Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 9. 1. 2024

21.02.2024 11:17

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Josef Havrda

delegován P. Fiala – ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

omluven

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

nebyl přizván, rezignace.

Právní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Pavel Šimek

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Datum příští jednání prezidia FKHV bude dne 6. 2. 2024.

Program jednání prezidia dne 9. 1. 2024

 

 

1. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1.) J. Patočka si vyžádá vyjádření ke spolupráci od nových možných firem do příštího jednání prezidia, tj. do 9. 1. 2024, pokud to bude z časových důvodů možné – v procesu, v jednání 5 firem. Od jedné z firem jsme obdrželi základní vstupní analýzu IS s nedostatky systému.


2.) P. Zeman bude FKHV o novém členu KRK za UKUVHT informovat do konce ledna 2024 – bude splněno, po SD UKUVHT, které proběhne 20. 1. 2024.


3.) Sekretariát FKHV si vyžádá jmenný seznam členů KLTK 11-20, a poté odešle odpověď na MD – splněno. Bylo zjištěno, že 3 komisaři KLTK 11-20 nejsou členy klubu, což je v rozporu s Příručkou dle čl. 4.1 odst. (1) b).

Hlasování o pozastavení činnosti KLTK 11-20 do vyšetření případu a výzvě k navrácení razítka KLTK:

PRO: 5   ZDRŽEL SE: 1 PROTI: 0

Sekretariát bude informovat UKUVHT a KLTK 11-20 o pozastavení činnosti
KLTK 11-20 a vyzve KLTK k navrácení razítka KLTK.
Technická komise provede kontrolu testací KLTK: správnost testací – technická úroveň, které testace podepsali uvedení komisaři-nečlenové klubu. Poté se bude prověřovat oprávněnost testací dle člena/nečlena.
Na základě výsledků bude následovat výzva ke stanovisku právní komise, týkající se platnosti provedených testací.

J. Patočka informoval o došlé žádosti od POLICIE ČR o podání zprávy, týkající se testací KLTK 11-20. Sekretariát zpracuje odpověď.

 

4.) Všechna uskupení dodají náměty k úpravě stanov (obecné připomínky) do konce února 2024–v procesu.

 

2. Technická komise + IS

P. Kolář informoval o proběhlém výjezdním zasedání TK, které bylo zaměřeno především na výsledky kontrol testací v IS.
KLTK, u kterých byla zjištěna pochybení u testací, dostanou napomenutí a budou vyzváni ke sjednání nápravy. Vážnější případy budou předány disciplinární komisi.

P. Kolář přišel s návrhem vytvoření knihy/brožury o HV. Členové prezidia se shodli na podoře při přípravě knihy s finančním příspěvkem ze strany FKHV.


P. Kolář se dotazoval na stav nových webových stránek fkhv.cz. Nové stránky jsou hotové, nicméně je potřeba je naplnit obsahem. Bude osloven L. Vykusa s pomocí na naplnění stránek.

Probíhají školení komisařů KLTK i PK, která jsou již v plně v kompetenci FKHV. Na konci roku proběhlo školení v Liberci – potvrzené termíny na webu fkhv.cz.


M. Kot se dotazoval na testování vozidel dosahujících stáří 30 let v daném roce (pro letošní rok vozidla vyrobená v roce 2024) – P. Kolář uvedl, že stále platí, že pro 30 let se stále počítá – rok, měsíc, den výroby, pokud není uvedeno přesné datum, počítá se celý rok.

 

IS byl projednán v bodu Rekapitulace úkolů.
Vyvstalé problémy řešeny přes M. Kota, dle dohody.

 

3. KRK

Na listopadovém prezidiu bylo dohodnuto, že bude svoláno mimořádné jednání prezidia, za účelem projednání a schválení závěrů KRK.  Účastnit se budou i členové KRK. Prezidium dostane předem materiály k jednotlivým případům, s termínem konání ke konci ledna 2024. Zároveň bylo dohodnuto, že KRK bude vyzván ke svolání jednání za účelem volby předsedy KRK.

Rozhodnutí bylo revidováno, že 30. 1. 2024 se sejde KRK (vyzve V. Kafka) za účasti nového člena UKUVHT, kde bude zvolen předseda KRK. Členové KRK a členové prezidia zároveň dostanou podklady k prošetřovaným případům, které byly v roce 2023 uzavřeny a případům, které nebyly nedořešeny. Na jednání prezidia dne 6. 2. 2024 bude stanoven termín mimořádného jednání prezidia.

 

4. Aktualizace KLTK a PK

Aktualizace KLTK 02-10: nový člen, bude proškolen na řádném školení.

Hlasování:

 

PRO: 5    ZDRŽEL SE: 1   PROTI: 0

 

 

5. Různé
1. V. Kafka navrhuje 1x za 3 měsíce pozvat předsedu komise VVV, sportovní a kulturní komise k prezentaci své činnosti. Sekretariát připraví rozpis účasti jednotlivých předsedů komisí.
2. Vznik Disciplinární komise byl SD schválen a její členové stanoveni. P. Schweiner připravil Statut a jednací řád Disciplinární komise V. Kafka svolá jednání komise, kde bude zvolen její předseda. P. Schweiner a P. Kolář se budou jednání účastnit.

Jednání bude stanoveno na 13. 2. 2024. Účast viceprezidentů dobrovolná. TK připravila návrh sankcí, který předá k prostudování disciplinární komisi. P. Kolář zašle prezidiu návrh sankcí.
3. Pohár federace – prezidenti nominují akce v roce 2024 (BCC – Veteránské rojení 8.6.2024).
4. P. Nejedlý z Liberce (KLTK 08-12, Military muzeum Liberec) oslovil FKHV, že pokud by byl ze strany FKHV zájem, převezli a položili by slavnostní věnec k pamětní desce Československé samostatné obrněné brigádě, která je umístěna v Muzeu vylodění v Arromanches, kam pojedou z ČR při příležitosti výročí vylodění v Normandii

V. Kafka doporučuje prezidiu schválit. Prezidium souhlasí.
5. Právní komise – další člen právní komise za UKUVHT bude stanoven po SD UKUVHT.  P. Fiala tlumočil dotaz ČKHV, zda by mohl být členem V. Pisk, i když nemá právní vzdělání, protože ĆKHV nemá právníka. Prezidium nesouhlasí, členové musí mít právní vzdělání. jak bylo dříve schváleno.
6. P. Fiala informoval, že 17.2. proběhne SD ČKHV.  

 

ÚKOLY:
1. Sekretariát bude informovat UKUVHT a KLTK 11-20 o pozastavení činnosti KLTK 11-20 a vyzve KLTK k navrácení razítka KLTK. Technická komise provede kontrolu testací KLTK, jež provedly uvedení komisaři – nečlenové klubu.
2. Sekretariát zpracuje odpověď pro POLICI ČR na základě došlé žádosti o podání informací.
3. Sekretariát sumarizuje podklady k jednotlivým případům KRK za rok 2023 a rozešle prezidiu a členům KRK.  

 

Kontrola úkolů bude provedena na příštím jednání prezidia dne 6. 2. 2024.

Datum: 9. 1. 2024
Zapsal: Lucie Maxová
Správnost zkontroloval: Václav Kafka, prezident FKHV

 

 

 

Zpět