Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 6. 2. 2024

25.02.2024 22:31

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Josef Havrda

delegován P. Fiala

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

omluven

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

neobsazeno

 

Právní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Pavel Šimek

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Program jednání prezidia dne 6. 2. 2024

 

1. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1.) Sekretariát bude informovat UKUVHT a KLTK 11-20 o pozastavení činnosti KLTK 11-20 a vyzve KLTK k navrácení razítka KLTK. Technická komise provede kontrolu testací KLTK, jež provedly uvedení komisaři – nečlenové klubu. – částečně splněno, komise byla pozastavena a navrátila razítko, kontrola TK bude probíhat v rámci, které bude zjištěno členství jednotlivých majitelů, M. Kot se dotázal, jak se bude kontrolovat, když již není na první pohled vidět dřívější označení ČLEN/NEČLEN – J. Patočka sdělil, že je to složitější, ale členství se dá stále dohledat, právě proto je otázka členství zahrnuta do kontroly TK, kdy se budou jednotlivé testace otevírat

 

2.) Sekretariát zpracuje odpověď pro Policii ČR na základě došlé žádosti o podání informací.  – v procesu

 

3.) Sekretariát sumarizuje podklady k jednotlivým případům KRK za rok 2023 a rozešle

prezidiu a členům KRK.  – přesunuto na další jednání, je potřeba aby se nejdříve znovu sešel KRK

 

Úkoly z prosincového jednání:

1.) P. Zeman bude FKHV o novém členu KRK za UKUVHT informovat do konce ledna 2024. – splněno, za UKUVHT delegován p. Vojáček

 

2.) Všechna uskupení dodají náměty k úpravě stanov (obecné připomínky) do konce února 2024. – v procesu, zatím žádné připomínky nebyly zaslány, bylo připomenuto, že je třeba zaslat v bodovém znění s případnými odkazy na konkrétní články stanov, nikoliv přímo text stanov, P. Fiala sdělili, že ČKHV již dříve návrh stanov zaslalo a že tedy bude zaslán znovu. V souvislosti s tím požádal, aby na dočasnou dobu, než ČKHV najde právníka do právní komise mohl být členem V. Pisk. J. Täubel sdělil, že to lze pokud by prezidium změnilo statut právní komise. V. Kafka navrhl, aby se k tomuto návrhu vyjádřili členové právní komise. P. Fiala znovu zopakoval stanovisko prezidia z ČKHV z 1. 2. 2024, že by se jednalo o období, než nominují právníka. P. Zeman uvedl, že UKUVHT také nemá člena v této komisi a pokud by se tato výjimka povolila ČKHV, tak by také museli na dočasnou dobu někoho nominovat.

P. Fiala doplnil, že by byl rád, aby jeho vystupování na prezidiu bylo podáváno ČKHV tak jak bylo.

Tento návrh bude předložen právní komisi k vyjádření.

 

2. Technická komise + IS

P. Kolář uvedl, že probíhají školení, které by měly skončit do konce února. Účast je vysoká, připomínky nejsou zásadní. Upozornil, že jsou případy, kdy někteří pověření komisaři sami provádí testace, sami si je potvrzují a sami podepisují, což odporuje příručce. TK tedy provede kontrolu. V krajích probíhá již určitá selekce, kdy někteří PK provádějí většinou testací v daném kraji a ostatní dělají pouze minimálně. P. Zeman uvedl, že byl zaveden „zkušební provoz“, který by měl být vyhodnocen v září. P. Fiala uvedl, že systém, kdy je PK členem klubové komise může jako PK fungovat pouze v případě, když testování provedou jiní členové komise.

Dále P. Kolář uvedl, že další poznatek je, že je třeba přitvrdit při výběru testačních komisařů v klubech. Počet komisařů se zvyšuje, ale je třeba dbát na profesionalitu, aby se nestávalo, že všichni členi klubu jsou zároveň testační komisaři. TK se bude v průběhu roku touto věcí zabývat. V. Kafka uvedl, že to působí, že se testačními komisaři stávají lidé bez praxe a tím se celková úroveň testování snižuje. Touto problematikou je třeba se do budoucna zabývat. P. Zeman navrhl, aby se více kontrolovalo zaměření na konkrétní značky – aby byla dodržena specializace komisařů na danou značku.

T. Strnad uvedl, že z 1000 komisařů reálně v IS pracuje menšina.

V. Kafka uvedl, že reálně jde pouze o informaci a ne o hledání řešení, koncepci zvýšení kvality testačních komisařů připraví TK.

M. Kot upozornil na komise, které za poslední roky neotestovaly žádné vozidlo.
 

J. Patočka informoval o komunikaci s firmami pro budoucí správu IS. Jedna firma ze soutěže odstoupila a dále se nebude o správu IS ucházet. Zatím došla jedna nabídka. Na další nabídky čekáme. J. Patočka uvedl, že by chtěl od firem získat nabídky do konce února, aby bylo možné se sejít v pracovní skupině a dát návrh prezidiu na březnové jednání.

 

Dále uvedl, že v ISTP je vloženo k dnešnímu dnu 2408 záznamů. MD upozornilo na to, že PK vkládají do ISTP testace vytištěné na formuláři s vodoznakem (pouze pracovní verze formuláře pro potřeby komisařů), což není v souladu s vyhláškou. J. Patočka a P. Kolář na toto upozorňují na školeních. V. Kafka uvedl jeden případ, kdy vozidlo neprošlo STK kvůli červeným blinkrům, komise v této testaci neuvedla tuto skutečnost. Po opravě a dopsání této skutečnosti do testace již vozidlo STK prošlo bez problémů.

 

M. Kot uvedl, že vozidla, které v ISTP jsou v neplatných záznamech se ani po registraci na RSHV nepřesunou do aktivních záznamů. J. Patočka požádal o konkrétní případy, aby se dotázal na MD. Dále M. Kot uvedl, že jiná PK mu zneplatnila záznam – také zašle J. Patočkovi. A dále upozornil, že PK nevkládají testace do IS FKHV. J. Patočka bude na toto upozorňovat na školeních.

 

3. KRK

J. Patočka uvedl, že KRK proběhla 30. 1. 2024, tak jak bylo dohodnuto na prezidiu. Zápis z jednání zatím není finální, bude následně rozeslán členům prezidia. Nový předseda KRK zvolen nebyl. Zároveň došla na sekretariát stížnost od P. Národy, člena KRK na jednání M. Riška, viz. Příloha č. 1. J. Täubel uvedl, že tuto stížnost je třeba předat ČKHV. P. Fiala slíbil, že stížnost předloží ČKHV.

Dále uvedl, že 17. února proběhne Shromáždění delegátů ČKHV v Praze, nemá zprávu o tom, zda přišlo pozvání pro zástupce prezidia FKHV. V. Kafka potvrdil, že pozvánka nepřišla a že tato myšlenka navštěvování na jednotlivých shromážděních je na místě. P. Fiala uvedl, že v minulosti bylo toto běžné. M. Kot doplnil, že AKAV má členskou schůzi 9. února, kde navrhne, že by do budoucna mohl být zástupce FKHV zván. V. Kafka doplnil, že VCC ČR má schůzi také 17. února v Liberci a pozval členy prezidia na tuto schůzi.

Další termín jednání KRK nebyl stanoven, další termín bude tedy muset také určit prezidium. V. Kafka navrhl termín 26. března, aby se členové mohli vyjádřit, zda se v tomto termínu mohou zúčastnit. J. Täubel zmínil, že je otázkou, zda se někteří členové nevzdají členství v KRK. P. Zeman uvedl, že jejich zástupce byl na jednání poprvé a získal od něj obdobnou informaci korespondující se stížností.

P. Fiala dále uvedl, že poslední SD FKHV se konalo ve všední den odpoledne. ČKHV navrhuje, aby se další SD FKHV konalo o víkendu. V. Kafka souhlasil s tím, že požadavek bude zohledněn při přípravě dalšího SD.

 

4. Aktualizace KLTK a PK

a.) KLTK 13-03 VCC Chomutov, byla situace, kdy všichni komisaři skončili a nyní jsou noví komisaři, kteří již prošli dvěma školeními.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

b.) FKHV obdržela žádost od AVCC AČR na zařazení do čekací lhůty pro novou KLTK Klub vojenské a historické techniky v AČR

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

c.) KLTK 09-18 Boxer Morava historik nový člen Ing. Martina Vaníčková, VCC ČR souhlasí.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

d.) KLTK 03-04 Jeep Club jižní Čechy nový člen Roman Komrska, AKHV souhlasí.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

e) KLTK 05-01 KHV Metuje, zatím není souhlas AKHV musí být odloženo na příští jednání.

 

f) KLTK 01-41 Czech Youngtimer Club v AČR nový člen Robert Ziemba, AVCC AČR souhlasí.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

g) KLTK 07-07 ČKHV Karlovy Vary, zatím není souhlas ČKHV musí být odloženo na příští jednání. P. Fiala souhlas udělit nemůže, požádá ihned ČKHV.

P. Kolář se dotázal, kolik členů je v této komisi. J. Patočka uvedl, že 8. Celý klub má podle evidence 10 členů.

T. Strnad navrhl, že by TK měla kontrolovat přednostně testace nových komisí.

 

h) KLTK 06-02 VCC Třebíč k 31. 1. 2024 vystoupil z ČKHV a stal se členem BCC.

J. Patočka citoval z obdrženého dopisu: „Oznamujeme Vám tímto, že k datu 31. 1. 2024 (24:00:00 hodin) vystupuje Veteran Car Club Třebíč, z.s., IČ: 027 53 456, sídlem Polanka 1058, Třebíč ze členství v Českém klubu historických vozidel z.s. a to z důvodu nesouhlasu s vnitřní i vnější politikou ČKHV. Veteran Car Club Třebíč, z.s. se ke dni 1. 2. 2024 (00:00:00 hodin) stává členem jiného subjektu.“

Prezidium souhlasí s přestupem této komise a zůstane zachovaná v tomto složení.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

P. Fiala uvedl, že dle stanov ČKHV je třeba souhlas s vystoupením od SD ČKHV, ale toto ustanovení je velmi iluzorní a je zbytečné o tom diskutovat.

 

Schválení nových PK je potřeba nejprve projednat na TK. P. Kolář připomněl, že běží „zkušební doba“ roku než by se do PK mělo více zasahovat. Zatím není nutnost přidávat nové PK.

 

5. Různé

1.) 18. ledna se sešla právní komise. Předsedou byl zvolen J. Täubel. Zápis je přílohou tohoto zápisu.

 

2.) Komise pro vztahy s veřejností a vzdělávání – Libor Vykusa bude pozván na březnové jednání. J. Patočka předložil text k mezinárodní dohodě, ke které je možné se připojit a bude projednáno na dalším jednání prezidia. Text je přílohou tohoto zápisu.

 

Další informace se týká připravované novely EU k likvidaci starých vozidel. Myšlenkou je, že vozidla, jejichž oprava je dražší než jejich hodnota, by se nesměla provozovat. FIVA aktivně tuto situaci řeší, další informaci poskytne L. Vykusa na dalším jednání prezidia.

 

Byl aktualizován řád Poháru Federace, každé sdružení může nominovat jednu akci, BCC nominovalo akci.

 

3.) P. Fiala se dotázal, zda v případě, že z ČKHV přijde pozvánka na SD ČKHV by se někdo ze členů prezidia mohl zúčastnit. V. Kafka se omluvil, že ve stejném termínu je členská schůze VCC ČR. T. Strnad slíbil, že se případně zúčastní.

 

4.) M. Kot se dotázal na stav šetření členů/nečlenů KLTK 11-20, kterou budou projednávat na valné hromadě AKAV. J. Patočka sdělil, že toto proběhne v rámci kontroly TK, tedy do 9. 2. se zřejmě nestihne zkontrolovat. V. Kafka upozornil, že je třeba, aby všechno bylo doloženo a až pak dělat závěry. P. Zeman uvedl, že pokud se tato skutečnost potvrdí tak UKUVHT se připojí k trestnímu oznámení, V. Kafka uvedl, že stejný případ je i s FKHV, která by se následně také připojila. TK provede kontrolu testací KLTK 11-20 z minulého roku do příštího prezidia.

 

5) P. Schweiner se dotázal na nové karty pro komisaře. J. Patočka sdělil, že už jsou vyrobené a distribuují se na školeních. Komisaři, jejichž školení proběhlo před tím, než byly karty vyrobeny, obdrží karty poštou (sekretariát rozešle).

 

ÚKOLY:
1.) Právní komise zašle vyjádření k návrhu ČKHV na dočasné působení V. Piska v právní komisi.

 

2.) Sekretariát rozešle pozvánku na jednání KRK s termínem 26. 3. na členy KRK s dotazem, zda je se všichni můžou zúčastnit.

 

3.) TK provede kontrolu testací KLTK 11-20 z minulého roku do dalšího jednání prezidia.

 

Kontrola úkolů bude provedena na příštím jednání prezidia.

Datum: 6. 2. 2024
Zapsal: Ing. Jiří Patočka, MSc.
Správnost zkontroloval: Václav Kafka, prezident FKHV

 

Zpět