek, nové znění a následně dvouměsíční lhůtu dát jednotlivým uskupením k připomínkám, a tak zpracovat do 10. září, dát ke konečné korekci do 10. října. Pak bude zajištěno řádně připravené k diskuzi 30 dní před konáním SD.

 


3. Technická komise + IS


a.) P. Kolář informoval, že proběhla školení ve všech krajích, ze kterých vzešly poznatky k řešení v rámci jednání na MD (např. ohledně provozu nákladních vozidel pá – ne, rozdílné přístupy jednotlivých registračních míst, časté dotazy k VIN). MD bude osloveno se žádostí o schůzku v průběhu dubna.

 

Prezidium se usneslo, že na příští školení komisařů se budou tisknout Příručky pro testování, které budou komisařům předávány.

 

J. Patočka informoval, že v tuto chvíli je vloženo do ISTP 3531 testací, z toho již podle informace z MD zhruba 800  prošlo STK, z toho pouze 14 bylo z STK vráceno.
Co se týká nabídek spolupráce oslovených programátorských firem, obdrželi jsme zatím pouze 1 nabídku. Nejzazší termín pro dodání zbývajících firem byl stanoven na 25. 3. 2024. Pokud jiné do té doby neobdržíme, vstoupíme do jednání s firmou, která nabídku již zaslala ve spolupráci s pracovní skupinou ustanovenou k IS.

 

J. Patočka dále upozornil na případ, kdy se v IS objevil zásah s jeho jménem – vymazání testace, který on však neprovedl, v době provedení tohoto výmazu byl na školení v Olomouckém kraji

 

Informoval také, že byl V. Dymáčkem osloven s dotazem, pokud v případě, kdy mu komisař přinese zpracovnou testaci vyplněnou ručně, zda ji on může vložit do IS, a poté on, jako Pověřený komisař, v IS schválit. Prezidium se shodlo, že nelze.

 


4. KRK

 

Prezidium obdrželo rezignaci člena KRK za BCC na post zástupce v KRK.
V. Kafka upozornil, že po stížnosti P. Národy, která byla prezentována na minulém jednání prezidia, se kterou se ztotožnili i zástupci UKUVHT a MB v KRK, se jedná o další upozornění na problém v KRK spojený se zástupcem ČKHV M. Riška v KRK a hrozí ohrožení fungování KRK.

 

P. Schweiner reprodukoval informaci od zástupce MBK v KRK, že pokud by byl zvolen předsedou KRK M. Riško, tento by nadále nechtěl zastupovat jejich sdružení.
Dle názoru V. Kafky osoba M. Riška není žádoucí, již z důvodu, kdy na SD, jako delegát za BCC, cíleně a účelově rozložil shromáždění delegátů.
T. Strnad se dotazoval, jak by byla řešitelná situace, kdy by ostatní zástupci svých sdružení, z důvodu účasti M. Riška odmítli své působení v KRK a dále, zda M. Riško splňuje etický kodex FKHV.
P. Fiala citoval stanovisko prezidia ČKHV: “Potvrdit ve funkci stávajícího člena KRK M. Riška a odmítnout osobní útoky a pomlouvačné jednání na stížnosti p. Národy.“.
P. Fiala informoval, že na základě úkolu z prezidia, seznámil kluby ČKHV se stížností p. Národy, za což byl  následně napaden a M. Riško ho za to bude chtít žalovat, jak mu oznámil, nicméně díky dlouholeté zkušenosti a známosti p. Národy a zároveň ztotožnění se se stížností zástupce UKUVHT,  stojí za názorem P. Národy.
P. Zeman doplnil, že jejich zástupce se jednání KRK účastnil poprvé, byl šokován průběhem jednání a jako předsedu M. Riška zvolit nechtěl.
 

Za VCC se vyjádřil T. Hušek, dle stanov je člen KRK povinen hájit zájmy FKHV a  dle jeho názoru je u M. Riška v tomto rozpor.
M. Kot se vyjádřil tak, že jak on, tak jeho zástupci v jeho sdružení, souhlasí s technickými věcmi, které M. Riško chce řešit, ale nelíbí se jim jeho způsob řešení záležitostí a forma, ale dle jeho názoru ho ostatní členové KRK nebudou volit předsedou.

 


Návrh, aby V. Kafka písemně oslovil prezidenta ČKHV se žádostí o schůzku členů prezidia FKHV (V. Kafka, P. Zeman a M. Kot) se členy prezidia ČKHV za účelem vyřešení situace v KRK.

 

Hlasování:

PRO: 6

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

 

 

5. Aktualizace KLTK a PK
 

P. Kolář přednesl žádost, aby aktualizace KLTK a PK byly vždy nejprve projednány TK. Poté s doporučeními budou předány na prezidium.

 

 

 


Hlasování:

PRO: 6

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

 

a.) FKHV obdržela aktualizace těchto KLTK:

KLTK 01  –07
KLTK 02 – 09
KLTK 04 – 08
KLTK 04 – 13
KLTK 05 – 01
KLTK 05 – 03
KLTK 06 – 13
KLTK 07 – 07
KLTK 14 – 02
KLTK 14 - 07
 

P. Kolář informoval, že na základě dohody s M. Laštůvkou bylo dohodnuto, že KLTK 07–07 bude rozšířen pouze o E. Kočanovou, nicméně dokud nebude zaslán aktualizovaný ZL, bereme v potaz pouze poslední zaslaný.

 

Hlasování:

PRO: 6

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

 

b.) FKHV žádost o zařazení do čekací lhůty těchto KLTK:

GRYT KLUB zs

Hlasování:

PRO: 6

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1BIG BLOCK BRNO – obdrželi jsme ZL, na kterém však není uvedeno IČO, není kompletní název a datum na změnovém listu je dřívější, než dle rejstříku klub vznikl. Vyzveme klub k zaslání opraveného ZL, rozhodnutí bude přijato až po jeho obdržení na FKHV.

 

c.) KHV HORNÍ POČERNICE – absolvovali všechna povinná školení a proběhla čekací lhůta. Činnost KLTK může být spuštěna.

Hlasování:

PRO: 6

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

 

 

Bylo otevřeno téma vícenásobného členství kdy P. Fiala navrhuje, aby právní komise zahrnula do nového znění stanov ustanovení v tom smyslu, že v případě vícenásobného členství též osoby v různých klubech jednoho sdružení je tato osoba pro účely počtu členů sdružení započítána pouze jednou.

 

 

6. Různé:

 

1.) J. Taübel se omlouvá z příštího jednání prezidia.

 

 

ÚKOLY:
1. Sekretariát osloví členy KRKU s návrhem jejich volných termínů.

 

2. Právní komise do příštího jednání prezidia prověří platnost testací provedených komisaři, jež nejsou členy klubu a prezidiu připraví doporučení následného postupu, jež bude zvolen na příštím jednání prezidia.

 

3. Sekretariát vyzve KLTK 11-20, aby komisaři doložili, na základě jakých dokumentů majitelů určovali příslušnost členství a doplnili kluby, jehož jsou daní majitelé členy s termínem dodání do 31. 3. 2024.

4. TK dokončí kontrolu testací KLTK 11-20.

 

5. Zástupci sdružení dodají v co nejkratším možném termínu kontaktní e-maily na předsedy svých klubů, z důvodu zasílání zápisů z prezidií.

 

6. J. Patočka zašle P. Tučkovi za Disciplinární komisi podklady k případům a návrh postihů.

 

7. Právní komise připraví prezidiu stanoviska k jednotlivým bodům zaslaných návrhů změny stanov.

 

Kontrola úkolů bude provedena na příštím jednání prezidia.

Datum: 12. 3. 2024
Zapsala: Lucie Maxová
Správnost zkontroloval: Václav Kafka, prezident FKHV

 

Zpět