Prezidium FKHV ČR dne 29. 5. 2018

06.06.2018 12:23

Prezidium se zabývalo následujícími body:

 • Koncepce rozvoje FKHV - Ing. Taubel přednesl svou koncepci dalšího rozvoje a vývoje FKHV ČR, ke které směřoval za dobu svého působení jako prezident FKHV ČR. Stejnou koncepci také zaslala před časem FIVA. Jde především o větší záběr v oblasti propagace, podpora veteránských akcích a dále se více přibližovat směrem k veřejnosti, nezaměřovat se pouze na oblast testování vozidel. Václav Kafka tuto koncepci podpořil a zdůraznil nutnost profesionalizace FKHV ČR. V souvislosti s rozvojem navrhl pověřit p. Martina Kotta jako zástupce FKHV ČR, který bude pověřen k jednání v Poslanecké sněmovně, popř. na ministerstvu kultury. Jaroslav Větvička koncepci také podpořil a navrhl ujasnit si dlouhodobou vizi rozvoje FKHV. Do příštího jednání prezidia sepíše pracovní skupina pod vedením Jaroslava Větvičky stručnou vizi budoucího zaměření FKHV, ve které bude definováno, jaké jsou hlavní cíle a jakými prostředky jich bude dosaženo. P. Täubel přislíbil svou účast při tvorbě tohoto materiálu. S touto prezentovanou koncepcí Ing. Täubela je vázána také nutná změna financování FKHV ČR. P. Fiala konstatoval, že jím navržená koncepce nového modelu financování, kterou prezidium schválilo, koresponduje se směrem, který přednesl Ing. Täubel. Prezidium pověřilo Pavla Fialu k jednání s AČR a AKHV s cílem projednání nových podmínek financování.
 • Příprava SD dne 12. 6. 2018 - Byla odsouhlasena zpráva prezidia, kterou Pavel Fiala rozeslal prezidiu před jeho zasedáním. Zpráva TK bude dodána na sekretariát do 8. 6. 2018. Zástupce AVCC HK p. Erlebach upozornil, že KRK nemá dosud k dispozici hospodářské výsledky. Zpráva KRk bude zpracována pro SD. Tomáš Barnet připraví zprávu o Poháru Federace. Zpráva bude zaslána na sekretariát do 8. 6. 2018. Zpráva z Grand Veteran byla prezentována na prezidiu a stejná bude přednesena na SD.
 • Financování FKHV - K finančnímu plánu na rok 2019 nebyly vzneseny žádné připomínky a byl odsouhlasen. Nyní bude projednán v tripartitě a po vzájemném odsouhlasení připraven k prezentaci na podzimním  SD. Václav Kafka informoval o úvahách, které jsou připravovány ze strany VCC ČR k problematice placení členských příspěvků.
 • Informace o schůzi z tripartity - S odvody za testování pro členy tripartity se čekalo na odsouhlasení ze strany AVCC v AČR. Následně byly odvody členům tripartity proplaceny. Do dnešního prezidia nedostala FKHV odpověď ze strany AKHV na navržené memorandum mezi FKHV a AKHV. AČR přislíbil dodat podklady k zavádění GDPR k použití pro FKHV. FKHV dosud podklady neobdrželo. Za FKHV to dále s právní kanceláří řeší Bára Horáková.
 • Kontrolní a revizní komise - Bude provedena úprava v zápisu ve spolkovém rejstříku, kde bude uveden pouze předseda KRK  a nikoliv celá komise.
 • Technická komise
  • KTK 06 - Bývalý předseda KTK 06 Lubomír Doležal byl pozván na jednání TK, které odmítl ze zdravotních důvodů, přičemž se v té době aktivně účastnil akce. Dále mu byl poslán vyzývací dopis k navrácení všech podkladů novému předsedovi KTK 06 p. Velebovi, které dostal v souvislosti s funkcí krajského a klubového předsedy, do 29. 5. 2018. Žádné z podkladů do data nepředaly předány. Dle informací od p. Veleby budou podklady předány do 7. 6. 2018.Josef Zrucký navrhl, aby byly uplatněny sankce vůči členům z řad FKHV, kteří podávají většinou neoprávněné stížnosti na FKHV na Ministerstvo dopravy a další organizace, místo aby problém řešili přes svá sdružení, a tím poškozují FKHV navenek. V diskuzi bylo konstatováno, že takovýto postup s ohledem na současné Stanovy FKHV je obtížně realizovatelný. Důležitá je práce a informovanost o škodlivosti těchto akcí přímo v klubech a sdruženích, ze kterých se stěžovatelé rekrutují.
 • Pohár Federace - Pořadatelům soutěží zařazených do Poháru Federace byly poslány propagační balíčky. Na internetových stránkách jsou průběžně aktualizováni přihlášení jezdci a jejich výsledky. Byl sestaven rozpočet Poháru Federace a zaslán prezidentu FKHV. Tento rozpočet je promítnut do rozpočtu FKHV 2019.
 • Grand Veteran - Jaroslav Větvička předal prezidiu zprávu z akce Grand Veteran. Celá zpráva je v příloze z tohoto zápisu. V rozsáhlé diskuzi bylo konstatováno, že akce po stránce především zviditelnění FKHV splnila svůj účel, avšak je nutno do budoucna její přípravu lépe zkoordinovat s finančními možnostmi FKHV. Pro příští rok by měl být v předstihu projednán koncept dalšího ročníku. Z určitých připomínek bude vycházeno při přípravě příštího ročníku. Např. jako reakce na uskutečněnou akci byla FKHV požádána o účast při zpracování televizní relace o vlivu biopaliv na staré motory. FKHV byla požádána o rozhovor pro Českou televizi do hlavních zpráv. Rozhovor za FKHV poskytl Ludvík Otto.
 • Stav zajištění plesu - Prezidiu byly prezentovány dva návrhy na leták plesu. Byl odsouhlasený druhý návrh. Název plesu byl schválen jako „5. Ples Akademie českého veteránismu“.
 • Czech news center - Dle domluvy bylo zveřejněno logo partnera na stránkách FKHV. Další jednání je v kompetenci Tomáše Barneta.
 • Média: Zpátečka - Byla navázána spolupráce s magazínem Zpátečka. V další komunikaci s médiem je pověřena Bára Horáková.
 • KTK a KLTK - Chybějící smlouvy s KLTK budou dodány na sekretariát k rukám Báry Horáková maximálně do pondělí 4. 6. 2018. Pokud tomu tak nebude, budou komise do školení 2019 pozastaveny.
  • KTK: KTK 01: Jmenován nový člen p. Tůma Martin, KTK 07: Vyloučen člen z KTK 07 p. Kukrecht Petr, KTK 11: Vyloučen člen z KTK 11 p. Novotný Bohdan.
  • KLTK: Aktualizované složení: 01-05, 05-01, 12-04, 13-07. Nové spuštěné komise: 03-15, 05-10. Pozastavené komise: 07-03, 11-44.
 • Různé
  • Na Bohemia FIVA Rallye byl delegován Tomáš Hušek, který svou účast během následujícího týdne potvrdí. Vyrozumění panu Pakostovi zajistí sekretariát.
  • Prezidium odsouhlasilo zpoplatnit dohledání žádosti o testování ve výši 250 Kč/žádost. Po SD bude aktualizována Ekonomická směrnice FKHV ČR.
  • Sekretariát FKHV rozeslal všem předsedům KTK aktuálního složení a seznam proškolených komisařů KLTK.
  • Sekretariát FKHV zaslal aktuální seznam proškolených komisařů do AKHV.
Zpět